Nastavení zásad upgradu edice Windows v Microsoft IntuneWindows edition upgrade policy settings in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Zásady upgradu edice v Microsoft Intune umožňují automaticky upgradovat zařízení s některou z následujících verzí Windows 10 na jinou edici:The Microsoft Intune Edition Upgrade Policy lets you automatically upgrade devices that run one of the following Windows 10 versions to a different edition:

  • Windows 10 DesktopWindows 10 Desktop
  • Windows 10 HolographicWindows 10 Holographic
  • Windows 10 MobileWindows 10 Mobile

Podporují se tyto možnosti upgradu:The following upgrade paths are supported:

  • Z Windows 10 Pro na Windows 10 EnterpriseFrom Windows 10 Pro to Windows 10 Enterprise
  • Z Windows 10 Home na Windows 10 EducationFrom Windows 10 Home to Windows 10 Education
  • Z Windows 10 Mobile na Windows 10 Mobile EnterpriseFrom Windows 10 Mobile to Windows 10 Mobile Enterprise
  • Z Windows 10 Holographic Pro na Windows 10 Holographic EnterpriseFrom Windows 10 Holographic Pro to Windows 10 Holographic Enterprise

Než začneteBefore you start

Před zahájením upgradu zařízení na nejnovější verzi budete potřebovat:Before you begin to upgrade devices to the latest version, you will need one of the following:

  • Kód Product Key, který opravňuje k instalaci nové verze Windows ve všech zařízeních, na která touto zásadou cílíte (pro edice Windows 10 Desktop).A product key that is valid to install the new version of Windows on all devices that you target with the policy (for Windows 10 Desktop editions). Můžete využít klíče k vícenásobné aktivaci (MAK) nebo kódy serveru správy klíčů (KMS).You can use either Multiple Activation Keys (MAK) or Key Management Server (KMS) keys. nebo Licenční soubor od Microsoftu, který obsahuje licenční informace pro instalaci nové verze Windows ve všech zařízeních, na která touto zásadou cílíte (pro edice Windows 10 Mobile a Windows 10 Holographic).or A license file from Microsoft that contains the licensing information to install the new version of Windows on all devices that you target with the policy (for Windows 10 Mobile and Windows 10 Holographic editions).
  • Cílová zařízení Windows 10 musí být registrovaná v Microsoft Intune.The Windows 10 devices that you target must be enrolled in Microsoft Intune. Zásady upgradu edice nejde použít pro počítače s klientským softwarem Intune pro počítače.You cannot use the edition upgrade policy with PCs that run the Intune PC client software.

Nastavení zásad upgradu ediceEdition upgrade policy settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
NázevName Zadejte název pro zásady upgradu edice.Enter a name for the edition upgrade policy.
PopisDescription Volitelně zadejte popis zásad, který vám pomůže při jejich identifikaci v konzole Intune.Optionally, enter a description for the policy that helps you identify it in the Intune console.
Edice, na kterou se upgradujeEdition to upgrade to V rozevíracím seznamu vyberte verzi Windows 10 Desktop, Windows 10 Holographic nebo Windows 10 Mobile, na kterou chcete cílová zařízení upgradovat.From the drop-down list, select the version of Windows 10 Desktop, Windows 10 Holographic, or Windows 10 Mobile that you want to upgrade targeted devices to.
Kód Product KeyProduct Key Zadejte kód Product Key, který jste získali od Microsoftu a můžete ho použít k upgradu všech cílových zařízení s Windows 10 Desktop.Specify the product key that you obtained from Microsoft, which can be used to upgrade all targeted Windows 10 Desktop devices.
Až vytvoříte zásady obsahující kód Product Key, nebudete moct tento kód Product Key změnit.After you create a policy that contains a product key, you cannot edit the product key later. Důvodem je to, že kód se z bezpečnostních důvodů schová.This is because the key is obscured for security reasons. Pokud chcete kód Product Key změnit, musíte celý kód zadat znovu.To change the product key, you must enter the entire key again.
Soubor s licencíLicense File Zvolte Procházet a vyberte soubor licencí získaný od Microsoft, který obsahuje informace o licenci pro edici Windows Holographic nebo Windows 10 Mobile, na kterou chcete provést upgrade cílových zařízení.Choose Browse to select the license file you obtained from Microsoft that contains license information for the Windows Holographic, or Windows 10 Mobile edition that you want to upgrade targeted devices to.

Viz takySee also

Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies