Žádost a poskytnutí vzdálené pomoci na počítačích s WindowsRequest and provide remote assistance for Windows PCs

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Informace v tomto tématu se vztahují jenom na desktopové systémy Windows, které spravujete jako počítače pomocí softwarového klienta Intune.The information in this topic applies only to Windows desktops that you are managing as PCs by using the Intune software client.

Microsoft Intune může využívat software TeamViewer, který se kupuje zvlášť. Díky tomu vám umožní poskytovat vzdálenou pomoc uživatelům, kteří používají softwarového klienta Intune.Intune can use the TeamViewer software, purchased separately, to enable you to give remote assistance to your users who are running the Intune software client. Když si uživatel vyžádá pomoc od centra Microsoft Intune Center, budete o tom informováni prostřednictvím výstrahy. Můžete tuto žádost přijmout a potom poskytnout pomoc.When a user requests help from the Microsoft Intune Center, you are informed by an alert, can accept the request, and then provide assistance. Tato funkce nahrazuje stávající funkci Vzdálená pomoc pro Windows v Intune.This functionality replaces the existing Windows Remote Assistance functionality in Intune.

Než začneteBefore you start

Než začnete reagovat na požadavky na vzdálenou pomoc, zajistěte splnění těchto požadavků:Before you begin to establish and to respond to remote assistance requests, ensure that the following prerequisites are in place:

Konfigurace Konektoru pro TeamViewerConfigure the TeamViewer Connector

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Správce.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin.
 2. V pracovním prostoru Správa zvolte TeamViewer.In the Admin workspace, choose TeamViewer.
 3. Na stránce TeamViewer vyberte v části Konektor pro TeamViewer možnost Povolit.On the TeamViewer page, under TeamViewer Connector, choose Enable.
 4. V dialogovém okně Povolit TeamViewer si přečtěte licenční podmínky a potom je přijměte.In the Enable TeamViewer dialog box, view, then Accept the license terms. Pokud ještě nemáte licenci TeamVieweru, zvolte Koupit licenci na TeamViewer.If you don't already own a TeamViewer license, choose Purchase a TeamViewer license.
 5. Když se otevře okno prohlížeče TeamViewer, přihlaste se k tomuto webu pomocí svých přihlašovacích údajů pro TeamViewer.After the TeamViewer browser window opens, sign into the site with your TeamViewer credentials.
 6. Na webu TeamVieweru si přečtěte a potom přijměte možnosti, které službě Intune umožňují připojit se k TeamVieweru.On the TeamViewer site, read, then accept the options to allow Intune to connect with TeamViewer.
 7. V konzole Intune ověřte, že se položka Konektor pro TeamViewer zobrazuje jako povolená.In the Intune console, verify that the TeamViewer Connector item shows as Enabled.

Otevření žádosti o vzdálenou pomoc (koncový uživatel)Open a remote assistance request (end user)

 1. Na klientském počítači s Windows otevřete Microsoft Intune Center.On a client Windows PC, open the Microsoft Intune Center.
 2. V části Vzdálená pomoc zvolte Požádat o vzdálenou pomoc.Under Remote Assistance, choose Request Remote Assistance.
 3. Jakmile žádost schválíte (viz níže), na klientovi se otevře TeamViewer.After you approve the request (see below), TeamViewer opens on the client. Uživatel musí přijmout všechny zprávy informující o tom, že se webový prohlížeč pokouší otevřít aplikaci TeamViewer.The user must accept any messages indicating that the web browser is trying to open the TeamViewer application.
 4. Uživateli se zobrazí zpráva s dotazem, jestli můžete převzít kontrolu nad jeho počítačem.The user sees a message asking if you can control their PC. Tuto zprávu musí přijmout, aby bylo možné pokračovat.They must accept this message to continue.
 5. Během relace vzdálené pomoci se uživateli zobrazí okno, které ukazuje, že jste připojeni.During the remote assistance session, the user sees a window that shows them you are connected. Pokud toto okno zavře, vzdálená relace se ukončí.If they close this window, the remote session ends.

Odpověď na žádost o vzdálenou pomocRespond to a remote assistance request

 1. Když uživatel odešle žádost o vzdálenou pomoc, můžete ji zobrazit v pracovním prostoru Výstrahy v části Monitorování > Vzdálená pomoc.When a user submits a remote assistance request, you can view it in the Alerts workspace, under Monitoring > Remote Assistance. Například:For example: > Snímek obrazovky žádosti o vzdálenou pomoc


Pokud žádost zůstane nezodpovězená víc než 4 hodiny, odebere se.If a request goes unanswered for more than 4 hours, it is removed.

 1. Pokud chcete žádost přijmout, zvolte Schválit požadavek a spustit vzdálenou pomoc.To accept the request, choose Approve request and launch Remote Assistance.
 2. V dialogovém okně Nová žádost o vzdálenou pomoc čeká na vyřízení zvolte Žádost o vzdálenou pomoc přijměte.In the A New Remote Assistance Request is Pending dialog box, choose Accept the remote assistance request. Pokud ještě na počítači nemáte nainstalované všechny potřebné aplikace, TeamViewer je nainstaluje.If it's not already installed, TeamViewer will install any necessary apps on your PC.
 3. TeamViewer potom upozorní koncového uživatele, že chcete převzít kontrolu nad jeho počítačem.TeamViewer then notifies the end user that you want to take control of their PC. Když uživatel tuto žádost přijme, otevře se okno TeamViewer a máte kontrolu nad jeho počítačem.After the user has accepted the request, the TeamViewer windows opens, and you can control the PC.

Během relace vzdálené pomoci můžete k řízení vzdáleného počítače využívat všechny dostupné příkazy TeamVieweru.While in a remote assistance session, you can use all available TeamViewer commands to control the remote PC. Pokud s těmito příkazy potřebujete pomoci, stáhněte si příručku pro vzdálené řízení z webu TeamVieweru.For help with these commands, download the Manual for remote control from the TeamViewer website.

Zavření relace vzdálené pomociClose the remote assistance session

V nabídce Akce v okně TeamViewer zvolte Ukončit relaci.From the Actions menu of the TeamViewer window, choose End Session.

Vzdálené restartování počítače s WindowsRemotely restart a Windows PC

Při pomáhání uživatelům s problémy můžete občas potřebovat vzdáleně restartovat jejich počítač.When helping your users with issues, you might need to remotely restart their PC from time to time. Počítač s Windows můžete vzdáleně restartovat pomocí následujícího postupu.Use the following steps to remotely restart a Windows PC.

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Skupiny > Všechna zařízení (nebo jinou skupinu obsahující počítač, který chcete restartovat).In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices (or another group that contains the PC you want to restart).

 2. Vyberte jeden nebo více počítačů a zvolte Vzdálené úlohy > Restartovat počítač.Select one or more PCs, and then choose Remote Tasks > Restart Computer.

 3. Pokud chcete zobrazit stav úlohy, v pravém dolním rohu stránky zvolte Vzdálené úlohy.To view the task status, choose Remote Tasks in the bottom right corner of the page.

 4. V dialogovém okně Stav úlohy se můžete podívat na aktuální vzdálené úlohy, stav úloh, název zařízení a všechny hlášené chyby.In the Task Status dialog box, review the current remote tasks, task status, device name, and any reported errors.

Viz takySee also

Běžné úlohy správy počítačů s Windows pomocí klientského softwaru IntuneCommon Windows PC management tasks with the Intune software client