Správa mobilních zařízení pomocí protokolu Exchange ActiveSync a služby Microsoft IntuneExchange ActiveSync mobile device management with Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Aby služba Microsoft Intune mohla přímo spravovat mobilní zařízení, musí být tato zařízení v Intune zaregistrovaná.For Microsoft Intune to directly manage mobile devices, devices must be enrolled in Intune. Další možností je, že správci povolí omezenější řešení pro správu, které používá správu EAS (Exchange ActiveSync) s konektorem Exchange.As an alternative, admins can enable a more limited management solution that uses Exchange ActiveSync (EAS) management with an Exchange connector. Ke správě zařízení je možné použít buď místní servery Exchange, nebo Exchange Online s využitím Office 365.Devices can be managed with either on-premises Exchange servers or Exchange Online using Office 365. Intune podporuje pro každé předplatné jen jedno připojení konektoru Exchange libovolného typu.Intune supports only one Exchange connector connection of any type per subscription.

Pravidla přístupu k Exchangi pro mobilní zařízeníExchange access rules for mobile devices

Exchange potřebuje sadu pravidel definující, co se stane, když se mobilní zařízení pokusí o připojení k protokolu EAS.Exchange needs a set of rules that defines what happens when mobile devices attempt to connect to EAS. Tato pravidla se spravují v konzole pro správu Intune.These rules are managed in the Intune administration console.

Pravidla přístupu k Exchangi pro mobilní zařízeníExchange access rules for mobile devices

Instalace konektoru Exchange ConnectorInstall the Exchange connector

Konektor Exchange Connector vám umožňuje spravovat nasazení Exchange v konzole Intune.The Exchange connector lets you manage your Exchange deployment in the Intune console. Napřed musíte nainstalovat a nastavit odpovídající konektor Intune k Exchange.You must first install and set up the appropriate Intune-to-Exchange connector. Vhodnou variantu vyberte podle toho, jestli je váš Exchange Server místní nebo je hostovaný jako služba v cloudu:Choose the appropriate option based on whether your Exchange server is on-premises or hosted as a service in the cloud:

Použití zásad pro mobilní zařízení spravovaná ExchangemApply policy for Exchange-managed mobile devices

Konzolu Intune je možné použít pro správu nastavení zásad EAS a omezení přístupu k prostředkům společnosti.The Intune console can be used to manage EAS policy settings and to restrict access to company resources. Seznam nastavení zásad protokolu Exchange ActiveSync a funkcí podporovaných konkrétními mobilními zařízeními najdete ve srovnávací tabulce klientů protokolu Exchange ActiveSync.For a list of Exchange ActiveSync policy settings and features that specific mobile devices support, see Exchange ActiveSync Client Comparison Table.

Poznámka

Po připojení Intune k prostředí Microsoft Exchange budou mít všichni uživatelé spravovaní přes Intune svoje zásady EAS nastavené na aktuální výchozí zásady na serveru Microsoft Exchange (pokud nejsou v Intune definované nějaké specifičtější zásady).After connecting Intune to a Microsoft Exchange environment, the EAS policy for all users managed through Intune will be reset to the current default policy on the Microsoft Exchange server, unless a more specific policy is defined within Intune.

Vymazání podnikových dat z mobilních zařízeníWipe company data from mobile devices

Nakonec, když už se nepoužívají nebo došlo ke ztrátě nebo odcizení zařízení, můžete vymazat podniková data z mobilních zařízení spravovaných protokolem EAS.Finally, you can wipe company data from EAS-managed mobile devices when they are no longer in use, or if devices are lost or stolen.