Správa licenčních smluv pro software počítačů s Windows v Microsoft IntuneManage license agreements for Windows PC software in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Microsoft Intune umožňuje přidávat a spravovat informace o licenční smlouvě pro software zakoupený prostřednictvím multilicenční smlouvy s Microsoftem.Microsoft Intune lets you add and manage license agreement information for software that was purchased through Microsoft Volume Licensing agreements. To můžete provést i pro software Microsoftu nebo třetího výrobce, zakoupený jiným způsobem.You can also do this for Microsoft or non-Microsoft software that was purchased by other means. Tyto informace můžete uspořádat do logických skupin.You can organize this information into logical groups.

Důležité

Tato funkce slouží pouze ke zvýšení pohodlí. Její přesnost není zaručena.This feature is provided for convenience only, and accuracy is not guaranteed. Neměli byste na ni tedy spoléhat při ověřování shody s multilicenční smlouvou s Microsoftem.You should not rely on it to confirm compliance with Microsoft Volume Licensing agreements. Microsoft shromážděná data nepoužije k vyšetřování případných přestupků nebo porušení licenčních smluv, které jste s ním uzavřeli.Microsoft will not use any data gathered to investigate potential violations of, or compliance with, license agreements you may have with us.

Licence, které přidáte do Intune, nebudou mít vliv na vaše licenční smlouvy ani na váš nárok na používání softwaru.Licenses you add to Intune do not affect your license agreements or entitlements to use your software. Když například z Intune odstraníte pár licence/smlouva, neodstraní ani nezruší se tím licenční smlouvy, které jste s Microsoftem uzavřeli.For example, if you delete a license/agreement pair from Intune, you do not delete or nullify license agreements that exist between you and Microsoft.

Akce, které je možné provést v konzole pro správu Intune v pracovním prostoru Licence:In the Licenses workspace of the Intune administration console, you can:

 • Přidávání a úprava multilicenčních smluv uzavřených s MicrosoftemAdd and edit Microsoft Volume Licensing agreements.

 • Přidávání a úprava licenčních smluv k jinému softwaruAdd and edit other software licensing agreements.

 • Správa licencí a skupinManage licenses and groups.

 • Porovnávání informací o nárocích, které Intune načte z webu Volume Licensing Service Center (VLSC), s inventářem softwaru od Microsoftu, který Intune detekuje na vámi spravovaných počítačích s Windows.Compare the entitlement information that Intune retrieves from the Volume Licensing Service Center (VLSC) to the inventory of Microsoft software that Intune detects on your managed Windows PCs.

Můžete taky generovat sestavy, které u softwarových titulů zobrazují počty instalací a licencí.Additionally, you can generate reports that show installation and license counts for software titles. Sestavy licencí vám můžou pomoct vyhodnotit vaši kompletní licenční pozici pro software Microsoftu a software jiných společností.License reports can help you assess your complete license position for Microsoft software and non-Microsoft software titles.

Tip

Pracovní prostor Licence se v konzole správce nezobrazí, pokud nespravujete aspoň jeden počítač s Windows a klientem Intune pro počítače s Windows.The Licenses workspace is not displayed in the administrator console until you are managing at least one Windows PC with the Intune Windows PC client.

Přidání multilicenčních smluv uzavřených s MicrosoftemAdd Microsoft Volume Licensing agreements

Multilicenční smlouvy Intune poskytují informace o licenci pro software, který je zakoupený prostřednictvím multilicenčních smluv s Microsoftem.Intune Volume Licensing agreements provide license information for software that was purchased through Microsoft Volume Licensing agreements. Multilicenční smlouvy s Microsoftem můžete přidat do Intune tak, že zadáte odpovídající páry čísel smluv.You can add Microsoft Volume Licensing agreements to Intune by providing matched pairs of agreement numbers. Čísla smluv nebo autorizační čísla musí odpovídat správným číslům licencí nebo registrací.The agreement or authorization numbers must be matched to the correct license or enrollment numbers. Páry čísel smluv získáte při nákupu vašich licenčních smluv na webu Volume Licensing Service Center (VLSC).Agreement number pairs are obtained when you purchase your license agreements from the Volume Licensing Service Center (VLSC).

