Obnovení zařízení s iOSem spravovaných přes Intune ze zálohyRestore Intune managed iOS devices from backup

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Občas budete vy nebo vaši uživatelé potřebovat obnovit zařízení s iOSem ze zálohy, třeba když uživatel dostane nové zařízení.There will be cases when you or your users will need to restore an iOS device from a backup, such as when a user gets a new device. Toto téma vysvětluje dodatečný postup, který budete muset udělat, abyste po obnovení zařízení nastavili správu přes Intune.This topic explains additional steps that you might have to take to set up Intune management after restoring the device.

Obnovení záloh do stejného zařízeníRestoring backups onto the same device

Pokud zálohu obnovujete do stejného zařízení, obnoví se zároveň stav registrace tohoto zařízení.If the backup is being restored onto the same device, then the enrollment state on that device will also be restored. Nemusíte dělat nic dalšího.There is no need for additional action.

Obnovení záloh do jiných zařízeníRestoring backups onto different devices

Pokud zálohu obnovujete do jiného zařízení, neobnoví se v novém zařízení automaticky stav registrace.If the backup is being restored onto a different device, then the enrollment state is not automatically restored on the new device. Uživatelé musí v aplikaci Portál společnosti verze 2.1.22 nebo novější standardním postupem zaregistrovat své zařízení s iOSem do Intune.Users need to follow standard enrollment steps in the Company Portal app on app version 2.1.22 or later to enroll their iOS device into Intune.

Poznámka

Pokud na koncové uživatele uplatňujete zásady podmíněného přístupu, budou mít k firemnímu e-mailu přístup až po opětovné registraci.If you’re targeting your end users with conditional access policies, they will not be able to access corporate email until after they re-enroll.

Tip

Tady je příklad sdělení pro vaše uživatele: Pokud chcete svoje nové zařízení zaregistrovat, ověřte, že používáte aplikaci Portál společnosti verze 2.1.22 nebo novější.An example communication for your users could be as follows: To enroll on your new device, make sure that the Company Portal app is on version 2.1.22 or later. Verzi zkontrolujete tak, že otevřete aplikaci Portál společnosti, klepnete na tlačítko Nabídka vpravo nahoře a pak klepnete na O produktu.To check the version, open the Company Portal app, tap the Menu button in the upper right, and then tap About. Pokud používáte starší verzi, ukončete aplikaci Portál společnosti a otevřete App Store.If you are on an earlier version, exit the Company Portal app and open the App Store. Klepněte na tlačítko Aktualizace v pravém dolním rohu a pak klepněte na tlačítko Aktualizovat vedle položky Portál společnosti v seznamu.Tap the Updates button in the bottom right corner, then tap the Update button next to the Company Portal item in the list. Po dokončení aktualizace spusťte aplikaci Portál společnosti a zaregistrujte zařízení s iOSem do Intune.Once the update completes, launch the Company Portal app and enroll your iOS device into Intune.

Řešení známých problémů s obnovenímResolving known issues with restores

Uživatelé, kteří obnovili své zařízení a spustili aplikaci Portál společnosti ve verzi 2.1.21 nebo starší, mohou zaznamenat určité potíže.Users may experience some difficulty if they restored their device and launched the Company Portal app when they still had Company Portal version 2.1.21 or earlier. Tyto potíže vyřešíte tak, že provedete příslušné kroky, které odpovídají situaci uživatele.These difficulties can be addressed by taking the appropriate steps for the user’s situation.

Uživatelé, kteří budou požívat jenom nové zařízeníFor users who will only use their new device

Spusťte aplikaci Portál společnosti a zrušte registraci tím, že vyberete dlaždici aktuálního zařízení a klepnete na tlačítko Odebrat.Launch the Company Portal app and unenroll by selecting the current device tile and tapping the Remove button. Po odebrání použijte standardní postup registrace k zaregistrování zařízení s iOSem do Intune.After removing, follow the standard enrollment steps to enroll an iOS device into Intune.

Uživatelé, kteří budou používat staré i nové zařízeníFor users who will use both their old and new devices

Zrušte v Safari soubory cookie tím, že klepnete na Nastavení > Safari > Smazat historii a data stránek.Clear cookies from Safari by tapping Settings > Safari > Clear History and Website Data. Po vymazání odinstalujte aplikaci Portál společnosti a znovu ji nainstalujte. Pak použijte standardní postup registrace k zaregistrování zařízení s iOSem do Intune.After clearing, uninstall and reinstall the Company Portal app, then follow the standard enrollment steps to enroll an iOS device into Intune.