Pomocí mobilních zásad zřizovacích profilů pro iOS zabráníte vypršení platnosti aplikací.Use iOS mobile provisioning profile policies to prevent your apps from expiring

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Obchodní aplikace pro Apple iOS, které jsou nasazené do iPhonů a iPadů, obsahují zřizovací profil a kód podepsaný certifikátem.Apple iOS line-of-business apps that are deployed to iPhones and iPads are built with an included provisioning profile and code that is signed with a certificate. Když se taková aplikace spustí, iOS potvrdí její integritu a vynutí zásady definované zřizovacím profilem.When the app is run, iOS confirms the integrity of the iOS app and enforces policies that are defined by the provisioning profile. Provedou se k následující ověření:The following validations happen:

 • Integrita instalačního souboru – iOS porovná podrobné informace o aplikaci s veřejným klíčem podpisového certifikátu společnosti.Installation file integrity - iOS compares the app's details with the enterprise signing certificate's public key. Pokud se liší, je možné, že se obsah aplikace změnil, a její spuštění se nepovolí.If they differ, the app's content might have changed, and the app will not be allowed to run.
 • Vynucení schopností – iOS se pokusí vynutit schopnosti aplikace ze zřizovacího profilu společnosti (ne z individuálních zřizovacích profilů vývojářů) obsaženého v instalačním souboru aplikace (.ipa).Capabilities enforcement - iOS attempts to enforce the app's capabilities from the enterprise provisioning profile (not individual developer provisioning profiles) that are in the app installation (.ipa) file.

Podpisový certifikát společnosti, který se používá k podepisování aplikací, má obvykle platnost tři roky.The enterprise signing certificate that you use to sign apps typically lasts for three years. Platnost zřizovacího profilu ale vyprší už po roce.However, the provisioning profile expires after a year. Když je certifikát stále platný, Intune poskytuje nástroje pro proaktivní nasazení nových zásad zřizovacích profilů do zařízení, ve kterých se aplikace blíží vypršení data platnosti.While the certificate is still valid, Intune gives you the tools to proactively deploy a new provisioning profile policy to devices that have apps that are nearing expiry. Po vypršení platnosti certifikátu musíte aplikaci znovu podepsat pomocí nového certifikátu a vložit nový zřizovací profil s klíčem tohoto nového certifikátu.After the certificate expires, you must sign the app again with a new certificate and embed a new provisioning profile with the key of the new certificate.

Jak zjistit, kdy vyprší platnost obchodní aplikaceHow to find out when a line-of-business app will expire

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Aplikace > Aplikace.In the Microsoft Intune administration console, choose Apps > Apps.
 2. V seznamu aplikací se ve sloupci Datum vypršení platnosti zobrazuje, kdy vyprší platnost příslušné aplikace.In the list of apps, look at the Expiration date column to see the expiry date for the app. Můžete taky v rozevíracím seznamu Filtry nastavit Platnost vypršela nebo brzo vyprší a zobrazit jenom ty aplikace, které vyžadují nějakou akci.You can also set the Filters drop-down list to Expired/about to expire to see only the apps for which you must take action.

Jak vytvořit zásady mobilních zřizovacích profilů pro iOSHow to create an iOS mobile provisioning profile policy

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Zásady > Přehled > Přidat zásadu.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.
 2. V dialogovém okně Vytvořit novou zásadu zvolte iOS > Zásady pro mobilní zřizovací profil a potom zvolte Vytvořit zásadu.In the Create a New Policy dialog box, choose iOS > Mobile Provisioning Profile Policy, and then choose Create Policy.
 3. Na stránce Obecné nakonfigurujte tyto hodnoty:On the General page, configure the following values:
  • Název – Zadejte název pro tuto zásadu mobilních zřizovacích profilů.Name - Provide a name for this mobile provisioning profile policy.
  • Popis – Volitelně zadejte popis pro tuto zásadu.Description - Optionally, provide a description for the policy.
  • Soubor konfiguračního profilu – Klikněte na Import a potom zvolte soubor mobilního konfiguračního profilu Apple (s příponou .mobileprovision), který jste stáhli z webu pro vývojáře Apple.Configuration profile file - Click Import, and then choose an Apple Mobile Configuration Profile file (with the extension .mobileprovision) that you downloaded from the Apple Developer website.
 4. Po dokončení vyberte Uložit zásadu.When you are done, choose Save Policy.
 5. Potom nasaďte zásadu na požadovaná zařízení s iOSem.Now, deploy the policy to the required iOS devices. Další informace najdete v tématu Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft Intune.For more information, see Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies.