Hledání identity aplikace (PFN) pro konfiguraci sítě VPN pro aplikaciFind a package family name (PFN) for per-app VPN configuration

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Existují dva způsoby jak zjistit PFN, abyste mohli konfigurovat síť VPN pro aplikaci.There are two ways to find a PFN so that you can set up a per-app VPN.

Hledání PFN pro aplikaci, která je nainstalovaná na počítači s Windows 10Find a PFN for an app that's installed on a Windows 10 computer

Pokud pracujete s aplikací, která už je nainstalovaná v počítači s Windows 10, můžete k získání PFN použít rutinu PowerShellu Get-AppxPackage.If the app that you are working with is already installed on a Windows 10 computer, you can use the Get-AppxPackage PowerShell cmdlet to get the PFN.

Syntaxe pro Get-AppxPackage:The syntax for Get-AppxPackage is:

Parameter Set: __AllParameterSets Get-AppxPackage [[-Name] <String> ] [[-Publisher] <String> ] [-AllUsers] [-User <String> ] [ <CommonParameters>]

Note

Pro získání PFN může být nutné spustit PowerShell jako správce.You may have to run PowerShell as an admin to retrieve the PFN.

Chcete-li například získat informace o všech univerzálních aplikacích nainstalovaných na počítače, použijte Get-AppxPackage.For example, to get info about all the universal apps installed on the computer, use Get-AppxPackage.

Chcete-li získat informace o aplikaci, jejíž název nebo část názvu znáte, použijte Get-AppxPackage *<app_name>.To get info about an app when you know the name or part of the name, use Get-AppxPackage *<app_name>. Všimněte si použití zástupného znaku, které je zvláště užitečné, pokud si nejste jisti úplným názvem aplikace.Note the use of the wildcard character, which is particularly helpful if you're not sure of the full name of the app. Pokud chcete například získat informace pro aplikaci OneNote, použijte Get-AppxPackage *OneNote.For example, to get the info for OneNote, use Get-AppxPackage *OneNote.

Zde jsou informace načtené pro OneNote:Here is the information retrieved for OneNote:

Name : Microsoft.Office.OneNote

Publisher : CN=Microsoft Corporation, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US

Architecture : X64

ResourceId :

Version : 17.6769.57631.0

PackageFullName : Microsoft.Office.OneNote_17.6769.57631.0_x64__8wekyb3d8bbwe

InstallLocation : C:\Program Files\WindowsApps

\Microsoft.Office.OneNote_17.6769.57631.0_x64__8wekyb3d8bbwe

IsFramework : False

PackageFamilyName : Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe

PublisherId : 8wekyb3d8bbwe

Hledání PFN, pokud aplikace není nainstalovaná na počítačiFind a PFN if the app is not installed on a computer

  1. Přejděte na adresu https://www.microsoft.com/store/apps.Go to https://www.microsoft.com/store/apps.
  2. Zadejte název aplikace v panelu vyhledávání.Enter the name of the app in the search bar. V našem příkladu hledejte OneNote.In our example, search for OneNote.
  3. Vyberte odkaz na aplikaci.Choose the link to the app. Všimněte si, že adresa URL má na konci řadu písmen.Note that the URL has a series of letters at the end. V našem příkladu vypadá adresa URL takto: https://www.microsoft.com/store/apps/onenote/9wzdncrfhvjl.In our example, the URL looks like this: https://www.microsoft.com/store/apps/onenote/9wzdncrfhvjl.
  4. Na nové kartě vložte následující adresu URL: https://bspmts.mp.microsoft.com/v1/public/catalog/Retail/Products/<app id>/applockerdata.In a different tab, paste the following URL, https://bspmts.mp.microsoft.com/v1/public/catalog/Retail/Products/<app id>/applockerdata. Místo <app id> zadejte ID aplikace, které jste získali z adresy https://www.microsoft.com/store/apps – onu posloupnost písmen na konci adresy URL v kroku 3.Replace <app id> with the app id that you got from https://www.microsoft.com/store/apps - that series of letters at the end of the URL in step 3. V našem příkladu pro OneNote byste vložili adresu https://bspmts.mp.microsoft.com/v1/public/catalog/Retail/Products/9wzdncrfhvjl/applockerdata.In our example of OneNote, you'd paste: https://bspmts.mp.microsoft.com/v1/public/catalog/Retail/Products/9wzdncrfhvjl/applockerdata.

Microsoft Edge zobrazí požadované informace přímo, v Internet Exploreru je zobrazíte výběrem Otevřít.Microsoft Edge shows the information that you want; in Internet Explorer, choose Open to see the information. Hodnota PFN je uvedena na prvním řádku.The PFN value is given on the first line. Tady jsou výsledky pro náš příklad:Here are the results for our example:

{ "packageFamilyName": "Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe", "packageIdentityName": "Microsoft.Office.OneNote", "windowsPhoneLegacyId": "ca05b3ab-f157-450c-8c49-a1f127f5e71d", "publisherCertificateName": "CN=Microsoft Corporation, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US" }