Udržování počítačů s Windows v aktuálním stavu díky softwarovým aktualizacím v Microsoft IntuneKeep Windows PCs up-to-date with software updates in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Microsoft Intune vám může pomoct zabezpečit spravované počítače mnoha způsoby, včetně správy softwarových aktualizací, které udržují počítače v aktuálním stavu, protože zajišťují, že se rychle nainstalují nejnovější opravy a aktualizace.Microsoft Intune can help you to secure your managed computers in a number of ways, including the management of software updates that keep your computers up-to-date by ensuring the latest patches and software updates are quickly installed.

Pokud jste ještě na svých počítačích nenainstalovali klienta Intune, přečtěte si téma Instalace klienta na počítači s Windows pomocí Microsoft Intune.If you have not yet installed the Intune client on your computers, see Install the Windows PC client with Microsoft Intune.

Jakmile jsou nové aktualizace dostupné na webu Microsoft Update nebo jste vytvořili aktualizaci jiného výrobce a tyto aktualizace se dají použít pro spravované počítače, na stránce Přehled pracovního prostoru Aktualizace se zobrazí oznámení.When new updates are available from Microsoft Update, or you have created a third-party update, and they are applicable to your managed computers, a notification is displayed on the Overview page of the Updates workspace. Po kliknutí na odkaz v tomto oznámení potom můžete provádět různé operace, třeba zobrazit další informace o aktualizaci, přijmout nebo nepřijmout aktualizaci a zobrazit počítače, na které se tato aktualizace bude po schválení instalovat.After you choose this notification link, you can then perform various operations like viewing more information about the update, approving or declining the update, and viewing the computers that will install the update if it is approved.

Important

Pracovní prostor Aktualizace se v konzole pro správu nezobrazí, dokud nenainstalujete klienta aspoň na jeden počítač, který budete úspěšně spravovat.The Updates workspace is not displayed in the administrator console until you have installed the client on, and are successfully managing at least one computer client.

Když aktualizace schválíte a nainstalujete, můžete v pracovním prostoru Aktualizace konzoly Intune zkontrolovat, jestli byla instalace úspěšná, nebo neúspěšná.As updates are approved and installed, you can examine the success or failure of the installation in the Updates workspace of the Intune console.

V dalších částech se dozvíte, jak udržovat software na spravovaných počítačích v aktuálním stavu.The following sections will help you to keep software up-to-date on your managed computers.

Než začneteBefore you start

Než začnete vytvářet a schvalovat aktualizace softwaru, nakonfigurujte a nasaďte zásady na svých počítačích, které určují, kdy a jak se budou aktualizace instalovat.Before you begin to create and approve software updates, configure and deploy polices to your computers that control when and how the updates are installed.

Konfigurace nastavení zásad aktualizacíTo configure update policy settings

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Zásady > Přehled > Přidat zásadu.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. Nakonfigurujte a nasaďte zásady nastavení agenta Microsoft Intune pro nastavení aktualizací.Configure and deploy a Microsoft Intune Agent Settings policy for the update settings. Můžete použít doporučená nastavení nebo nastavení upravit.You can use recommended settings or customize the settings. Pokud potřebujete více informací o postupu při vytváření a nasazování zásad, projděte si článek Běžné úlohy správy počítačů s Windows pomocí počítačového klienta Microsoft Intune.If you need more information about how to create and deploy policies, see Common Windows PC management tasks with the Microsoft Intune computer client.

Následující tabulka zobrazuje hodnoty, které můžete v zásadách konfigurovat, a taky doporučené hodnoty, které se použijí, pokud zásady neupravíte.The following table shows the values you can configure in the policy and also the recommended values that will be used if you don’t customize the policy. Tahle nastavení najdete v části Aktualizace.You can find these settings in the Updates section.

Nastavení zásadPolicy setting PodrobnostiDetails
Četnost detekce aktualizací a aplikací (hodiny)Update and application detection frequency (hours) Určuje, jak často (od 8 do 22 hodin) Intune kontroluje nové aktualizace a aplikace.Specifies how frequently (from 8-22 hours) Intune checks for new updates and applications.

Doporučená hodnota: 8 hodin.Recommended value: 8 hours.
Automatizovaná instalace aktualizací a aplikací nebo instalace aktualizací a aplikací s výzvamiAutomated or prompted installation of updates and applications Určuje, jestli se mají aktualizace instalovat automaticky nebo jestli se má před instalací uživateli zobrazit výzva.Specifies whether updates are installed automatically or whether the user is prompted before installation. Kromě toho vám tohle nastavení umožňuje naplánovat instalaci aktualizací a aplikací.Additionally, this setting lets you schedule the installation of updates and applications.

Instalace aktualizací a aplikací automaticky podle plánu umožňuje instalovat aktualizace a aplikace pomocí určeného plánu.Install updates and applications automatically as scheduled installs updates and applications using the specified schedule.

Používat automatickou údržbu pro počítače se systémem Windows jako závislé nastavení zásad určuje, jestli se mají aktualizace a aplikace instalovat při zobrazení okna automatické údržby Windows.As a dependent policy setting, Use Automatic Maintenance for Windows computers specifies that updates and applications are installed during the Windows Automatic maintenance window.

Zobrazit uživateli výzvu k instalaci vyzývá uživatele k instalaci aktualizací, jakmile jsou připravené.Prompt user for installation prompts the user to install updates when they are ready.

Doporučené hodnoty:Recommended values:

Vybraná možnost Instalovat aktualizace a aplikace automaticky podle plánuInstall updates and applications automatically as scheduled selected

Naplánovaný den: Každý denDay scheduled: Every day

Naplánovaný čas: 3:00Time scheduled: 3:00 AM

Vybraná možnost Používat automatickou údržbu pro počítače se systémem WindowsUse Automatic Maintenance for Windows computers selected
Umožnit okamžitou instalaci aktualizací, které nenaruší běh systému WindowsAllow immediate installation of updates that do not interrupt Windows Možnost Povolit umožňuje instalovat aktualizace hned po stažení s výjimkou aktualizací, které by přerušily nebo restartovaly Windows.Allow installs updates immediately after they are downloaded, except for updates that would interrupt or restart Windows. Tyto aktualizace se instalují v závislosti na konfiguraci nastavení Automatizovaná instalace aktualizací nebo instalace aktualizací s výzvami.Those updates are installed according to the configuration of the Automated or prompted installation of updates setting.

Možnost Nepovolit umožňuje instalovat aktualizace v závislosti na konfiguraci Automatizovaná instalace aktualizací a aplikací nebo instalace aktualizací a aplikací s výzvami.Do not allow installs updates according to the configuration of the Automated or prompted installation of updates setting.

Doporučená hodnota: PovolitRecommended value: Allow
Zpoždění restartu systému Windows po instalaci plánovaných aktualizací a aplikací (minuty)Delay to restart Windows after installation of scheduled updates and applications (minutes) Určuje (1 až 30 minut) dobu čekání na restartování Windows po instalaci naplánovaných aktualizací a aplikací.Specifies (from 1-30 minutes), the time to wait to restart Windows after the installation of scheduled updates and applications.

Doporučená hodnota: 15 minutRecommended value: 15 minutes
Zpoždění po restartu systému Windows při zahájení instalace dosud neprovedených plánovaných aktualizací nebo aplikací (minuty)Delay following Windows restart to begin installing missed scheduled updates and applications (minutes) Určuje (1 až 60 minut), jak dlouho se má čekat na spuštění instalace aktualizací a aplikací po restartování Windows, pokud nebyla nainstalovaná plánovaná aktualizace.Specifies (from 1-60 minutes), how long to wait to start the installation of updates and applications after Windows is restarted when a scheduled update was missed.

