Povolení registrace zařízení s Androidem for WorkEnable enrollment of Android for Work devices

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Pokud chcete umožnit správu zařízení s Androidem for Work, musíte do Intune přidat vazbu na Android for Work.To enable management of Android for Work devices, you must add an Android for Work binding to Intune. Abyste mohli registrovat zařízení, která podporují Android for Work, ale byla předtím zaregistrovaná jako běžná zařízení s Androidem, musíte registraci těchto zařízení zrušit a pak je znovu zaregistrovat.To enroll devices that support Android for Work but were previously enrolled as regular Android devices, the devices must be unenrolled and then re-enrolled.

Přidání vazby na Android for Work do IntuneAdd Android for Work Binding for Intune

 1. Nastavení IntuneSet up Intune
  Pokud jste to ještě neudělali, připravte se na správu mobilních zařízení nastavením autority pro správu mobilních zařízení na Microsoft Intune a nastavením správy MDM.If you haven’t already, prepare for mobile device management by setting the mobile device management authority as Microsoft Intune and setting up MDM.

 2. Konfigurace vazby na Android for WorkConfigure Android for Work binding
  Přihlaste se jako správce Intune a otevřete konzolu pro správu Microsoft Intune, přejděte na Správa > Správa mobilních zařízení > Android for Work a klikněte na Konfigurovat. Otevře se web Android for Work v obchodě Google Play.As an Intune administrator, open the Microsoft Intune administration console, go to Administration > Mobile Device Management > Android for Work, and click Configure to open Google Play's Android for Work website. Tento web se otevře v nové záložce prohlížeče.This will open in a new tab in your browser.

 3. Přihlášení ke GoogluLog in to Google
  Na přihlašovací stránce Googlu zadejte účet Google, který bude přidružený ke všem úlohám správy Androidu for Work v tomto tenantovi.On Google's sign-in page, enter the Google account that will be associated with all Android for Work management tasks for this tenant. Jedná se o účet Google sdílený správci IT ve vaší organizaci, kteří spravovali a publikovali aplikace v konzole Play for Work.This is the Google account shared among your organization's IT admins that used to manage and publish apps in the Play for Work console.

 4. Zadání podrobností o organizaciProvide organization details
  Do pole Název organizace zadejte název své organizace.Provide your company's name for the Organization name. Jako Poskytovatel EMM (Enterprise Mobility Management) by se měl zobrazit Microsoft Intune.For Enterprise mobility management (EMM) provider, Microsoft Intune should be displayed. Vyjádřete souhlas se smlouvou pro Android for Work a klikněte na Potvrdit.Agree to the Android for Work agreement, and then click Confirm. Vaše žádost bude zpracována.Your request will be processed.

Nastavení registrace Androidu for WorkSpecify Android for Work Enrollment Settings

Android for Work je podporovaný jen na určitých zařízeních s Androidem.Android for Work is only supported on certain Android devices. Přečtěte si požadavky Googlu na Android for Work.See Google's Android for Work requirements. Zařízení, které podporuje Android for Work, bude podporovat také správu konvenčního Androidu.Any device that supports Android for Work will also support conventional Android management. Intune umožňuje určit, jak se mají spravovat zařízení podporující Android for Work:Intune lets you specify how devices that support Android for Work should be managed:

 • Spravovat všechna zařízení jako Android – Všechna zařízení s Androidem, včetně zařízení podporujících Android for Work, se zaregistrují jako zařízení s konvenčním Androidem.Manage all devices as Android - All Android devices, including devices that support Android for Work, will be enrolled as conventional Android devices.
 • Spravovat podporovaná zařízení jako Android for Work – Všechna zařízení, která podporují Android for Work, se zaregistrují jako zařízení s Androidem for Work.Manage supported devices as Android for Work - All devices that support Android for Work are enrolled as Android for Work devices. Jakékoli zařízení s Androidem, které nepodporuje Android for Work, se zaregistruje jako zařízení s konvenčním Androidem.Any Android device that does not support Android for Work is enrolled as a conventional Android device.
 • Spravovat podporovaná zařízení pro uživatele v těchto skupinách jako Android for Work – Umožňuje zacílit správu Androidu for Work na omezenou sadu uživatelů.Manage supported devices for users only in these user groups as Android for Work - Lets you target Android for Work management to a limited set of users. Jen zařízení členů vybraných skupin, kteří zaregistrují zařízení podporující Android for Work, se zaregistrují jako zařízení s Androidem for Work.Only members of the selected groups who enroll a device that supports Android for Work are enrolled as Android for Work devices. Všechna ostatní se zaregistrují jako zařízení s Androidem.All others are enrolled as Android devices. To se hodí při pilotním nasazení Androidu for Work.This is useful during Android for Work pilots.

Další postup pro Android for WorkNext steps for Android for Work

Po konfiguraci vazby na Android for Work a nastavení můžete:After configuring the Android for Work binding and settings, you can do the following:

Zrušení vazby na účet pro správu Androidu for WorkUnbinding your Android for Work administrative account

Registraci a správu Androidu for Work můžete vypnout.You can turn off Android for Work enrollment and management. Při kliknutí na možnost pro zrušení vazby v konzole pro správu Intune se zruší registrace všech zaregistrovaných zařízení s Androidem for Work a odebere se vztah mezi účtem Android for Work a službou Intune.Clicking Unbind in the Intune administration console removes all enrolled Android for Work devices from enrollment and removes the relationship between the Android for Work account and Intune.

Jak zrušit vazbu na účet Android for WorkHow to unbind an Android for Work account

 1. Zrušení vazby na Android for WorkUnbind Android for Work binding
  Jako správce otevřete konzolu pro správu Microsoft Intune, přejděte na Správa > Správa mobilních zařízení > Android for Work a klikněte na Zrušit vazbu.As an administrative user, open the Microsoft Intune administration console, go to Administration > Mobile Device Management > Android for Work, and click Unbind.

 2. Souhlas s odstraněním vazby na Android for WorkAgree to delete Android for Work binding
  Kliknutím na Ano odstraníte vazbu a zrušíte v Intune registraci všech zařízení s Androidem for Work.Click Yes to delete the binding and unenroll all Android for Work devices from Intune.