Instalace klientského softwaru Intune na počítače se systémem WindowsInstall the Intune software client on Windows PCs

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Počítače se systémem Windows se dají zaregistrovat přes klientský software Intune.Windows PCs can be enrolled by installing the Intune client software. Klientský software Intune je možné nainstalovat následujícími způsoby:The Intune client software can be installed by using the following methods:

 • Může ho nainstalovat správce IT pomocí jednoho z následujících způsobů: ruční instalace, zásady skupiny nebo instalace zahrnutá v bitové kopii disku.By the IT admin, using one of these methods: manual installation, Group Policy, or installation included in a disk image

 • Můžou ho nainstalovat koncoví uživatelé, kteří ručně nainstalují klientský software.By end users, who manually install the client software

Klientský software Intune obsahuje minimální software nutný k registraci počítače v systému správy Intune.The Intune client software contains the minimum software necessary to enroll the PC in Intune management. Po registraci počítače klientský software Intune stáhne kompletní klientský software potřebný ke správě počítače.After a PC has been enrolled, the Intune client software then downloads the full client software required for PC management.

Toto postupné stahování snižuje vliv na šířku pásma sítě a zkracuje čas potřebný k počáteční registraci počítače v Intune na minimum.This series of downloads reduces the impact on the network's bandwidth and minimizes the time required to initially enroll the PC in Intune. Zajistí také to, že po dokončení druhého stahování bude mít klient k dispozici nejnovější dostupný software.It also ensures that the client has the most recent software available after the second download has finished.

Jedna licence služby Intune umožňuje instalovat klientský software Intune až na pět počítačů.One Intune license allows the installation of the Intune client software on up to five PCs.

Stažení klientského softwaru IntuneDownload the Intune client software

Všechny způsoby (s výjimkou toho, kdy si uživatelé instalují klientský software Intune sami) vyžadují, aby správci IT tento software napřed stáhli, než je možné ho nasadit koncovým uživatelům.All methods, except those in which users install the Intune client software themselves, require that IT admins download the software first so that it can be subsequently deployed to end users.

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Správce > Stažení klientského softwaru.In the Microsoft Intune administration console, click Admin > Client Software Download.

  Stažení počítačového klienta Intune

 2. Na stránce Stažení klientského softwaru klikněte na Stáhnout klientský software.On the Client Software Download page, click Download Client Software. Uložte balíček Microsoft_Intune_Setup.zip, který obsahuje software, do zabezpečeného umístění v síti.Then save the Microsoft_Intune_Setup.zip package that contains the software to a secure location on your network.

  Instalační balíček klientského softwaru Intune obsahuje jedinečné a specifické informace o vašem účtu, které jsou dostupné prostřednictvím vloženého certifikátu.The Intune client software installation package contains unique and specific information, which is available through an embedded certificate, about your account. Pokud k instalačnímu balíčku získají přístup neoprávnění uživatelé, můžou zaregistrovat počítače k účtu, který je reprezentovaný vloženým certifikátem, a můžou tak získat přístup k podnikovým prostředkům.If unauthorized users gain access to the installation package, they can enroll PCs to the account that is represented by its embedded certificate and might gain access to company resources.

 3. Extrahujte obsah instalačního balíčku do zabezpečeného umístění v síti.Extract the contents of the installation package to the secure location on your network.

  Důležité

  Extrahovaný soubor ACCOUNTCERT nepřejmenovávejte ani neodebírejte, jinak se instalace klientského softwaru nezdaří.Do not rename or remove the ACCOUNTCERT file that is extracted, or the client software installation will fail.

Ruční nasazení klientského softwaruDeploy the client software manually

Na počítačích, kam se bude klientský software instalovat, přejděte do složky, kde jsou uložené instalační soubory klientského softwaru.On the computer(s) on which the client software is going to be installed, go to the folder where the client software installation files are located. Spusťte Microsoft_Intune_Setup.exe a klientský software tak nainstalujte.Then run Microsoft_Intune_Setup.exe to install the client software.

Poznámka

Když přesunete ukazatel myši na ikonu v oznamovací oblasti v klientském počítači, zobrazí se stav instalace.The status of the installation is displayed when you hover over the icon in the taskbar on the client PC.

