Správa aplikací zakoupených v Microsoft Storu pro firmy v Microsoft IntuneManage apps you purchased from the Microsoft Store for Business with Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Microsoft Store pro firmy je místo, kde můžete najít a zakoupit aplikace pro svou organizaci, a to jednotlivě i hromadně.The Microsoft Store for Business gives you a place to find and purchase apps for your organization, individually, or in volume. Pokud Store propojíte s Microsoft Intune, můžete spravovat hromadně zakoupené aplikace pomocí konzoly Intune.By connecting the store to Microsoft Intune, you can manage volume-purchased apps from the Intune console. Například:For example:

 • Můžete synchronizovat seznam aplikací, které jste zakoupili ve Storu, s Intune.You can synchronize the list of apps you have purchased from the store with Intune.
 • Aplikace, které jsou synchronizované, se zobrazí v konzole pro správu Intune a můžete je nasadit stejně jako všechny ostatní aplikace.Apps that are synchronized appear in the Intune administration console, and you can deploy these like any other apps.
 • V konzole pro správu Intune můžete sledovat, kolik licencí je dostupných a kolik se jich právě používá.You can track how many licenses are available, and how many are being used in the Intune administration console.
 • Pokud není dostupný dostatečný počet licencí, Intune blokuje nasazení a instalaci aplikací.Intune blocks deployment and installation of apps if there are an insufficient number of licenses available.

Než začneteBefore you start

Než začnete synchronizovat a nasazovat aplikace z Microsoft Storu pro firmy, přečtěte si následující informace:Review the following information before you start syncing and deploying apps from the Microsoft Store for Business:

 • Musíte nakonfigurovat Intune jako autoritu správy mobilních zařízení pro svoji organizaci.You must configure Intune as the mobile device management authority for your organization. Další informace viz článek Předpoklady pro registraci zařízení do Microsoft Intune.For more information, see Prerequisites for enrolling devices in Microsoft Intune.
 • Musíte mít zaregistrovaný účet v Microsoft Storu pro firmy.You must have signed up for an account on the Microsoft Store for Business.
 • Až přidružíte účet ve Windows Storu pro firmy k Intune, už nebude možné tento účet změnit.Once you have associated a Windows Business Store account with Intune, you cannot change to a different account in the future.
 • Aplikace zakoupené ze Storu se nedají do služby Intune přidat ručně ani z ní ručně odebrat.Apps purchased from the store cannot be manually added to or deleted from Intune. Dají se jenom synchronizovat s Microsoft Storem pro firmy.They can only be synchronized with the Microsoft Store for Business.
 • Intune synchronizuje jenom aplikace s online licencemi, které jste zakoupili v Microsoft Storu pro firmy.Intune synchronizes only online licensed apps you have purchased from the Microsoft Store for Business.
 • Pokud chcete použít tuto funkci, zařízení musí být připojená k doméně služby Active Directory nebo k síti na pracovišti.Devices must be joined to Active Directory Domain Services, or workplace-joined, to use this capability.
 • Zaregistrovaná zařízení musí používat verzi 1511 Windows 10.Enrolled devices must be using the 1511 release of Windows 10.

Přidružení účtu v Microsoft Storu pro firmy k IntuneAssociate your Microsoft Store for Business account with Intune

Než povolíte synchronizaci v konzole služby Intune, musíte svůj účet ve Storu nakonfigurovat tak, aby používal Intune jako nástroj pro správu:Before you enable synchronization in the Intune console, you must configure your store account to use Intune as a management tool:

 1. Ujistěte se, že se do Storu pro firmy přihlašujete pomocí stejného účtu tenanta, který používáte k přihlášení do Intune.Ensure that you sign into the Business Store using the same tenant account you use to sign into Intune.
 2. Ve Storu pro firmy vyberte Nastavení > Nástroje pro správu.In the Business Store, choose Settings > Management tools.
 3. Na stránce Nástroje pro správu vyberte Přidat nástroj pro správu a zvolte Microsoft Intune.On the Management tools page, choose Add a management tool, and choose Microsoft Intune.

Note

Pokud k nasazování aplikací pro Microsoft Store pro firmy používáte více nástrojů pro správu, mohli jste k Microsoft Storu pro firmy dříve přidružit jenom jeden z nich.If you are using more than one management tool to deploy Microsoft Store for Business apps, previously, you could only associate one of these with the Microsoft Store for Business. Teď už můžete ke Storu přidružit více nástrojů pro správu, například Intune a Configuration Manager.You can now associate multiple management tools with the store, for example, Intune and Configuration Manager.

