Pomoc při ochraně zařízení s iOSem pomocí funkce Vynechat zámek aktivace pro Microsoft IntuneHelp protect iOS devices with Activation Lock bypass for Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Microsoft Intune vám může pomoci spravovat zámek aktivace v iOSu – funkci aplikace Najít iPhone pro zařízení s iOSem 8.0 a novějším.Microsoft Intune can help you manage iOS Activation Lock, a feature of the Find My iPhone app for iOS 8.0 and later devices. Zámek aktivace je automaticky zapnutý, když uživatel na zařízení otevře aplikaci Najít iPhone.Activation Lock is enabled automatically when a user opens the Find My iPhone app on a device. Když je tato funkce povolená, musí se zadat Apple ID a heslo uživatele, aby bylo možné:After it is enabled, the user's Apple ID and password must be entered before anyone can:

 • Vypnout aplikaci Můj iPhoneTurn off Find My iPhone

 • Vymazat zařízeníErase the device

 • Znovu aktivovat zařízeníReactivate the device

Jaký vliv má funkce Zámek aktivace na práci se zařízenímHow Activation Lock affects you

Funkce Zámek aktivace sice pomáhá zabezpečit zařízení se systémem iOS a zvyšuje šance na obnovení zařízení v případě, že dojde k jeho ztrátě nebo odcizení, ale pro vás, jakožto správce IT, může představovat určité problémy.While Activation Lock helps secure iOS devices and improves the chances of recovering a lost or stolen device, this capability can present you, as an IT admin, with a number of challenges. Například:For example:

 • Uživatel si na zařízení nastaví zámek aktivace.A user sets up Activation Lock on a device. Tento uživatel pak společnost opustí a zařízení vrátí.The user then leaves the company and returns the device. Bez Apple ID a hesla uživatele neexistuje způsob, jak zařízení znovu aktivovat.Without the user's Apple ID and password, there is no way to reactivate the device.

 • Potřebujete sestavu všech zařízení, která mají povolený zámek aktivace.You need a report of all devices that have Activation Lock enabled.

 • Při obnovování zařízení v organizaci chcete některá zařízení přiřadit jinému oddělení.You want to reassign some devices to a different department during a device refresh in your organization. Můžete to provést jedině se zařízeními, ve kterých není zámek aktivace povolený.You can only reassign devices that do not have Activation Lock enabled.

Aby bylo možné tyto problémy vyřešit, společnost Apple vydala v iOSu 7.1 funkci vyřazení zámku aktivace.To help solve these problems, Apple introduced Activation Lock bypass in iOS 7.1. To vám umožní odebrat zámek aktivace z dozorovaných zařízeních i bez Apple ID a hesla uživatele.This lets you remove the Activation Lock from supervised devices without the user's Apple ID and password. Dozorovaná zařízení mohou generovat kód pro vyřazení zámku aktivace, který je uložený na aktivačním serveru společnosti Apple.Supervised devices can generate a device-specific Activation Lock bypass code, which is stored on Apple's activation server.

Tip

Režim Pod dohledem pro zařízení s iOSem vám umožňuje pomocí Apple Configuratoru zařízení zamknout a omezit tak jeho funkčnost jenom na konkrétní firemní účely.Supervised mode for iOS devices lets you use Apple Configurator to lock down a device and limit functionality to specific business purposes. Dozorový režim je obecně určený výhradně pro zařízení v majetku podniků.Supervised mode is generally only for corporate-owned devices.

Další informace o zámku aktivace najdete zde.You can read more about Activation Lock here.

Jak Intune pomáhá se správou zámku aktivaceHow Intune helps you manage Activation Lock

Intune může požádat o stav zámku aktivace u dozorovaných zařízení, na kterých běží iOS 8.0 a novější.Intune can request the Activation Lock status of supervised devices that run iOS 8.0 and later. Pouze pro dozorovaná zařízení může služba Intune získat kód pro vyřazení zámku aktivace a přímo ho předat zařízení.For supervised devices only, Intune can retrieve the Activation Lock bypass code and directly issue it to the device. Pokud bylo zařízení vymazáno, můžete k němu získat přístup přímo tak, že uživatelské jméno necháte prázdné a jako heslo zadáte tento kód.If the device has been wiped, you can directly access the device by using a blank user name and the code as the password.

Pro firmy to má tyto výhody:The business benefits of this are:

 • Uživatel získá výhody zabezpečení aplikace Najít iPhone.The user gets the security benefits of the Find My iPhone app.

 • Dokážete zajistit, aby uživatel mohl zařízení používat ke své práci, a zároveň budete vědět, že když bude nutné zařízení použít k jinému účelu, budete ho moct vyřadit nebo odemknout.You can enable users to do their work and know that when a device needs to be re-purposed, you can retire or unlock it.

Než začneteBefore you start

Než budete moct zámek aktivace na zařízeních vyřadit, musíte ho nejdřív povolit.Before you can bypass Activation Lock on devices, you must enable it first. Provedete to následujícím způsobem:To do this:

 1. Postupujte podle informací uvedených v tématu Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft Intune.Use the information in the topic Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies.
 2. Na stránce nastavení v části Registrace nakonfigurujte nastavení Povolit zámek aktivace, když je zařízení v režimu pod dohledem na Ano.In the Enrollment section, of the settings page, configure the setting Allow Activation Lock when the device is in supervised mode to Yes.
 3. Zásady uložte a nasaďte je na zařízení, na kterých chcete spravovat vyřazení zámku aktivace.Save the policy, and deploy it to the devices on which you want to manage Activation Lock bypass.

Jak používat vyřazení zámku aktivace z konzoly pro správu služby IntuneHow to use Activation Lock bypass from the Intune admin console

Important

Po vyřazení zámku aktivace na zařízení se při otevření aplikace Najít iPhone automaticky použije nový zámek aktivace.After you bypass the Activation Lock on a device, a new Activation Lock is automatically applied if the Find My iPhone app is opened. Z tohoto důvodu byste měli mít před provedením tohoto postupu zařízení fyzicky u sebe.Because of this, you should be in physical possession of the device before you follow this procedure.

 1. V konzole správce Microsoft Intune vyberte Skupiny > Všechna zařízení > Všechna zařízení ve vlastnictví firmy.In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices > All Corporate-owned Devices.

 2. Vyberte zařízení, jehož zámek aktivace chcete vyřadit.Select the device whose Activation Lock you want to bypass. Vyberte volbu Vynechat zámek aktivace.Choose Activation Lock Bypass.

 3. Přečtěte si upozornění.Read the warning message. Jestli chcete pokračovat, vyberte volbu Ano.Choose Yes to proceed.

Stav požadavku na odemčení můžete zkontrolovat na stránce podrobností pro dané zařízení.You can examine the status of the unlock request on the details page for the device.

Jak zjistit, která zařízení zámek aktivace používajíHow to see which devices are using Activation Lock

To, která zařízení zámek aktivace používají, můžete zjistit dvěma způsoby:You can see which devices are using Activation Lock in two ways:

 • Spustíte sestavy inventáře mobilních zařízení.Run the Mobile Device Inventory Reports. Tato sestava obsahuje sloupce Stav zámku aktivace a Pod dohledem, ve kterých je možné zjistit stav zařízení.This report displays the Activation Lock Status and Supervised columns to indicate the state of devices. Hodnoty pro sloupec Pod dohledem jsou Ano nebo Nea hodnoty pro sloupec Stav zámku aktivace jsou:The values for Supervised are Yes or No, and the values for Activation Lock Status are:

  • Povolené s kódem alternativní metody komunikaceEnabled with bypass code

  • Povolené bez kódu alternativní metody komunikace (zařízení není pod dohledem)Enabled without bypass code (device is not supervised)

  • Povolené bez kódu alternativní metody komunikace (zařízení je nedostupné)Enabled without bypass code (device cannot be reached)

  • NepovolenéNot enabled

  U zařízení, která nepoužívají iOS 8.0 nebo novější, je pole Stav zámku aktivace prázdné.The Activation Lock Status box is blank for devices that do not run iOS 8.0 or later.

 • V zobrazení skupin vyberte zařízení. Stav aktivace zámku uvidíte v podokně podrobností o zařízení.Select a device in a groups view to see the Activation Lock status in the device details pane.

  Pokud vyberete zařízení v uzlu Všechna zařízení ve vlastnictví firmy a zámek aktivace je pro zařízení povolený, uvidíte také kód pro vyřazení zámku.If you select a device in the All Corporate-owned Devices node and Activation Lock is enabled for the device, you can also see the bypass code. Pomocí tohoto kódu je možné ručně vyřadit zámek aktivace.This code can be used to manually issue an Activation Lock bypass.

  Important

  Intune přebírá inventář ze zařízení kvůli zámku aktivace každých sedm dní.Intune takes inventory from devices for Activation Lock every seven days. Z tohoto důvodu se zařízení nemusí v konzole Intune okamžitě zobrazit s jejich stavem zámku aktivace stav.Because of this, devices might not immediately be displayed with their Activation Lock status in the Intune console.

Související témataSee also

Vyřazení zařízení Chraňte svá zařízení pomocí vzdáleného zámku a resetování heslaRetire devices Help protect your devices with remote lock and passcode reset