Použijte zásady k ochraně počítačů s Windows, na nichž běží klientský software Intune.Use policies to help protect Windows PCs that run the Intune client software

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Microsoft Intune nabízí tři zásady, které pomáhají při zajišťování zabezpečení počítačů s Windows, které jsou spravovány klientským softwarem Intune.Microsoft Intune offers three policies that you can use to help ensure the security of Windows PCs that the Intune client software manages.

Aktualizace softwaruSoftware updates

Intune umožňuje snadnou aktualizaci spravovaných počítačů s Windows tím, že vás informuje o dostupných aktualizacích softwaru od Microsoftu i dalších společností.Intune makes it easy for you to keep Windows PCs that you manage up-to-date by informing you when important software updates from Microsoft and other companies are available. Poté můžete tyto aktualizace schválit nebo odmítnout.You can then approve or decline these updates. Schválené aktualizace budou automaticky nainstalovány na všech příslušných počítačích.Approved updates will automatically be installed on all applicable PCs.

Brána Windows FirewallWindows Firewall

Brána Windows Firewall pomáhá chránit počítače s Windows proti hackerům, malwaru a dalším hrozbám.The Windows Firewall helps to keep hackers, malware, and other threats from Windows PCs. S Intune můžete spravovat nastavení a funkce pro bránu Windows Firewall na všech počítačích, které spravujete.With Intune, you can manage settings and features for the Windows Firewall on all PCs that you manage.

Endpoint ProtectionEndpoint Protection

Jedna z vašich nejdůležitějších priorit jako správce IT je udržovat počítače, které spravujete, bez malwaru a virů.As an IT admin, one of your top priorities is to keep the Windows PCs that you manage free of malware and viruses. Intune se integruje s Endpoint Protection a poskytuje ochranu proti hrozbám malwaru v reálném čase, udržuje aktualizované definiční soubory malwaru a automaticky kontroluje počítače.Intune integrates with Endpoint Protection to provide real-time protection against malware threats, keep malware definitions up-to date, and automatically scan computers. Endpoint Protection také poskytuje nástroje, které pomáhají se správou a monitorováním malwarových útoků.Endpoint Protection also provides tools that help you to manage and monitor malware attacks.

Související témataSee also

Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies