Správa aplikací pro iOS nakoupených prostřednictvím programu hromadného nákupu pomocí Microsoft IntuneManage iOS apps you purchased through a volume-purchase program with Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

App Store pro iOS umožňuje pro aplikace, které chcete spouštět ve vaší společnosti, nakoupit víc licencí.The iOS app store lets you purchase multiple licenses for an app that you want to run in your company. Můžete tak snížit administrativní režii při sledování několika kopií koupených aplikací.This helps you reduce the administrative overhead of tracking multiple purchased copies of apps.

Microsoft Intune vám pomůže spravovat aplikace, které jste koupili prostřednictvím tohoto programu, importováním licenčních informací z App Storu, sledováním, kolik licencí jste už použili, a zabráněním instalace více aplikací, než na kolik máte licence.Microsoft Intune helps you manage apps that you purchased through this program by importing the license information from the app store, tracking how many of the licenses you have used, and preventing you from installing more copies of the app than you own.

Důležité

V současné době Intune přiřazuje licence aplikací pro iOS typu VPP (Volume Purchase Program for Business) uživatelům a zařízením.Currently, Intune assigns iOS Volume Purchase Program for Business (VPP) app licenses to users and devices. Proto může být po koncových uživatelích požadováno, aby před instalací aplikace zadali své Apple ID a heslo.Because of this, users may have to enter their Apple ID password to install the app.

Správa hromadně koupených aplikací pro zařízení s iOSemManage volume-purchased apps for iOS devices

K hromadnému nákupu licencí pro aplikace iOS se používá program Apple Volume Purchase Program for Business.You purchase multiple licenses for iOS apps through the Apple Volume Purchase Program for Business. Součástí této operace je vytvoření účtu Apple VPP na webu Apple a odeslání tokenu Apple VPP do Intune.This involves setting up an Apple VPP account from the Apple website and uploading the Apple VPP token to Intune. Potom je možné synchronizovat informace o hromadném nákupu s Intune a sledovat využití aplikací, které jste tímto způsobem koupili.You can then synchronize your volume purchase information with Intune and track your volume-purchased app use.

Než začneteBefore you start

Než začnete, musíte od společnosti Apple získat token VPP a odeslat ho do svého účtu Intune.Before you start, you'll need to get a VPP token from Apple and upload this to your Intune account. Dále byste měli mít na paměti následující:Additionally, you should understand the following:

 • Intune podporuje přidání až 256 tokenů VPP.Intune supports adding up to 256 VPP tokens.
 • Pokud jste už dřív použili token VPP s jiným produktem, musíte pro Intune vygenerovat nový token.If you previously used a VPP token with a different product, you must generate a new one to use with Intune.
 • Tokeny mají platnost jeden rok.Each token is valid for one year.
 • Ve výchozím nastavení se Intune synchronizuje se službou Apple VPP dvakrát denně.By default, Intune syncs with the Apple VPP service twice a day. Ruční synchronizaci můžete spustit kdykoli.You can start a manual sync at any time.
 • Po naimportování tokenu VPP do Intune neimportujte stejný token do žádného jiného řešení správy zařízení.After you have imported the VPP token to Intune, do not import the same token to any other device management solution. Pokud byste to udělali, mohli byste ztratit přiřazení licence a uživatelských záznamů.Doing so might result in the loss of license assignment and user records.
 • Než začnete používat iOS VPP s Intune, odeberte všechny existující uživatelské účty VPP vytvořené pomocí jiných řešení správy zařízení (MDM).Before you start to use iOS VPP with Intune, remove any existing VPP user accounts created with other mobile device management (MDM) vendors. V rámci bezpečnostních opatření nebude Intune synchronizovat tyto uživatelské účty do Intune.Intune will not synchronize those user accounts into Intune as a security measure. Intune bude synchronizovat jen ta data ze služby Apple VPP, která byla vytvořená pomocí Intune.Intune will only synchronize data from the Apple VPP service that Intune created.
 • Pokud je u zařízení definovaná skupina vztahů uživatele, dají se aplikace iOS VPP nasadit jenom na zařízení uživatelů zaregistrovaná pomocí programu DEP (Device Enrollment Protocol).You can only deploy iOS VPP apps to user's devices that were enrolled using the Device Enrollment Protocol (DEP) if user affinity for the device is configured.

Získání a odeslání tokenu Apple VPPTo get and upload an Apple VPP token

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Správce > iOS a Mac OS X > VPP (Volume Purchase Program).In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > iOS and Mac OS X > Volume Purchase Program.

 2. Vyberte odkaz účet Apple VPP.Choose the Apple VPP Account link. Pokud jste to ještě neudělali, zaregistrujte se do programu Volume Purchase Program for Business.If you haven't already, sign up for the Volume Purchase Program for Business. Po přihlášení stáhněte token Apple VPP pro svůj účet.After you sign up, download the Apple VPP token for your account.

 3. Na stránce Spravovat Apple VPP (Volume Purchase Program) v konzole Intune vyberte Odeslat token VPP.On the Manage Apple Volume Purchase Program (VPP) page of the Intune console, choose Upload the VPP token.

 4. V dialogu Odeslat token VPP zadejte nebo vložte název tokenu VPP a vaše Apple ID a potom vyberte Odeslat.In the Upload the VPP token dialog box, enter or paste the VPP token name and your Apple ID, and then choose Upload.

 5. V dialogu s upozorněním zaškrtnutím políčka potvrďte, že jste si vědomi, že později nebude možné přejít k jinému účtu VPP, a potom vyberte Ano.In the warning dialog box, check the box to indicate that you understand that you can't change to a different VPP account later, and then choose Yes.

Na kartě Volume Purchase Program si můžete prohlédnout informace o tokenu Apple VPP, včetně data jeho poslední aktualizace, data vypršení a data poslední synchronizace s Intune.On the Volume Purchase Program page, you can now view information about the Apple VPP token, including when it was last updated, when it will expire, and when it was last synchronized with Intune.

Data ukládaná společností Apple můžete kdykoli synchronizovat s Intune výběrem položky Synchronizovat nyní.You can synchronize the data held by Apple with Intune at any time by choosing Sync now.

Nasazení hromadně koupené aplikaceTo deploy a volume-purchased app

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Aplikace > Aplikace > Multilicenční aplikace.In the Microsoft Intune administration console, choose Apps > Apps > Volume-Purchased Apps. Tento seznam obsahuje všechny aplikace, které byly synchronizovány ze služby Apple VPP.This list shows all apps that were synchronized from the Apple VPP service.

 2. Vyberte aplikaci, kterou chcete nasadit, klikněte na Spravovat nasazení a potom postupujte podle pokynů v tématu Nasazení aplikací v Microsoft Intune a dokončete odeslání, vytvoření a nasazení aplikace.Choose the app that you want to deploy, choose Manage Deployment, and then use the instructions in the Deploy apps in Microsoft Intune topic to finish uploading, creation, and deployment of the app.

Tip

Musíte vybrat akci nasazení s nastavením Požadované.You must choose a deployment action of Required. Instalace typu Dostupná se v současnosti nepodporují.Available installations are not currently supported. Kromě toho můžete aplikaci nasadit jenom do skupin uživatelů.Additionally, you can only deploy the app to user groups.

Když nasazujete aplikaci s typem instalace Požadovaná, každý uživatel, který aplikaci nainstaluje, využije jednu licenci.When you deploy the app as a Required installation, each user who installs the app uses a license.

Když chcete licenci získat zpět, je třeba nastavit typ instalace na Odinstalovat.To reclaim a license, you must change the deployment action to Uninstall. Až se aplikace odinstaluje, licence se uvolní.The license will be reclaimed after the app is uninstalled.

Když se uživatel s oprávněným zařízením poprvé pokusí o instalaci aplikace VPP, požádá se o připojení k programu Apple Volume Purchase.When a user with an eligible device first tries to install a VPP app, they will be asked to join the Apple Volume Purchase program. To je třeba provést před instalací aplikace.They must do this before the app installation proceeds.

Pokud jsou k dispozici žádné další licence, nasazení selže.If there are no more licenses available, the deployment will fail.

Monitorování aplikací Apple VPPTo monitor Apple VPP apps

Které aplikace VPP jsou nasazené a kolik licencí je už využito, můžete sledovat v pracovním prostoru Aplikace v uzlu Multilicenční aplikace.You can monitor which VPP apps have been deployed, and how many licenses are used, from the Apps workspace in the Volume-Purchased Apps node.

Tip

Můžete také použít filtry aplikací pro zjištění stavu instalace konkrétních aplikací.You can also use app Filters to examine the status of each app installation.

Viz takySee also

Nasazení aplikací v Microsoft IntuneDeploy apps in Microsoft Intune