Nastavení zásad konfigurace pro Mac OS X v Microsoft IntuneMac OS X configuration policy settings in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Intune poskytuje řadu předdefinovaných obecných nastavení, která můžete konfigurovat v zařízeních s Mac OS X.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on Mac OS X devices. Navíc můžete použít nástroj Apple Configurator k vytvoření vlastních nastavení, která nejsou k dispozici prostřednictvím Intune.Additionally, you can use the Apple Configurator tool to create custom settings that are not available from Intune.

Obecná nastavení zásad konfiguraceGeneral configuration policy settings

Pomocí obecných zásad konfigurace pro Mac OS X v Microsoft Intune můžete nakonfigurovat nastavení pro:Use the Microsoft Intune Mac OS X general configuration policy to configure settings for:

  • Nastavení zabezpečení zařízení.Device security settings. Vyberte některou možnost ze seznamu předdefinovaných nastavení, která umožňují kontrolovat celou řadu vlastností a funkcí zařízení.Choose from a list of predefined settings that let you control a range of features and functionality on the device.

  • Kompatibilní a nekompatibilní aplikace.Compliant and noncompliant apps. Určete seznam aplikací pro iOS, které vyhovují nebo nevyhovují předpisům ve vaší společnosti.Specify a list of apps that are compliant or not compliant in your company. Sestavu aplikací nesplňujících požadavky můžete použít k zobrazení shody aplikací, které zadáte v seznamu, s aplikacemi, které si uživatelé nainstalovali (sestava neslouží ke skutečnému zablokování instalace aplikací).The Noncompliant Apps Report can be used to view the compliance of apps that you specified in the list against the apps that users have installed (but cannot actually block the installation of the app).

Pokud se hledané nastavení v seznamu nezobrazí, můžete k jeho vytvoření použít vlastní zásady systému Mac OS X, které umožňují importovat nastavení vytvořená v nástroji Apple Configurator.If the setting you are looking for does not appear in this list, you might be able to create it by using a Mac OS X custom policy that lets you import settings you created by using the Apple Configurator tool. Další informace najdete v části Nastavení vlastních zásad dál v tomto tématu.For more information, see "Custom policy settings" later in this topic.

Nastavení heslaPassword settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Vyžadovat heslo k odemknutí zařízeníRequire a password to unlock devices Určete, jestli uživatel musí pro přístup k počítači Mac použít heslo.Specify whether the user must use a password to access their Mac computer. Důležité: Na rozdíl od zařízení iOS se na zařízení Mac OS X uživateli hned nezobrazí upozornění, že si má aktualizovat heslo, aby byla tato zásada dodržená.Important: Unlike iOS devices, on Mac OS X devices, the user is not immediately notified to update their password to comply with this setting.
Vyžadovaný typ heslaRequired password type Určete, jestli je možné použít jenom číselné heslo nebo jestli je potřeba použít alfanumerické heslo (obsahuje písmena i číslice).Specify whether the password can be Numeric only, or whether it must be Alphanumeric (contain letters and numbers). Důležité: Toto nastavení je podporované jenom v systému Mac OS X 10.10.3 a v novějších verzích.Important: This setting is supported only on Mac OS X version 10.10.3 and later.
Požadovaný počet složitých znaků v hesleNumber of complex characters required in password Určete požadovaný počet složitých znaků v hesle (04).Specify the number of complex characters required in the password (0 to 4).

Složitý znak je symbol, jako třeba ?.A complex character is a symbol, such as ?.
Minimální délka heslaMinimum password length Zadejte minimální délku hesla (414 znaků).Specify the minimum length for the password (4 to 14 characters).
Povolit jednoduchá heslaAllow simple passwords Umožněte použít jednoduchá hesla, jako je 0000 nebo 1234.Allow the use of simple passwords such as 0000 or 1234.
Počet minut nečinnosti před vyžádáním heslaMinutes of inactivity before password is required Určete, jak dlouho musí být počítač neaktivní, aby k jeho odemčení bylo potřeba heslo.Specify how long the computer must be inactive before a password is required to unlock it.
Vypršení platnosti hesla (dny)Password expiration (days) Určete, jak dlouho si může uživatel nechat stejné heslo, než ho bude muset změnit (1255 dnů).Specify how many days elapse before the user must change the password (1 to 255 days).
Pamatovat si historii heselRemember password history Zabraňte uživateli, aby opakovaně použil už jednou použité heslo.Prevent the user from using a previously used password. Pokud nastavení použijete, můžete taky nastavit Zakázat opakované použití předchozích hesel a zadat počet použitých hesel, která se nesmí znova použít (124).When this is set, you can also set Prevent reuse of previous passwords to specify the number of previously used passwords that cannot be reused (1 to 24).
Počet minut nečinnosti před aktivací šetřiče obrazovkyMinutes of inactivity before screensaver activates Určete, jak dlouho musí být počítač nečinný, než se aktivuje šetřič obrazovky.Specify the length of time that the computer must be idle before the screensaver is activated.

Nastavení pro aplikace dodržující a nedodržující předpisySettings for compliant and noncompliant apps

V seznamu kompatibilních a nekompatibilních aplikací pro Mac OS X aktivujte Spravované nastavení pro zařízení a pak zadejte seznam kompatibilních a nekompatibilních aplikací. Můžete použít následující informace.In the Compliant & Noncompliant Apps list for Mac OS X, enable Managed settings for devices, and then specify a list of compliant or noncompliant apps by using the following information.

Note

Jedna zásada může obsahovat seznam jenom kompatibilních aplikací, nebo jenom nekompatibilních aplikací.A single policy can contain only a list of compliant apps or a list of noncompliant apps. Nejde zadat oba seznamy v jedné zásadě.You cannot specify both in the same policy.

Intune umožňuje generovat sestavu zařízení s nekompatibilními aplikacemi.Intune lets you report devices with noncompliant apps. Služba neblokuje instalaci nekompatibilních aplikací, ani je neodebírá.It does not block installation or remove noncompliant apps.

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Ohlásit nekompatibilitu, když uživatelé nainstalují aplikace ze seznamuReport noncompliance when users install the listed apps Zobrazuje seznam aplikací pro Mac OS X, které uživatelé nesmí instalovat.Displays the Mac OS X apps that users are not allowed to install. Pokud si uživatelé některé z těchto aplikací nainstalují, objeví se na sestavách aplikací nesplňujících požadavky.If users install any of these apps, they will be reported in Noncompliant Apps Reports.
Ohlásit nekompatibilitu, když uživatelé nainstalují aplikace, které nejsou na seznamuReport noncompliance when users install apps which are not listed Zobrazuje seznam aplikací pro Mac OS X, které uživatelé můžou instalovat.Displays the Mac OS X apps that users are allowed to install. Pokud si uživatelé nainstalují jakékoli jiné aplikace, objeví se na sestavách aplikací nesplňujících požadavky.If users install any other apps, they will be reported in Noncompliant Apps Reports.
PřidatAdd Přidá aplikaci do vybraného seznamu.Add an app to the selected list. Zadejte vybraný název aplikace, můžete taky zadat jejího vydavatele a ID sady.Specify a name of your choice, optionally the app publisher, and the bundle ID of the app. Tip: Pokud chcete na počítači Mac s nainstalovanou aplikací zjistit ID sady, použijte následující postup:Tip: To find the bundle ID of an app, use the following steps on a Mac computer that has the app installed:
  1. Otevřete složku, ve které je aplikace nainstalovaná (třeba /Applications).Open the folder in which the app is installed (for example, /Applications).
  2. Vyberte sadu <název aplikace>.app a zvolte Zobrazit obsah balíčku.Select the <App Name>.app bundle, and choose Show Package Contents.
  3. Otevřete soubor Info.plist.Open the Info.plist file.
  4. Zkontrolujte hodnotu přiřazenou klíči CFBundleIdentifier.Check the value associated with the key CFBundleIdentifier.
Formát ID sady je com.contoso.nazev_aplikace.The format for the bundle ID is com.contoso.appname.
Importovat aplikaceImport Apps Naimportujte seznam aplikací, které jste zadali v souboru hodnot oddělených čárkami.Import a list of apps that you have specified in a comma-separated values file. V tomto souboru použijte tento formát: název aplikace, vydavatel a ID sady aplikace.In the file, use this format: app name, publisher, app bundle ID.
UpravitEdit Upravte název, vydavatele a ID sady vybrané aplikace.Edit the name, publisher, and app bundle ID of the selected app.
OdstranitDelete Odstraňte vybranou aplikaci ze seznamu.Delete the selected app from the list.

Tip

Další informace o sestavách Intune najdete v tématu Pochopení operací Microsoft Intune pomocí sestav.For more information about Intune reports, see Understand Microsoft Intune operations by using reports.

Important

Když je zařízení Mac OS X v režimu spánku, zásady a profily nejdou doručovat ani inventarizovat.When a Mac OS X device is in sleep mode, policies and profiles cannot be delivered or inventoried. Konzola Intune tak může dočasně zobrazovat stav Nastavení zásad obsahující chybu, dokud se zařízení nevzbudí z režimu spánku.As a result, the Intune console might temporarily display the status Policy settings in error until the next time the device wakes from sleep mode.

Monitorování aplikací, které splňují a nesplňují předpisyMonitor compliant and noncompliant apps

Pokud chcete u zadaných aplikací zkontrolovat dodržování předpisů, použijte sestavy aplikací nesplňujících požadavky.Use Noncompliant Apps Reports to view the compliance of apps that you specified.

Spuštění sestavyTo run a report

  1. V konzole pro správu Microsoft Intune vyberte Sestavy > Sestava aplikací nesplňujících požadavky.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports > Noncompliant Apps Reports.

  2. Vyberte skupiny zařízení, které chcete zkontrolovat, určete, jestli se mají kontrolovat aplikace dodržující předpisy, aplikace nedodržující předpisy nebo obojí, a potom vyberte Zobrazit sestavu.Select the device groups that you want to check, select whether you want to check for compliant apps, noncompliant apps, or both, and then choose View Report.

Nastavení vlastních zásad pro Mac OS X v Microsoft IntuneMac OS X custom policy settings in Microsoft Intune

Pomocí vlastní zásady konfigurace Mac OS X služby Microsoft Intune nasaďte nastavení, které jste vytvořili pomocí nástroje Apple Configurator, do zařízení s Mac OS X.Use the Microsoft Intune Mac OS X custom configuration policy to deploy settings that you created by using the Apple Configurator tool to Mac OS X devices. Pomocí tohoto nástroje se dá vytvořit spousta nastavení, která řídí provoz těchto zařízení, a exportovat je do konfiguračního profilu.This tool lets you create many settings that control the operation of these devices and export them to a configuration profile. Potom tento konfigurační profil můžete importovat do vlastní zásady Mac OS X Intune na zařízení a nasadit nastavení pro uživatele a zařízení ve svojí organizaci.You can then import this configuration profile into an Intune Mac OS X custom policy and deploy the settings to users and devices in your organization.

Díky této funkci můžete nasadit nastavení Mac OS X, která nejdou konfigurovat obecnými zásadami konfigurace Mac OS X služby Intune.This capability allows you to deploy Mac OS X settings that are not configurable with the Intune Mac OS X general configuration policy.

PožadavkyPrerequisites

Než začnete, je potřeba nainstalovat Apple Configurator a vytvořit konfigurační soubor s nastaveními, která chcete nasadit pro uživatele nebo zařízení.Before you start, you must have installed the Apple Configurator and created a configuration file that contains the settings you want to deploy to users or devices. Apple Configurator si můžete stáhnout z Mac App Storu, kde o něm také najdete další informace.You can download and learn about the Apple Configurator from the Mac App Store.

Note

Intune nevytváří sestavu dodržování předpisů individuálních nastavení ve vlastních zásadách pro Mac OS X.Intune does not report the compliance of individual settings in a Mac OS X custom policy. Vytvoří se ale sestava celkového dodržování zásad.However, the overall compliance of the policy is reported.

Obecná nastaveníGeneral settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
NázevName Zadejte jedinečný název vlastní zásady pro Mac OS X, abyste ji mohli v konzole Intune snadno identifikovat.Enter a unique name for the Mac OS X custom policy to help you identify it in the Intune console.
PopisDescription Zadejte popis, který bude shrnovat účel vlastní zásady pro Mac OS X, a uveďte jakékoli další důležité informace, které vám pomůžou zásadu najít.Provide a description that gives an overview of the Mac OS X custom policy and other relevant information that helps you to locate it.

Vlastní nastaveníCustom settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Název vlastního konfiguračního profilu (zobrazí se uživatelům)Custom configuration profile name (displayed to users) Zadejte název zásady tak, jak se bude zobrazovat na zařízení a v sestavách zásad Intune.Provide a name for the policy as it will be displayed on the device and in Intune policy reports.
Soubor konfiguračního profiluConfiguration profile file Vyberte Importovat a potom vyhledejte konfigurační profil, který jste vytvořili pomocí nástroje Apple Configurator.Choose Import, and then browse to the configuration profile that you created by using the Apple Configurator. Tip: Nápovědu pro vytváření konfiguračního profilu najdete v části Vytvoření souboru konfiguračního profilu v tomto tématu.Tip: See "How to create a configuration profile file" in this topic for help in creating the configuration profile.
Podrobnosti konfiguračního profiluConfiguration profile details Zobrazí kód XML pro konfigurační profil, který jste importovali.Display the XML code for the configuration profile that you imported.

Vytvoření souboru konfiguračního profiluHow to create a configuration profile file

Soubor konfiguračního profilu používaný vlastními zásadami můžete vytvořit dvěma způsoby:You can create the configuration profile file used by the custom policy in two ways:

Související témataSee also

Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies