Použití pomocníka s nastavením k registraci zařízení s iOSem v Apple ConfiguratoruEnroll iOS devices with Apple Configurator by using Setup Assistant

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Intune podporuje registraci zařízení s iOSem patřících společnosti pomocí Apple Configuratoru spuštěného na počítači Mac.Intune supports the enrollment of corporate-owned iOS devices using Apple Configurator running on a Mac computer. Tento postup obnoví tovární nastavení zařízení a připraví ho ke spuštění pomocníka s nastavením a k instalaci zásad společnosti pro nového uživatele.This process resets the device to factory settings and prepares it to run Setup Assistant, installing the company's policies for the device’s new user.

Note

Tato metoda registrace se nedá použít s metodou správce registrace zařízení.This enrollment method can't be used with the device enrollment manager method.

Apple Configurator umožňuje obnovit na zařízení s iOSem tovární nastavení a připravit ho k nastavení pro nového uživatele.Using Apple Configurator, you can reset an iOS device to factory settings and prepare it to be set up for the device’s new user. U tohoto způsobu je potřeba zařízení s iOSem připojit k počítači Mac přes USB, aby bylo možné nastavit firemní registraci. Předpokládá se použití Apple Configuratoru 2.0.This method requires you to connect the iOS device to a Mac computer via USB to set up corporate enrollment, and it assumes you are using Apple Configurator 2.0. K povolení aplikace Portál společnosti služby Intune většina scénářů vyžaduje, aby zásady použité na zařízení s iOSem zahrnovaly přidružení uživatele.Most scenarios require that the policy applied to the iOS device include user affinity to enable the Intune Company Portal app.

Předpoklady pro registraci zařízení s iOSem pomocí Apple Configuratoru s pomocníkem s nastavením (Setup Assistant)Prerequisites for enrolling iOS devices by using Apple Configurator with Setup Assistant

Postup při registraci zařízení s iOSem pomocí Apple Configuratoru s pomocníkem s nastavenímSteps to enroll iOS devices by using Apple Configurator with Setup Assistant

Následující postup vysvětluje, jak zaregistrovat zařízení s iOSem hned od začátku pomocí Apple Configuratoru s pomocníkem s nastavením.The following steps explain how to enroll iOS devices on "day 0" by using Apple Configurator with Setup Assistant. Když se zařízení přidávají nebo odebírají z organizace, budete asi některé z těchto kroků opakovat, například přidávání nebo odebírání sériových čísel, jak je popsáno níže.As devices are added and removed from your organization, you will likely repeat some of these steps, such as adding or removing serial numbers, as described below.

Vytvoření skupin mobilních zařízení (volitelné)Create mobile device groups (optional)

Jestli podnik potřebuje ke správě zařízení skupiny mobilních zařízení, můžete je volitelně vytvořit.If your business requires mobile device groups to help manage devices, you can optionally create those groups. Další informace najdete v tématu Použití skupin pro správu uživatelů a zařízení v Microsoft Intune.To learn more, see Use groups to manage users and devices with Microsoft Intune.

Vytvořte profil zařízení.Create a profile for devices

Profil registrace zařízení definuje nastavení, která se použijí pro skupinu zařízení.A device enrollment profile defines the settings applied to a group of devices.

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune přejděte na Zásady > Registrace podnikového zařízení a zvolte Přidat.In the Microsoft Intune administration console, go to Policy > Corporate Device Enrollment, and then choose Add.

  Vytvoření profilu registrace zařízení

 2. Zadejte podrobnosti profilů zařízení:Enter details for the device profiles:

  • Název – název profilu registrace zařízení (uživatelé ho nevidí).Name—The name of the device enrollment profile (not visible to users).

  • Popis: – popis profilu registrace zařízení (uživatelé ho nevidí).Description—A description of the device enrollment profile (not visible to users).

  • Podrobnosti registrace – určuje způsob registrace zařízení.Enrollment Details—Specifies how devices are enrolled.

   • Vyzvat k přidružení uživatele – při počátečním nastavení musí mít zařízení přiřazeného uživatele, aby umožňovalo přístup k datům a e-mailu společnosti.Prompt for user affinity—The device must be affiliated with a user during initial setup and can then be permitted to access company data and email. Přidružení uživatele – je potřeba nastavit pro spravovaná zařízení, která patří uživatelům a potřebují používat portál společnosti kvůli službám, jako je instalace aplikací.User affinity should be set up for managed devices that belong to users and need to use the company portal for services like installing apps.

   • Bez přidružení uživatele – zařízení nemá přidruženého uživatele.No user affinity—The device is not affiliated with a user. Toto spřažení použijte u zařízení určených k plnění úkolů, u kterých není potřeba přístup k místním uživatelským datům.Use this affiliation for devices that perform tasks without accessing local user data. Aplikace, které vyžadují přidruženého uživatele (včetně aplikace Portál společnosti používané k instalaci obchodních aplikací), nebudou fungovat.Apps requiring user affiliation (including the Company Portal app used for installing line-of-business apps) won’t work.

  • Předběžné přiřazení skupiny zařízení – na začátku patří do této skupiny všechna zařízení nasazená s tímto profilem.Device group pre-assignment—All devices deployed with this profile will initially belong to this group. Po registraci můžete zařízení přiřadit někomu jinému.You can reassign devices after enrollment.

  Important

  Přiřazení skupin se přesouvají z Intune do Azure Active Directory.Group assignments are moving from Intune to Azure Active Directory. Jakmile účet Intune obdrží příslušnou aktualizaci, možnost Přiřadit zařízení k této skupině se nebude zobrazovat.Once your Intune account receives the applicable update, you won't see the Assign devices to the following group option. Přečtěte si další informace.Learn more.

  • Program DEP (Device Enrollment Program) – tento program se nedá použít při registraci pomocí průvodce nastavením.Device Enrollment Program—The Apple Device Enrollment Program (DEP) cannot be used with Setup Assistant enrollment. Zkontrolujte, že je přepínač nastavený do polohy Vypnuto.Ensure that the toggle is set to off.
 3. Profil přidáte kliknutím na Uložit profil.Choose Save Profile to add the profile.

Přidejte zařízení s iOSem, která chcete zaregistrovat prostřednictvím pomocníka s nastavením.Add iOS devices to enroll with Setup Assistant

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune přejděte na Skupiny > Všechna zařízení > Všechna zařízení ve vlastnictví firmy > Všechna zařízení a zvolte Přidat zařízení.In the Microsoft Intune administration console, go to Groups > All Devices > All Corporate-owned Devices > All Devices, and then choose Add devices.

  Zařízení můžete přidat dvěma způsoby:You can add devices in two ways:

  Dialog Přidat zařízení

  • Odesláním souboru CSV se sériovými čísly – vytvořte seznam oddělený čárkami (.csv), který bude bez záhlaví a bude mít dva sloupce. Soubor může obsahovat maximálně 5000 zařízení, ale nesmí být větší než 5 MB.Upload a CSV file containing serial numbers—Create a comma-separated value (.csv) list of two columns without a header, limited to 5,000 devices or 5 MB per .csv file.

   <Sériové č. 1><Serial #1> <Podrobnosti o zařízení č. 1><Device #1 Details>
   <Sériové č. 2><Serial#2> <Podrobnosti o zařízení č. 2><Device #2 Details>

  Soubor .csv v textovém editoru:When viewed in a text editor, this .csv file appears as:

  0000000,PO 1234
  111111111,PO 1234
  
  • Ručním přidáním podrobností o zařízeních— – zadejte sériové číslo a případné poznámky nebo detaily pro až 15 zařízení.Manually add device details—Enter the serial number and any notes or details for up to 15 devices.

  V podokně Zkontrolovat zařízení můžete sériová čísla potvrdit.On the Review Devices pane, you can confirm the serial numbers. Můžete se také rozhodnout, jestli chcete přepsat Podrobnosti pro sériová čísla, která se importují znovu, nebo můžete zrušit zaškrtnutí políčka Přepsat a zachovat aktuální podrobnosti.You can also decide whether to overwrite the Details for serial numbers that are being imported again, or you can uncheck the Overwrite box to preserve the Current details.

  Note

  V existující konzole správce Intune můžou správci přijímat přidružené podrobnosti z nahraného CSV a přepsat existující podrobnosti pro jednotlivá sériová čísla.In the existing Intune administrator console, admins can accept associated details from an uploaded CSV and overwrite the existing details for individual serial numbers. V novém portálu Azure Portal budete moct jenom přepsat podrobnosti pro všechna sériová čísla nebo ignorovat nové podrobnosti pro všechna sériová čísla.In the new Azure portal, you’ll only be able to overwrite the details for all serial numbers or to ignore new details for all serial numbers.

  Note

  Pokud později budete chtít zařízení vlastněná firmou ze správy pomocí služby Intune odebrat, budete asi muset přejít do skupiny zařízení Podle sériového čísla iOSu v části Firemní předregistrovaná zařízení a odebrat sériové číslo zařízení z Intune, aby se registrace zařízení deaktivovala.If you want to remove corporate-owned devices from Intune management later, you might need to go to By iOS Serial Number device group under Corporate Pre-enrolled devices and remove the device serial number from Intune in order to disable device enrollment. Pokud Intune provádí postup zotavení po havárii přibližně v době odebrání sériových čísel, bude potřeba ověřit, že jsou ve skupině jenom sériová čísla aktivních zařízení.If Intune performs a disaster recovery procedure on or around the time you remove serial numbers, you'll need to verify that only active devices’ serial numbers are present in that group.

 2. Vyberte Další.Choose Next.

 3. Vyberte zařízení k registraci.Select the devices to enroll. Sériová čísla, která jsou zaregistrovaná nebo byla zaregistrovaná jiným způsobem, nejdou importovat.Serial numbers already enrolled or enrolled by other means cannot be imported. Pokračujte výběrem položky Další.Choose Next to continue.

Přiřazení profiluAssign a profile

V seznamu dostupných profilů vyberte profil, který se přiřadí přidaným zařízením. Zkontrolujte podrobnosti registračního profilu a zvolte Dokončit.Specify the profile to assign to added devices from the list of available profiles, review the Enrollment profile details, and then choose Finish. Ručně přidaným zařízením můžete přiřadit libovolný registrační profil.Manually added devices can be assigned to any enrollment profile.

Important

V současné době můžete v Intune určit výchozí profil registrace zařízení, což znamená, že nová sériová čísla se automaticky přiřazují tomuto výchozímu profilu, když se synchronizují nová sériová čísla se službou Apple.Currently, Intune let you designate a "default" device enrollment profile," which means that new serial numbers are automatically assigned to that default profile when you synchronize new serial numbers with the Apple service. Když tenanta v blízké budoucnosti migrujete do nového portálu Azure Portal, nebudete už moct nastavit výchozí profil a přiřazovat sériová čísla automaticky k tomuto profilu.When your tenant is migrated to the new Azure portal in the near future, you will no longer be able to set a default profile and have serial numbers be automatically assigned to that profile. Místo toho budete muset přiřazovat sériová čísla k profilu vy.Instead, you will have to assign serial numbers to a profile. Další informaceLearn more

Exportujte profil, který se má nasadit na zařízení se systémem iOS.Export a profile to deploy to iOS devices

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune přejděte na Zásady > Registrace podnikového zařízení a vyberte profil zařízení nasazovaný u mobilních zařízení.In the Microsoft Intune administration console, go to Policy > Corporate Device Enrollment, and then select the device profile to deploy to mobile devices.

 2. Na hlavním panelu zvolte Exportovat.Choose Export in the taskbar. Zkopírujte a uložte URL profilu.Copy and save the Profile URL. Později URL odešlete do Apple Configuratoru, abyste definovali profil Intune používaný zařízeními s iOSem.You will upload it in Apple Configurator later to define the Intune profile used by iOS devices.

  V následujícím postupu odešlete tuto adresu URL profilu do služby Apple pomocí Apple Configuratoru, abyste definovali profil Intune používaný zařízeními s iOSem.You will upload this profile URL to the Apple service using Apple Configurator in the following procedure to define the Intune profile used by iOS devices.

Připravte zařízení pomocí nástroje Apple Configurator.Prepare the device with Apple Configurator

Zařízení s iOSem jsou připojená k počítači Mac a zaregistrovaná do systému správy mobilních zařízení.iOS devices are connected to the Mac computer and enrolled for mobile device management.

 1. Na počítači Mac otevřete Apple Configurator 2.On a Mac computer, open Apple Configurator 2. V panelu nabídek vyberte Apple Configurator 2 a potom Předvolby.In the menu bar, choose Apple Configurator 2, and then choose Preferences.

  Warning

  V průběhu registrace bude v zařízeních obnovená tovární konfigurace.The devices will be reset to factory configurations during the enrollment process. Doporučuje se zařízení resetovat a zapnout ho.As a best practice, reset the device and turn it on. Zařízení by při připojení měla mít nastavenou úvodní obrazovku.Devices should be at the Hello screen when you connect the device.

 2. V podokně předvoleb vyberte Servery a znaménkem plus (+) spusťte průvodce serveru MDM.In the preferences pane, select Servers and choose the plus symbol (+) to launch the MDM Server wizard. Vyberte Další.Choose Next.

 3. V části registrace Průvodce nastavením zařízení s iOSem v Microsoft Intune zadejte název hostitele nebo adresu URL a adresu URL pro registraci serveru MDM.Enter the Hostname or URL and enrollment URL for the MDM server under Setup Assistant enrollment for iOS devices with Microsoft Intune. Jako adresu URL pro registraci zadejte adresu URL profilu pro registraci exportovanou z Intune.For the Enrollment URL, enter the enrollment profile URL exported from Intune. Vyberte Další.Choose Next.

  Upozornění na neověřenou adresu URL serveru můžete ignorovat.You can safely disregard a warning stating "server URL is not verified." Vyberte Další a pokračujte až do konce průvodce.To continue, choose Next until the wizard is finished.

 4. Mobilní zařízení s iOSem připojte kabelem USB k počítači Mac.Connect the iOS mobile devices to the Mac computer with a USB adapter.

  Warning

  V průběhu registrace bude v zařízeních obnovená tovární konfigurace.The devices will be reset to factory configurations during the enrollment process. Doporučuje se zařízení resetovat a zapnout ho.As a best practice, reset the device and turn it on. Při spuštění pomocníka s nastavením by zařízení měla mít nastavenou úvodní obrazovku.Devices should be at the Hello screen when you start Setup Assistant.

 5. Vyberte Připravit.Choose Prepare. V podokně přípravy zařízení s iOSem vyberte Ručně a pak zvolte Další.On the Prepare iOS Device pane, select Manual and then choose Next.

 6. V podokně registrace na serveru MDM vyberte název vytvořeného serveru a zvolte Další.On the Enroll in MDM Server pane, select the server name you created, and then choose Next.

 7. V podokně dohledu nad zařízeními vyberte úroveň dohledu a zvolte Další.On the Supervise Devices pane, select the level of supervision, and then choose Next.

 8. V podokně vytvoření organizace zvolte Organizace nebo vytvořte novou organizaci a zvolte Další.On the Create an Organization pane, choose the Organization or create a new organization, and then choose Next.

 9. V podokně konfigurace pomocníka s nastavením iOSu vyberte kroky, které se budou zobrazovat uživateli, a zvolte Připravit.On the Configure iOS Setup Assistant pane, choose the steps to be presented to the user, and then choose Prepare. Pokud se zobrazí výzva, proveďte ověření, aby se aktualizovalo nastavení důvěry.If prompted, authenticate to update trust settings.

 10. Až se dokončí příprava zařízení s iOSem, můžete odpojit kabel USB.When the iOS device finishes preparing, disconnect the USB cable.

Distribuujte zařízení.Distribute devices

Zařízení jsou připravená na registraci ve společnosti.The devices are now ready for corporate enrollment. Vypněte zařízení a rozdejte je uživatelům.Turn off the devices and distribute them to users. Když uživatelé zařízení zapnou, spustí se pomocník s nastavením.When users turn on their devices, Setup Assistant will start.

Související témataSee also

Předpoklady registrace zařízeníPrerequisites for enrolling devices