Vyřazení zařízení ze správy IntuneRetire devices from Intune management

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Nezáleží na tom, jestli zařízení patří společnosti nebo jednotlivci, nakonec ho bude potřeba odebrat ze správy v Intune.Whether devices are corporate-owned or personally owned, eventually a managed device needs to be removed from Intune management.

Zařízení se z Intune nikdy neodeberou bez vašeho zásahu, a to ani v případě, že se daná zařízení po nějakou dobu ke službě Intune nepřipojila.Devices are never removed from Intune without your intervention, even if the devices haven't connected to the Intune service for a period of time.

Vyřazení zařízení může mít různé důvody:You might need to retire a device for a variety of reasons:

 • Uživatel opustí společnost plánovaným způsobem („spravovaný“ odchod).User leaves a company in a planned way (“managed” departure)
 • Uživatel opustí společnost náhle (dostane výpověď, skončí atd.).User leaves abruptly (gets fired, quits, etc.).
 • Dojde ke ztrátě zařízení.Loss of device
 • Zařízení se začne používat jinak (přesune se k jinému uživateli, začne se používat jiným způsobem atd.).Repurpose of a device (move to another user, reuse for a different purpose, etc.)

Spravované mobilní zařízení můžete vymazat buď selektivně, nebo úplně. Můžete ho také zamknout a resetovat jeho heslo.You can do either a selective wipe or a full wipe on a device that's managed as a mobile device, or you can lock a device and reset its password. Pokud zařízení vymažete, uvolníte předplatné uživatele, které můžete přidat jinému zařízení.By wiping the device, you free up the user's subscription to add a different device. Vyřadit můžete také počítače, které jsou spravované klientským softwarem Intune.You can also retire PCs that are managed with the Intune client software.

Vymazání dat a aplikací ze zařízeníWipe data and apps from devices

Při selektivním i úplném vymazání se zařízení odebere ze správy v Intune tím, že se odeberou jeho zásady a portál společnosti.Both a selective wipe and a full wipe remove the device from Intune management by removing its policy and the company portal. V zařízení tak nebudou přihlašovací údaje potřebné pro přihlášení k prostředkům společnosti, jako je Microsoft SharePoint, e-mail nebo Office 365.As a result, the device no longer has the necessary credentials to sign in to company resources like Microsoft SharePoint, email, or Office 365.

Selektivní vymazání by se mělo upřednostňovat u zaměstnanců, kteří mají v Intune zaregistrované své vlastní zařízení, protože vymazání dat se v tomto případě nedotkne osobních údajů uložených na zařízení.Selective wipe is the preferred action for employees who have enrolled their own devices in Intune because it does not affect personal information on the device. Odeberou se jenom firemní data.Only corporate data is removed.

Pro zařízení, která je třeba přiřadit někomu jinému, můžete také použít úplné vymazání, které resetuje zařízení do továrního nastavení.For devices that need to be repurposed, you can also use a full wipe, which resets the device to factory default settings.

Odebrání uživatelských licencí a spravovaných zařízeníRemoving user licenses and managed devices

Když odeberete uživatelskou licenci, zařízení zaregistrovaná tímto uživatelem přestanou být registrovaná.When you remove a user license, that user's enrolled devices cease to be enrolled. Doporučujeme, abyste před odebráním licence Intune uživateli nejdříve odebrali podniková data ze spravovaných zařízení.As a best practice, you should use selective wipe to remove company data from managed devices before removing the Intune license for a user. Jakmile uživatelskou licenci odeberete, nemůže být zařízení cílem vzdálených akcí.Once you remove the user license, the device cannot be targeted for remote actions.

Odstranění zařízení na portálu služby Azure Active DirectoryTo delete devices in the Azure Active Directory portal

 1. Přihlaste se přihlašovacími údaji vaší organizace na http://aka.ms/accessaad nebo https://portal.office.com a potom zvolte Centra pro správu > Azure AD.Sign in with your organization credentials to http://aka.ms/accessaad or https://portal.office.com, and then choose Admin centers > Azure AD.

 2. Pokud nemáte předplatné Azure, vytvořte ho.Create an Azure subscription if you don’t have one. Pokud máte placený účet, nepotřebujete k tomu platební kartu ani platbu.This should not require a credit card or payment if you have a paid account. Vyberte odkaz na registraci bezplatného předplatného Azure Active Directory.Choose the Register your free Azure Active Directory subscription link.

 3. Zvolte Active Directory a vyberte svoji organizaci.Choose Active Directory, and then choose your organization.

 4. Zvolte kartu Uživatelé.Choose the Users tab.

 5. Vyberte uživatele, kterému chcete odstranit zařízení.Choose the user whose devices you want to delete.

 6. Zvolte Zařízení.Choose Devices.

 7. Vyberte příslušná zařízení a zvolte Odstranit zařízení.Choose the devices as appropriate, and then choose Delete device. Zařízení se vymaže při příští synchronizaci se službou Active Directory.The device will be deleted the next time it syncs with Active Directory. To obvykle proběhne do čtyř hodin.This typically happens within four hours. Po synchronizaci se zařízení vyřadí ze správy.After syncing, the device is removed from management. Tím se také odebere jedno zařízení z limitu počtu zařízení pro daného uživatele.This removes one device from the device limit for this user.

Vyřazení spravovaných počítačůRetire managed computers

Počítače spravované v klientském softwaru Intune je možné odebrat ze správy v konzole pro správu Intune.Computers that Intune client software manages can be removed from management in the Intune admin console. Tím se také z počítače odinstaluje klientský software a odstraní se z něj zásady Intune.This also uninstalls the client software and deletes the Intune policy from the computer. Viz informace o vyřazení počítačů spravovaných pomocí klientského softwaru Intune.See information about retiring computers managed with the Intune client software.

Zablokování přístupu k zařízeníBlock access a device

Při ztrátě zařízení nebo když ho musíte vyřadit, protože zaměstnanec opustil společnost, ale hardware vlastněný společností nevrátil zpět, také můžete resetovat heslo a zařízení vzdáleně zamknout.If a device is lost or when you must retire a device because an employee left your company without returning a company-owned hardware, you can also passcode reset and remotely lock the device. Tím se zajistí ochrana informací společnosti před zneužitím, i když může být nutné zařízení odepsat jako ztrátu.This keeps company information from being misused, although you might have to write the device off as a loss.

Také můžete chtít odvolat licenci pro uživatelský účet Intune zaměstnance.You also want to revoke the license from the employee's Intune user account. Tím se licence uvolní a je možné ji přiřadit novému uživatelskému účtu.This frees up the license, and you can assign it to a new user account.

Vyřazení zařízeníRetire hardware

V některých případech zařízení samotné dosáhne konce své životnosti.Sometimes, it’s the device itself that has reached its end of life. V takových případech obnovením zařízení do továrního nastavení s plným vymazáním odeberete všechna data a také odebere zařízení ze služby Intune.In such cases, resetting it to factory settings with a full wipe removes all data and removes the device from Intune. Pak můžete hardware vyřadit v souladu se zásadami společnosti.Then, you can get rid of the hardware according to your company’s policy.

Viz takySee also

Lepší ochrana dat s využitím úplného nebo selektivního vymazáníHelp protect your data with full or selective wipe