Nastavení zásad zabezpečení mobilního zařízení v Microsoft IntuneMobile device security policy settings in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Důležité

Microsoft Intune teď nabízí oddělené zásady konfigurace pro každou platformu zařízení.Microsoft Intune now features separate configuration policies for each device platform. Tyto zásady obsahují nejaktuálnější nastavení, která můžete použít.These policies contain the most up-to-date settings that you can use. Můžete dál používat zásady zabezpečení mobilních zařízení a všechna existující nasazení budou i nadále fungovat.You can continue to use the mobile device security policy, and any existing deployments will still work. Měli byste si ale v nejbližší době naplánovat migraci na nové zásady konfigurace, protože zásady zabezpečení mobilních zařízení budou v budoucnu odebrány.However, you should plan to migrate to the new configuration policies as soon as possible because the mobile device security policy will be removed in the future.

Zásady zabezpečení mobilních zařízení Intune můžete použít ke konfiguraci široké škály nastavení, která se dají nasadit na spravovaných zařízeních v organizaci.You can use Intune mobile device security policies to configure a wide range of settings that you can deploy to managed devices in your organization. Tato nastavení se dají použít k řízení funkcí a zabezpečení vašich zařízení.These settings are used to control the functionality and security of your devices.

Zásady zabezpečení mobilních zařízení můžete vytvořit a nasadit u následujících typů zařízení:You can create and deploy mobile device security policies for the following device types:

  • Windows RT 8.1 a zaregistrovaná zařízení se systémem Windows 8.1Windows RT 8.1 and enrolled Windows 8.1 devices

  • Windows RTWindows RT

  • Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1

  • iOSiOS

  • Android a Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard

Poznámka

Některá nastavení se u některých zařízení nedají použít.Some settings are not applicable to some devices. Úplný seznam nastavení, která můžete nakonfigurovat, najdete v následujících tabulkách.See the tables below for a full list of settings that you can configure. Od října 2016 přestane Microsoft Intune podporovat aplikace Portál společnosti pro Windows 8.From October 2016, Microsoft Intune will deprecate support for Windows 8 Company Portal apps. Microsoft Intune také přestane podporovat platformy Windows Phone 8 a WinRT.Microsoft Intune will also deprecate support for the Windows Phone 8 and WinRT platforms. V důsledku toho nebude možné registrovat ani aktualizovat žádná zařízení s Windows Phone 8 nebo WinRT.As a consequence, you will not be able to enroll or update any Windows Phone 8 or WinRT devices. Zařízení s Windows Phone 8, WinRT a Windows 8, která jsou už zaregistrovaná, můžete nadále spravovat.You can continue to manage Windows Phone 8, WinRT and Windows 8 devices that are already enrolled. Pokud budete chtít do zařízení s těmito systémy dál bez přerušení distribuovat aplikace, aktualizujte si zařízení Windows 8 a Windows Phone 8 na Windows 8.1 a Windows Phone 8.1 a začněte používat odpovídající aplikaci Portál společnosti pro Windows 8.1 a Windows Phone 8.1.Update Windows Phone 8 and Windows 8 devices to Windows 8.1 and Windows Phone 8.1, and use the corresponding Windows 8.1 and Windows Phone 8.1 Company Portal apps to continue distributing apps to these devices without disruptions.

Nastavení zabezpečeníSecurity settings

Název nastaveníSetting name Windows 8.1 a Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android a Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Vyžadovat heslo k odemknutí mobilních zařízeníRequire a password to unlock mobile devices NeNo NeNo AnoYes AnoYes AnoYes
Vyžadovaný typ heslaRequired password type

Určuje typ hesla, které se bude vyžadovat, například jenom číslice nebo alfanumerické znaky.This setting specifies the type of password that will be required, such as numeric only or alphanumeric.
AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes NeNo
Vyžadovaný typ hesla – Minimální počet znakových sadRequired password type – Minimum number of character sets

Používají se čtyři znakové sady: malá písmena, velká písmena, číslice a symboly.There are four character sets: lowercase letters, uppercase letters, numbers, and symbols. Toto nastavení určuje, kolik různých znakových sad musí být v hesle zahrnutých.This setting specifies how many different character sets must be included in the password. Pro zařízení s iOSem ale určuje počet symbolových znaků, které musí heslo obsahovat.However, for iOS devices, this specifies the number of symbol characters that must be included in the password.
AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes NeNo
Minimální délka heslaMinimum password length AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes
Povolit jednoduchá heslaAllow simple passwords

Příklady jednoduchých hesel: 0000 a 1234.Simple passwords include ‘0000’ and ‘1234’.
NeNo NeNo AnoYes AnoYes NeNo
Počet povolených opakovaných neúspěšných přihlášení, než se zařízení vymažeNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes
Počet minut nečinnosti před vypnutím displeje1Minutes of inactivity before screen turns off1 AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes
Vypršení platnosti hesla (dny)Password expiration (days) AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes
Pamatovat si historii heselRemember password history AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes
Pamatovat si historii heselZabránit opětovnému použití předchozích heselRemember password historyPrevent reuse of previous passwords AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes AnoYes
Kvalita heslaPassword quality NeNo NeNo NeNo NeNo AnoYes
Povolit obrázkové heslo a PINAllow picture password and PIN AnoYes AnoYes NeNo NeNo NeNo
Počet minut nečinnosti před vyžádáním heslaMinutes of inactivity before password is required NeNo NeNo NeNo AnoYes NeNo
Povolit odemknutí otiskem prstuAllow fingerprint unlock NeNo NeNo NeNo iOS 7 nebo novějšíiOS 7 and later NeNo

1Pokud pro zařízení s iOSem nakonfigurujete nastavení Počet minut nečinnosti před vypnutím displeje a Počet minut nečinnosti před vyžádáním hesla, použijí se postupně.1For iOS devices, when you configure the settings Minutes of inactivity before screen turns off and Minutes of inactivity before password is required, they are applied in sequence. Pokud například pro obě nastavení nastavíte hodnotu 5 minut, obrazovka se po 5 minutách automaticky vypne a po dalších 5 minutách se zařízení zamkne.For example, if you set the value for both settings to 5 minutes, the screen will turn off automatically after 5 minutes, and the device will be locked after an additional 5 minutes. Pokud ale uživatel vypne obrazovku ručně, druhé nastavení se použije okamžitě.However, if the user turns off the screen manually, the second setting is immediately applied. V tomto příkladě se zařízení po tom, co uživatel vypne obrazovku, zamkne po 5 minutách.In the same example, after the user turns off the screen, the device will lock 5 minutes later.

Když nasadíte zásadu délky hesel na zařízení se systémem Windows RT, budou uživatelé přinucení změnit heslo, i když jejich aktuální heslo odpovídá požadavkům zásady.When you deploy a password length policy to devices that run Windows RT, users will be forced to reset their password—even if their current password complies with the policy requirements.

Nastavení šifrováníEncryption settings

Název nastaveníSetting name Windows 8.1 a Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android a Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Vyžadovat šifrování u mobilního zařízení1Require encryption on mobile device1

Pro zařízení s Windows Phone 8 je potřeba nastavit hodnotu Ano.For Windows Phone 8 devices, you must set this to Yes.

Pokud chcete povolit šifrování na zařízeních iOS, povolte nastavení Vyžadovat heslo k odemknutí mobilních zařízení.To enable encryption on iOS devices, enable the setting Require a password to unlock mobile devices.
AnoYes NeNo AnoYes NeNo AnoYes
Vyžadovat šifrování u paměťových karetRequire encryption on storage cards

Platí i pro zařízení, která spravuje Exchange ActiveSync.This setting applies to devices that are managed by Exchange ActiveSync also.
není k dispozicin/a není k dispozicin/a není k dispozicin/a
Aplikace a související data se šifrují automaticky.Apps and associated data are automatically encrypted.
není k dispozicin/a AnoYes

1Další informace o zařízeních s Windows 8.1:1Here is additional information for devices that run Windows 8.1:

  • K vynucení šifrování na zařízeních s Windows 8.1 je potřeba na každé zařízení nainstalovat aktualizaci MDM klienta pro Windows z prosince 2014 .To enforce encryption on devices that run Windows 8.1, you must install the December 2014 MDM client update for Windows on each device.

  • Pokud toto nastavení povolíte pro zařízení s Windows 8.1, všichni uživatelé zařízení musí mít účet Microsoft.If you enable this setting for Windows 8.1 devices, all users of the device must have a Microsoft account.

