Konfigurace konektoru Intune Service to Service Connector pro Exchange OnlineConfigure the Intune service to service connector for Exchange Online

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Tyto informace vám pomůžou při propojení služeb Microsoft Intune a Exchange Online nebo nové služby Exchange Online Dedicated.Use this information to connect Microsoft Intune and Exchange Online or the new Exchange Online Dedicated service. Pokud chcete zjistit, jestli máte prostředí Exchange Online Dedicated v nové nebo starší verzi, kontaktujte svého account manažera.To determine whether your Exchange Online Dedicated environment is the new or legacy version, contact your account manager. Intune podporuje pro každé předplatné jenom jedno připojení konektoru Exchange libovolného typu.Intune only supports one Exchange connector connection of any type per subscription.

Požadavky na konektor Service to Service ConnectorService to Service Connector requirements

Konektor Service to Service Connector podporuje jenom Exchange Online nebo službu Exchange Online Dedicated a nemá žádné požadavky na místní infrastrukturu.The Service to Service Connector supports only Exchange Online or Exchange Online Dedicated and has no requirements for on-premises infrastructure.

PožadavekRequirement Další informaceMore information
Nakonfigurovaná a spuštěná služba Exchange OnlineExchange Online configured and running Exchange OnlineExchange Online
Autorita pro správu mobilních zařízeníMobile device management authority Nastavení autority pro správu mobilních zařízení v Microsoft IntuneSet the mobile device management authority to Microsoft Intune
Verze Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange version Exchange Online nebo nová služba Exchange Online DedicatedExchange Online or the new Exchange Online Dedicated service
Synchronizace se službou Active DirectoryActive Directory synchronization Než použijete některý z konektorů Intune, je potřeba nastavit synchronizaci služby Active Directory tak, aby byli místní uživatelé a skupiny zabezpečení synchronizovaní s vaší instancí Azure Active Directory.Before you can use the Intune Connector, you must set up Active Directory synchronization so that your local users and security groups are synchronized with your instance of Azure Active Directory.

Požadavky rutin systému ExchangeExchange cmdlet requirements

Musíte taky vytvořit uživatelský účet Exchange Online, který bude konektor Intune Exchange Connector používat.You must also create an Exchange Online user account that is used by the Intune Exchange Connector. Tento účet musí mít oprávnění k používání konzoly pro správu Intune a spuštění následujících požadovaných rutin prostředí Windows PowerShell Exchange:The account must have permission to use the Intune administration console and to run the following required Windows PowerShell Exchange cmdlets:

  • Get-ActiveSyncOrganizationSettings, Set-ActiveSyncOrganizationSettingsGet-ActiveSyncOrganizationSettings, Set-ActiveSyncOrganizationSettings
  • Get-MobileDeviceMailboxPolicy, Set-MobileDeviceMailboxPolicy, New-MobileDeviceMailboxPolicy, Remove-MobileDeviceMailboxPolicyGet-MobileDeviceMailboxPolicy, Set-MobileDeviceMailboxPolicy, New-MobileDeviceMailboxPolicy, Remove-MobileDeviceMailboxPolicy
  • Get-ActiveSyncDeviceAccessRule, Set-ActiveSyncDeviceAccessRule, New-ActiveSyncDeviceAccessRule, Remove-ActiveSyncDeviceAccessRuleGet-ActiveSyncDeviceAccessRule, Set-ActiveSyncDeviceAccessRule, New-ActiveSyncDeviceAccessRule, Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule
  • Get-MobileDeviceStatisticsGet-MobileDeviceStatistics
  • Get-MobileDeviceGet-MobileDevice
  • Get-ActiveSyncDeviceClassGet-ActiveSyncDeviceClass

Nastavení konektoru Service to Service ConnectorSet up the Service to Service Connector

  1. Otevřete konzolu pro správu Microsoft Intune s uživatelským účtem s právy a oprávněními správce Exchange pro nahoře popsané rutiny.Open the Microsoft Intune administration console with a user account that has Exchange admin rights and permissions for the cmdlets described earlier. Microsoft Intune používá e-mailovou adresu aktuálně přihlášeného uživatele k nastavení připojení.Microsoft Intune uses the email address of the currently signed-in user to set up the connection.

  2. V podokně zástupců pracovních prostorů zvolte SPRÁVCE>Správa mobilního zařízení > Microsoft Exchange > Nastavit připojení k systému Exchange.In the workspace shortcuts pane, choose ADMIN>Mobile Device Management > Microsoft Exchange > Set Up Exchange Connection. Stránka nastavení konektoru Service to Service ConnectorSet up service to service connector page

  3. Na stránce Nastavit připojení k systému Exchange vyberte Nastavit konektor Service to Service Connector.On the Set Up Exchange Connection page, choose Set Up Service to Service Connector.

Konektor Service to Service Connector se automaticky nakonfiguruje a synchronizuje s Exchangem Online nebo novým prostředím Exchange Online Dedicated.The Service to Service Connector automatically configures and synchronizes your Exchange Online or new Exchange Online Dedicated environment.

Ověření připojení k ExchangiValidate your Exchange connection

Po úspěšném nakonfigurování Exchange Connectoru přejděte do konzoly pro správu Microsoft Intune.After you have successfully configured the Exchange Connector, go to the Microsoft Intune administration console. Zvolte Správce> Správa mobilního zařízení > Microsoft Exchange.Choose Admin> Mobile Device Management > Microsoft Exchange. Potom ověřte, že se vámi zadané podrobnosti zobrazí v části Informace o připojení systému Exchange.Then validate that the details you provided appear under Exchange Connection Information.

Můžete se taky podívat na datum a čas posledního úspěšného pokusu o synchronizaci.You can also check the time and date of the last successful synchronization attempt.