Správa propojení uživatelů se zařízeními u počítačů s WindowsManage user-device linking for Windows PCs

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Informace v tomto tématu se vztahují jenom na desktopové systémy Windows, které spravujete jako počítače (PC) pomocí softwarového klienta Intune.The information in this topic applies only to Windows desktops that you are managing as PCs by using the Intune software client.

Abyste mohli nasadit software pro uživatele, musíte uživatele propojit s počítačem.Before you can deploy software to a user, you must link the user to a PC. Uživatele můžete propojit s několika počítači, ale každý počítač může být propojený jenom s jedním uživatelem.You can link a user to multiple PCs, but each PC can be linked to only one user. Uživatelé se automaticky propojí se všemi počítači, které si přes portál společnosti zaregistrovali v Intune.Users are automatically linked to any PCs that they enroll in Intune by using the company portal.

Propojení uživatele s počítačem:To link a user to a PC:

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Skupiny > Všechna zařízení (nebo jinou skupinu obsahující počítač, který chcete propojit s uživatelem).In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices (or another group that contains the PC you want to link to a user).

 2. Vyberte počítač, který chcete propojit s uživatelem, a potom zvolte Propojit uživatele.Select the PC that you want to link a user, and then choose Link User.

  V dialogovém okně Propojit uživatele se zobrazí seznam dostupných uživatelů včetně jejich zobrazovaného jména, ID a počtu počítačů, se kterými jsou aktuálně propojení.The Link User dialog box displays a list of available users with their display name, user ID, and the number of PCs to which each user is currently linked. Pokud je s vybraným počítačem už nějaký uživatel propojený, je v části Aktuální uživatel zobrazené jeho jméno a ID.If a user is already linked to the selected PC, that user’s name and user ID are displayed under Current user. Když počítač není propojený s žádným uživatelem, tak se v části Aktuální uživatel zobrazuje Žádný uživatel.If the PC is not linked to any user, No User appears under Current User.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:Do one of the following:

  • Pokud chcete nechat počítač propojený s případným aktuálním uživatelem, klikněte na Zrušit.To leave the PC linked to its current user, if there is one, choose Cancel.

  • Pokud chcete propojení s aktuálním uživatelem odebrat, zvolte Odebrat odkaz **> **OK.To remove the link to the current user, if there is one, choose Remove link **> **OK.

  • Pokud chcete propojit počítač s novým uživatelem, vyberte uživatele v seznamu Všichni uživatelé.To link the PC to a new user, in the All users list, select a user. Potvrďte správnost údajů o uživateli a potom zvolte OK.Confirm that the user data is correct, and then choose OK.

Tip

Když chcete koncovým uživatelům omezit schopnost propojit se s počítači, povolte možnost Omezit schopnosti uživatelů propojit s počítači vlastní účet v zásadě Nastavení agenta Microsoft Intune.If you want to restrict end users ability to link themselves to PCs, enable the option Restrict users' ability to link themselves to PCs in the Microsoft Intune Agent Settings policy.

Viz takéSee also

Běžné úlohy správy počítačů s Windows pomocí klientského softwaru IntuneCommon Windows PC management tasks with the Intune software client