  • Šifrování funguje, jenom když zařízení splňuje hardwarové požadavky certifikace Microsoft InstantGo .For encryption to work, the device must meet the Microsoft InstantGo hardware certification requirements.

  • Pokud vynutíte šifrování na zařízení, je obnovovací klíč přístupný jenom uživatelům s účtem Microsoft, ke kterému přistupují z účtu na Onedrivu.When you enforce encryption on a device, the recovery key is only accessible from the user's Microsoft account, which is accessed from their OneDrive account. Tento klíč se nedá obnovit jménem uživatele.You cannot recover this key on behalf of a user.

Nastavení ochrany proti malwaruMalware settings

Název nastaveníSetting name Windows 8.1 a Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android a Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Vyžadovat síťovou bránu firewallRequire network firewall AnoYes NeNo NeNo NeNo NeNo
Povolit filtr SmartScreenEnable SmartScreen AnoYes NeNo NeNo NeNo NeNo

Nastavení systémuSystem settings

Název nastaveníSetting name Windows 8.1 a Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android a Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Vyžadovat automatické aktualizaceRequire automatic updates AnoYes NeNo NeNo NeNo NeNo
Vyžadovat automatické aktualizace – Minimální klasifikace aktualizací, které se mají instalovat automatickyRequire automatic updates – Minimum classification of updates to install automatically

Vyberte klasifikace aktualizací, které se instalují automaticky:Choose the classification of updates that will be installed automatically:

- Důležité.- Important. Nainstaluje všechny aktualizace klasifikované jako důležité.Installs all updates that are classified as important.

- Doporučené.- Recommended. Nainstaluje všechny aktualizace klasifikované jako důležité nebo doporučené.Installs all updates that are classified as important or recommended.
AnoYes NeNo NeNo NeNo NeNo
Povolit snímek obrazovkyAllow screen capture NeNo NeNo Jenom Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only AnoYes Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit řídicí centrum na zamykací obrazovceAllow control center in lock screen NeNo NeNo NeNo iOS 7 nebo novějšíiOS 7 and later NeNo
Povolit zobrazení oznámení na zamykací obrazovceAllow notification view in lock screen NeNo NeNo NeNo iOS 7 nebo novějšíiOS 7 and later NeNo
Povolit zobrazení informací o dnešku na zamykací obrazovceAllow today view in lock screen NeNo NeNo NeNo iOS 7 nebo novějšíiOS 7 and later NeNo
Řízení uživatelských účtůUser Account Control AnoYes NeNo NeNo NeNo NeNo
Povolit odeslání diagnostických datAllow diagnostic data submission AnoYes NeNo Jenom Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only AnoYes Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit nedůvěryhodné certifikáty TLSAllow untrusted TLS certificates NeNo NeNo NeNo AnoYes NeNo
Povolit software Osobní peněženka při uzamčeníAllow personal wallet software while locked NeNo NeNo NeNo AnoYes NeNo
Povolit obnovení do výrobního nastaveníAllow factory reset NeNo NeNo NeNo NeNo Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Nastavení cloudu – dokumenty a dataCloud settings – documents and data

Název nastaveníSetting name Windows 8.1 a Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android a Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Povolit zálohování na iCloudAllow backup to iCloud NeNo NeNo NeNo AnoYes NeNo
Povolit synchronizaci dokumentů s iCloudemAllow document sync to iCloud NeNo NeNo NeNo AnoYes NeNo
Povolit synchronizaci streamu fotek s iCloudemAllow Photo Stream sync to iCloud NeNo NeNo NeNo AnoYes NeNo
Vyžadovat šifrované zálohováníRequire encrypted backup NeNo NeNo NeNo AnoYes NeNo
Adresa URL pracovních složekWork Folders URL

Nastaví adresu URL pracovní složky, aby bylo možné synchronizovat dokumenty na všech zařízeních.This setting sets the URL of the work folder to allow documents to be synchronized across devices.
AnoYes NeNo NeNo NeNo NeNo
Povolit zálohy na GoogluAllow Google backup NeNo NeNo NeNo NeNo Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Nastavení cloudu – účty a synchronizaceCloud settings – accounts and synchronization

Název nastaveníSetting name Windows 8.1 a Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android a Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Povolit účet MicrosoftAllow Microsoft account NeNo NeNo Jenom Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NeNo NeNo
Povolit automatickou synchronizaci účtu GoogleAllow Google account auto sync NeNo NeNo NeNo NeNo Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Nastavení e-mailuEmail settings

