Registrace zařízení s iOSem vlastněných společností v Microsoft IntuneEnroll corporate-owned iOS devices in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Microsoft Intune podporuje registraci firemních zařízení s iOSem prostřednictvím Programu registrace zařízení Apple nebo pomocí nástroje Apple Configurator na počítači Mac.Microsoft Intune supports the enrollment of corporate-owned iOS devices through the Apple Device Enrollment Program (DEP) or the Apple Configurator tool running on a Mac computer.

Předpoklad: Certifikát Apple Push Notification ServicePrerequisite: An Apple Push Notification service certificate

Při registraci zařízení s iOSem registrovaných podnikem můžete použít jeden ze tří způsobů:You can enroll corporate-enrolled iOS devices by using one of three methods:

 • Apple Configurator s použitím pomocníka nastavením (Setup Assistant) nebo přímé registraceApple Configurator, using either Setup Assistant or direct enrollment
 • Program registrace zařízeníDevice enrollment program
 • Aplikace Portál společnostiCompany Portal app

Poznámka

Způsoby registrace Apple Configurator a Program registrace zařízení nejdou použít u metody registrace zařízení pomocí správce registrace.The Apple Configurator and Device Enrollment Program enrollment methods can't be used with the device enrollment manager method.

Ve výchozím nastavení se můžou zaregistrovat v Intune všechna zařízení s iOSem.By default, all iOS devices are allowed to enroll in Intune. Pokud chcete zablokovat možnost registrace u osobních zařízení nebo zařízení vlastněných podnikem, přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů správce na portál pro správu Microsoft Intune.To block personal or corporate-owned devices from enrolling, sign to the Microsoft Intune admin portal with your admin credentials. Zvolte možnost správy > Správa mobilního zařízení > Pravidla registrace a zrušte zaškrtnutí příslušných políček.Choose Admin > Mobile Device Management > Enrollment Rules and then clear the applicable options.

Použití nástroje Apple ConfiguratorUse Apple Configurator

Zařízení s iOSem můžete registrovat exportováním podnikového registračního profilu a následným připojením těchto mobilních zařízení k počítači Mac, na které běží nástroj Apple Configurator.You can enroll iOS devices by exporting a Corporate Enrollment profile and then connecting those mobile devices to a Mac that is running Apple Configurator. Apple Configurator podporuje dva způsoby registrace:Apple Configurator supports two forms of enrollment:

 • Registrace pomocí Pomocníka s nastavením: Obnoví tovární nastavení a připraví zařízení k nastavení jeho novým uživatelem.Setup Assistant enrollment: Resets the device to factory settings and prepares it for setup by the device's new user. Tato metoda vyžaduje, aby správce pomocí USB připojil zařízení s iOSem k počítači Mac, na kterém je spuštěný nástroj Apple Configurator, a předkonfiguroval registraci.This method requires the admin to connect the iOS device through USB to a Mac computer running Apple Configurator to preconfigure the enrollment. Zařízení se pak doručí jejich uživatelům, kteří spustí proces Pomocníka s nastavením.Devices are then delivered to their users, who run the Setup Assistant process. Tento proces v zařízení nakonfiguruje pracovní nebo školní přihlašovací údaje a dokončí proces registrace.This process configures the device with their work or school credentials and completes the enrollment process. Další informace najdete v článku Registrace zařízení s iOSem pomocí nástroje Apple Configurator a Pomocníka s nastavením.For more information, see Enroll iOS devices using Apple Configurator and Setup Assistant.

