Ochrana obchodních aplikací a dat na zařízeních, která nejsou zaregistrovaná v Microsoft IntuneProtect line-of-business apps and data on devices that are not enrolled in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Zásady správy mobilních aplikací (MAM) pomáhají chránit data společnosti tím, že omezují akce, které by mohly způsobit únik těchto dat, a vynucují požadavky pro přístup k datům, jako je například PIN aplikace.Mobile application management (MAM) policies help protect company data by restricting actions that could leak company data and by enforcing data access requirements, such as an app PIN. Pokud chcete zásady MAM použít u obchodních aplikací pro iOS nebo Android, musíte aplikace nejdřív zabalit pomocí nástroje Microsoft Intune App Wrapping.To apply MAM policies to iOS and Android line-of-business apps, you must first wrap the app with the Microsoft Intune App Wrapping Tool. Proces zabalení aplikace je proces přiřazení vrstvy správy k mobilní aplikaci, aniž by bylo nutné v ní provádět změny, a její distribuce uživatelům.App wrapping is the process of applying a management layer to a mobile app without requiring any changes to it and distribute it to your users.

Toto téma vysvětluje kroky nutné k použití zásad MAM u aplikací, ke kterým zaměstnanci přistupují na svých vlastních zařízeních, která nejsou spravovaná, a na zařízeních, která jsou spravovaná pomocí řešení správy mobilních zařízení (MDM) třetí strany.This topic explains the steps that are required to apply MAM policies for apps that users access on employee-owned devices that are not managed and devices that are managed by a third-party mobile device management (MDM) solution. Příprava obchodních aplikací, které běží na zařízeních zaregistrovaných v MDM Intune, je popsaná v tématu Rozhodování o způsobu přípravy aplikací na správu mobilních aplikací v Microsoft Intune.To prepare your line-of-business apps that run on devices that are enrolled in Intune MDM, see Decide how to prepare apps for mobile application management with Microsoft Intune.

Krok 1: Příprava aplikaceStep 1: Prepare the app

Před použitím zásad MAM u aplikace musíte aplikaci nejdřív zabalit pomocí nástroje Microsoft Intune App Wrapping pro iOS nebo Android nebo ručně integrovat funkce Intune pro ochranu aplikací pomocí sady Intune App SDK.Before you can apply MAM policies to an app, you must first wrap the app by using the Microsoft Intune App Wrapping Tool for iOS, Android, or use the Intune App SDK to manually integrate Intune app protection features.

Další informace o použití nástroje App Wrapping nebo sady Intune App SDK najdete v tématu Rozhodování o způsobu přípravy aplikací na správu mobilních aplikací v Microsoft Intune.For more information on using the App Wrapping Tool vs. the SDK, see Decide how to prepare apps for mobile application management with Microsoft Intune.

Krok 2: Přidání aplikaceStep 2: Add the app

Pokud chcete ke svým obchodním aplikacím přidružit zásady MAM, musíte do předplatného nebo tenanta Intune přidat informace o aplikaci pomocí následujících kroků:To associate your line-of-business app with MAM policies, you must add the app details to your Intune subscription/tenant by using the following steps:

 1. Na portálu Azure Portal přejděte na Správa mobilních aplikací Intune > Nastavení a zvolte Obchodní aplikace.In the Azure portal, go to Intune mobile application management > Settings, and choose Line-of-business apps.

  Snímek obrazovky s oknem Nastavení a možností Obchodní aplikace

 2. V okně Obchodní aplikace zvolte Přidat vlastní aplikaci.On the Line-of-business-apps blade, choose Add a custom app.

  Snímek obrazovky s oknem obchodních aplikací, které v horní části obsahuje tlačítko Přidat vlastní aplikaci

 3. Zadejte název aplikace, identifikátor sady (do pole Identifikátor aplikace) a platformu (iOS nebo Android).Provide a name for the app, the bundle identifier in the App Identifier field, and the platform (iOS or Android).

  Snímek obrazovky s oknem Přidat vlastní aplikaci

  Tento krok vám pomůže vytvořit jedinečný popis aplikace.This step helps create a unique listing of your app. Aplikace se také zobrazí v seznamu Cílové aplikace pro zásady MAM vašeho tenanta, jak popisuje následující krok.The app will also be displayed in the list of Targeted apps for a MAM policy for your tenant, as described in the next step.

Krok 3: Použití zásad MAMStep 3: Apply MAM policies

Jakmile se metadata aplikace odešlou do služby, aplikace se zobrazí v seznamu aplikací.After the app metadata is uploaded to the service, the app shows up in the list of apps. Nyní můžete vytvořit novou zásadu nebo využít existující zásadu a použít ji pro obchodní aplikaci, kterou jste přidali v kroku 2.You can now create a new policy or use an existing policy, and apply it to the line-of-business app that you added in step 2.

Důležité

Zásady MAM je potřeba cílit na uživatele, kteří budou zabalenou aplikaci používat.You must target the MAM policy to the users who are going to use the wrapped app. Uživatelé, kteří tuto zásadu nemají nasazenou, nebudou moct aplikaci používat.Users who don’t have this policy deployed to them won't be able to use the app.

Snímek obrazovky s oknem Cílové aplikace a zobrazenou novou obchodní aplikací

Krok 4: Distribuce aplikaceStep 4: Distribute the app

Aplikace můžete uživatelům nasadit následujícími způsoby:You can deploy apps to your users in the following ways:

 • U zařízení zaregistrovaných v řešení MDM třetí strany můžete k distribuci aplikací využít své řešení MDM.For devices that are enrolled in a third-party MDM solution, you can distribute the apps through your MDM solution.
 • Pro zařízení, která nejsou spravována žádným řešením MDM, budete potřebovat vlastní řešení.For devices that aren't managed by any MDM solution, you need a custom solution. Uživatelé si musí aplikaci stáhnout a nainstalovat do svého zařízení.Users must download and install the app on their device.

Změna metadatChange the metadata

Pokud potřebujete změnit podrobnosti o aplikaci, jako je třeba název aplikace nebo identifikátor sady, musíte aplikaci odebrat a přidat ji s novými metadaty.If you need to change the app details, like the name of the app or the bundle identifier, you must remove the app and add it with the new metadata.

Odebrání aplikacíRemove apps

Obchodní aplikaci můžete ze seznamu aplikací odebrat.You can remove a line-of-business app from the app list. Tato akce odebere aplikaci ze seznamu a odebere přidružení se zásadami MAM, ale nezpůsobí odebrání nebo odinstalaci aplikace ze zařízení uživatele.This will remove the app from the list and will remove the association with MAM policies, but will not remove or uninstall the app from the user’s device.

 1. Na portálu Azure Portal přejděte na Správa mobilních aplikací Intune > Nastavení.In the Azure portal, go to Intune mobile app management > Settings. V okně Nastavení zvolte Obchodní. Otevře se seznam stávajících aplikací.On the Settings blade, choose Line-of-business to open the list of existing apps.
 2. Zvolte aplikaci, kterou chcete odebrat, a zvolte kontextovou nabídku (…).Choose the app that you want to remove, and choose the (…) context menu.

  Snímek obrazovky s oknem obchodních aplikací se třemi tečkami

 3. Pokud chcete aplikaci odstranit, zvolte Odstranit aplikaci.Choose Delete Application to delete the app.

  Snímek obrazovky s oknem obchodních aplikací s možností pro odstranění aplikace

  Tato akce odebere aplikaci ze seznamu obchodních aplikací a ze seznamu cílových aplikací v zásadách MAM.This will remove apps from the list of line-of-business apps and the Targeted list of apps in the MAM policy.