Název nastaveníSetting name Windows 8.1 a Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android a Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Povolit uživatelům stahovat přílohy e-mailu1Allow users to download email attachments1 není k dispozicin/a není k dispozicin/a není k dispozicin/a není k dispozicin/a není k dispozicin/a
Období synchronizace e-mailuEmail synchronization period

Platí i pro zařízení, která spravuje Exchange ActiveSync.This setting applies to devices that are managed by Exchange ActiveSync also.
není k dispozicin/a není k dispozicin/a není k dispozicin/a není k dispozicin/a není k dispozicin/a
Povolit úplnou synchronizaci mobilních zařízení s omezenou podporou těchto nastavení se systémem Exchange (Exchange ActiveSync)Allow mobile devices that don’t fully support these settings to synchronize with Exchange (Exchange ActiveSync)

Platí i pro zařízení, která spravuje Exchange ActiveSync.This setting applies to devices that are managed by Exchange ActiveSync also.
není k dispozicin/a není k dispozicin/a není k dispozicin/a není k dispozicin/a není k dispozicin/a
Nastavit účet Microsoft v aplikaci Windows Mail jako volitelnýMake Microsoft account optional in Windows Mail application AnoYes NeNo NeNo NeNo NeNo
Povolit vlastní e-mailové účtyAllow custom email accounts NeNo NeNo Jenom Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NeNo NeNo

Nastavení aplikace – prohlížečApplication settings - browser

Název nastaveníSetting name Windows 8.1 a Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android a Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Povolit webový prohlížečAllow web browser NeNo NeNo Jenom Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only AnoYes Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit automatické vyplňováníAllow autofill AnoYes NeNo NeNo AnoYes Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit blokování automaticky otevíraných okenAllow pop-up blocker AnoYes NeNo NeNo AnoYes Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit soubory cookieAllow cookies NeNo NeNo NeNo AnoYes Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit moduly plug-inAllow plug-ins AnoYes NeNo NeNo NeNo NeNo
Povolit aktivní skriptováníAllow active scripting AnoYes NeNo NeNo AnoYes Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit upozornění na podvodAllow fraud warning AnoYes NeNo NeNo AnoYes NeNo
Povolit intranetový server po zadání jednoslovné položkyAllow intranet site for single word entry

Umožňuje použití jednoho slova pro přesměrování Internet Exploreru na web, jako třeba Bing.(This setting allows the use of a single word to direct Internet Explorer to a website—for example, ‘Bing’.)
AnoYes NeNo NeNo NeNo NeNo
Povolit automatické zjišťování intranetové sítěAllow automatic detection of intranet network AnoYes NeNo NeNo NeNo NeNo
Úroveň zabezpečení internetuSecurity level for Internet AnoYes NeNo NeNo NeNo NeNo
Úroveň zabezpečení intranetuSecurity level for intranet AnoYes NeNo NeNo NeNo NeNo
Úroveň zabezpečení důvěryhodných serverůSecurity level for trusted sites AnoYes NeNo NeNo NeNo NeNo
Úroveň zabezpečení serverů s omezeným přístupemSecurity level for restricted sites AnoYes NeNo NeNo NeNo NeNo
Odesílat hlavičku NesledovatSend Do Not Track header AnoYes NeNo NeNo NeNo NeNo
Povolit přístup do nabídky Režim rozlehlé sítěAllow Enterprise Mode menu access AnoYes NeNo NeNo NeNo NeNo
Umístění webů podnikového režimuEnterprise Mode site list location AnoYes NeNo NeNo NeNo NeNo

Nastavení aplikace – aplikaceApplication settings - apps

Název nastaveníSetting name Windows 8.1 a Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android a Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Povolit obchod s aplikacemiAllow application store NeNo NeNo Jenom Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only AnoYes Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Vyžadovat heslo pro přístup do obchodu s aplikacemiRequire a password to access application store NeNo NeNo NeNo AnoYes NeNo
Povolit nákupy v aplikaciAllow in-app purchases NeNo NeNo NeNo AnoYes NeNo
Povolit spravované dokumenty v jiných nespravovaných aplikacíchAllow managed documents in other unmanaged apps NeNo NeNo NeNo iOS 7 nebo novějšíiOS 7 and later NeNo
Povolit nespravované dokumenty v jiných spravovaných aplikacíchAllow unmanaged documents in other managed apps NeNo NeNo NeNo iOS 7 nebo novějšíiOS 7 and later NeNo
Povolit videokonferenceAllow video conferencing NeNo NeNo NeNo AnoYes NeNo
Povolit obsah pro dospělé v obchodě s multimediálním obsahemAllow adult content in media store NeNo NeNo NeNo AnoYes NeNo
Povolit instalaci aplikacíAllow app installation NeNo NeNo NeNo iOS 6 nebo novějšíiOS 6 and later NeNo

Nastavení aplikace – hryApplication settings - gaming

Název nastaveníSetting name Windows 8.1 a Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android a Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Povolit přátele v herním centruAllow Game Center friends NeNo NeNo NeNo AnoYes NeNo
Povolit hru s více hráčiAllow multiplayer gaming NeNo NeNo NeNo AnoYes NeNo

Nastavení možností zařízení – hardwareDevice capabilities settings - hardware

Název nastaveníSetting name Windows 8.1 a Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android a Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Povolit fotoaparátAllow camera NeNo NeNo Jenom Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only AnoYes AnoYes
Povolit vyměnitelné úložištěAllow removable storage NeNo NeNo AnoYes NeNo Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit Wi-FiAllow Wi-Fi NeNo NeNo Jenom Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NeNo Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit Wi-Fi tetheringAllow Wi-Fi tethering NeNo NeNo Jenom Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NeNo Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit automatické připojení k bezplatným Wi-Fi hotspotůmAllow automatic connection to free Wi-Fi hotspots NeNo NeNo Jenom Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NeNo NeNo
Povolit hlášení hotspotů Wi-FiAllow Wi-Fi hotspot reporting

Umožní odesílání informací o připojeních Wi-Fi, aby uživatel mohl nacházet možnosti připojení v okolí.This setting sends information about Wi-Fi connections to help discover nearby connections.
NeNo NeNo Jenom Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NeNo NeNo
Povolit zeměpisnou polohuAllow geolocation

Umožňuje zařízení využívat informace o poloze.This setting allows the device to utilize location information.
NeNo NeNo Jenom Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NeNo Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit komunikaci NFCAllow NFC

Umožní operace, které používají bezkontaktní komunikaci.This setting allows operations that use near-field communication.
NeNo NeNo Jenom Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NeNo Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit BluetoothAllow Bluetooth NeNo NeNo Jenom Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NeNo Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit vypnutíAllow power off
Pokud je toto nastavení zakázané, není nastavení Počet povolených opakovaných neúspěšných přihlášení, než se zařízení vymaže pro zařízení Samsung KNOX Standard funkční.If this setting is disabled, the setting Number of repeated sign in failures to allow before the device is wiped for Samsung KNOX Standard devices does not function.
NeNo NeNo NeNo NeNo Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Nastavení možností zařízení – mobilníDevice capabilities settings - cellular

Název nastaveníSetting name Windows 8.1 a Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android a Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Povolit hlasový roamingAllow voice roaming NeNo NeNo NeNo AnoYes Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit datový roamingAllow data roaming AnoYes NeNo NeNo AnoYes Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit automatickou synchronizaci při roaminguAllow automatic synchronization while roaming NeNo NeNo NeNo AnoYes NeNo
Povolit SMS a MMS zprávyAllow SMS/MMS messaging NeNo NeNo NeNo NeNo Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Nastavení možností zařízení – funkceDevice capabilities settings - features

Název nastaveníSetting name Windows 8.1 a Windows RT 8.1Windows 8.1 and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 iOSiOS Android a Samsung KNOX StandardAndroid and Samsung KNOX Standard
Povolit hlasového pomocníkaAllow voice assistant NeNo NeNo NeNo AnoYes Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit hlasového pomocníka na uzamčeném zařízeníAllow voice assistant while device is locked NeNo NeNo NeNo AnoYes NeNo
Povolit hlasové vytáčeníAllow voice dialing NeNo NeNo NeNo AnoYes Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit kopírování a vkládáníAllow copy and paste NeNo NeNo Jenom Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1 only NeNo Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit sdílení schránky mezi aplikacemiAllow clipboard share between applications NeNo NeNo NeNo NeNo Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)
Povolit YouTubeAllow YouTube NeNo NeNo NeNo NeNo Ano (pouze Samsung KNOX Standard)Yes (Samsung KNOX Standard only)

Související témataSee also

Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies