Správa počítačů s Windows jako počítačů prostřednictvím softwarového klienta IntuneManage Windows PCs as computers via Intune software client

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Intune poskytuje organizacím ucelené řešení pro správu mobilních zařízení.Intune provides a comprehensive solution for organizations to manage mobile devices. Pomocí moderních funkcí pro správu zařízení, které jsou součástí operačního systému Windows 10, dokáže Intune spravovat počítače s Windows 10 jako mobilní zařízení.Intune can manage Windows PCs as mobile devices using the modern device management capabilities built in to the Windows 10 operating system. Kvůli splnění potřeb správy vaší organizace dokáže Intune s využitím softwarového klienta Intune spravovat počítače s Windows také jako počítače.To meet your organization’s management needs, Intune can also manage Windows PCs as computers with the Intune software client. Tato metoda správy využívá tradiční funkce pro správu počítačů ve starších operačních systémech Windows.This management method uses traditional computer management capabilities in the legacy Windows operating system.

Softwarový klient Intune je nejvhodnější pro počítače se staršími operačními systémy Windows (například Windows 7), které nelze spravovat jako mobilní zařízení.The Intune software client is best suited for Windows PCs running legacy operating systems such as Windows 7 which cannot be managed as mobile devices. Ke správě počítačů z cloudu používá softwarový klient Intune funkce správy, jako jsou například Zásady skupiny.The Intune software client uses management capabilities like Group Policy to manage PCs from the cloud.

S využitím tohoto softwarového klienta můžete přes Intune spravovat až 7 000 počítačů s Windows jako počítače.Intune supports management of Windows PCs as computers using the software client for up to 7,000 PCs. V rozsáhlejších nasazeních spravujte počítače s Windows 10 jako mobilní zařízení.For larger deployments, manage Windows 10 PCs as mobile devices. Každá verze Intune a aktualizace Windows 10 obsahuje funkce pro správu založené na architektuře pro správu mobilních zařízení.Each release of Intune and update of Windows 10 includes management features based on the mobile device management architecture. Důrazně proto doporučujeme, aby vaše organizace přešla na systém Windows 10, který se spravuje jako mobilní zařízení.We strongly recommend that you move your organization to Windows 10 managed as mobile devices.

Poznámka

Zařízení s Windows 8.1 a novějšími systémy můžete spravovat jako počítače pomocí klientského softwaru Intune, nebo jako mobilní zařízení.You can manage Windows 8.1 and later devices either as PCs by using the Intune client software or as mobile devices. Na jednom zařízení nelze použít obě metody.You cannot use both methods on the same device. Pečlivě zvažte, než se rozhodnete počítače spravovat pomocí klientského softwaru Intune.Carefully consider before deciding to manage PCs with the Intune client software. Toto téma se týká jenom správy zařízení jako počítačů pomocí klientského softwaru Intune.This topic applies only to managing devices as PCs by running the Intune client software.

Požadavky na správu počítačového klienta IntuneRequirements for Intune PC client management

Hardware: Minimální požadavky na hardware pro instalaci klientského softwaru Intune:Hardware: The following are minimum hardware requirements for installing the Intune client software:

PožadavekRequirement Další informaceMore information
SíťNetwork Klient vyžaduje, aby byl počítač připojený k Internetu.The client requires the PC to have Internet connectivity.
Procesor a paměťProcessor and Memory Viz požadavky na procesor a paměť RAM pro operační systém počítače.Refer to the processor and RAM requirements for the PC's operating system.
Místo na diskuDisk space 200 MB volného místa na disku před instalací klientského softwaru.200 MB available disk space before the client software is installed.

Software: Požadavky na software pro instalaci klientského softwaru:Software: The following are software requirements for installing the client software:

PožadavekRequirement Další informaceMore information
Operační systémOperating system Zařízení s Windows se systémem Windows Vista nebo novějším.Windows device running Windows Vista or later.
Verze Home Edition nejsou podporovány.Home edition versions are not supported.
Oprávnění správceAdministrative permissions Účet, který instaluje klientský software, musí mít oprávnění místního správce pro toto zařízení.The account that installs the client software must have local administrator permissions on that device.
Instalační služba systému Windows verze 3.1Windows Installer 3.1 Na počítači musí být Instalační služba systému Windows minimálně verze 3.1.The PC must have, at a minimum, Windows Installer 3.1.

Pokud chcete zobrazit verzi Instalační služby systému Windows na počítači:To view the version of Windows Installer on a PC:

Na počítači klikněte pravým tlačítkem myši na %windir%\System32\msiexec.exe a potom klikněte na Vlastnosti.On the PC, right-click %windir%\System32\msiexec.exe, and then click Properties.

Nejnovější verzi Instalační služby systému Windows můžete stáhnout ze stránky Windows Installer Redistributables na webu Microsoft Developer Network.You can download the latest version of Windows Installer from Windows Installer Redistributables on the Microsoft Developer Network website.
Odebrání nekompatibilního klientského softwaruRemove incompatible client software Před instalací klientského softwaru Intune odinstalujte z počítače tento klientský software: Configuration Manager, Operations Manager, Operations Management Suite a Service Manager.Before you install the Intune client software, uninstall any Configuration Manager, Operations Manager, Operations Management Suite, and Service Manager client software from that PC.

Nasazení softwarového klienta IntuneDeploying the Intune software client

Jako správce Intune můžete softwarového klienta Intune zpřístupnit uživatelům různými způsoby.As an Intune admin, you can make the Intune software client available to users in a variety of ways. Pokyny najdete v článku Instalace softwarového klienta Intune na počítače s Windows.For guidance, see Install the Intune software client on Windows PCs.

Možnosti správy počítačů pomocí klientského softwaru IntuneComputer management capabilities with the Intune client software

Ve většině scénářů si svoje zařízení zaregistrujete v Microsoft Intune. Tato služba poskytuje větší sadu funkcí.In most scenarios, you will enroll your devices with Microsoft Intune, which provides a greater set of capabilities. Ke správě počítačů můžete ale také použít softwarového klienta Intune, který poskytuje následující funkce:However, you can also manage PCs by using the Intune software client, which provides the following features:

  • Správa aktualizací softwaru – Počítače můžete udržovat stále aktuální a můžete rozhodnout, kdy se mají aktualizace instalovat.Software update management - You can keep PCs up-to-date and decide when updates are applied.

  • Zásady brány Windows Firewall – Tyto zásady pomáhají zajistit, že v žádném počítači používaném ve vaší společnosti není neaktivní nebo nesprávně nakonfigurovaná brána Windows Firewall.Windows Firewall policy - This helps to ensure that no PC that's used in your company has an inactive or improperly-configured Windows Firewall.

  • Ochrana proti malwaru – Součástí Intune je služba Endpoint Protection, která pomáhá chránit počítače před malwarem.Anti-malware protection - Intune includes Endpoint Protection, which helps protect your PCs from malware.

  • Vzdálená pomoc – Intune umožňuje uživatelům kontaktovat pracovníky technické podpory, kteří jim pak můžou pomoct prostřednictvím funkce vzdálené plochy, která je součástí Intune (vyžaduje software TeamViewer).Remote assistance - Intune lets users contact IT support staff, who can then provide assistance by using a remote desktop feature that is included with Intune (requires TeamViewer software).

  • Správa licencí na software – Můžete sledovat, kolik licencí softwaru je dostupných a kolik z nich se právě používá.Software license management - Track how many software licenses are available, and how many available licenses are being used.

  • Nasazení aplikací – Do počítačů, které spravujete, můžete nasadit software.App deployment - Deploy software to PCs that you manage. Pokud ke správě počítačů použijete softwarového klienta, některé funkce správy nejsou dostupné.Some app management features are not available when you manage PCs with the software client.

Zásady a nasazení aplikace pro klientský software IntunePolicies and app deployments for the Intune software client

I když klientský software Intune podporuje možnosti správy, které pomáhají chránit počítače pomocí správy aktualizací softwaru, brány Windows Firewall a služby Endpoint Protection, nemůžou být na počítače spravované pomocí klientského softwaru Intune zacílené jiné zásady Intune, včetně nastavení zásad Windows, která jsou specifická pro správu mobilních zařízení.While the Intune client software supports management capabilities that help protect PCs by managing software updates, Windows firewall, and Endpoint Protection, PCs managed with the Intune client software cannot be targeted with other Intune policies, including those Windows policy settings that are specific to mobile device management.

Pokud ke správě počítačů s Windows používáte klientský software Intune, můžete používat jenom zásady, které jsou uvedené v části Správa počítače.When you use the Intune client software to manage Windows PCs, you can use only the policies shown under the Computer Management section.

Intune spravuje počítače s Windows pomocí zásad, podobně jako to dělají objekty zásad skupiny (GPO) služby AD DS (Active Directory Domain Services) Windows Serveru.Intune manages Windows PCs using policies, similar to how Windows Server Active Directory Domain Services (AD DS) Group Policy Objects (GPOs) do. Pokud počítače připojené k doméně Active Directory spravujete pomocí Intune, zajistěte, aby zásady Intune nekolidovaly s jinými objekty zásad skupiny používanými ve vaší organizaci.If you manage Active Directory domain-joined computers with Intune, ensure that Intune policies do not conflict with other GPOs used in your organization. Další informace najdete v článku Zásady skupiny pro začátečníky.To read more, see Group Policy for beginners.

Výběr šablony pro nové zásady počítačů PC se systémem Windows

K nasazování aplikací můžete použít pouze Instalační službu systému Windows (.exe, .msi).When deploying apps, you can use only the Windows Installer (.exe, .msi).

Výběr platformy a umístění softwarových souborů klientského počítače

Běžné úlohy pro počítače s WindowsCommon tasks for Windows PCs

Konzolu správce Intune můžete použít k dalším běžným úlohám správy u počítačů s Windows s nainstalovaným klientem:You can use the Intune admin console to perform other common computer management tasks on Windows PCs that have the client installed:

Další informace o výše uvedených úkolech najdete v části, která se týká běžných úloh správy počítače.For more information about the above tasks, see common computer management tasks.

Omezení správy klientského softwaru IntuneManagement limitations of the Intune client software

Některé možnosti správy, které je možné použít ke správě počítačů PC jako mobilních zařízení, není možné použít u počítačů PC, které se spravují pomocí klientského softwaru Intune:Some management options, which can be used to manage PCs as mobile devices, cannot not used for PCs that are managed with the Intune client software:

  • Úplné vymazání (selektivní vymazání je k dispozici)Full wipe (selective wipe is available)
  • podmíněný přístupConditional access

Uvědomte si také, že v konzole správce Intune se některé části, jako například Aktualizace, Ochrana a Licence, zobrazí jen v případě, že jsou vaše zařízení zaregistrovaná pomocí klientského softwaru Intune.Also note that in the Intune admin console, certain sections, such as Updates, Protection, and Licenses appear only if you have enrolled devices using the Intune client software.

Položky konzoly správce, které se zobrazují pouze pro počítačového klienta

Pomoc s odstraňováním problémůHelp with troubleshooting

Klientský software Intune obvykle běží tiše na pozadí a nevyžaduje skoro žádnou interakci ze strany uživatele ani řešení potíží.The Intune client software usually runs quietly in the background without the need for much user interaction or troubleshooting. Pokud potřebujete vyřešit problémy týkající se správy počítačů PC, můžete si projít informace v protokolech.If you need to resolve PC management issues, you can check the logs. Klientský software Intune a odpovídající protokoly jsou nainstalované v adresáři %Program Files%\Microsoft\OnlineManagement.The Intune client software and corresponding logs are installed under the %Program Files%\Microsoft\OnlineManagement directory.

Můžete si také projít informace v článku Řešení potíží s instalací klientů v Microsoft Intune, kde zjistíte, k jakým problémům by mohlo dojít a jaká (alternativní) řešení je možné použít.You can also review Troubleshoot client setup in Microsoft Intune to check for issues that might occur, and any resolutions or workarounds.