Vyřazení počítače s WindowsRetire a Windows PC

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Následujícím postupem můžete vyřadit počítače, které spravujete tak, že na nich běží klientský software Intune.Use the following steps to retire desktops that you are managing as PCs by running the Intune software client on them. Při vyřazení počítače se daný počítač odebere ze správy Intune.When you retire a PC, it removes it from Intune management. Počítač se nedá z Intune obnovit do původního továrního nastavení.You cannot factory reset a PC from Intune to set it back to its original factory settings.

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Skupiny > Všechna zařízení (nebo jinou skupinu obsahující počítač, který chcete vyřadit).In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices (or another group that contains the PC you want to retire).

 2. Vyberte zařízení, která chcete vyřadit, a potom zvolte Vyřadit z provozu či vymazat.Select the devices you want to retire, and then choose Retire/Wipe.

Když budete chtít počítač do Intune znovu zaregistrovat, nainstalujte na počítači znovu klientský software, a to podle pokynů uvedených v tématu Instalace klienta na počítači s Windows pomocí Microsoft Intune.To re-enroll a PC into Intune, reinstall the software client on the PC using guidance in Install the Windows PC client with Microsoft Intune.

Když se nějaký počítač nemůže k Intune připojit, v pracovním prostoru Řídicí panel se zobrazí zpráva.If a PC cannot connect to Intune, a message is displayed in the Dashboard workspace.

Při vyřazení počítače se stane toto:When you retire a PC:

 • Počítač se odebere z inventáře a správy Intune a licence, které jsou k němu přiřazené, se uvolní pro nové použití.It is removed from the Intune management and inventory, and the license associated with the PC is made available for re-use. Vyřazení z provozu či vymazání odebere klientský software Intune, ale neodebere z počítače aplikace a data.Retire/Wipe removes the Intune software client but does not remove apps or data from the PC. Při vyřazení se neprovede úplné vymazání počítače.This retirement does not perform a full wipe on the PC.

 • Jeho stav se už nebude zobrazovat v konzole Intune.Its status no longer displays in the Intune console.

 • Intune odebere z počítače klientský software.Intune removes the software client from the PC. Pokud počítač není ke službě Intune připojený, klientský software se odebere, až se počítač zase připojí.If the PC is not connected to the Intune service, the software client will be removed next time it connects.

 • Z počítače se odebere Microsoft Intune Endpoint Protection.Microsoft Intune Endpoint Protection is removed from the PC. Pokud je na počítači nainstalovaná jiná aplikace ochrany koncových bodů a je zakázaná, může se tato aplikace po odebrání Microsoft Intune Endpoint Protection zase povolit, aby se zajistila ochrana počítače.If the PC has another endpoint application installed and it is disabled, that application can be re-enabled after Microsoft Intune Endpoint Protection is removed to ensure that your PC are protected.

 • Z počítače se odeberou všechny zásady a hodnoty nastavené těmito zásadami se změní.Any policies are removed from the PC and the values that were set by the policy will be changed.

 • Počítač už nebude z Intune dostávat aktualizace softwaru ani aktualizace definic malwaru.The PC no longer receives software updates or malware definition updates from the Intune service.

 • V závislosti na tom, jak je vyřazený počítač nakonfigurovaný, může nadále získávat aktualizace pomocí služeb Windows Server Update Services, Windows Update nebo Microsoft Update.Depending on how they are configured, retired PC can continue to receive updates by using Windows Server Update Services, Windows Update, or Microsoft Update.

  Důležité

  Když byl klientský software nainstalován pomocí objektu zásad skupiny, musíte tento objekt před odebráním klientského softwaru odebrat, abyste zabránili přeinstalaci softwaru.If the client software was installed by using a Group Policy Object (GPO), you must remove the Group Policy Object (GPO) before you can remove the client software to prevent the software from being reinstalled.

  Pokud se odinstalace klienta služby Endpoint Protection nepovede, přečtěte si další nápovědu v tématu Řešení potíží se službou Endpoint Protection.If the Endpoint Protection client fails to uninstall, read Troubleshoot Endpoint Protection for more help.

Viz takySee also

Běžné úlohy správy počítačů s Windows pomocí klientského softwaru IntuneCommon Windows PC management tasks with the Intune software client