Nasazení aplikací Skycure, aplikace Microsoft Authenticator a zásad konfigurace aplikací pro iOSDeploy Skycure apps, Microsoft Authenticator app and iOS app configuration policy

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Před zahájenímBefore you begin

Postup nasazení aplikací Skycure, aplikace Microsoft Authenticator a zásad konfigurace aplikací pro iOSTo deploy Skycure apps, Microsoft Authenticator app and the iOS app configuration policy

 1. Na klasickém portálu Intune zvolte Aplikace > Aplikace. Zobrazí se seznam aplikací, které můžete spravovat.In the Intune classic portal, choose Apps > Apps to view the list of apps that you can manage.

 2. Vyberte následující aplikace:Select the following apps:

  a.a. Microsoft AuthenticatorMicrosoft Authenticator

  b.b. Aplikace Skycure pro AndroidSkycure app for Android

  c.c. Aplikace Skycure pro iOSSkycure app for iOS

  Nasazení všech aplikací na klasickém portálu Intune

 3. Zvolte Spravovat nasazení, vyberte skupinu zabezpečení služby Azure AD, ve které jsou uživatelé Skycure, a potom klikněte na Další.Choose Manage Deployments, select the Azure AD security group that has the Skycure users, then click Next.

 4. Na stránce Akce nasazení vyberte z rozevíracího seznamu Schválení možnost Požadovaná instalace a potom klikněte na Další.On the Deployment Action page, select the option Required Install from the Approval drop-down list, then click Next.

  Akce nasazení na klasickém portálu Intune

 5. Na stránce Profil VPN vyberte z rozevíracího seznamu Zásady VPN možnost Žádné a potom klikněte na Další.On the VPN profile page, select the option None from the VPN Policy drop-down list, then click Next.

 6. Na stránce Konfigurace mobilní aplikace z rozevíracího seznamu Zásada konfigurace aplikace vyberte dříve vytvořené zásady konfigurace aplikací pro iOS a potom klikněte na Dokončit.On the Mobile App Configuration page, select the iOS App Configuration Policy previously created from the App Configuration Policy drop-down list, then click Finish.

  Konfigurace mobilní aplikace na klasickém portálu Intune

Další krokyNext steps

Nastavení integrace služby Skycure se službou IntuneSet up the Skycure integration with Intune