Teď můžete pokračovat a nastavit synchronizaci v konzole Intune.You can now continue, and set up synchronization in the Intune console.

Konfigurace synchronizaceConfigure synchronization

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Správce.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin.
 2. V pracovním prostoru Správa rozbalte Správa mobilních zařízení > Windows a pak zvolte Store pro firmy.In the Administration workspace, expand Mobile Device Management > Windows, and then choose Store for Business.
 3. Na stránce Microsoft Store pro firmy postupujte takto:On the Microsoft Store for Business page, do the following:
  • Pokud jste to ještě neudělali, klikněte na odkaz pro registraci v Microsoft Storu pro firmy.If you haven't already done so, click the link to sign-up for the Microsoft Store for Business.
  • Až se zaregistrujete, zvolte Konfigurovat synchronizaci.Once you are signed-up, choose Configure Sync.
 4. V dialogovém okně Konfigurovat synchronizaci aplikací s Microsoft Storem pro firmy vyberte Povolit synchronizaci s Microsoft Storem pro firmy.In the Configure Microsoft Store for Business app sync dialog box, select Enable Microsoft Store for Business sync.
 5. V rozevíracím seznamu Jazyk vyberte jazyk, ve kterém se mají aplikace z Microsoft Storu pro firmy zobrazovat v konzole Intune.From the Language drop-down list, choose the language in which apps from the Microsoft Store for Business will be displayed in the Intune console. Bez ohledu na jazyk, ve kterém se budou zobrazovat, se nainstalují v jazyce koncového uživatele, pokud je dostupný.Regardless of the language in which they are displayed, they will be installed in the end user's language when available.
 6. Klikněte na OK.Click OK.

Synchronizace aplikacíSynchronize apps

 1. Na stránce Microsoft Store pro firmy zvolte Synchronizovat nyní. Aplikace zakoupené ve Storu se synchronizují s Intune.On the Microsoft Store for Business page, choose Sync now to synchronize the apps you've purchased from the store with Intune.
 2. V pracovním prostoru Aplikace zvolte Aplikace > Multilicenční aplikace. Zobrazí se aplikace, které můžete nasadit, a vy můžete ověřit, jestli se zakoupené aplikace správně naimportovaly.In the Apps workspace, choose Apps > Volume-Purchased Apps to view the apps you can deploy, and to verify that your purchased apps were imported correctly. Aplikace v tomto uzlu se zobrazují s celkovým počtem licencí, které vlastníte, a počtem dostupných licencí.The apps in this node are displayed with the total number of licenses you own, and the number of licenses you have available. Můžete například zakoupit aplikaci Portál společnosti (s online licencí) z Microsoft Storu pro firmy, synchronizovat ji do konzoly Intune a pak ji nasadit jako požadovanou aplikaci do požadovaných zařízení s Windows 10.For example, you can purchase the Company Portal app (online licensed) from the Microsoft Store for Business, sync it to the Intune console and then deploy this as a required app in to the required Windows 10 devices.

Nasazení aplikacíDeploy apps

Aplikace ze Storu se nasazují stejně jako všechny ostatní aplikace v Intune.You deploy apps from the store in the same way you deploy any other Intune app. Další informace najdete v tématu Nasazení aplikací v Microsoft Intune.For more information, see Deploy apps in Microsoft Intune. Když nasadíte aplikaci z Microsoft Storu pro firmy, využije licenci každý uživatel, který si ji nainstaluje.When you deploy a Microsoft Store for Business app, a license is used by each user who installs the app. Když využijete všechny dostupné licence nasazené aplikace, už nebudete moct nasadit žádné další kopie.If you use all of the available licenses for a deployed app, you will not be able to deploy any more copies. Musíte provést některý z těchto kroků:You must take one of the following actions:

 • Odinstalovat aplikaci z některých zařízení.Uninstall the app from some devices.
 • Snížit rozsah aktuálního nasazení tak, aby jeho cílem byli jenom uživatelé, pro které máte dostatek licencí.Reduce the scope of the current deployment to target only the users you have sufficient licenses for.
 • Zakoupit v Microsoft Storu pro firmy další kopie příslušné aplikace.Buy more copies of the app from the Microsoft Store for Business.

Important

Nasazené aplikace jsou dostupné jenom pro uživatele, který zařízení původně zaregistroval.Deployed apps are only available to the user who originally enrolled the device. Ostatní uživatelé k nim nemají přístup.No other users can access the app.

Související témataSee also

Přidávání aplikací pro mobilní zařízení do Microsoft IntuneAdd apps for mobile devices in Microsoft Intune