Sledování zásad ochrany aplikací pomocí Microsoft IntuneMonitor app protection policies with Microsoft Intune

Stav dodržování zásad ochrany aplikací, které jste použili u uživatelů, můžete monitorovat.You can monitor the compliance status of the app protection policies that you've applied to users. Budete moct vyhledat informace o uživatelích, na které se vztahují zásady ochrany aplikací, stavu dodržování zásad a všech problémech, se kterými se uživatelé můžou setkat.You'll be able to find information about the users affected by the app protection policies, its compliance status, and any issues that your users might be experiencing.

Stav dodržování zásad můžete monitorovat na třech místech:There are three different places to monitor the compliance status:

 • Souhrnné zobrazeníSummary view

 • Podrobné zobrazeníDetailed view

 • Zobrazení vytváření sestavReporting view

Souhrnné zobrazeníSummary view

Souhrnné zobrazení otevřete následujícím postupem:Follow the three steps below to open the Summary view:

 1. Přejděte na portál Azure Portal a zadejte přihlašovací údaje.Go to the Azure portal, and enter your credentials.
 2. Zvolte Další služby a do textového pole filtru zadejte Intune.Choose More Services, and type Intune in the filter textbox.
 3. Zvolte Ochrana aplikací Intune.Choose Intune App Protection.

V okně Správa mobilních aplikací Intune si můžete prohlédnout souhrnné informace o stavu dodržování zásad:On Intune mobile application management blade, you can see a summary of the compliance status:

Dlaždice souhrnu okna Správa mobilních aplikací Intune

 • Uživatelé: celkový počet uživatelů ve společnosti, kteří používají aplikaci spojenou se zásadou v pracovním kontextu.Users: The total number of users in your company who are using an app which is associated with a policy in a work context.

 • SPRAVOVÁNO ZÁSADOU: počet uživatelů, kteří použili aplikaci a je jim v pracovním kontextu přiřazena zásada.MANAGED BY POLICY: The number of users who have used an app who have a policy assigned to them in a work context.

 • ŽÁDNÉ ZÁSADY: počet uživatelů, kteří používají aplikaci, na kterou není v pracovním kontextu zamířena žádná zásada.NO POLICY: The number of users who are using an app that is not targeted by any policy in a work context. Tyto uživatele případně můžete k zásadě přidat.You might consider adding these users to the policy.

  Poznámka

  Pokud máte pro každou platformu víc zásad, bude uživatel považován za spravovaného zásadou, pokud je mu přiřazena aspoň jedna zásada.If you have multiple policies per platform, a user will be considered managed by policy when they have at least one policy assigned to them.

 • Uživatelé označení příznakem: Počet uživatelů, kteří mají problémy.Flagged users: The number of users who are experiencing issues. V současnosti jsou v části Uživatelé označení příznakem jenom uživatelé zařízení, u kterých byla zrušena softwarová omezení (zařízení s jailbreakem).Currently, only users with jailbroken devices are reported under Flagged users.

Podrobné zobrazeníDetailed view

Pokud se chcete podívat na podrobnosti přehledu, zvolte dlaždici Stav uživatele (podle platformy operačního systému) a pak dlaždici Uživatelé označení příznakem.You can get to the detailed view of the summary by choosing the User status tile (based on device OS platform), and the Flagged users tile.

Stav uživateleUser status

Můžete vyhledat konkrétního uživatele a zkontrolovat u něj stav dodržování předpisů.You can search for a single user and check the compliance status for that user. V okně Vytváření sestav aplikace se zobrazují následující informace o vybraném uživateli:The App reporting blade shows the following information for a selected user:

 • Zařízení přidružená k účtu uživateleDevices that are associated with the user account

 • Aplikace se zásadami ochrany aplikací na zařízeníApps with an app protection policy on the device

 • Stav:Status:

  • Zaregistrováno: Zásada byla u uživatele nasazena a aplikace byla alespoň jednou použita v pracovním kontextu.Checked in: The policy was deployed to the user, and the app was used in the work context at least once.

  • Není zaregistrováno: Zásada byla u uživatele nasazena, ale aplikace od té doby nebyla použita v pracovním kontextu.Not checked in: The policy was deployed to the user, but the app has not been used in the work context since then.

Poznámka

Pokud uživatel, kterého jste hledali, nemá nasazené zásady ochrany aplikací, zobrazí se zpráva, že uživatel není cílem pro žádné zásady ochrany aplikací.If the users you searched for does not have the app protection policy deployed to them, you'll see a message informing you that the user is not targeted by any app protection policies.

Pokud chcete zobrazit vytváření sestav pro uživatele, postupujte takto:To see the reporting for a user, follow these steps:

 1. Uživatele vyberte tak, že zvolíte dlaždici Souhrn.To select a user, choose the Summary tile.

  Snímek obrazovky 3

 2. Otevře se okno Vytváření sestav aplikace. Zvolte Vybrat uživatele a najděte uživatele služby Azure Active Directory.On the App reporting blade that opens, choose Select user to search for an Azure Active Directory user.

  Možnost výběru uživatele v okně Vytváření sestav aplikace

 3. Vyberte uživatele ze seznamu.Select the user from the list. Zobrazí se podrobné informace o konkrétním uživateli a stavu dodržování předpisů.You will see the details of the compliance status for that user.

Uživatelé označení příznakemFlagged users

V podrobném přehledu se zobrazí chybová zpráva, otevíraná aplikace v okamžiku chyby, dotčená platforma operačního systému zařízení a časové razítko.The detailed view shows the error message, the app that was accessed when the error happened, the device OS platform affected, and a time stamp.

Zobrazení vytváření sestavReporting view

Najdete tady stejné sestavy jako v Podrobném zobrazení, ale i další sestavy, které vám pomůžou se stavem dodržování zásad ochrany aplikací:You can find the same reports from the Detailed view, and additional reports to help you with the app protection policy compliance status:

Snímek obrazovky 4

 • Sestava uživatele ochrany aplikací: Obsahuje stejné informace, které najdete v sestavě Stav uživatele v části Podrobné zobrazení výše.App protection user report: It outlines the same information you can find at the User status report under the Detailed view section above.

 • Sestava aplikace ochrany aplikací: Poskytuje dva různé stavy ochrany aplikací, které správce může před generováním sestavy vybrat.App protection app report: It provides two different app protection statuses that admins can select before generating the report. Může vybrat chráněný nebo nechráněný stav.The statuses can be protected or unprotected.

  • Stav uživatele pro spravovanou aktivitu MAM (chráněný): Tato sestava obsahuje aktivitu jednotlivých aplikací spravovaných prostřednictvím MAM podle jednotlivých uživatelů.User status for managed MAM activity (Protected): This report outlines the activity of each managed MAM app, on a per user basis.

   • Pro jednotlivé uživatele se zobrazí všechny aplikace, na které jsou zacílené zásady ochrany aplikací. Zobrazí se také rozdělení stavu jednotlivých aplikací podle toho, jak jsou zaregistrované v zásadách ochrany aplikací, nebo aplikací, na které jsou zacílené zásady ochrany aplikací, ale nebyly nikdy zaregistrované.It shows all apps targeted by app protection policies for each user, and break down the status of each app as checked in with app protection policies, or that was targeted with an app protection policy but the app was never checked in.
  • Stav uživatele pro nespravovanou aktivitu MAM (nechráněný): Tato sestava obsahuje aktivitu jednotlivých aplikací povolených v MAM, které momentálně nejsou spravované, podle jednotlivých uživatelů.User status for unmanaged MAM activity (Unprotected): This report outlines the activity of MAM-enabled apps that are currently unmanaged, on a per user basis. K tomu může dojít z následujících důvodů:This might happen according to the following reasons:

   • Tyto aplikace používají uživatel nebo aplikace, na které momentálně nejsou zacílené žádné zásady ochrany aplikací.These apps are either being used by a user or an app that is not currently targeted by an app protection policy.

   • Všechny aplikace jsou zaregistrované, ale nejsou u nich použité žádné zásady ochrany aplikací.All apps are checked in, but aren't getting any app protection policies.

Snímek obrazovky 2

Seskupování tabulekTable grouping

Jakmile se zobrazí data sestavy uživatele ochrany aplikací, můžete je agregovat podle těchto možností:Once the App protection user report data shows up, you can aggregate data by the following:

 • Výsledek ověřování: Data se zobrazí seskupená podle stavu ochrany aplikace, který může být selhání, upozornění nebo úspěch.Validation result: The data shows up grouped by app protection status, which can be failure, warning or success.
 • Název aplikace: Data se zobrazí seskupená podle aplikací (skutečného názvu aplikace) se selháním, upozorněním nebo úspěchem.App name: The data shows up grouped by apps (the actual app name) with failure, warning or success.

Export aktivit ochrany aplikace do souboru CSVExport app protection activities to CSV

Všechny aktivity ochrany aplikací můžete vyexportovat do jediného souboru .csv.You can export all your app protection policy activities to a single .csv file. To může být užitečné při analýze všech stavů ochrany aplikací hlášených od uživatelů.This can be helpful to analyze all the app protection statuses reported from the users.

Pokud chcete vygenerovat sestavu ochrany aplikací, postupujte takto:Follow these steps to generate the App protection report:

 1. V okně správy mobilních aplikací Intune zvolte Sestava ochrany aplikací.On the Intune mobile application management blade, choose App protection report.

  Snímek obrazovky 6

 2. Zvolte Ano, aby se vaše sestava uložila, a pak zvolte Uložit jako a vyberte složku, do které chcete sestavu uložit.Choose Yes to save your report, then choose Save As and select the folder you want to save the report in.

  Snímek obrazovky 7

Související témataSee also

Správa přenosu dat mezi aplikacemi pro iOSManage data transfer between iOS apps