Přímá registrace zařízení s iOSem pomocí Apple ConfiguratoruDirectly enroll iOS devices by using Apple Configurator

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Intune podporuje registraci zařízení s iOSem patřících společnosti v nástroji Apple Configurator spuštěném na počítači Mac.Intune supports the enrollment of corporate-owned iOS devices by using the Apple Configurator tool running on a Mac computer. Tento proces neprovede reset továrního nastavení zařízení a zaregistruje ho s předdefinovanými zásadami.This process does not factory-reset the device and enrolls the device with a predefined policy. Tento způsob registrace je určený pro zařízení bez přidruženého uživatele a vyžaduje, abyste zařízení s iOSem připojili přes USB k počítači Mac a nastavili firemní registraci.This method is for devices with No user affinity and requires you to USB-connect the iOS device to a Mac computer to set up corporate enrollment.

Při přímé registraci zařízení s iOSem můžete zařízení zaregistrovat i bez získání jeho sériového čísla.When you're directly enrolling iOS devices, you can enroll a device without acquiring the device's serial number. Můžete také zařízení pro potřeby identifikace pojmenovat před tím, než Intune zachytí název zařízení během registrace.You can also name the device for identification purposes before Intune captures the device name during enrollment. U zařízení zaregistrovaných přímo není podporovaná aplikace Portál společnosti.The Company Portal app is not supported for directly enrolled devices. Tyto pokyny předpokládají, že používáte Apple Configurator 2.0 na počítači Mac.This guidance assumes you are using Apple Configurator 2.0 on a Mac computer.

Note

Tato metoda registrace se nedá použít s metodou správce registrace zařízení.This enrollment method can't be used with the device enrollment manager method.

 1. Pokud jste to ještě neudělali, vytvořte profil registrace zařízení pro zařízení s iOSem zaregistrovaná prostřednictvím Apple Configuratoru.If you haven't already, create a device enrollment profile for iOS devices enrolled through Apple Configurator. Profil registrace zařízení definuje nastavení, která se pro zařízení použijí.A device enrollment profile defines the settings applied to devices.

  1. V konzole pro správu Microsoft Intune přejděte na Zásady > Registrace podnikového zařízení a zvolte Přidat.In the Microsoft Intune administration console go to Policy > Corporate Device Enrollment, and then choose Add.

   Stránka pro vytvoření profilu registrace zařízení

  2. Zadejte podrobnosti profilů zařízení:Enter details for the device profiles:

   • Název: Název registračního profilu zařízení.Name: Name of the device enrollment profile. (Uživatelé ho nevidí.)Not visible to users.

   • Popis: Popis registračního profilu zařízení.Description: Description of the device enrollment profile. (Uživatelé ho nevidí.)Not visible to users.

   • Přidružení uživatele: Určuje způsob registrace zařízení.User affiliation: Specifies how devices are enrolled. U přímé registrace vyberte Bez přidružení uživatele.For Direct Enrollment, choose No user affinity.

   • Předběžné přiřazení skupiny zařízení: Do této skupiny patří na začátku všechna zařízení s tímto profilem.Device group pre-assignment: All devices that have this profile will initially belong to this group. Po registraci můžete zařízení přiřadit někomu jinému.You can reassign devices after enrollment.

    Important

    Přiřazení skupiny způsobí přesun z Intune do Azure Active Directory.Group assignments will move from Intune to Azure Active Directory. V účtech Intune s touto aktualizací se nezobrazí možnost Přiřadit zařízení k této skupině.Intune accounts with this update won't see the Assign devices to the following group option. Další informaceLearn more

  3. Profil přidáte kliknutím na Uložit profil.Choose Save Profile to add the profile.

 2. Profil nasazovaný na zařízení s iOSem exportujte jako soubor .mobileconfig:Export a profile as .mobileconfig to deploy to iOS devices:

  1. Vyberte vytvořený profil zařízení.Select the device profile that you created.

  2. Na hlavním panelu zvolte Exportovat.Choose Export in the taskbar.

  3. Vyberte Stáhnout profil a uložte stažený soubor .mobileconfig.Choose Download profile and save the downloaded .mobileconfig file.

 3. Přeneste stažený soubor .mobileconfig tím, že ho zkopírujete do počítače Mac.Transfer the file by copying the downloaded .mobileconfig file to a Mac computer.

  Note

  Adresa URL registračního profilu platí dva týdny od data exportu.The enrollment profile URL is valid for two weeks from when it is exported. Pokud chcete zaregistrovat zařízení s iOSem prostřednictvím Pomocníka s nastavením po době delší než dva týdny, musíte exportovat novou adresu URL registračního profilu.After two weeks, you must export a new enrollment profile URL to enroll iOS devices with Setup Assistant.

 4. Připravte zařízení v Apple Configuratoru.Prepare the device with Apple Configurator. Zařízení iOS jsou připojená k počítači Mac a zaregistrovaná do systému správy mobilních zařízení.iOS devices are connected to the Mac computer and enrolled for mobile device management.

  1. Na počítači Mac otevřete Apple Configurator 2.0.On a Mac computer, open Apple Configurator 2.0.

  2. Zařízení s iOSem připojte k počítači Mac pomocí kabelu USB.Connect the iOS device to the Mac computer with a USB cord. Zavřete aplikace Photos, iTunes a další aplikace, které se otevřou při zjištění zařízení.Close Photos, iTunes, and other apps that open for the device when the device is detected.

  3. V Apple Configuratoru zvolte připojené zařízení s iOSem a potom zvolte tlačítko Přidat.In Apple Configurator, choose the connected iOS device, and then choose the Add button. V rozevíracím seznamu se zobrazí možnosti, které se dají přidat do zařízení.Options that can be added to the device appear in the drop-down list. Vyberte Profily.Choose Profiles.

  4. Pomocí nástroje pro výběr souborů vyberte soubor .mobileconfig, který jste exportovali z Intune, a zvolte Přidat.Use the file picker to select the .mobileconfig file that you exported from Intune, and then choose Add. Profil se přidá do zařízení.The profile is added to the device. Pokud má zařízení nastavenou možnost Bez dohledu, instalace bude vyžadovat přijetí na zařízení.If the device is Unsupervised, the installation will require acceptance on the device.

 5. Teď můžete profil nainstalovat na zařízení s iOSem.You are ready to install the profile on the iOS device. Je potřeba, aby už byl v zařízení dokončený Pomocník s nastavením a aby bylo připravené k použití.The device must have already completed the Setup Assistant and be ready to use. Pokud registrace zahrnuje nasazení aplikací, zařízení by mělo mít nastavené Apple ID, protože při nasazení aplikace bude potřeba přihlásit se do obchodu App Store pomocí Apple ID.If enrollment entails app deployments, the device should have an Apple ID set up because the app deployments will require that you have an Apple ID signed in for the App Store.

  1. Odemkněte zařízení s iOSem.Unlock the iOS device.

  2. V dialogovém okně Nainstalovat profil pro Profil správy zvolte Instalovat.In the Install profile dialog box for Management profile, choose Install.

  3. Zadejte Heslo zařízení nebo Apple ID, pokud je potřeba.Provide Device Passcode or Apple ID, if required.

  4. Potvrďte upozornění a zvolte Instalovat.Accept the Warning, and choose Install.

  5. Potvrďte vzdálené upozornění a zvolte Důvěřovat.Accept the Remote Warning, and choose Trust.

  6. Jakmile okno Profil nainstalován potvrdí, že se profil nainstaloval, zvolte Hotovo.When the Profile Installed box confirms the profile as Installed, choose Done.

 6. Na zařízení s iOSem otevřete Nastavení a přejděte na Obecné > Správa zařízení > Profil pro správu.On the iOS device, open Settings and go to General > Device Management > Management Profile. Potvrďte, že je zde instalace profilu uvedená, a zkontrolujte omezení zásad iOS a nainstalované aplikace.Confirm that the profile installation is listed, and check the iOS policy restrictions and installed apps. Zobrazení omezení vyplývajících ze zásad a aplikací na zařízení může trvat až 10 minut.Policy restrictions and apps might take up to 10 minutes to appear on the device.

 7. Distribuujte zařízení.Distribute devices. Zařízení s iOSem je teď zaregistrované v Intune a spravované.The iOS device is now enrolled with Intune and managed.