Doporučená hodnota: 5 minutRecommended value: 5 minutes
Povolit přihlášenému uživateli řídit restart systému Windows po instalaci plánovaných aktualizací a aplikacíAllow logged-on user to control Windows restart after installation of scheduled updates and applications Určuje, jestli může přihlášený uživatel zpozdit restartování Windows (pokud je nastavené Ano), nebo jestli se má zobrazit upozornění na automatické restartování Windows (pokud se nastaví Ne).Specifies whether the logged-on user can delay restarting Windows (if set to Yes), or be notified of the automatic Windows restart (if set to No). Pokud není po dokončení naplánované instalaci aktualizací a aplikací přihlášený žádný uživatel, Windows se v případě potřeby restartuje automaticky.If no user is logged on when the scheduled installation of updates and applications is completed, Windows is restarted automatically when required. Pokud nastavíte Ne, nastaví se ve výchozím nastavení doba před restartování Windows na 5 minut.When set to No, by default, the time before Windows restarts is set to 5 minutes.

Doporučená hodnota: AnoRecommended value: Yes
Vyzvat uživatele k restartování Windows při povinných aktualizacích klientského agenta Microsoft IntunePrompt user to restart Windows during Intune client agent mandatory updates Určuje, jestli se má přihlášenému uživateli zobrazit výzva k restartování Windows, pokud povinná aktualizace klienta Intune vyžaduje restartování Windows.Specifies whether the logged on users is prompted to restart Windows when an Intune client mandatory update requires Windows to restart.

Doporučená hodnota: AnoRecommended value: Yes
Plán instalace povinných aktualizací klientského agenta Microsoft IntuneMicrosoft Intune client agent mandatory updates installation schedule Umožňuje vytvořit plán při instalaci aktualizací klienta.Schedules when the installation of client updates occur.

Doporučená hodnota: nenakonfigurovánoRecommended value: not configured
Zpoždění mezi výzvami k restartu systému Windows po instalaci plánovaných aktualizací a aplikací (minuty)Delay between prompts to restart Windows after installation of scheduled updates and applications (minutes) Určuje, jak často (1 až 1440 v minut) bude uživatel vyzván k restartování Windows při instalaci plánované aktualizace nebo aplikace, která vyžaduje restartování Windows, a uživatel zpozdí restartování.Specifies how frequently (from 1-1440 minutes) the user is prompted to restart Windows when a scheduled update or application that requires restarting Windows is installed, and the user delays the restart.

Doporučená hodnota: 30 minutRecommended value: 30 minutes

Aktualizace softwaru od MicrosoftuUpdate software made by Microsoft

Aktualizace softwaru Microsoftu nevyžaduje ze strany uživatele příliš mnoho zásahů.Updating Microsoft software requires very little work from you. Než ale začnete, měli byste nakonfigurovat tahle dvě nastavení:However, before you start, there are two things you should configure:

 • Kategorie produktů a klasifikace aktualizací – definuje kategorie a klasifikace aktualizací, které mají být dostupné pro počítače.Product categories and update classifications – Defines the categories and classifications of the updates you want to make available to computers. Můžete se třeba rozhodnout, že chcete instalovat jen důležité aktualizace Microsoft Office.For example, you might decide that you only want critical updates for Microsoft Office to be installed.

 • Pravidla pro automatické schválení – tahle pravidla umožňují automaticky schválit určené typy aktualizace a snížit vaše režijní náklady na správu.Automatic approval rules – These rules automatically approve specified types of update and reduce your administrative overhead. Může se třeba stát, že budete chtít automaticky schvalovat všechny důležité aktualizace softwaru.For example, you might want to automatically approve all critical software updates.

Použijte tyto dva postupy, které vám pomůžou s používáním aktualizací softwaru:Use the following two procedures to help you get ready to use software updates:

Konfigurace kategorií produktů a klasifikace aktualizací, které chcete zpřístupnit pro spravované počítačeConfigure the product categories and update classifications you want to make available to managed computers

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Správce > Aktualizace.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Updates.

 2. Na stránce Nastavení služby: Aktualizace vyberte v seznamu Kategorie produktů kategorie aktualizací, které mají být dostupné pro počítače.On the Service Settings: Updates page, in the Product Category list, select the update categories that you want to make available to computers. Ve výchozím nastavení jsou vybrané nejběžnější aktualizace.Note that the most common updates are selected by default.

  Important

  Aby počítače získávaly aktualizace schválené správcem, nesmí se nastavení zásady skupiny služby Windows Server Update Services (WSUS) Určení umístění intranetového serveru služby Microsoft Update použít na počítače, které jsou zaregistrované v Intune.To ensure that computers receive the updates that have been approved by the admin, the Windows Server Update Services (WSUS) Group Policy setting, Specify Intranet Microsoft update service location must not be applied to computers that have been enrolled with Intune.

 3. V seznamu Klasifikace aktualizací vyberte třídy aktualizace, která má být dostupná pro spravované počítače.In the Update Classification list, select the classes of update that you want to make available to managed computers. Ve výchozím nastavení jsou opět vybrané nejběžnější možnosti.Again, the most common options are selected by default.

 4. Požadovaný výběr uložíte kliknutím na Uložit.Choose Save to store your selections.

Konfigurace pravidel automatického schvalování pro aktualizace softwaruTo configure automatic approval rules for software updates

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Správce > Aktualizace.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Updates.

 2. V části Pravidla automatického schvalování na stránce Nastavení serveru: Aktualizace zvolte Nový.In the Automatic Approval Rules section of the Server Settings: Updates page, choose New.

 3. Na stránce Obecné v průvodci vytvořením pravidla automatického schvalování zadejte název a volitelný popis pravidla.On the General page of the Create Automatic Approval Rule Wizard, specify a name and optional description for the rule.

 4. Na stránce Kategorie produktů vyberte všechny produkty, pro které chcete automaticky schvalovat aktualizace.On the Product Categories page, select any products for which you want to have updates approved automatically.

 5. Na stránce Klasifikace aktualizací zadejte klasifikace aktualizací, které se mají automaticky schvalovat.On the Update Classifications page, specify the update classifications that you want to have approved automatically.

 6. Na stránce Nasazení udělejte tohle:On the Deployment page, do the following:

  • Vyberte skupiny počítačů, ve kterých chcete nasadit nové pravidlo, a pak zvolte Přidat.Select the computer groups to which you want to deploy the new rule, and then choose Add.

  • Pokud chcete určit termín instalace aktualizací, zaškrtněte políčko Vynutit konečný termín instalace těchto aktualizací a pak v seznamu Konečný termín instalace vyberte termín instalace.To specify an installation deadline for the updates, select the Enforce an installation deadline for these updates check box, and then on the Installation deadline list, select the installation deadline.

   Note

   Pokud zadáte termín instalace, je možné, že budete muset spravovaný počítač po uplynutí intervalu konečného termínu jednou nebo víckrát restartovat.If you specify an installation deadline, the managed computer might require one or more restarts after the deadline interval has passed.

  • Po dokončení zvolte Další.When you are finished, Choose Next.

 7. Na stránce Souhrn zkontrolujte nastavení pro nové pravidlo a pak zvolte Dokončit.On the Summary page, review the settings for the new rule, and then choose Finish.

Nové pravidlo najdete v části Pravidla automatického schvalování stránky Nastavení služby: Aktualizace.The new rule is shown in the Automatic Approval Rules section of the Service Settings: Updates page.

Note

Vytvořené pravidlo automatického schvalování bude schvalovat jenom budoucí aktualizace, ale nebude automaticky schvalovat dřívější aktualizace, které už v Intune existují.When you create an automatic approval rule, it only approves future updates, and does not automatically approve previously existing updates that already exist in Intune. Ke schválení těchto aktualizací musíte spustit pravidlo automatického schvalování.To approve these updates you need to run the automatic approval rule.

Úpravy, spuštění nebo odstranění pravidla automaticky schválené aktualizaceTo edit, run, or delete an automatically approved update rule

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Správce > Aktualizace.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Updates.

 2. V části Pravidla automatického schvalování vyberte pravidlo a pak udělejte jednu z těchhle věcí:In the Automatic Approval Rules section, select a rule, and then do one of the following:

  • Pokud chcete pravidlo upravit, zvolte Upravit a změňte parametry pravidla v průvodci vytvořením pravidla pro schválení automatické aktualizace.To edit the rule, choose Edit, and then change the rule’s parameters in the Update Auto Approval Rule Wizard.

  • Pokud chcete pravidlo spustit, zvolte Spustit vybrané.To run the rule, choose Run Selected.

  • Pokud chcete pravidlo odstranit, zvolte Odstranit.To delete the rule, choose Delete.

   Note

   Odstranění pravidla nemá vliv na předchozí aktualizace schválené odstraněným pravidlem.Deleting a rule does not affect previous updates that were approved by the deleted rule.

Aktualizace jiného softwaru než od MicrosoftuUpdate software not made by Microsoft

Můžete nasadit aktualizace pro software jiného výrobce než Microsoftu.You can deploy updates for software that is not made by Microsoft. K tomu můžete použít průvodce nahráváním aktualizací , který vám umožňuje nahrát aktualizace do úložiště v cloudu, a pak aktualizaci schválit nebo odmítnout podobně jako u softwaru Microsoftu.You do this by using the Upload Update wizard to get the update into your Cloud Storage space, after which you can approve or decline the update just like with Microsoft software.

Nahrání a konfigurace aktualizace jiného výrobceTo upload and configure a third-party update

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Aktualizace > Přehled > Nahrát.In the Microsoft Intune administration console, choose Updates > Overview > Upload.

 2. Na stránce Soubory aktualizace vyberte Procházet a zvolte instalační soubory potřebné k instalaci balíčku aktualizace.On the Update files page, choose Browse to select the setup files that are required to install the update package. Tímto souborem může být soubor instalační služby Windows (.msi), soubor opravy instalační služby Windows (.msp) nebo soubor programu .exe.The file can be a Windows Installer (.msi) file, a Windows Installer patch (.msp) file, or a .exe program file. Dále můžete přidat libovolné soubory a složky, které jsou ve stejné složce jako instalační soubor.You can also include any additional files or folders that are in the same folder as the setup file.

  Zobrazí se celková velikost vybraných souborů, které chcete nahrát.The total size of the selected files to upload is displayed. Tato velikost nezahrnuje velikost nekomprimovaných nebo rozbalených instalačních souborů.Note that this size does not include the uncompressed or expanded sizes of installation files.

 3. Po zadání instalačních souborů se na stránce Popis aktualizace zobrazí název, popis a klasifikace informací o softwaru, které služba Intune extrahovala z instalačních souborů softwaru.After you specify the setup files, the Update description page displays the name, description, and classification for software information that Intune extracted from the software setup files. Můžete vybrat klasifikaci pro označení typu nasazované aktualizace (aktualizace, důležité aktualizace, aktualizace zabezpečení, kumulativní aktualizace nebo aktualizace Service Pack).You can select a classification to label the type of update you are deploying (Updates, Critical Updates, Security Updates, Update Rollups or Service Packs). Až budete hotoví, vyberte Další.Choose Next when you are done.

 4. Na stránce Požadavky v průvodci zvolte architekturu (32bitovou verzi, 64bitovou verzi nebo obě) a operační systémy spravovaných počítačů, na které se tato aktualizace použije.On the Requirements page of the wizard, choose the architecture (32-bit, 64-bit, or both), and the operating systems of the managed computers to which this update will be applicable.

 5. Na stránce Pravidla detekce nastavte, jak má Intune zjistit, jestli je už aktualizace na spravovaných počítačích dostupná.On the Detection rules page, specify how Intune determines whether the update already exists on managed computers. Pokud použijete výchozí možnost Použít výchozí pravidla zjišťování, Intune vždycky nainstaluje balíček aktualizace na každý cílový počítač jednou.If you use the default option, Use the default detection rules, Intune always installs the update package on each targeted computer once.

  Note

  Pokud je zadaným instalačním souborem aktualizace soubor instalační služby Windows nebo soubor .msp, stránka Pravidla detekce v průvodci se nezobrazí.If the update setup file that you specified is a Windows Installer or .msp file, the Detection rules page of the wizard does not appear. Je to proto, že soubory instalační služby Windows a soubory .msp obsahují vlastní pokyny pro zjišťování předchozích instalací aktualizace.This is because Windows Installer and .msp files contain their own instructions for detecting previous update installations.

  Výběrem jednoho nebo více pravidel určíte, jestli je aktualizace už nainstalovaná na spravovaných počítačích:Select one or more of the following rules to determine whether the update is already installed on managed computers:

  • Soubor existuje.File exists

  • Kód produktu MSI existuje.MSI product code exists

  • Klíč registru existuje.Registry key exists

 6. Zadejte veškeré další informace, které jsou třeba ke konfiguraci pravidla zjišťování, například cestu k souboru a jeho název, kód produktu instalační služby Windows nebo klíč registru, a potom zvolte Další.Provide any further information that is required to configure the detection rule such as a file path and name, Windows Installer product code, or a registry key, and then choose Next.

 7. Na stránce Požadavky v průvodci určete software, který už musí být nainstalovaný před instalací této aktualizace.On the Prerequisites page of the wizard, you specify any software that must already be installed before this update can be installed. Můžete zadat Žádnýa vybrat softwarový balíček, který jste už přidali do služby Intune, která ho spravuje, nebo můžete nastavit některé z těchto pravidel pro popis softwaru:You can specify None, select a software package that has already been added to, and is managed by Intune, or you can specify one of the following rules to describe the software:

  • Soubor existuje.File exists

  • Kód produktu MSI existuje.MSI product code exists

  • Klíč registru existuje.Registry key exists

 8. Zadejte veškeré další informace, které jsou třeba ke konfiguraci pravidla zjišťování, například cestu k souboru a jeho název, kód produktu instalační služby Windows nebo klíč registru, a potom zvolte Další.Provide any further information that is required to configure the detection rule like a file path and name, Windows Installer product code, or a registry key, and then choose Next.

 9. Na stránce Argumenty příkazového řádku v průvodci můžete přidáním požadovaných vlastností instalace na příkazový řádek instalace upravit chování instalačního souboru.On the Command line arguments page of the wizard, you can add any required installation properties to the installation command line to modify the behavior of the setup file. Některý software třeba podporuje vlastnost /q, která umožňuje tichou instalaci.For example, some software supports the /q property to enable silent installation. Informace o všech podporovaných argumentech příkazového řádku najdete v dokumentaci k vašemu softwarovému balíčku.Refer to the documentation for your software package to learn about any supported command line arguments. Zadejte všechny potřebné argumenty příkazového řádku a pak zvolte Další.Specify any command line arguments you need and then choose Next.

  Note

  Pokud aktualizace nepodporuje tichou instalaci, nemůžete ji pomocí Intune instalovat.If the update does not support silent installation, you cannot install the update using Intune

 10. Na stránce Návratové kódy v průvodci můžete určit, jak se interpretují návratové kódy z instalace aktualizací.On the Return codes page of the wizard, you can specify how return codes from the update installation are interpreted. Ve výchozím nastavení Intune používá návratové kódy podle oborových standardů k oznámení neúspěšné nebo úspěšné instalace balíčku aktualizace.By default, Intune uses industry-standard return codes to report a failed or successful installation of an update package. Zadané návratové kódy:The supplied return codes are:

Návratový kódReturn code PodrobnostiDetails
00 ÚspěchSuccess
30103010 Restartování proběhlo úspěšněSuccess with restart
 1. Všechny neuvedené návratové kódy se považují za chybu.Any return code that is not listed is considered a failure. Některé aktualizace používají pro návratové kódy nestandardní interpretace.Some updates use nonstandard interpretations for return codes. V takovém případě můžete zadat své vlastní interpretace návratových kódů.In this case, you can specify your own return code interpretations.

 2. Zadejte nebo upravte požadované návratové kódy a pak zvolte Další.Specify or edit the required return codes, and then choose Next.

 3. Na stránce Souhrn v průvodci zkontrolujte akce, které se mají provést, a potom výběrem položky Nahrát kroky průvodce dokončete.On the Summary page of the wizard, review the actions that will be taken, and then choose Upload to complete the wizard.

Nahraná aktualizace se uloží do vašeho cloudového úložiště Intune.The uploaded update is stored in your Intune cloud storage. Pokud máte dost volného místa pro nahrání balíčku aktualizace, budete na to během procesu nahrávání upozorněni.If you have insufficient free space to upload the update package, you are notified of this during the upload process. Intune může zjistit, jestli máte dost volného místa, až po zahájení nahrávání aktualizace, protože komprimované instalační soubory vyžadují po dekomprimaci víc místa.Intune cannot determine sufficient free space until after the update upload has started, because compressed setup and installation files require more space when they are uncompressed.

Jakmile se aktualizace jiného výrobce nahraje do Intune, zobrazí se v pracovním prostoru Aktualizace v podokně Všechny aktualizace.After it is uploaded into Intune, a third-party update is displayed in the Updates workspace in the All Updates pane. Pak budete moct aktualizaci schválit a nasadit.You can then approve and deploy the update. Další informace najdete v následující části „Schválení a zamítnutí aktualizací“.For more information, see the following "Approve and decline updates" section.

Schválení a zamítnutí aktualizacíApprove and decline updates

Jakmile jsou aktualizace připravené k instalaci, zobrazí se o tom zpráva na stránce Přehled aktualizací pracovního prostoru Aktualizace v části Stav aktualizace.When updates are ready to install, a message is shown on the Updates Overview page of the Updates workspace, under Update Status. Výběrem této zprávy otevřete stránku Všechny aktualizace , na které uvidíte, jaké aktualizace jsou připravené ke schválení.Choose this message to open the All Updates page to see which updates are ready for approval.

Abyste usnadnili hledání aktualizací, můžete použít seznam Filtry.You can use the Filters list to make it easier to find updates. Můžete třeba zobrazit jen aktualizace, které se nepodařilo nainstalovat nebo které byly nahrazené.For example, you can display only updates that failed, or updates that are superseded.

Po výběru aktualizace ze seznamu budete moct použít další příkazy, které umožňují spravovat aktualizace a které jsou uvedené v této tabulce:When you select an update from the list, further commands are available that let you manage updates as shown in the following table:

ÚlohaTask PodrobnostiDetails
Zobrazit vlastnostiView Properties Zobrazí podrobné informace o aktualizaci včetně počtu počítačů, na které se vztahuje.Displays detailed information about the update including the number of computers to which it is applicable.
UpravitEdit Používá se jen pro aktualizace jiného výrobce než Microsoftu.For non-Microsoft updates only. Umožňuje upravit vlastnosti aktualizace.Allows you to edit the properties of the update.
SchválitApprove Schválí vybranou aktualizaci a umožní vám nakonfigurovat, do jakých skupin se nasadí.Approves the selected update and allows you to configure which groups is will be deployed to. Další informace najdete v postupu Schválení aktualizací v tomto tématu.For more information, see the procedure To approve updates in this topic.
OdmítnoutDecline Odebere všechna předchozí schválení aktualizace a skryje aktualizaci z výchozích zobrazení.Removes any previous approvals for the update and hides the update from the default views. Kromě toho se odeberou všechna data sestavy pro tuto aktualizaci.Additionally, any report data for the update will be removed.

Pokud chcete později hledat odmítnuté aktualizace, nastavte filtr na stránce Všechny aktualizace na Odmítnuto.If you later want to locate a declined update, set the filter on the All Updates page to Declined. Tuto aktualizaci pak můžete podle potřeby schválit.You can then approve this update as required.

Pokud došlo k odmítnutí aktualizace z důvodu vypršení její platnosti ve službě Microsoft Update, nebude možné ji schválit v konzole pro správu Intune.If an update was declined because the update was expired in Microsoft Update, that update cannot be approved in the Intune administration console.

Když odstraníte zásady aktualizací nasazené na počítače, hodnoty nastavení zásad těchto aktualizací se vrátí do výchozího stavu pro operační systém nainstalovaný na počítačích.If you delete an updates policy that is deployed to computers, the values of those updates policy settings are reset to the default state for the operating system that is installed on the computers.
OdstranitDelete Používá se jen pro aktualizace jiného výrobce než Microsoftu.For non-Microsoft updates only. Odstraní vybranou aktualizaci.Deletes the selected update.
NahrátUpload Spustí průvodce Nahrát aktualizaci, který vám umožní nahrát aktualizace jiného výrobce než Microsoftu, které chcete nasadit.Starts the Upload Update wizard that allows you to upload non-Microsoft updates that you want to deploy.

Schválení aktualizacíTo approve updates

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Aktualizace > Přehled > Nové aktualizace ke schválení.In the Microsoft Intune administration console, choose Updates > Overview > New updates to approve.

  V pracovním prostoru Aktualizace zvolte Přehled > Nové aktualizace ke schválení.In the Updates workspace, choose Overview > New updates to approve.

  Note

  Odkaz Nové aktualizace ke schválení se zobrazí v oblasti Stav aktualizací , jen když máte aspoň jeden spravovaný počítač, který vyžaduje schválení aktualizace.The New updates to approve link appears in the Updates Status area only when there is at least one managed computer that needs an update to be approved.

 2. Vyberte aktualizaci, kterou chcete schválit, v dolní části stránky se podívejte na její vlastnosti, a potom vyberte možnost Schválit.Select an update, review the update properties at the bottom of the page to ensure that you want to approve the update, and then choose Approve. Můžete vybrat víc aktualizací tím, že při výběru jednotlivých položek podržíte stisknutou klávesu CTRL.You can select multiple updates by holding down the CTRL key as you select each item.

 3. Na stránce Vybrat skupiny vyberte skupinu, do které chcete nasadit aktualizace, a vyberte možnost Přidat.On the Select Groups page, select a group that you want to deploy the updates to, and then choose Add. Až budete s určováním skupin hotoví, zvolte Další.When you have finished specifying groups, choose Next.

 4. Na stránce Akce nasazení udělejte pro každou skupinu v seznamu tohle:On the Deployment Action page, do the following for each group in the list:

  • V seznamu Schválení vyberte některou z těchto možností:On the Approval list, select one of the following:

   • Požadovaná instalace – nainstaluje aktualizaci na počítače v určené skupině.Required Install - Installs the update on computers in the specified group.

   • Neinstalovat – zobrazí jenom informace o použitelnosti a aktualizaci nenainstaluje.Do Not Install - Reports applicability only and does not install the update.

   • Dostupná instalace – uživatel může nainstalovat aplikaci na vyžádání z firemního portálu.Available Install – The user can install the application on demand from the Company Portal.

   • Odinstalovat – odebere aktualizace z počítačů v cílové skupině.Uninstall - Removes updates from computers in the targeted group.

    Important

    Aktualizace se odebere, i když ji nenainstalovala služba Intune.The update is removed even if it was not installed by Intune.

  • V seznamu Termín vyberte některou z těchto možností:On the Deadline list, select one of the following:

   • Žádný – označuje, že pro instalaci aktualizace nebyl vynucený žádný termín a uživatelé můžou aktualizaci průběžně odmítat.None - Indicates that no deadline is enforced for the installation of the update and users may decline the update continually.

   • Co nejdříve – nainstaluje aktualizaci na cílové počítače při nejbližší příležitosti.As soon as possible - Installs the update at the next opportunity on targeted computers.

   • Vlastní – určuje datum a čas instalace schválených aktualizací.Custom - Specifies the date and time that approved updates are installed.

   • Jeden týden, Dva týdny, Jeden měsíc – nainstaluje aktualizaci během zadaného časového období.One week, Two weeks, One month – Installs the update within the specified time period.

 5. Výběrem možnosti Dokončit nastavení uložíte a výběrem možnosti Zrušit nastavení zrušíte a vrátíte se k seznamu aktualizací.Choose Finish to save the settings, or Cancel to discard the settings and return to the updates list.

  Important

  Pokud jste pro podřízenou skupinu explicitně nenakonfigurovali akci Neinstalovat, Požadovaná instalacenebo Odinstalovat , zdědí všechny podřízené skupiny akci nakonfigurovanou pro nadřazenou skupinu.Unless the action Do Not Install, Required Install, or Uninstall was explicitly configured for a child group, an action configured for a parent group is inherited by all its children.

 6. Na panelu podrobností v dolní části stránky Všechny aktualizace můžete vidět zprávy s připomenutím ohledně aktualizací.You can check the details pane at the bottom of the All Updates page for reminder messages about the update.

Viz takySee also

Zásady ochrany počítačů se systémem WindowsPolicies to protect Windows PCs