Příprava na konfiguraci zásad ochrany aplikací pro Windows 10Get ready to configure app protection policies for Windows 10

Platí pro: IntuneApplies to: Intune
Toto téma platí pro Intune na Azure Portalu i na klasickém portálu.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic portal.

Než vytvoříte zásady ochrany aplikací pro Windows 10, musíte povolit správu mobilních aplikací (MAM) pro Windows 10 nastavením poskytovatele MAM v Azure AD.Before creating a Windows 10 app protection policy using, you need to enable mobile application management (MAM) for Windows 10 by setting up the MAM provider in Azure AD. Tato konfigurace vám umožní definovat stav registrace při vytváření nových zásad WIP (Windows Information Protection) s Intune.This configuration allows you to define the enrollment state when creating a new Windows Information Protection (WIP) policy with Intune.

Poznámka

Stav registrace může být MAM nebo MDM (správa mobilních zařízení).The enrollment state can be either MAM or mobile device management (MDM).

Konfigurace poskytovatele MAMTo configure the MAM provider

 1. Přejděte na portál Azure Portal a přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů k Intune.Go to the Azure portal and sign in with your Intune credentials.

 2. V nabídce vlevo zvolte Azure Active Directory.From the left menu, choose Azure Active Directory.

  Konfigurace poskytovatele MAM

 3. Otevře se okno Azure AD. Zvolte Mobilita (MDM a MAM) a potom klikněte na Microsoft Intune.Azure AD blade opens, choose Mobility (MDM and MAM), then click Microsoft Intune.

  Mobilita (MDM a MAM)

 4. Otevře se konfigurační okno. Zvolte Obnovit výchozí adresy URL MAM a potom nakonfigurujte toto:The configure blade opens, choose Restore default MAM URLs first, then configure the following:

  a.a. Obor uživatele MAM: Pomocí MAM můžete chránit firemní data u určité skupiny uživatelů používajících zařízení s Windows 10, nebo u všech uživatelů.MAM user scope: You can use MAM to protect corporate data on specific group of users that use Windows 10 devices or all users.

  b.b. Adresa URL podmínek použití služby MAM: Je to adresa URL podmínek použití koncového bodu služby MAM.MAM terms of use URL: The URL of the terms of use endpoint of the MAM service. Slouží k zobrazení podmínek služby MAM koncovým uživatelům.This is used to display the term of MAM service to end-users.

  c.c. Adresa URL zjišťování MAM: Zařízení na této adrese URL hledají, když potřebují použít zásady ochrany aplikací.MAM discovery URL: This the URL devices seek when they need to apply app protection policies.

  d.d. Adresa URL s předpisy služby MAM:MAM compliance URL:

 5. Až tato nastavení nakonfigurujete, zvolte Uložit.Once you configure these settings, choose Save.

Další krokyNext steps

Vytvoření zásad ochrany aplikací WIPCreate a WIP app protection policy