Stažení zásad konfigurace aplikace Skycure pro iOSDownload Skycure iOS app configuration policy

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Před zahájenímBefore you begin

K provedení dalších kroků je potřeba, abyste se přihlásili do konzoly pro správu Skycure.You need to log in to the Skycure Management Console to perform the next steps.

Tip

Pokud používáte Microsoft Internet Explorer 11 nebo Edge, budete možná muset otevřít konzolu pro správu Skycure v anonymním okně prohlížeče.If using Microsoft Internet explorer 11 or Edge, you might need to open the Skycure Management console using In-Private mode.

Postup stažení zásad konfigurace aplikace pro iOSTo download the iOS app configuration policy

  1. Přejděte do konzoly pro správu Skycure.Go to Skycure Management Console.

  2. Zadejte své přihlašovací údaje správce Skycure a potom klikněte na Continue (Pokračovat).Enter your Skycure admin credentials, then click Continue.

    Přihlášení do konzoly pro správu Skycure

    Důležité

    Uživatelské jméno správce Skycure je e-mailový účet, který musí být platným uživatelským účtem služby Azure Active Directory, jinak se přihlášení nezdaří.The Skycure admin username is an e-mail account that must be a valid user account in the Azure Active Directory, otherwise the login will fail. Služba Skycure k ověření uživatelského jména správce používá službu Azure Active Directory a jednotné přihlašování (SSO).Skycure uses Azure Active Directory to authenticate its admin username using Single Sign On (SSO).

  3. Přejděte do Settings (Nastavení ) > Device Management Integrations (Integrace správy zařízení) > EMM Integration Selection (Volba integrace EMM), vyberte Microsoft Intune a potom svou volbu uložte.Go to Settings > Device Management Integrations > EMM Integration Selection, choose Microsoft Intune, then save your selection.

  4. Klikněte na odkaz Integration setup files (Integrační soubory nastavení) a vygenerovaný soubor *.zip uložte.Click on the Integration setup files link and save the generated *.zip file. Soubor .zip obsahuje soubor skycure_configuration.plist, který se použijte k vytvoření zásad konfigurace aplikace pro iOS na klasickém portálu Intune.The .zip file contains the skycure_configuration.plist file, which will be used to create the iOS app configuration policy in the Intune classic portal.

Integrační soubory nastavení služby Skycure

Další krokyNext steps

Přidání aplikací Skycure, aplikace Microsoft Authenticator a zásad konfigurace aplikace pro iOSAdd Skycure apps, Microsoft Authenticator app and the iOS configuration policy