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune vyberte Licence.In the Microsoft Intune administrator console, choose Licenses.

 2. Na stránce Přidat smlouvy v části Zvolit typ smlouvyvyberte Multilicenční smlouva.On the Add Agreements page, under Choose Agreement Type, select Volume Licensing agreement.

 3. V části Přidat podrobnosti smlouvy vyberte, zda chcete nahrát soubor, nebo zadat údaje ručně.In the Add Agreement Details section, choose whether you want to upload a file, or manually add the details.

  • Odeslání souboru CSV s podrobnostmi o smlouvě.Upload a CSV file that contains agreement details. Klikněte na Procházet a vyberte soubor CSV, který chcete nahrát.Choose Browse and select the CSV file you want to upload.

   • Soubor může obsahovat dva nebo tři sloupce. Dva jsou pro samotné páry smluv. Tři sloupce použijte, pokud chcete přidat popisný název pro jednotlivé páry smluv.The file can contain either two or three columns; two for agreement pairs alone, or three if you want to add a friendly name for each agreement pair.

   • Celkový počet znaků v páru čísel smluv nesmí překročit 16 znaků ASCII.The total number of characters in an agreement number pair cannot exceed 16 ASCII characters.

   • Podporují se jenom znaky ASCII.Only ASCII characters are supported.

   • V názvu smlouvy nejsou povolené následující znaky: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /.The following characters are not allowed in the agreement name: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /. Název může obsahovat mezery.Spaces are allowed in the name.

   • Název souboru nesmí být delší než 128 znaků.The file name must be no more than 128 characters in length.

   • Soubor musí obsahovat aspoň jeden pár smluv a nesmí obsahovat víc než 5 000 párů smluv.The file must contain at least one agreement pair, and cannot contain more than 5,000 agreement pairs.

   Formát souboruFormat for the file

   Soubor vytvoříte tak, že do obyčejného textového dokumentu přidáte páry smluv. Soubor musí být v některém z následujících formátů podle typu organizace, který jste zaregistrovali na webu VLSC.You can create this file by adding your agreement pairs to a plain text document in one of the following formats, depending on the organization type that you have registered with the VLSC. Na řádku uveďte jednu dvojici čísel smluv.Specify one agreement number pair per line.

   • Zákazníci s programem Open Value: číslo smlouvy, opakujte číslo smlouvy, název smlouvyOpen Value customers: Agreement number, repeat agreement number, agreement name

   • Zákazníci s programem Open: autorizační číslo, číslo související licence, název smlouvyOpen customers: Authorization number, related license number, agreement name

   • Zákazníci s programy Select a Enterprise: číslo smlouvy, číslo související prováděcí smlouvy, název smlouvySelect and Enterprise customers: Agreement number, related enrollment number, agreement name

   Při přidání nové smlouvy zobrazí formulář Přidat smlouvy výzvu k vyhledání tohoto souboru.The Add Agreements form prompts you to browse for this file when you add a new agreement.

   Následuje příklad obsahu souboru CSV pro zákazníka s programem Open Value.The following is an example of .csv file content for an Open Value customer.

   01-07001, 01-07001, Office agreements

  • Ruční zadání údajů o smlouvě.Manually add agreement details. Zadejte následující údaje a pak do polí Autorizační číslo nebo číslo smlouvy a Číslo licence, prováděcí smlouvy nebo zákazníka zadejte páry čísel smluv.Provide the following information, and then type the agreement number pairs in the Authorization/Agreement number and License/Enrollment/Customer number boxes. Po zadání obou čísel klikněte na ikonu Přidat pár a uložte vaše čísla, potom můžete případně zadat další pár.After you type both numbers, choose the Add pair icon to save your numbers, and then optionally add a new pair.

   • Název smlouvy – zadejte jedinečný název smlouvy.Agreement name - Specify a unique name for the agreement.

    Název smlouvy může mít maximálně 256 znaků a nesmí obsahovat následující znaky: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /.The agreement name can have a maximum of 256 characters, and cannot contain the following characters: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /. Název může obsahovat mezery.Spaces are allowed in the name.

   • Autorizační číslo nebo číslo smlouvy – zadejte autorizační číslo nebo číslo smlouvy, které odpovídá licenčnímu páru.Authorization/Agreement number - Enter the authorization/agreement number of the license pair.

   • Číslo licence, prováděcí smlouvy nebo zákazníka – zadejte číslo licence, prováděcí smlouvy nebo zákazníka, které odpovídá páru licencí.License/Enrollment/Customer number - Enter the license/enrollment/customer number of the license pair.

   Poznámka

   Pokud přidáte několik párů čísel smluv, Intune vytvoří jednu smlouvu s vámi určeným názvem a všechny vámi přidané páry budou součástí této smlouvy.If you add several agreement number pairs, Intune creates one agreement with the name that you specify, and all pairs that you added are a part of this agreement.

  Kliknutím na + přidáte další dvojici čísel smlouvy. Kliknutím na - odeberete zadanou dvojici čísel smlouvy.You can choose + to add another agreement number pair, or - to remove an agreement number pair you have already entered.

 4. V oblasti Vybrat skupinu licencí proveďte některou z těchto akcí:In the Select License Group area, do one of the following:

  • Přidání smluv do skupiny Nepřiřazené smlouvy.Add the agreements to the Unassigned Agreements group. Tuto možnost vyberte, když nové smlouvy nechcete přidat do skupiny licencí.Select this if you do not want to add the new agreements to a license group.

  • Přidání smluv do nové skupiny licencí.Add the agreements to a new license group. Zadejte název nové skupiny licencí.Provide a name for the new license group.

  • Přidání smlouvy do existující skupiny licencí.Add the agreements to an existing license group. V seznamu Název skupiny vyberte skupinu licencí, do které chcete smlouvy přidat.In the Group name list, select the license group to which you want to add the agreements.

 5. Vyberte OK.Choose OK.

Zobrazí se seznam Všechny smlouvy a služba Intune se připojí k centru Microsoft VLSC, aby ověřila vámi zadané páry čísel smluv.The All Agreements view is displayed, and Intune connects to the Microsoft VLSC to validate the agreement number pairs that you provided.

Pokud chcete po přidání licenčních smluv v Intune aktualizovat informace o multilicencích, klikněte na stránce Přehled licencí na Aktualizovat.To update the volume license information after you have added license agreements in Intune, in the Licenses Overview page, choose Refresh Now. Tato akce načte aktuální informace o licenci z centra Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC).This action retrieves the current license information from the Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC).

Důležité

Dokud neaktualizujete informace o multilicencích, můžou se vám v seznamu smluv a informacích o nárocích na stránce Přehled smluv zobrazovat rozdílné informace.Until you refresh the volume licensing information, you may see different information in the agreements list and the entitlement information on the Agreements Overview page.

Jakmile informace o multilicencích aktualizujete, můžete je v pracovním prostoru Aplikace porovnat se zjištěným softwarem od Microsoftu.After you refresh the volume license information, you can compare the license information to your detected Microsoft software in the Apps workspace. Můžete taky spustit následující licenční sestavy:You can also run the following license reports:

 • Sestavy zakoupených licencí – zobrazují licencovaný software ve vybraných skupinách licencí a umožňují najít mezery v pokrytí.License Purchase Reports - Lets you view the licensed software in license groups you select to help you find gaps in coverage.

 • Sestavy nainstalovaných licencí – pomáhají zjistit, jestli je pokrytí licenčními smlouvami dostatečné.License Installation Reports - Helps you determine if you have sufficient license agreement coverage.