 • Přímá registrace: Vytvoří soubor kompatibilní s nástrojem Apple Configurator, který můžete použít při přípravě zařízení.Direct enrollment: Creates an Apple Configurator–compliant file for use during device preparation. Zaregistrovanému zařízení není obnoveno tovární nastavení, nemá ale žádného přiřazeného uživatele.The enrolled device isn’t factory reset, but it has no user affiliation. Tato metoda vyžaduje, aby správce pomocí USB připojil zařízení s iOSem k počítači Mac, na kterém je spuštěný nástroj Apple Configurator, a zaregistroval zařízení.This method requires the admin to connect the iOS device through USB to a Mac computer running Apple Configurator to enroll the device. Další informace najdete v článku Registrace zařízení s iOSem pomocí přímé registrace nástroje Apple Configurator.For more information, see Enroll iOS devices using Apple Configurator Direct Enrollment.

Použití Programu registrace zařízení (DEP)Use the Device Enrollment Program (DEP)

DEP nasazuje registrační profil bezdrátově do zařízení, která jste prostřednictvím tohoto programu nakoupili.DEP deploys an enrollment profile “over the air” to devices that are purchased through DEP. Když uživatel na zařízení spustí Pomocníka s nastavením, zařízení se zaregistruje do Intune.When a user runs Setup Assistant on the device, the device is enrolled in Intune. Další informace najdete v článku Registrace zařízení s iOSem pomocí Programu registrace zařízení.For more information, see Enroll Device Enrollment Program iOS devices.

Použití služby Portálu společnosti v zařízeních zaregistrovaných pomocí Programu registrace zařízení nebo nástroje Apple ConfiguratorUse the Company Portal on DEP-enrolled or Apple Configurator-enrolled devices

Zařízení nakonfigurovaná s přidružením uživatele umožňují instalaci a spuštění aplikace Portál společnosti, která slouží ke stahování aplikací a správě zařízení.Devices that are configured with user affinity can install and run the Company Portal app to download apps and manage devices. Když uživatelé obdrží zařízení, musí provést určitý počet dodatečných kroků, aby dokončili postup Pomocníka s nastavením a nainstalovali aplikaci Portál společnosti.After users receive their devices, they must complete a number of additional steps to complete the Setup Assistant and install the Company Portal app.

Přidružení uživatele je nezbytné pro podporu následujících funkcí:User affinity is required to support the following:

 • Aplikace MAM (správa mobilních aplikací)Mobile application management (MAM) apps
 • Podmíněný přístup k e-mailu a firemním datůmConditional access to email and company data
 • Aplikace Portál společnostiCompany Portal app

Postup registrace zařízení s iOSem vlastněných společností s přidružením uživateleHow users enroll corporate-owned iOS devices with user affinity

 1. Když uživatel zapne své zařízení, zobrazí se výzva k dokončení postupu Pomocníka s nastavením.When users turn on their device, they are prompted to complete the Setup Assistant. Během nastavování se uživateli zobrazí výzva k zadání přihlašovacích údajů.During setup, users are prompted for their credentials. Uživatel musí použít přihlašovací údaje (tj. jedinečné osobní jméno nebo hlavní název uživatele) přidružené k jeho předplatnému Intune.They must use the credentials (i.e. the unique personal name or UPN) that are associated with their subscription in Intune.

 2. Během nastavování se uživateli zobrazí výzva k zadání Apple ID.During setup, users are prompted for an Apple ID. Aby mohlo zařízení nainstalovat aplikaci Portál společnosti, musí uživatel zadat Apple ID.They must provide an Apple ID to allow the device to install the Company Portal. Po dokončení nastavení můžou ID zadat i z nabídky nastavení iOS.They can also provide the ID from the iOS settings menu after setup is finished.

 3. Po dokončení nastavení musí zařízení s iOSem nainstalovat aplikaci Portál společnosti z App Storu.After completing setup, the iOS device must install the Company Portal app from the App Store.

 4. Uživatel se teď může přihlásit ke službě Portál společnosti pomocí hlavního názvu uživatele, který použil při nastavování zařízení.The user can now sign in to the Company Portal by using the UPN that they used when setting up the device.

 5. Po přihlášení se uživateli zobrazí výzva k registraci zařízení.After logging in, the user is prompted to enroll their device. Prvním krokem je identifikace zařízení.The first step is to identify their device. Aplikace zobrazí seznam zařízení s iOS, která jsou už ve společnosti registrovaná a mají přiřazený účet Intune uživatele.The app presents a list of iOS devices that have already been corporate enrolled and assigned to the user’s Intune account. Uživatel by měl vybrat odpovídající zařízení.They should choose the matching device.

  Pokud zařízení ještě není ve společnosti zaregistrované, uživatel by měl vybrat Nové zařízení a pokračovat standardním postupem registrace.If this device is not already corporate enrolled, they should choose new device to continue with the standard enrollment flow.

 6. Na další obrazovce musí uživatel potvrdit sériové číslo nového zařízení.On the next screen, the user must confirm the serial number of the new device. Uživatel může klepnout na odkaz pro potvrzení sériového čísla a spustit tak pokyny pro aplikaci Nastavení, která sériové číslo ověří.The user can tap the link confirm the Serial Number which will launch instructions to use the Settings app to verify the serial number. Potom musí uživatel zadat poslední čtyři znaky sériového čísla do aplikace Portál společnosti.The user must then enter the last four characters of the serial number into the Company Portal app.

  Tento krok ověřuje, jestli se jedná o firemní zařízení zaregistrované v Intune.This step verifies that the device is the corporate device enrolled in Intune. Pokud sériové číslo zařízení neodpovídá, znamená to, že došlo k výběru nesprávného zařízení.If the serial number on the device does not match, the wrong device was selected. Uživatel se musí vrátit na předchozí obrazovku a vybrat jiné zařízení.The user should go back to the previous screen and select a different device.

 7. Po ověření sériového čísla aplikace Portál společnosti přesměruje uživatele na web Portál společnosti, kde registraci dokončí.After the serial number is verified, the Company Portal app redirects to the Company Portal website to finalize enrollment. Potom web uživatele vyzve, aby se vrátil do aplikace.Then the website prompts the user to return to the app.

 8. Registrace je u konce.Enrollment is now complete. Uživatel teď může zařízení používat s úplnou sadou funkcí.The user can now use this device with the full set of capabilities.

O firemních spravovaných zařízeních bez přidružení uživateleAbout corporate-owned managed devices with no user affinity

Zařízení nakonfigurovaná bez přidružení uživatele nepodporují aplikaci Portál společnosti a ta by se na ně neměla instalovat.Devices that are configured with no user affinity do not support the Company Portal and should not have the app installed. Portál společnosti je určený pro uživatele, kteří mají firemní přihlašovací údaje a potřebují přístup k podnikovým prostředkům podle svých potřeb (třeba k e-mailu).The Company Portal is designed for users who have corporate credentials and require access to personalized corporate resources (e.g. email). Zařízení zaregistrovaná bez přidružení uživatele nejsou určená k tomu, aby se k nim přihlašoval jeden vyhrazený uživatel.Devices that are enrolled with no user affinity are not intended to have a dedicated user sign in. Typickými případy použití zařízení zaregistrovaných bez přidružení uživatele jsou zařízení veřejných terminálů, pokladny nebo sdílená zařízení.Kiosk, point of sale (POS), or shared-utility devices are typical use cases for devices that are enrolled with no user affinity.

Pokud je požadováno přidružení uživatele, před registrací zařízení zkontrolujte, jestli je u registračního profilu daného zařízení vybraná možnost Přidružení uživatele.If user affinity is required, be sure that the device’s enrollment profile has User Affinity selected before enrolling the device. Pokud chcete stav přidružení zařízení změnit, musíte zařízení nejdřív vyřadit a potom ho znovu zaregistrovat.To change the affinity status on a device, you must retire the device and reenroll it.

Viz takySee also

Předpoklady registrace zařízení v Microsoft IntunePrerequisites for enrolling devices in Microsoft Intune