Nasazení klientského softwaru pomocí zásad skupinyDeploy the client software by using Group Policy

 1. Ve složce, která obsahuje soubory Microsoft_Intune_Setup.exe a MicrosoftIntune.accountcert, spusťte následující příkaz k extrakci instalačních programů založených na Instalační službě systému Windows pro 32bitové a 64bitové počítače:In the folder that contains the files Microsoft_Intune_Setup.exe and MicrosoftIntune.accountcert, run the following command to extract the Windows Installer-based installation programs for 32-bit and 64-bit computers:

  Microsoft_Intune_Setup.exe/Extract <destination folder>
  
 2. Zkopírujte soubory Microsoft_Intune_x86.msi, Microsoft_Intune_x64.msi a MicrosoftIntune.accountcert do umístění v síti, ke kterému mají přístup všechny počítače, na které se klientský software nainstaluje.Copy the Microsoft_Intune_x86.msi file, the Microsoft_Intune_x64.msi file, and the MicrosoftIntune.accountcert file to a network location that can be accessed by all computers on which the client software is going to be installed.

  Důležité

  Soubory od sebe neoddělujte ani nepřejmenovávejte, jinak se instalace klientského softwaru nezdaří.Do not separate or rename the files or the client software installation will fail.

 3. Pomocí zásad skupiny nasaďte software do počítačů v síti.Use Group Policy to deploy the software to computers on your network.

  Další informace o tom, jak automaticky nasadit software pomocí zásad skupiny, najdete v článku Zásady skupiny pro začátečníky.For more information about how to use Group Policy to automatically deploy software, see Group Policy for Beginners.

Nasazení klientského softwaru jako součásti imageDeploy the client software as part of an image

Klientský software Intune můžete do počítače nasadit jako součást image operačního systému. Jako příklad poslouží tento postup:You can deploy the Intune client software to computers as part of an operating system image by using the following procedure as a guide:

 1. Zkopírujte instalační soubory klienta, Microsoft_Intune_Setup.exe a Microsoft_Intune_Setup.exe do složky %Systemdrive%\Temp\Microsoft_Intune_Setup na referenčním počítači.Copy the client installation files, Microsoft_Intune_Setup.exe and MicrosoftIntune.accountcert, to the %Systemdrive%\Temp\Microsoft_Intune_Setup folder on the reference computer.

 2. Vytvořte položku registru WindowsIntuneEnrollPending přidáním následujícího příkazu do skriptu SetupComplete.cmd :Create the WindowsIntuneEnrollPending registry entry by adding the following command to the SetupComplete.cmd script:

  %windir%\system32\reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Onlinemanagement\Deployment /v
  WindowsIntuneEnrollPending /t REG_DWORD /d 1
  
 3. Přidáním následujícího příkazu do skriptu setupcomplete.cmd spusťte registrační balíček s argumentem příkazového řádku /PrepareEnroll:Add the following command to setupcomplete.cmd to run the enrollment package with the /PrepareEnroll command-line argument:

  %systemdrive%\temp\Microsoft_Intune_Setup\Microsoft_Intune_Setup.exe /PrepareEnroll
  

  Tip

  Skript SetupComplete.cmd umožňuje, aby instalační program systému Windows provedl změny systému před přihlášením uživatele.The SetupComplete.cmd script enables Windows Setup to make modifications to the system before a user signs on. Argument příkazového řádku /PrepareEnroll připraví cílový počítač, aby se po dokončení instalačního programu systému Windows automaticky zaregistroval v Intune.The /PrepareEnroll command-line argument prepares a targeted computer to be automatically enrolled in Intune after Windows Setup finishes.

 4. Skript SetupComplete.cmd umístěte do složky %Windir%\Setup\Scripts na referenčním počítači.Put SetupComplete.cmd in the %Windir%\Setup\Scripts folder on the reference computer.

 5. Vytvořte image referenčního počítače a pak ji nasaďte do cílových počítačů.Capture an image of the reference computer and then deploy this to targeted computers.

  Když se cílový počítač po dokončení instalačního programu systému Windows restartuje, vytvoří se klíč registru WindowsIntuneEnrollPending.When the targeted computer restarts at the completion of Windows Setup, the WindowsIntuneEnrollPending registry key is created. Registrační balíček ověří, jestli je počítač zaregistrovaný.The enrollment package checks to see if the computer is enrolled. Pokud je počítač zaregistrovaný, neprovede se žádná další akce.If the computer is enrolled, no further action is taken. Pokud není počítač registrovaný, registrační balíček vytvoří úlohu automatické registrace Microsoft Intune.If the computer is not enrolled, the enrollment package creates a Microsoft Intune Automatic Enrollment Task.

  Když je úloha automatické registrace spuštěná v příští naplánovanou dobu, zkontroluje existenci hodnoty registru WindowsIntuneEnrollPending a pokusí se registrovat cílový počítač v Intune.When the automatic enrollment task runs at the next scheduled time, it checks the existence of the WindowsIntuneEnrollPending registry value, and it tries to enroll the targeted PC in Intune. Pokud se registrace z jakéhokoli důvodu nezdaří, při dalším spuštění úlohy se pokus o registraci opakuje.If the enrollment fails for any reason, the enrollment is retried the next time the task runs. Opakované pokusy pokračují po dobu jednoho měsíce.The retries continue for a month.

  Úloha automatické registrace Intune, hodnota registru WindowsIntuneEnrollPending a certifikát účtu se po úspěšné registraci nebo po jednom měsíci vymažou z cílového počítače (podle toho, která z těchto situací nastane první).The Intune Automatic Enrollment Task, the WindowsIntuneEnrollPending registry value, and the account certificate are deleted from the targeted computer either when the enrollment is successful or after a month (whichever comes first).

Pokyny pro uživatele, jak se zaregistrovat samiInstruct users to self-enroll

Uživatelé nainstalují klientský software Intune tak, že přejdou na web Portál společnosti.Users install the Intune client software by going to the Company Portal website. Přesné informace, které uživatelé vidí na webovém portálu, se liší podle autority MDM vašeho účtu a platformy nebo verze operačního systému uživatelských počítačů.The exact information that users see in the web portal varies, depending on your account's MDM Authority and the OS platform/version of the user's PC.

Pokud nemají uživatelé přiřazenou licenci k Intune nebo nebyla na Intune nastavena autorita MDM, nezobrazí se uživatelům žádné možnosti registrace.If users haven't been assigned an Intune license or if the organization's MDM Authority hasn't been set to Intune, users aren't shown any options to enroll.

Pokud byla uživatelům přiřazena licence k Intune a na Intune byla nastavena autorita MDM organizace:If users have been assigned an Intune license, and the organization's MDM Authority has been set to Intune:

 • Uživatelům počítačů s Windows 7 nebo Windows 8 se zobrazí JENOM možnost registrace do Intune na základě stažení a instalace klientského softwaru pro PC, který je pro svou organizaci jedinečný.Windows 7 or Windows 8 PC users are shown ONLY the option to enroll to Intune by downloading and installing the PC client software that is unique to their organization.

 • Uživatelé počítačů s Windows 8.1 a Windows 10 mají dvě možnosti registrace:Windows 10 or Windows 8.1 PC users are shown two enrollment options:

  • Zaregistrovat počítač jako mobilní zařízení: Poté, co uživatelé zvolí tlačítko Zjistěte, jak můžete zaregistrovat svoje zařízení s Windows, přejdou na pokyny týkající se způsobu registrace počítače jako mobilního zařízení.Enroll PC as a mobile device: Users choose the Find Out How to Enroll button and are taken to instructions on how to enroll their PC as a mobile device. Toto tlačítko se zobrazí v dobře viditelném umístění, protože registrace MDM se považuje za výchozí a preferovanou možnost registrace.This button is prominently displayed, because MDM enrollment is considered to be the default and preferred enrollment option. Možnost MDM ale neplatí pro toto téma, protože to se týká jenom instalace klientského softwaru.However, the MDM option is not applicable to this topic, which covers only the client software installation.
  • Zaregistrovat počítač pomocí klientského softwaru Intune: Bude potřeba říct uživatelům, že mají vybrat odkaz Kliknutím sem ho můžete stáhnout a přejít tak k pokynům pro instalaci klientského softwaru.Enroll PC using the Intune client software: You'll need to tell your users to select the Click here to download it link, which takes them through the client software installation.

V následující tabulce najdete souhrnný přehled možností.The following table summarizes the options.

Výchozí možnosti registrace pro jednotlivé platformy

Na následujících snímcích obrazovek vidíte, co se zobrazuje uživatelům, kteří registrují svoje zařízení používající klientský software.The following screenshots show what users see as they enroll their devices using the software client.

Uživatelům se nejdřív zobrazí výzva k identifikaci nebo registraci zařízení.Users are first prompted to identify or to enroll their device.

identifikace nebo registrace zařízení

Pokud chcete, aby si vaši uživatelé nainstalovali na počítač klientský software, je potřeba jim říct, aby použili odkaz Kliknutím sem ho můžete stáhnout, který umožňuje uživatelům stáhnout klientský software pro počítač a provede je procesem instalace.To have your users install the PC client software, you'll need to tell them to select the Click here to download it link, which enables users to download the PC client software and takes them through the installation process. Po zvolení tlačítka Zjistěte, jak můžete zaregistrovat svoje zařízení s Windows přejdou uživatelé k dokumentaci s informacemi, jak zaregistrovat zařízení pomocí registrace MDM, což se ale netýká těchto pokynů pro klientský software.The Find out how to enroll button takes users to documentation about how to enroll using MDM enrollment, which is not relevant to these software client instructions.

klikněte na odkaz Kliknutím sem ho můžete stáhnout

Když uživatelé kliknou na odkaz, zobrazí se tlačítko Stáhnout software, po jehož výběru se spustí instalace klientského softwaru pro počítač.When users click the link, they see a Download Software button, which they select to start the PC client software installation.

zvolte tlačítko Stáhnout software

Uživatelé jsou pak požádáni, aby se přihlásili s použitím firemních přihlašovacích údajů.Users are then asked to sign in with their corporate credentials.

Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů.

Uživatelé přejdou na úvodní stránku instalace.Users are taken to the Welcome page for the installation.

Úvodní stránka instalace klienta na počítač

Uživatelé zvolí možnost Další a spustí se instalace.Users choose Next, and the installation starts.

Úvodní stránka instalace klienta na počítač

Po dokončení instalace, zvolí uživatelé možnost Dokončit.When the installation completes, users choose Finish.

Dokončení instalace klienta na počítač

Pokud se uživatelé po registraci za použití klientského softwaru Intune pro počítač pokusí svůj počítač zaregistrovat jako mobilní zařízení, zobrazí se jim následující chybová obrazovka.If users try to enroll their PC as a mobile device after having already enrolled using the Intune PC client software, they see the following error screen.

Obrazovka, která se zobrazí, když už je počítač zaregistrovaný

Sledování a ověření úspěšného nasazení klientaMonitor and validate successful client deployment

Pomocí některého z následujících postupů můžete sledovat a ověřit úspěšné nasazení klienta.Use one of the following procedures to help you monitor and validate successful client deployment.

Ověření instalace klientského softwaru v konzole správce Microsoft IntuneTo verify the installation of the client software from the Microsoft Intune administrator console

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Skupiny > Všechna zařízení > Všechny počítače.In the Microsoft Intune administration console, click Groups > All Devices > All Computers.

 2. V seznamu vyhledejte počítače, které komunikují s Intune, nebo vyhledejte konkrétní spravovaný počítač po zadání názvu počítače (nebo libovolné části názvu) do pole Hledat zařízení.In the list, find the computers that are communicating with Intune, or search for a specific managed computer by typing the computer name (or any part of the name) in the Search devices box.

 3. V dolním podokně konzoly zkontrolujte stav počítače.Examine the status of the computer in the bottom pane of the console. Vyřešte všechny chyby.Resolve any errors.

Vytvoření sestavy inventáře počítače pro zobrazení všech zaregistrovaných počítačůTo create a computer inventory report to display all enrolled computers

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Sestavy > Sestavy inventáře počítače.In the Microsoft Intune administration console, click Reports > Computer Inventory Reports.

 2. Na stránce Vytvořit novou sestavu nechejte ve všech polích výchozí hodnoty (pokud nechcete použít filtry) a klikněte na Zobrazit sestavu.On the Create New Report page, leave the default values in all fields (unless you want to apply filters), and then click View Report.

 3. Stránka Sestava inventáře počítače se otevře v novém okně s uvedením všech počítačů, které jsou úspěšně zaregistrované v Intune.The Computer Inventory Report page opens in a new window that displays all computers that are successfully enrolled in Intune.

  Tip

  Kliknutím na záhlaví libovolného sloupce v sestavě seřadíte seznam podle obsahu sloupce.Click any column heading in the report to sort the list by the contents of that column.

Odinstalace klientského softwaru WindowsUninstall the Windows client software

Existují dva způsoby, jak zrušit registraci klientského softwaru Windows:There are two ways to unenroll the Windows client software:

 • Z konzoly pro správu Intune (doporučená metoda)From the Intune admin console (recommended method)
 • Z příkazového řádku v klientoviFrom a command prompt on the client

Zrušení registrace pomocí konzoly pro správu IntuneUnenroll by using the Intune admin console

Pokud chcete registraci softwarového klienta zrušit pomocí konzoly pro správu Intune, přejděte na Skupiny > Všechny počítače > Zařízení.To unenroll the software client by using the Intune admin console, go to Groups > All Computers > Devices. Klikněte pravým tlačítkem na klienta a vyberte Vyřadit/vymazat.Right-click the client, and select Retire/Wipe.

Zrušení registrace pomocí příkazového řádku v klientoviUnenroll by using a command prompt on the client

Na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními spusťte jeden z následujících příkazů.Using an elevated command prompt, run one of the following commands.

Metoda 1:Method 1:

"C:\Program Files\Microsoft\OnlineManagement\Common\ProvisioningUtil.exe" /UninstallAgents /MicrosoftIntune

Metoda 2Method 2
Ve všech verzích SKU systému Windows jsou nainstalovaní všichni tito agenti:Note that all of these agents are installed on every SKU of Windows:

wmic product where name="Microsoft Endpoint Protection Management Components" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Intune Notification Service" call uninstall<br>
wmic product where name="System Center 2012 - Operations Manager Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Online Management Policy Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Policy Platform" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Security Client" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Online Management Client" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Online Management Client Service" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Easy Assist v2" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Intune Monitoring Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune Endpoint Protection Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Firewall Configuration Provider" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Intune Center" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Online Management Update Manager" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Online Management Agent Installer" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Intune" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Endpoint Protection Management Components" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune Notification Service" call uninstall<br>
wmic product where name="System Center 2012 - Operations Manager Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Online Management Policy Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Policy Platform" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Security Client" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Online Management Client" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Online Management Client Service" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Easy Assist v2" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune Monitoring Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune Endpoint Protection Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Firewall Configuration Provider" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune Center" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Online Management Update Manager" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Online Management Agent Installer" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune" call uninstall

Tip

Zrušení registrace klienta zanechá pro tohoto klienta zastaralý záznam na straně serveru.Client unenrollment will leave a stale sever-side record for the affected client. Proces zrušení registrace je asynchronní a odinstalovává se devět agentů. Dokončení odinstalace tak může trvat až 30 minut.The unenrollment process is asynchronous, and there are nine agents to uninstall, so it may take up to 30 mins to complete.

Kontrola stavu zrušení registraceCheck the unenrollment status

Zkontrolujte cestu %ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement a ujistěte se, že jsou na levé straně zobrazeny pouze následující adresáře:Check "%ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement" and ensure that only the following directories are shown on the left:

 • AgentInstallerAgentInstaller
 • LogsLogs
 • UpdatesUpdates
 • CommonCommon

Odebrání složky OnlineManagementRemove the OnlineManagement folder

Proces zrušení registrace neodebere složku OnlineManagement.The unenrollment process does not remove the OnlineManagement folder. Po dokončení odinstalace počkejte 30 minut a spusťte tento příkaz.Wait 30 minutes after the uninstall, and then run this command. Pokud byste ho spustili příliš brzy, odinstalace by mohla zůstat v neznámém stavu.If you run it too soon, the uninstall could be left in an unknown state. Složku odeberte spuštěním příkazového řádku se zvýšenými oprávněními a spuštěním následujícího příkazu:To remove the folder, start an elevated prompt and run:

"rd /s /q %ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement".

Další krokyNext steps

Správa počítačů s Windows pomocí Intune Řešení potíží s instalací klientůManage Windows PCs with Microsoft Intune Troubleshoot client setup