Konektory Intune Mobile Threat DefenseIntune Mobile Threat Defense connectors

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Konektory Intune Mobile Threat Defense vám umožňují využívat zvoleného dodavatele Mobile Threat Defense jako zdroje informací pro zásady dodržování předpisů a pravidla podmíněného přístupu.Intune Mobile Threat Defense connectors allow you to leverage your chosen Mobile Threat Defense vendor as a source of information for your compliance policies and conditional access rules. Správci IT tak můžou přidat podnikovým prostředkům, jako je například Exchange a SharePoint, vrstvu ochrany z ohrožených mobilních zařízení.This allows IT Administrators to add a layer of protection to their corporate resources such as Exchange and Sharepoint, specifically from compromised mobile devices.

Jaký problém se tím vyřeší?What problem does this solve?

Společnosti potřebují chránit citlivá data před vznikajícími hrozbami, mezi které patří fyzické hrozby, hrozby založené na aplikacích nebo síti i ohrožení zabezpečení operačních systémů.Companies need to protect sensitive data from emerging threats including physical, app-based, and network-based threats, as well as operating system vulnerabilities. V minulosti byly společnosti aktivní při ochraně počítačů před útoky, ale mobilní zařízení zůstávají nemonitorovaná a nechráněná.Historically, companies have been proactive when protecting PCs from attack, while mobile devices go un-monitored and unprotected. Mobilní platformy mají integrovanou ochranu, jako je izolace aplikací nebo obchody s aplikacemi pro prověřené spotřebitele, ale přesto jsou tyto platformy nadále zranitelné sofistikovanými útoky.Mobile platforms have built-in protection such as app isolation and vetted consumer app stores, but these platforms remain vulnerable to sophisticated attacks. V dnešní době je více zaměstnanců, kteří k práci využívají nějaká zařízení a potřebují přístup k citlivým údajům.Today, more employees use devices for work and need access to sensitive information. Zařízení je nutné chránit před stále důmyslnějšími útoky.Devices need to be protected from increasingly sophisticated attacks.

Jak fungují konektory Intune Mobile Threat Defense?How the Intune Mobile Threat Defense connectors work?

Konektor chrání firemní prostředky tím, že mezi Intune a vaším dodavatelem zvoleného konektoru Mobile Threat Defense vytvoří komunikační kanál.The connector protects company resources by creating a channel of communication between Intune and your chosen Mobile Threat Defense vendor. Partneři Intune Mobile Threat Defense nabízejí intuitivní a snadno nasaditelné aplikace pro mobilní zařízení, která aktivně kontrolují a analyzují informace o hrozbách, aby je sdílely s Intune pro účely nahlášení nebo vynucení.Intune Mobile Threat Defense partners offer intuitive, easy to deploy applications for mobile devices which actively scan and analyze threat information to share with Intune, for either reporting or enforcement purposes. Pokud třeba připojená aplikace Mobile Threat Defense nahlásí dodavateli Mobile Threat Defense, že telefon ve vaší síti je právě připojený k síti, která se dá snadno napadnout útokem třetí osobou (man-in-the-middle), tyto informace se nasdílí a zařadí do příslušné úrovně rizika (nízké, střední nebo vysoké), která se dá pak porovnat s vaší nakonfigurovanou úrovní rizika v Intune, aby se zjistilo, jestli se má při ohrožení zařízení odvolat přístup k určitým zvoleným zdrojům.For example, if a connected Mobile Threat Defense app reports to the Mobile Threat Defense vendor that a phone on your network is currently connected to a network which is vulnerable to Man in the Middle attacks, this information is shared with and categorized to an appropriate risk level (low/medium/high) – which can then be compared with your configured risk level allowances in Intune to determine if access to certain resources of your choice should be revoked while the device is compromised.

Ukázkové scénářeSample scenarios

Pokud řešení Mobile Threat Defense považuje zařízení za nakažené:When a device is considered infected by the Mobile Threat Defense solution:

Nakažené zařízení s ochranou službou Mobile Threat Defense

Přístup se udělí, když je zařízení opravené:Access is granted when the device is remediated:

Udělení přístupu službou Mobile Threat Defense

Partneři Mobile Threat DefenseMobile Threat Defense partners

Zjistěte, jak zabezpečit přístup k prostředkům společnosti na základě rizika zařízení, sítě a aplikace s:Learn how to protect access to company resource based on device, network, and application risk with: