Registrace zařízení vlastněných společností pomocí IntuneEnroll corporate-owned devices by using Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Zařízení vlastněná organizací nebo společností můžete do Intune zaregistrovat kvůli správě různým způsobem. Záleží na typu zařízení, způsobu jeho nákupu a potřebách organizace.You can enroll organization-owned or corporate-owned devices to manage with Intune in a variety of ways, depending on the type of device, how the device was purchased, and the needs of the organization. Můžete také nainstalovat aplikaci Portál společnosti a používat ji k registraci a správě zařízení patřících společnosti, například ve scénářích BYOD (Přineste si vlastní zařízení).You also can install the Company Portal app to enroll and manage corporate-owned devices, like in a "bring your own device" (BYOD) scenario.

Standardně se do Intune můžou registrovat zařízení pro všechny platformy.By default, devices for all platforms are allowed to enroll in Intune. Pokud chcete u zařízení zablokovat možnost registrace, přihlaste se na portál pro správu Microsoft Intune pomocí přihlašovacích údajů správce.To block devices from enrolling, sign to the Microsoft Intune admin portal with your admin credentials. Zvolte možnost Správce > Správa mobilního zařízení > Pravidla registrace a potom zrušte zaškrtnutí políček pro platformy, které chcete blokovat.Choose Admin > Mobile Device Management > Enrollment Rules and then clear the applicable check boxes for the platforms that you want to block.

Registrace zařízení s iOSem vlastněných společnostíEnroll corporate-owned iOS devices

Pro scénáře CYOD (Vyberte si vlastní zařízení) jsou vhodné způsoby registrace zařízení vlastněných společností.Corporate-owned device enrollment methods are a good choice for "choose your own device" (CYOD) scenarios. V prostředí CYOD organizace zaplatí zařízení, které si uživatel vybere, a organizace ho spravuje.In a CYOD environment, the organization pays for a device that the user selects, and the organization manages the device.

Pokud uživatelům nabídnete zařízení s iOSem, ze kterých si mohou vybrat, můžete předem nakonfigurovat jejich registraci, aby bylo zařízení spravované v Intune od okamžiku, kdy ho uživatel zapne.If you offer users iOS devices to choose from, you can preconfigure enrollment so that the device is managed with Intune from the first time the user turns it on. Intune podporuje registraci prostřednictvím programu Apple Device Enrollment Program (DEP) nebo s použitím nástroje Apple Configurator spuštěného na počítači Mac pro přímou registraci nebo registraci pomocí průvodce nastavením.Intune supports enrollment via the Apple Device Enrollment Program (DEP), or by using the Apple Configurator tool on a Mac computer for direct or Setup Assistant enrollment.

Přečtěte si, jak zaregistrovat zařízení s iOSem patřící společnosti.Learn how to enroll corporate-owned iOS devices.

Vytvoření účtu správce registrace zařízeníCreate a device enrollment manager account

V Intune stačí vytvořit jeden účet správce registrace zařízení (DEM), který můžete použít ke správě velkého počtu mobilních zařízení v organizaci.You can create a single-user device enrollment manager (DEM) account in Intune to manage a large number of mobile devices for your organization. Po vytvoření účtu DEM může jeho pověřený správce registrovat více než 15 zařízení, což je povolený počet u standardního uživatele.After you create a DEM account, a designated account manager can enroll more than the 15 devices that a standard user can enroll.

Účet DEM můžete použít ke správě jenom těch zařízení, která nepoužívá jeden konkrétní uživatel.You can use a DEM account to enroll only devices that aren't used by a single, specific user. Tyto typy zařízení se hodí například pro aplikace POS a jednoúčelové aplikace, ale nehodí se pro uživatele, kteří potřebují přístup k e-mailu nebo k prostředkům společnosti.Those types of devices are good for point-of-sale or utility apps, for example, but not for users who need to access email or company resources.

Přečtěte si, jak použít účet DEM k registraci zařízení patřících společnosti.Learn how to enroll corporate-owned devices by using a DEM account.

Registrace zařízení s Windows 10 Enterprise patřících společnostiEnroll corporate-owned Windows 10 Enterprise devices

Pokud ve společnosti používáte Azure Active Directory Premium nebo Microsoft Enterprise Mobility Suite, můžete registrovat zařízení s Windows 10 Enterprise.If you use Azure Active Directory Premium or Microsoft Enterprise Mobility Suite in your organization, you can enroll Windows 10 Enterprise devices. Když uživatel přidá do zařízení pracovní nebo školní účet, bude zařízení automaticky označené jako „vlastněné společností“.When a user adds a work or school account on a device, the device is automatically tagged as "corporate-owned."

Import čísel IMEIImport IMEI numbers

Řada výrobců mobilních zařízení uvádí na svých výrobcích jedinečné číslo, které se nazývá IMEI (International Mobile Equipment Identity).Many mobile device manufacturers use a unique number called an International Mobile Equipment Identity (IMEI) on their devices. U zařízení, která organizace vlastní, můžete čísla IMEI importovat.You can import IMEI numbers for devices that your organization owns. Zařízení, které spravujete v Intune, bude označené jako zařízení patřící společnosti.When the device becomes managed by Intune, it's tagged as a corporate-owned device.

Přečtěte si, jak používat čísla IMEI k označení zařízení vlastněných společností.Learn how to tag corporate-owned devices by using IMEI numbers.

Identifikace zařízení vlastněných společnostíIdentify a device as corporate-owned

Intune rozpozná zařízení jako „firemní“, když platí některá z těchto podmínek:Intune recognizes a device as "corporate" when any of the following conditions are true:

Když je zařízení označené jako firemní, zobrazuje se u záznamu daného zařízení v konzole pro správu ve sloupci Vlastnictví položka Firemní.When a device is tagged as corporate, you see Corporate in the Ownership column for that device record in the administrator console.