Poznámka

Název produktu zobrazený pro všechny multilicenční smlouvy s Microsoftem je Není k dispozici.The Product Title displayed for all Microsoft Volume License agreements is Not available.

Přidávání a úprava licenčních smluv k jinému softwaruAdd and edit other software licensing agreements

Kromě multilicenčních smluv uzavřených s Microsoftem můžete do Intune přidávat i jiné typy licenčních smluv.You can also add other types of license agreements to Intune in addition to Microsoft Volume Licensing agreements. Tyto smlouvy můžou zahrnovat software jiného výrobce nebo software Microsoftu zakoupený prostřednictvím prodejce.These agreements can include non-Microsoft software, or Microsoft software that was purchased through a retailer.

Důležité

Než přidáte smlouvu, musíte mít v Intune zaregistrovaný aspoň jeden počítač s Windows.You must have at least one Windows PC enrolled in Intune before you can add an agreement. Navíc musí aspoň jeden zaregistrovaný počítač odeslat softwarový balíček, který je provozovatelný v licenci a který použijete k přidání licenční smlouvy.In addition, at least one enrolled computer must have uploaded a licensable software package that you want to use to add a license agreement.

Přidání jiných smluv na softwareTo add other software agreements

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune vyberte Licence.In the Microsoft Intune administrator console, choose Licenses.

 2. Vyberte Přidat smlouvy v části Licenční smlouvy na ostatní software.Choose Add Agreements in the Other Software Licensing Agreements section.

 3. Na stránce Přidat smlouvy v části Zvolit typ smlouvy vyberte Licenční smlouva na ostatní software.Select Other software licensing agreement in the Choose Agreement Type section of the Add Agreements page.

 4. V části Přidat podrobnosti smlouvy zadejte toto:In the Add Agreement Details area, specify the following:

  • Agreement name (povinné)Agreement name (required). Název smlouvy může mít maximálně 256 znaků a nesmí obsahovat následující znaky: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /.The agreement name can have a maximum of 256 characters, and cannot contain the following characters: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /. Název může obsahovat mezery.Spaces are allowed in the name.

  • Vydavatel (povinné)Publisher (required). Když začnete psát název vydavatele, služba načte všechny názvy vydavatelů obsahující vámi zadaná písmena.When you start to type a publisher name, the service retrieves all publisher names that contain the letters that you type. Pokud třeba zadáte „soft“, služba načte všechny vydavatele, kteří mají v názvu řetězec „soft“, například „Microsoft“ a „Microsoft Research“.For example, if you type “soft,” the service retrieves all publisher names that contain “soft” as part of the name, such as “Microsoft” and “Microsoft Research.” Názvy vydavatelů se načítají z katalogu Software Asset Catalog.The publisher names are retrieved from the Software Asset Catalog. Než budete moct zadat název produktu, musíte vybrat vydavatele.You must select the publisher before you can enter the product title.

   Důležité

   Společnost, kterou chcete přidat, se v seznamu nemusí zobrazit.The company that you want to add might not appear in this list. Smlouvy na software můžete přidávat jenom pro společnosti, které už figurují v katalogu Software Asset Catalog.You can only add software agreements for companies that are already present in the software asset catalog. Microsoft ale neustále pracuje na přidávání nejoblíbenějších softwarových produktů.However, Microsoft continuously works to add the most popular software titles. Pokud chcete odeslat žádost o přidání určité společnosti do tohoto seznamu, můžete to udělat na webu Intune Uservoice.If you would like to submit a request to have a company added to this list, you can do so at the Intune Uservoice site.

  • Název produktu (povinné)Product title (required). Když začnete psát název produktu, služba načte všechny názvy produktů obsahující vámi zadaná písmena.When you start to type a product title, the service retrieves all product titles that contain the letters that you type. Než budete moct zadat Název produktu , musíte určit Vydavatele.You must specify a Publisher before you can specify a Product title.

  • Počet licencí (povinné)License count (required). Zadejte počet zakoupených licencí.Enter the number of purchased licenses.

  • Počáteční datum licenceLicense start date. Zadejte počáteční datum platnosti licence.Enter the start date of license coverage.

  • Koncové datum licenceLicense end date. Zadejte koncové datum platnosti licence.Enter the end date of license coverage.

  • Podrobnosti smlouvyAgreement details. Volitelně můžete zadat kontaktní informace, registrační kódy a další informace.You can optionally specify contact information, registration keys, and other information.

 5. V oblasti Vybrat skupinu licencí proveďte některou z těchto akcí:In the Select License Group area, do one of the following:

  • Pokud nechcete přidávat nové smlouvy do nové nebo existující skupiny licencí, vyberte Přidat smlouvy do skupiny Nepřiřazené smlouvy.Select Add the agreements to the Unassigned Agreements group if you do not want to add the new agreements to a new or existing license group. Smlouvy můžete kdykoli přidat do uživatelem definovaných skupin licencí.You can add the agreements to user-defined license groups at any time.

  • Pokud chcete nové smlouvy přidávat do nové skupiny licencí, vyberte Přidat smlouvy do nové skupiny licencí.Select Add the agreements to a new license group to add the new agreements to a new license group. Zobrazí se výzva k zadání názvu nové skupiny licencí.You are prompted to provide a name for the new license group.

  • Pokud chcete nové smlouvy přidávat do existující skupiny licencí, vyberte Přidat smlouvy do existující skupiny licencí.Select Add the agreements to an existing license group to add the new agreements to an existing license group. V seznamu Název skupiny vyberte skupinu licencí, do které chcete smlouvy přidat.In the Group name list, select the license group to which you want to add the agreements.

 6. Vyberte OK.Choose OK.

Zobrazí se zobrazení seznamu Všechny smlouvy.The All Agreements list view is displayed.

Správa licenčních smluvManage license agreements

Licenční smlouvy na software se dají přidat do skupin licencí.Software licensing agreements can be added to license groups. Skupiny licencí můžete použít k uspořádání licenčních smluv v jednotkách vhodných pro vaši organizaci.You can use license groups to organize your license agreements in units that are logical for your organization. Můžete taky odstranit licenční smlouvy, které jste vytvořili v minulosti.Additionally, you can delete license agreements you previously created.

ÚlohaTask PodrobnostiDetails
Vytvoření skupiny licencíCreate a license group V pracovním prostoru Licence na stránce Přehled vyberte v nabídce Úlohy možnost Vytvořit skupinu licencí.On the Overview page of the Licenses workspace, choose Create License Group from the Tasks menu. Poznámka: Můžete vytvořit maximálně 500 skupin licencí.Note: You can create a maximum total of 500 license groups.
Přejmenování skupiny licencíRename a license group V pracovním prostoru Licence zvolte skupinu licencí a pak v nabídce Úlohy klikněte na Upravit skupinu licencí.In the Licenses workspace, choose a license group, and then choose Edit License Group from the Tasks Menu.
Odstranění skupiny licencíDelete a license group V pracovním prostoru Licence zvolte skupinu licencí a pak v nabídce Úlohy klikněte na Odstranit skupinu licencí.In the Licenses workspace, choose a license group, and then choose Delete License Group from the Tasks Menu. Tip: Všechny licence se z odstraněné skupiny přesunou do skupiny licencí Nepřiřazené smlouvy.Tip: Any licenses that were in the deleted group are moved to the Unassigned agreements license group.
Odstranění licenční smlouvyDelete a license agreement V pracovním prostoru Licence zvolte smlouvu a klikněte na Odstranit.In the Licenses workspace, choose an agreement, and then choose Delete. Tip: Pokud chcete po odstranění multilicenčních smluv aktualizovat informace o licencích, klikněte na Aktualizovat na stránce Přehled licencí nebo na kartě Obecné konkrétní skupiny licencí.Tip: After you delete Volume Licensing agreements, to update the license information, choose Refresh Now on the Licenses Overview page or on the General tab for a specific license group.