Monitorování nasazení aplikací v Microsoft IntuneMonitor app deployments in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Monitorování nasazení aplikaceMonitor an app deployment

V konzole správy Intune můžete zobrazit spravované aplikace a stav libovolného nasazení.You can see the apps that you manage and the status of any deployments in the Intune administration console.

Prohlížení spravovaných aplikací a jejich stavuTo view apps that you manage and their status

V pracovním prostoru Aplikace vyberte uzel Aplikace a potom klikněte na Aplikace.In the Apps workspace, choose the Apps node, and then choose Apps.

Zobrazí se seznam spravovaných aplikací.The list of apps that you manage appears. Když vyberete některou aplikaci, zobrazí se dole v podokně okna konzoly stav instalace.You can choose any app to see an installation status in the lower pane of the console windows. Další podrobnosti uvidíte, když kliknete na stav.Choose this status to see further details. Když se třeba ve stavu zobrazuje Počet uživatelů, kteří mají tento software k dispozici: 1, můžete na zprávu kliknout a podívat se na jméno uživatele.For example, if the status shows 1 user has this software available, you can choose the message to see the name of the user.

Tip

K zobrazení aplikací, které splňují zadaná kritéria, můžete použít rozevírací seznam Filtry. Můžete třeba zobrazit aplikace, které se nepodařilo nainstalovat, nebo úspěšně nasazené aplikace.You can use the Filters drop-down list to show only apps that meet the criteria that you specify, like apps that failed to install or apps that were successfully deployed.

Příklad filtrů aplikace

Přehled aplikací a jejich stavu se zobrazuje i v pracovním prostoru Řídicí panel.Additionally, the Dashboard workspace shows an overview of the status of your apps. Pokud kliknete na libovolné místo v přehledu, přejdete do seznamu aplikací.If you click anywhere in the overview, you'll be taken to the list of apps.

Zobrazení podrobnějších informací o aplikaciTo view more detailed information about an app

Ze seznamu aplikací vyberte některou aplikaci a pak vyberte Zobrazit vlastnosti.In the list of apps, select any app, and then choose View Properties.

Na stránce Vlastnosti softwaru vyberte některou z těchto karet: Obecné – zobrazuje obecné informace o aplikaci a stavu její instalace, Zařízení – zobrazuje zařízení s úspěšně nainstalovanou a nasazenou aplikací a Uživatelé – zobrazuje uživatele s úspěšně nainstalovanou a nasazenou aplikací.On the Software Properties page for the app, choose one of these tabs: General - Shows general information about the app and its installation status, Devices - Shows the devices that successfully installed a targeted deployment of the app, and Users - Shows the users whose devices successfully installed a targeted deployment of the app.

I tady můžete použít rozevírací seznam Filtry ke konfiguraci hodnot, které se zobrazí na každé kartě.As before, you can use the Filters drop-down list to configure the values shown on each of the tabs.