Nastavení zásad pro iOS v Microsoft IntuneiOS policy settings in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Intune poskytuje řadu předdefinovaných obecných nastavení, která můžete konfigurovat v zařízeních s iOSem.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on iOS devices. Navíc můžete použít nástroj Apple Configurator k vytvoření vlastních nastavení, která nejsou k dispozici prostřednictvím Intune.Additionally, you can use the Apple Configurator tool to create custom settings that are not available from Intune.

Obecná nastavení zásad konfiguraceGeneral configuration policy settings

Pomocí zásad obecné konfigurace pro iOS v Microsoft Intune můžete nakonfigurovat nastavení pro:Use the Microsoft Intune iOS general configuration policy to configure settings for:

 • Obecná nastavení zařízení a zabezpečeníGeneral device, and security settings. Vyberte možnost ze seznamu předdefinovaných nastavení, která umožňují kontrolovat celou řadu vlastností a funkcí zařízení.Choose from a list of predefined settings that let you control a range of features and functionality on the device.

 • Celoobrazovkový režimKiosk mode. Umožňuje uzamknout zařízení a povolit fungování jenom některých funkcí.Lock a device to allow only certain features to work. Můžete třeba povolit, aby v zařízení běžela jenom jedna vámi určená spravovaná aplikace, nebo můžete na zařízení zakázat tlačítka hlasitosti.For example, you can allow a device to run only one managed app that you specify, or you can disable the volume buttons on a device. Tato nastavení se dají používat pro ukázkový model zařízení nebo pro zařízení, které je vyhrazené jenom pro jednu funkci, jako je třeba zařízení POS.These settings might be used for a demonstration model of a device, or a device that is dedicated to performing only one function, such as a point-of-sale device.

 • Kompatibilní a nekompatibilní aplikaceCompliant and noncompliant apps. Umožňuje určit seznam aplikací pro iOS, které vyhovují nebo nevyhovují předpisům ve vaší společnosti.Specify a list of apps that are compliant or not compliant in your company. Na zařízeních s Androidem a iOS je možné použít aplikací nesplňujících požadavky k zobrazení shody aplikací, které zadáte v seznamu, s aplikacemi, které si uživatelé nainstalovali (sestava neslouží ke skutečnému zablokování instalace aplikací).On Android and iOS devices, the Noncompliant Apps Report can be used to view the compliance of apps that you specified in the list against the apps that users have installed (but cannot actually block the installation of the app).

Tip

Můžete nakonfigurovat podmínky pro uživatele a zajistit tak, aby věděli, že aplikace na jejich zařízení (včetně osobních aplikací) se vyhodnotí a nekompatibilní aplikace se zablokují nebo nahlásí jako nevyhovující.You can configure terms and conditions for users to ensure that they acknowledge that apps on their device (including personal apps) will be evaluated, and noncompliant apps will be either blocked or reported as noncompliant. Uživatelé musí přijmout tyto podmínky předtím, než můžou zaregistrovat své zařízení a používat firemní portál k získání aplikací.Users must accept these terms and conditions before they can enroll their device and use the company portal to get apps. Další informace o podmínkách a ujednáních týkajících se použití najdete v tématu Nastavení zásad podmínek a ujednání v Microsoft Intune.For more information about using terms and conditions, see Terms and conditions policy settings in Microsoft Intune.

Pokud v tomto tématu není uvedené nastavení, které hledáte, je možné, že ho budete moct vytvořit pomocí vlastních zásad pro iOS, které vám umožní naimportovat nastavení vytvořená pomocí nástroje Apple Configurator.If the setting you are looking for does not appear in this topic, you might be able to create it by using an iOS custom policy that lets you import settings you created by using the Apple Configurator tool. Další informace najdete v části Nastavení vlastních zásad dál v tomto tématu.For more information, see "Custom policy settings" later in this topic.

Nastavení zabezpečeníSecurity settings

Všechna nastavení platí pro iOS 8.0 a novější.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Vyžadovat heslo k odemknutí mobilních zařízeníRequire a password to unlock mobile devices Určete, jestli uživatel při přístupu ke svému zařízení musí zadat heslo.Specify whether the user is required to enter a password to access their device.
Vyžadovaný typ heslaRequired password type Zadejte typ hesla, které se bude vyžadovat, například jenom číslice nebo alfanumerické znaky.Specify the type of password that will be required, such as numeric only or alphanumeric.
Požadovaný počet složitých znaků v hesleNumber of complex characters required in password Zadejte počet znaků symbolu (jako například # nebo @), které musí heslo obsahovat.Specify the number of symbol characters (like # or @) that must be included in the password.
Minimální délka heslaMinimum password length Zadejte minimální počet znaků v hesle.Specify the minimum number of characters in the password.
Povolit jednoduchá heslaAllow simple passwords Umožňuje použití jednoduchých hesel, jako je třeba 0000 nebo 1234.Allow simple passwords like 0000 and 1234.
Počet povolených opakovaných neúspěšných přihlášení, než se zařízení vymažeNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped Zadejte počet neúspěšných pokusů o přihlášení, než toto nastavení vymaže zařízení.Specify the number of failed login attempts before this setting wipes the device.
Počet minut nečinnosti před vyžádáním hesla1Minutes of inactivity before password is required1 Zadejte, jak dlouho může zařízení zůstat nečinné, než uživatel musí znovu zadat heslo.Specify how long the device can remain idle before the user must re-enter their password.
Vypršení platnosti hesla (dny)Password expiration (days) Zadejte počet dní, než bude nutné změnit heslo zařízení.Specify the number of days before the device password must be changed.
Pamatovat si historii heselRemember password history Určete, jestli uživatel může použít hesla, která už použil.Specify whether the user can use passwords that they have previously used.
Pamatovat si historii heselZabránit opětovnému použití předchozích heselRemember password historyPrevent reuse of previous passwords Zadejte počet dříve použitých hesel, která si zařízení pamatuje.Specify the number of previously used passwords that the device remembers.
Počet minut nečinnosti před vypnutím displeje1Minutes of inactivity before screen turns off1 Zadejte počet minut, než se displej zařízení vypne.Specify the number of minutes before the device display is turned off.
Povolit odemknutí otiskem prstuAllow fingerprint unlock Povolí odemknutí zařízení otiskem prstu.Allow using a fingerprint to unlock the device.

1Pokud pro zařízení s iOSem nakonfigurujete nastavení Počet minut nečinnosti před vypnutím displeje a Počet minut nečinnosti před vyžádáním hesla, použijí se postupně.1 For iOS devices, when you configure the settings Minutes of inactivity before screen turns off and Minutes of inactivity before password is required, they are applied in sequence. Pokud například pro obě nastavení nastavíte hodnotu 5 minut, obrazovka se po 5 minutách automaticky vypne a po dalších 5 minutách se zařízení zamkne.For example, if you set the value for both settings to 5 minutes, the screen will turn off automatically after 5 minutes, and the device will be locked after an additional 5 minutes. Pokud ale uživatel vypne obrazovku ručně, druhé nastavení se použije okamžitě.However, if the user turns off the screen manually, the second setting is immediately applied. V tomto příkladě se zařízení po tom, co uživatel vypne obrazovku, zamkne po 5 minutách.In the same example, after the user turns off the screen, the device will lock 5 minutes later.

Nastavení systémuSystem settings

Všechna nastavení platí pro iOS 8.0 a novější.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit snímek obrazovkyAllow screenshot Povolí uživateli zachytit obsah obrazovky jako obrázek.Allow the user to capture the contents of the screen as an image.
Povolit řídicí centrum na zamykací obrazovceAllow control center in lock screen Povolí uživateli přístup k aplikaci řídicího centra, když je zařízení uzamčené.Allow the user to access the control center app when the device is locked.
Povolit zobrazení oznámení na zamykací obrazovceAllow notification view in lock screen Povolí uživateli přístup k zobrazení oznámení bez odemknutí zařízení.Allow the user to access the notifications view without unlocking the device.
Povolit zobrazení informací o dnešku na zamykací obrazovceAllow today view in lock screen Povolí uživateli zobrazit oznámení, když je zařízení uzamčené.Allow the user to view notifications when the device is locked.
Povolit nedůvěryhodné certifikáty TLSAllow untrusted TLS certificates Povolí v zařízení nedůvěryhodné certifikáty protokolu TLS (Transport Layer Security).Allow untrusted Transport Layer Security certificates on the device.
Povolit odeslání diagnostických datAllow diagnostic data submission Povolí nebo blokuje odesílání diagnostických dat ze zařízení do společnosti Apple.Allow or block the device from submitting diagnostic data to Apple.
Povolit aplikaci Passbook při uzamčeníAllow passbook while locked Povolí uživateli přístup k aplikaci Passbook, když je zařízení uzamčené.Allow the user to access the Passbook app while the device is locked.

Nastavení cloudu pro dokumenty a dataCloud settings for documents and data

Všechna nastavení platí pro iOS 8.0 a novější.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit zálohování na iCloudAllow backup to iCloud Povolí uživateli zálohovat zařízení do iCloudu.Allow the user to back up the device to iCloud.
Povolit synchronizaci dokumentů s iCloudemAllow document sync to iCloud Povolí synchronizaci dokumentu a párů klíč-hodnota s úložným prostorem iCloudu.Allow document and key-value synchronization to your iCloud storage space.
Povolit synchronizaci datového proudu fotografií s iCloudemAllow Photo Stream sync to iCloud Umožňuje uživatelům povolit na jejich zařízeních Můj fotostream, který umožňuje synchronizovat fotky na iCloud, aby byly k dispozici na všech zařízeních uživatelů.Lets users enable My Photo Stream on their device which allow photos to sync to iCloud and be available on all the users devices.
Vyžadovat šifrované zálohováníRequire encrypted backup Vyžaduje, aby všechny zálohy zařízení byly šifrované.Require any device backups to be encrypted.
Povolit spravovaným aplikacím synchronizaci dat s iCloudemAllow managed apps to sync data to iCloud Povolí aplikacím, které spravujete přes Intune, synchronizaci dat s uživatelským účtem iCloudu.Allow apps that you manage with Intune to sync data to the user's iCloud account.
Povolit, aby Handoff pokračoval v činnosti na jiném zařízeníAllow Handoff to continue activities on another device Umožní uživateli, aby v práci, kterou zahájil na zařízení s iOSem, pokračoval na jiném zařízení s iOSem nebo Mac OS X.Allow the user to continue work that they started on an iOS device on another iOS or Mac OS X device.
Povolit sdílení fotek na iClouduAllow iCloud Photo Sharing Pokud chcete na zařízení zakázat Sdílení fotek na iCloudu, nastavte možnost na Ne.Set to No to disable iCloud Photo Sharing on the device.
Povolit Knihovnu fotografií na iClouduAllow iCloud Photo Library Pokud je možnost nastavená na Ne, zakáže použití knihovny fotografií iCloudu, přes kterou můžou uživatelé ukládat fotografie a videa v cloudu.If set to No, disables the use of iCloud photo library which lets users store photos and videos in the cloud. Všechny fotky, které nejsou kompletně stažené z Knihovny fotografií na iCloudu do zařízení, se ze zařízení odeberou, pokud je tato možnost nastavená na Ne.Any photos not fully downloaded from iCloud Photo Library to the device will be removed from the device if this is set to No.

Nastavení aplikace pro prohlížečApplication settings for the browser

Všechna nastavení platí pro iOS 8.0 a novější.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit SafariAllow Safari Určete, jestli se na zařízení může používat prohlížeč Safari.Specify whether the Safari browser can be used on the device.
Povolit automatické vyplňováníAllow autofill Umožňuje uživateli změnit nastavení automatického dokončování v prohlížeči.Allow the user to change autocomplete settings in the browser.
Povolit blokování automaticky otevíraných okenAllow pop-up blocker Povolí nebo zakáže blokování automaticky otevíraných oken v prohlížeči.Enable or disable the browser pop-up blocker.
Povolit soubory cookieAllow cookies Povolí prohlížeči používat soubory cookie.Allow the browser to use cookies.
Povolit skriptování v JavěAllow Java scripting Povolí v prohlížeči spuštění skriptů jazyka Java.Allow Java scripts to run in the browser.
Povolit upozornění na podvodAllow fraud warning Povolí v prohlížeči upozornění na podvod.Allow fraud warnings in the browser.

Nastavení aplikací pro aplikaceApplication settings for apps

Všechna nastavení platí pro iOS 8.0 a novější.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit instalaci aplikacíAllow installing apps Povolí zařízení přistupovat k obchodu s aplikacemi a instalovat aplikace.Allow the device to access the app store and install apps.
Vyžadovat heslo pro přístup do obchodu s aplikacemiRequire a password to access application store Vyžaduje, aby uživatel zadal heslo, než bude moci navštívit obchod s aplikacemi.Require the user to enter a password before they can visit the app store.
Povolit nákupy v aplikaciAllow in-app purchases Povolí ve spuštěné aplikaci nákupy v obchodě.Allow store purchases to be made from within a running app.
Povolit spravované dokumenty v jiných nespravovaných aplikacíchAllow managed documents in other unmanaged apps Povolí prohlížení podnikových dokumentů v jakékoliv aplikaci.Allow corporate documents to be viewed in any app.
Příklad: Chcete zabránit uživatelům v ukládání souborů z aplikace OneDrive do Dropboxu.Example: You want to prevent users from saving files from the OneDrive app to Dropbox. U tohoto nastavení vyberte možnost Ne.Configure this setting as no. Až zařízení zásadu obdrží (třeba po restartování), už nebude povolovat ukládání.After the device receives the policy (for example, after a restart), it will no longer allow saving.
Povolit nespravované dokumenty v jiných spravovaných aplikacíchAllow unmanaged documents in other managed apps Povolí prohlížení libovolného dokumentu ve spravovaných podnikových aplikacích.Allow any document to be viewed in corporate managed apps.
Povolit videokonferenceAllow video conferencing Povolí na zařízení videokonferenční aplikace, jako je třeba Facetime.Allow video conferencing apps such as FaceTime on the device.
Povolit uživateli důvěřovat autorům nových podnikových aplikacíAllow the user to trust new enterprise app authors Umožní uživateli vybrat možnost, že důvěřuje aplikacím, které nebyly staženy z App Store.Lets the user select to trust apps that were not downloaded from the app store.

Nastavení aplikací pro hryApplication settings for games

Všechna nastavení platí pro iOS 8.0 a novější.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit přidávání přátel v herním centruAllow adding Game Center friends Povolí uživateli přidat přátele z herního centra.Allow the user to add friends in Game Center.
Povolit hru s více hráčiAllow multiplayer gaming Povolí uživateli hrát na zařízení hry pro víc hráčů.Allow the user to play multiplayer games on the device.

Nastavení aplikací pro mediální obsahApplication settings for media content

Všechna nastavení platí pro iOS 8.0 a novější.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Oblast hodnoceníRatings region Vyberte oblast a pak vyberte, s jakým maximálním hodnocením můžou uživatelé stahovat obsah v kategoriích Filmy, TV pořady a Aplikace.Select a region, then select the maximum rating that users can download for Movies, TV Shows and Apps.
Povolit obsah pro dospělé v obchodě s multimediálním obsahemAllow adult content in media store Povolí zařízení přístup k obsahu úložiště, který je označený jako obsah pro dospělé.Allow the device to access content rated as adult from the store.
Povolit uživateli stažení obsahu z obchodu iBooks, který má označení „erotika“Allow the user to download content from the iBook store flagged as 'Erotica' Povolí uživateli stahování knih z kategorie „erotika“.Allow the user to download books with the "Erotica" category.

Nastavení možností zařízení pro hardwareDevice capabilities settings for hardware

Všechna nastavení platí pro iOS 8.0 a novější.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit fotoaparátAllow camera Určete, jestli je možné použít fotoaparát v zařízení.Specify whether the camera on the device can be used.
Vynutit u spárovaných Apple Watch používání detekce zápěstíForce paired Apple Watches to use wrist detection Když se povolí, Apple Watch nebudou zobrazovat oznámení, dokud si je uživatel nenasadí.When enabled, the Apple Watch won't display notifications when it is not being worn.
Vyžadovat párovací heslo pro odchozí požadavky AirPlayRequire a pairing password for outgoing AirPlay requests Vyžaduje párovací heslo, pokud uživatel použije AirPlay ke streamování obsahu do dalších zařízení Apple.Require a pairing password when the user uses AirPlay to stream content to other Apple devices.

Nastavení možností zařízení pro mobilní funkceDevice capabilities settings for cellular

Všechna nastavení platí pro iOS 8.0 a novější.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit hlasový roamingAllow voice roaming Povolí hlasový roaming, když je zařízení v mobilní síti.Allow voice roaming when the device is on a cellular network.
Povolit datový roamingAllow data roaming Povolí datový roaming, když je zařízení v mobilní síti.Allow data roaming when the device is on a cellular network.
Povolit globální načítání na pozadí při roaminguAllow global background fetch while roaming Povolí zařízení, aby při roamingu v mobilní síti načítalo data na pozadí, třeba e-maily.Allow the device to fetch data such as email while it is roaming on a cellular network.

Nastavení možností zařízení pro funkceDevice capabilities settings for features

Všechna nastavení platí pro iOS 8.0 a novější.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit SiriAllow Siri Povolí v zařízení používání hlasového pomocníka Siri.Allow use of the Siri voice assistant on the device.
Povolit Siri při uzamčení zařízeníAllow Siri while device is locked Povolí používání hlasového pomocníka Siri, když je zařízení zamčené.Allow use of the Siri voice assistant on the device while it is locked.
Povolit hlasové vytáčeníAllow voice dialing Umožňuje používat v zařízení funkci hlasového vytáčení.Allow use of the voice dialing feature on the device.
Nepovolovat AirDrop ze spravovaných aplikacíDo not allow Airdrop from managed apps Znemožní spravovaným aplikacím posílat data přesStops managed apps from being able to send data via. Airdrop.Airdrop.

Nastavení pro aplikace dodržující a nedodržující předpisySettings for compliant and noncompliant apps

V seznamu Kompatibilní a nekompatibilní aplikace zadejte seznam kompatibilních a nekompatibilních aplikací s využitím následujících informací.In the Compliant & Noncompliant Apps list, specify a list of compliant or noncompliant apps by using the following information.

Note

Jedna zásada může obsahovat seznam jenom kompatibilních aplikací, nebo jenom nekompatibilních aplikací.A single policy can contain only a list of compliant apps or a list of noncompliant apps. Nejde zadat oba seznamy v jedné zásadě.You cannot specify both in the same policy.

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Ohlásit nekompatibilitu, když uživatelé nainstalují aplikace ze seznamuReport noncompliance when users install the listed apps Zobrazí seznam aplikací (nespravovaných pomocí Intune), které nemají uživatelé dovolené nainstalovat a spustit.List the apps (not managed by Intune) that users are not allowed to install and run.
Ohlásit nekompatibilitu, když uživatelé nainstalují aplikace, které nejsou na seznamuReport noncompliance when users install apps which are not listed Zobrazí seznam aplikací, které mají uživatelé dovoleno instalovat.List the apps that users are allowed to install. Aby byla zachovaná kompatibilita, uživatelé nesmí instalovat aplikace, které nejsou v seznamu.To remain compliant, users must not install apps that are not listed. Aplikace, které spravuje Intune, jsou povolené automaticky.Apps that are managed by Intune are automatically allowed.
PřidatAdd Přidá aplikaci do vybraného seznamu.Add an app to the selected list. Zadejte název podle své volby, volitelně vydavatele aplikaci a adresu URL aplikace v úložišti aplikací.Specify a name of your choice, optionally the app publisher, and the URL to the app in the app store. Další pomoc najdete v části Určení adres URL na obchody s aplikacemi dál v tomto tématu.Read "How to specify URLs to app stores" later in this topic for more help.
Importovat aplikaceImport Apps Importuje seznam aplikací, které jste zadali v souboru hodnot oddělených čárkami.Import a list of apps you have specified in a comma-separated values file. V souboru použijte tento formát: název aplikace, vydavatel, adresa URL aplikace.In the file, use this format: application name, publisher, app URL.
UpravitEdit Upraví název, vydavatele a adresu URL vybrané aplikace.Edit the name, publisher, and URL of the selected app.
OdstranitDelete Odstraňte vybranou aplikaci ze seznamu.Delete the selected app from the list.

Zásady obsahující kompatibilní a nekompatibilní nastavení aplikace musí být nasazeny na skupiny uživatelů.Policies containing compliant and noncompliant app settings must be deployed to groups of users.

Nastavení celoobrazovkovém režimuKiosk mode settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Vyberte spravovanou aplikaci, která se bude dát spustit, když bude zařízení v celoobrazovkovém režimuSelect a managed app that will be allowed to run when the device is in kiosk mode Vyberte Procházet a zadejte spravovanou aplikaci nebo aplikaci z obchodu, která se bude moct spouštět, když je zařízení v celoobrazovkovém režimu.Choose Browse, and then specify the managed app or app from a store that will be allowed to run when the device is in kiosk mode. Žádné jiné aplikace nebudou mít dovoleno se na zařízení spouštět.No other apps will be allowed to run on the device. Další nápovědu najdete v části Určení adres URL na obchody s aplikacemi dál v tomto tématu.For more help, see "How to specify URLs to app stores" later in this topic.
Povolit dotykové ovládáníAllow touch Na příslušném zařízení povolí nebo zakáže dotykovou obrazovku.Enable or disable the touchscreen on the device.
Povolit otočení obrazovkyAllow screen rotation Povolí nebo zakáže změnu orientace obrazovky, když uživatel otočí zařízení.Enable or disable changing the screen orientation when the user rotates the device.
Povolit tlačítka hlasitostiAllow volume buttons Povolí nebo zakáže použití tlačítek hlasitosti na zařízení.Enable or disable the use of the volume buttons on the device.
Povolit přepínač vyzváněníAllow ringer switch Povolí nebo zakáže přepínač vyzvánění (ztlumení) na zařízení.Enable or disable the ringer (mute) switch on the device.
Povolit tlačítko pro probuzení obrazovky z režimu spánkuAllow screen sleep wake button Povolí nebo zakáže na zařízení tlačítko probuzení z režimu spánku obrazovky.Enable or disable the screen sleep wake button on the device.
Povolit automatické uzamčeníAllow auto lock Povolí nebo zakáže automatické uzamykání zařízení.Enable or disable automatic locking of the device.
Povolit mono zvukEnable mono audio Povolí nebo zakáže nastavení usnadnění Mono zvuk.Enable or disable the accessibility setting Mono audio.
Povolit hlas na pozadíEnable voice over Povolí nebo zakáže nastavení usnadnění VoiceOver, které předčítá text na displeji zařízení.Enable or disable the accessibility setting VoiceOver, which reads aloud text on the device display.
Povolit úpravy hlasu na pozadíEnable voice over adjustments Povolí nebo zakáže úpravy hlasového přednesu, které umožňují nastavit funkci nástroje VoiceOver (například rychlost čtení textu na obrazovce).Enable or disable voiceover adjustments, which let the user adjust the VoiceOver function (for example, how fast on-screen text is read aloud).
Povolit lupuEnable zoom Povolí nebo zakáže nastavení usnadnění Zvětšení, které vám umožní používat na displeji zařízení funkci zvětšení zobrazení dotykem.Enable or disable the Zoom accessibility setting, which lets the user use touch to zoom in to the device display.
Povolit úpravy lupyEnable zoom adjustments Povolí nebo zakáže úpravy zvětšení, které uživateli umožňují nastavit funkci zvětšení.Enable or disable zoom adjustments, which let the user adjust the zoom function.
Povolit invertování barevEnable invert colors Povolí nebo zakáže nastavení usnadnění Invertovat barvy, které upraví displej pro potřeby uživatelů se zrakovým postižením.Enable or disable the Invert Colors accessibility setting, which adjusts the display to help users with visual impairments.
Povolit úpravy invertování barevEnable invert colors adjustments Povolí nebo zakáže úpravy inverze barev, které uživateli umožňují nastavit funkci inverze barev.Enable or disable invert colors adjustments, which let the user adjust the invert colors function.
Povolit funkci dotykového ovládání pro usnadněníEnable assistive touch Povolí nebo zakáže nastavení usnadnění dotykového ovládání, která uživateli pomáhá provádět na obrazovce gesta, která by pro něho mohla být obtížná.Enable or disable the Assistive Touch accessibility setting, which helps the user perform on-screen gestures that might be difficult for them to perform.
Povolit úpravy funkce dotykového ovládání pro usnadněníEnable assistive touch adjustments Povolí nebo zakáže úpravy usnadnění dotykového ovládání, které uživateli umožňují upravit funkce usnadnění dotykového ovládání.Enable or disable assistive touch adjustments, which let the user adjust the assistive touch function.
Povolit výběr řečiEnable speech selection Povolí nebo zakáže nastavení usnadnění Výběr řeči, které může nahlas přečíst text vybraný uživatelem.Enable or disable the Speak Selection accessibility settings, which can read aloud the text that the user selects.

Note

Následující poznámky platí pro nastavení celoobrazovkového režimu na zařízeních iOS:The following notes apply to kiosk mode settings for iOS devices:

 • Než budete moct nakonfigurovat nastavení zařízení iOS pro celoobrazovkový režim, musíte převést zařízení do režimu dohledu pomocí nástroje Apple Configurator nebo Programu registrace zařízení Apple.Before you can configure an iOS device for kiosk mode, you must use the Apple Configurator tool or the Apple Device Enrollment Program to put the device into supervised mode. Další informace o nástroji Apple Configurator získáte v dokumentaci Apple.For more information about the Apple Configurator tool, see your Apple documentation.
 • Pokud se určená aplikace pro iOS nainstaluje až po nasazení zásad konfigurace, zařízení nepřejde do celoobrazovkového režimu, dokud ho nerestartujete.If the iOS app that you specify is installed after you deploy the configuration policy, the device will not enter kiosk mode until after it is restarted.

Referenční informace pro aplikace nesplňující předpisyReference information for compliant and noncompliant apps

Pomocí sestavy nekompatibilních aplikací zobrazte kompatibilitu povolených a blokovaných aplikací.Use the Noncompliant Apps Report to view the compliance of allowed and blocked apps.

Spuštění sestavy nekompatibilních aplikacíTo run the Noncompliant Apps Report
 1. V konzole pro správu Microsoft Intune vyberte Sestavy > Sestava aplikací nedodržujících předpisy.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports > Noncompliant Apps Report.

 2. Vyberte skupiny zařízení, které chcete zkontrolovat, určete, jestli se mají kontrolovat aplikace dodržující předpisy, aplikace nedodržující předpisy nebo obojí, a potom vyberte Zobrazit sestavu.Select the device groups that you want to check, select whether you want to check for compliant apps, noncompliant apps, or both, and then choose View Report.

Určení adres URL na obchody s aplikacemiHow to specify URLs to app stores

Pokud chcete zadat adresu URL aplikace do seznamu kompatibilních a nekompatibilních aplikací nebo použít možnost Vybrat spravovanou aplikaci, která se může spouštět, když je zařízení v celoobrazovkovém režimu (jenom iOS), použijte následující formát:To specify an app URL in the compliant and noncompliant apps list, or in the Select a managed app that will be allowed to run when the device is in kiosk mode option (iOS only), use the following format:

 1. Pomocí vyhledávacího modulu najděte aplikaci, kterou chcete použít v iTunes App Storu, a otevřete stránku pro tuto aplikaci.Using a search engine, find the app that you want to use in the iTunes App Store and open the page for the app.

 2. Zkopírujte adresu URL stránky a použijte ji jako URL ke konfiguraci seznamu kompatibilních nebo nekompatibilních aplikací nebo aplikace, kterou chcete spustit v celoobrazovkovém režimu.Copy the URL of the page and use this as the URL to configure the compliant or noncompliant apps list or the app that you want to run in kiosk mode.

Příklad: Vyhledejte Microsoft Word pro iPad.Example: Search for Microsoft Word for iPad. Použitá adresa URL bude https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word-for-ipad/id586447913?mt=8.The URL that you use will be https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word-for-ipad/id586447913?mt=8.

Note

Pomocí softwaru iTunes taky můžete najít aplikaci a pomocí příkazu Kopírovat odkaz získat adresu URL aplikace.You can also use the iTunes software to find the app and then use the Copy Link command to get the app URL.

Nastavení registraceEnrollment settings

Všechna nastavení platí pro iOS 8.0 a novější.All settings apply to iOS 8.0 and later.

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit zámek aktivace, když je zařízení v režimu pod dohledemAllow Activation Lock when the device is in supervised mode Povolí zámek aktivace na zařízeních s iOSem, které jsou pod dohledem.Enable Activation Lock on supervised iOS devices.

Nastavení režimu dohleduSupervised mode settings

Na zařízeních se systémem iOS 8.0 a novějším, která jsou v režimu pod dohledem, je možné nakonfigurovat následující nastavení.You can configure the following settings on devices running iOS 8.0 and later that are in supervised mode.

Nastavení režimu dohledu – omezení zařízeníSupervised mode settings for device restrictions

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit změnu účtuAllow account modification Povolí uživateli změnu nastavení účtu, jako je například konfigurace e-mailu.Allow the user to change account settings such as email configurations.
Povolit změny nastavení využití mobilních dat v aplikaciAllow changes to app cellular data usage settings Umožní uživateli řídit, které aplikace můžou používat mobilní data.Allow the user to control which apps are allowed to use cellular data.
Povolit použití možnosti pro vymazání veškerého obsahu a nastavení na zařízeníAllow the use of the erase all content and settings option on the device Zpřístupní uživateli možnost pro vymazání veškerého obsahu a nastavení na zařízení.Allow the user to use the option of erasing all content and settings on the device.
Povolit uživateli aktivaci omezení v nastavení zařízeníAllow the user to enable restrictions in the device settings Umožní uživateli konfigurovat omezení (rodičovské kontroly) na zařízení.Allow the user to configure device restrictions (parental controls) on the device.
Povolit určování zařízení, s nimiž se může zařízení s iOSem párovat, podle hostitelského párováníAllow host pairing to control the devices an iOS device can pair with Povolí hostitelské párování, díky kterému může správce určit, se kterými zařízeními se dá spárovat zařízení s iOSem.Allow host pairing to let the administrator control which devices an iOS device can pair with.
Povolit uživateli instalaci konfiguračních profilů a certifikátůAllow the user to install configuration profiles and certificates Povolí uživateli instalaci konfiguračních profilů a certifikátů.Allow the user to install configuration profiles and certificates.
Povolit úpravy názvu zařízeníAllow device name modification Umožní uživateli změnit název zařízení.Allow the user to change the name of the device.
Povolit úpravu heslaAllow passcode modification Povolí přidání, úpravu a odebrání hesla zařízení.Allow the device password to be added, changed, or removed.
Povolit spárování Apple WatchAllow Apple Watch pairing Povolí zařízení spárovat se s Apple Watch.Allow the device to pair with an Apple Watch.
Povolit úpravy nastavení oznámeníAllow notification settings modification Umožní uživateli přenastavit v zařízení oznámení.Allow the user to change the device notification settings.
Povolit úpravy tapetyAllow wallpaper modification Umožní uživateli změnit v zařízení tapetu.Allow the user to change the device wallpaper.

Nastavení režimu dohledu – omezení funkcíSupervised mode settings for feature restrictions

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit AirDropAllow AirDrop Povolí použití funkce Airdrop k výměně obsahu s blízkými zařízeními.Allow use of the AirDrop feature to exchange content with nearby devices.
Povolit Siri dotazování na uživatelem generovaný obsah z internetuAllow Siri to query user-generated content from the Internet Umožní aplikaci Siri získat přístup k webům, aby mohla odpovídat na otázky.Allow Siri to access websites to answer questions.
Používat filtr vulgárních výrazů v SiriUse Siri profanity filter Zabrání Siri diktovat a vyslovovat vulgární výrazy.Prevents Siri from dictating, or speaking profane language.
Povolit vrácení výsledků z internetu pomocí vyhledávání SpotlightAllow Spotlight search to return results from the Internet Povolí vyhledávání Spotlight připojit se k internetu, aby bylo možné poskytnout další výsledky.Let Spotlight search connect to the Internet to provide further results.
Povolit vyhledávání definic slovAllow word definition lookup Povolit funkci iOS, která umožňuje zvýraznit slovo a vyhledat jeho definici.Allow the iOS feature that lets you highlight a word and look up it's definition.
Povolit prediktivní klávesniceAllow predictive keyboards Povolí používání prediktivních klávesnic, které uživateli navrhují slova, co by se mu mohla hodit.Allow the use of predictive keyboards that suggest words the user might want.
Povolit automatické opravyAllow auto-correction Povolí zařízení automaticky opravovat slova s překlepem.Lets the device automatically correct misspelled words.
Povolit kontrolu pravopisu klávesniceAllow keyboard spell-check Povolí v zařízení kontrolu pravopisu.Allows the device spell checker.
Povolit klávesové zkratkyAllow keyboard shortcuts Umožní používání klávesových zkratek.Allows use of keyboard shortcuts.

Nastavení režimu dohledu – omezení aplikacíSupervised mode settings for app restrictions

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit úpravy nastavení vztahu důvěryhodnosti u podnikových aplikacíAllow enterprise app trust settings modification Umožňuje uživatelům změnit nastavení vztahu důvěryhodnosti pro podnikové aplikace.Lets users change the trust settings for enterprise apps.
Povolit instalaci aplikací pouze pomocí Apple Configuration a iTunesAllow installing apps using Apple Configuration and iTunes only Povolí nebo zakáže App Store z domovské obrazovky zařízení.Enables or disables the App Store from the device home screen. Uživatelé mohou nadále instalovat a aktualizovat aplikace pomocí iTunes nebo nástroje Apple Configurator.Users can still use iTunes, or the Apple Configurator tool to install and update apps.
Povolit automatické stahování aplikacíAllow automatic app downloads Povolit, aby aplikace zakoupené na jiných zařízeních byly automaticky staženy na toto zařízení.Allow apps purchased on other devices to automatically download to this device. Toto nastavení nemá vliv na aktualizace aplikací.This setting does not affect app updates.
Povolit změny v nastavení aplikace Find My FriendsAllow changes to the Find My Friends app settings Umožní uživateli změnu nastavení pro aplikaci Find My Friends.Allow the user to change settings for the Find My Friends app.
Povolit přístup k obchodu iBooksAllow access to the iBooks store Umožní uživateli procházení a nákup knih z úložiště iBooks.Allow the user to browse and purchase books from the iBooks store.
Povolit použití aplikace Zprávy na zařízeníAllow use of the Messages app on the device Povolit použití aplikace Zprávy k posílání textových zpráv.Allow use of the Messages app to send text messages.
Povolit používání PodcastůAllow use of Podcasts Povolí používání aplikace Podcasty.Allow use of the Podcasts app.
Povolit používání služby MusicAllow use of Music service Povolí používání aplikace Apple Music.Allow use of the Apple Music app.
Povolit službu iTunes RadioAllow iTunes Radio service Povolí používání aplikace iTunes Radio.Allow use of the iTunes Radio app.
Povolit Apple NewsAllow Apple News Povolí používání aplikace Apple News.Allow use of the Apple News app.
Povolit Game CenterAllow Game Center Povolí použití aplikace Herní centrum.Allow use of the Game Center app.

Zobrazit nebo skrýt aplikaceShow or Hide Apps

Pomocí seznamu Skryté a zobrazené aplikace můžete na dozorovaných zařízeních se systémem iOS 9.3 kontrolovat následující:Use the Hidden and shown apps list to control the following on supervised devices running iOS 9.3 or later:

 • Určení seznamu aplikací, které budou uživatelům skryté.Specify a list of apps that will be hidden from users. Uživatelé nebudou moci tyto aplikace zobrazit ani spustit.Users cannot view, or launch these apps.
 • Určení seznamu aplikací, které uživatelé mohou zobrazit a spustit.Specify a list of apps that users can view and launch. Žádné jiné aplikace nebude možné zobrazit ani spustit.No other apps can be viewed or launched.

Jak vytvořit seznamy skrytých nebo zobrazených aplikacíHow to create a hidden or shown app list

Určete následující nastavení:Specify the following settings:

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Seznam skrytých a zobrazených aplikacíHidden and shown apps list Povolte toto nastavení, jestli chcete vytvořit seznamy skrytých nebo zobrazených aplikací.Enable this setting if you want to create a hidden, or shown apps list.
Skrýt aplikace uvedené v seznamu pro uživateleHide the listed apps from users Vyberte tuto možnost, pokud chcete vytvořit seznam aplikací, které budou před uživateli skryté.Select this option if you want to create a list of apps that will be hidden from users.
Když vytvoříte tento seznam, můžou být všechny aplikace kromě Nastavení a Telefon (pro iPhony) skryté.When you create this list type, all apps except for the iOS Settings and Phone (for iPhones) apps can be hidden.
Zobrazit uživatelům jenom aplikace uvedené v seznamuShow only the listed apps to users Vyberte tuto možnost, pokud chcete vytvořit seznam aplikací, které budou pro uživatele viditelné.Select this option if you want to create a list of apps that are displayed to users.
Když vytvoříte tento seznam, budou všechny v něm neuvedené aplikace kromě Nastavení a Telefon (pro iPhony) skryté.When you create this list type, all other apps except for the iOS Settings and Phone (for iPhones) apps are hidden.
Kromě toho je do seznamu nutné přidat aplikaci Portál společnosti a všechny nasazené aplikace, spravované v Intune.Additionally, you must add the Company Portal, and any apps you have deployed, and manage with Intune to the list.
PřidatAdd Přidá aplikaci do vybraného seznamu.Adds an app to the selected list.
Pro seznam skrytých aplikací je třeba uvést Název, Vydavatele a Adresu URL nebo ID sady aplikace každé aplikace, kterou chcete skrýt.For the hidden list, you must specify the Name, Publisher, and App URL or Bundle ID of each app you want to hide.
Pro seznam zobrazených aplikací můžete buď Vybrat spravovanou aplikaci ze seznamu aplikací, které spravujete v Intune, nebo vybrat aplikaci ze Storu, pro kterou je pak nutné zadat Název, Vydavatele a Adresu URL nebo ID sady aplikace.For the shown list, you can either Select a managed app which gives you a list of apps you manage with Intune to select from, or Select a store app, after which you must specify the Name, Publisher, and App URL or Bundle ID of each app you want to display.
Importovat aplikaceImport Apps Importuje seznam aplikací, které jste zadali v souboru hodnot oddělených čárkami.Imports a list of apps you have specified in a comma-separated values file. V souboru použijte formát, název aplikace, vydavatele, adresu URL aplikace.Use the format, application name, publisher, app URL in the file.
UpravitEdit Tady můžete upravit název, vydavatele a adresu URL vybrané aplikace.Let’s you edit the name, publisher and URL of the selected app.
OdstranitDelete Odstraní vybranou aplikaci ze seznamu.Deletes the selected app from the list.

Informace o aplikaci pro vestavěné aplikace iOSApp information for built-in iOS apps

Informace z tohoto seznamu můžete použít k identifikaci názvu, vydavatele a adresy URL nebo ID sady aplikace pro vestavěné aplikace iOS, které chcete skrýt nebo zobrazit.Use the information in this list to identify the name, publisher, and bundle ID of the built-in iOS apps that you might want to show or hide. Pokud chcete zobrazit nebo skrýt všechny aplikace v seznamu, můžete zkopírovat následující data do textového souboru s příponou .csv a pak pomocí možnosti Importovat aplikace naimportovat všechny najednou.If you want to show or hide all of the apps in the list, you can copy the data below into a text file with the extension .csv, then use the Import Apps option to import all of the apps simultaneously.

,com.apple.AppStore,App Store,Apple
,com.apple.calculator,Calculator,Apple
,com.apple.mobilecal,Calendar,Apple
,com.apple.camera,Camera,Apple
,com.apple.mobiletimer,Clock,Apple
,com.apple.compass,Compass,Apple
,com.apple.MobileAddressBook,Contacts,Apple
,com.apple.facetime,FaceTime,Apple
,com.apple.mobileme.fmf1,Find Friends,Apple
,com.apple.mobileme.fmip1,Find iPhone,Apple
,com.apple.gamecenter,Game Center,Apple
,com.apple.mobilegarageband,GarageBand,Apple
,com.apple.Health,Health,Apple
,com.apple.iBooks,iBooks,Apple
,com.apple.MobileStore,iTunes Store,Apple
,com.apple.itunesu,iTunes U,Apple
,com.apple.Keynote,Keynote,Apple
,com.apple.mobilemail,Mail,Apple
,com.apple.MapsMaps,Apple
,com.apple.MobileSMS,Messages,Apple
,com.apple.Music,Music,Apple
,com.apple.news,News,Apple
,com.apple.mobilenotes,Notes,Apple
,com.apple.Numbers,Numbers,Apple
,com.apple.Pages,Pages,Apple
,com.apple.Photo-Booth,Photo Booth,Apple
,com.apple.mobileslideshow,Photos,Apple
,com.apple.podcasts,Podcasts,Apple
,com.apple.reminders,Reminders,Apple
,com.apple.MobileSafari,Safari,Apple
,com.apple.Preferences,Settings,Apple
,com.apple.stocks,Stocks,Apple
,com.apple.tips,Tips,Apple
,com.apple.videos,Videos,Apple
,com.apple.VoiceMemos,VoiceMemos,Apple
,com.apple.Passbook,Wallet,Apple
,com.apple.Bridge,Watch,Apple
,com.apple.weather,Weather,Apple

Nastavení vlastních zásadCustom policy settings

Pomocí vlastní zásady iOSu služby Microsoft Intune nasaďte do zařízení s iOSem nastavení, které jste vytvořili pomocí nástroje Apple Configurator.Use the Microsoft Intune iOS custom policy to deploy settings that you created by using the Apple Configurator tool to iOS devices. Pomocí tohoto nástroje se dá vytvořit spousta nastavení, která řídí provoz těchto zařízení, a exportovat je do konfiguračního profilu.This tool lets you create many settings that control the operation of these devices and export them to a configuration profile. Potom tento konfigurační profil můžete naimportovat do vlastní zásady iOS služby Intune a nasadit nastavení pro uživatele a zařízení ve vaší organizaci.You can then import this configuration profile into an Intune iOS custom policy and deploy the settings to users and devices in your organization.

Díky této funkci můžete nasadit nastavení iOS, která nejdou konfigurovat pomocí obecných zásad konfigurace Intune.This capability allows you to deploy iOS settings that are not configurable with Intune general configuration policies.

PožadavkyPrerequisites

Než začnete, je potřeba nainstalovat Apple Configurator a vytvořit konfigurační soubor s nastaveními, která chcete nasadit pro uživatele nebo zařízení.Before you start, you must have installed the Apple Configurator and created a configuration file that contains the settings that you want to deploy to users or devices. Apple Configurator si můžete stáhnout z Mac App Storu, kde o něm také najdete další informace.You can download and learn about the Apple Configurator from the Mac App Store.

Note

Intune nevytváří sestavu dodržování předpisů pro jednotlivá nastavení vlastní zásady iOS.Intune does not report the compliance of individual settings in an iOS custom policy. Vytvoří se ale sestava celkového dodržování zásad.However, the overall compliance of the policy is reported.

Obecná nastaveníGeneral settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
NázevName Zadejte jedinečný název vlastní zásady pro iOS, abyste ji mohli v konzole Intune snadno identifikovat.Enter a unique name for the iOS custom policy to help you identify it in the Intune console.
PopisDescription Zadejte popis, který bude shrnovat účel vlastní zásady pro iOS, a uveďte jakékoli další důležité informace, které vám pomůžou zásadu najít.Provide a description that gives an overview of the iOS custom policy and other relevant information that helps you to locate it.

Vlastní nastaveníCustom settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Název vlastního konfiguračního profilu (zobrazí se uživatelům)Custom configuration profile name (displayed to users) Zadejte název zásady tak, jak se bude zobrazovat na zařízení a v sestavách zásad Intune.Provide a name for the policy as it will be displayed on the device, and in Intune policy reports.
Soubor konfiguračního profiluConfiguration profile file Vyberte Importovat a potom vyhledejte konfigurační profil, který jste vytvořili pomocí nástroje Apple Configurator.Choose Import, and then browse to the configuration profile that you created by using the Apple Configurator. Poznámka: Nastavení, které exportujete z nástroje Apple Configurator, musí být kompatibilní s verzí iOS na zařízeních, na která nasazujete vlastní zásady pro iOS.Note: Ensure that the settings you export from the Apple Configurator tool are compatible with the version of iOS on the devices to which you deploy the iOS custom policy. Informace o tom, jak se řeší nekompatibilní nastavení, najdete v referenčních materiálech ke konfiguračnímu profil a referenčních materiálech k protokolu správy mobilního zařízení na webu pro vývojáře Apple.For information about how incompatible settings are resolved, search for Configuration Profile Reference and Mobile Device Management Protocol Reference on the Apple Developer website.
Podrobnosti konfiguračního profiluConfiguration profile details Zobrazí kód XML pro konfigurační profil, který jste importovali.Display the XML code for the configuration profile that you imported.

Související témataSee also

Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies