Nastavení správy zařízení s AndroidemSet up Android device management

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Správce Intune může na Portálu společnosti povolit správu zařízení s Androidem, včetně zařízení se sadou Samsung Knox Standard.As an Intune administrator, you can enable management of Android devices, including Samsung Knox Standard devices, from the Company Portal. Uživatelé pak mohou k registraci svých zařízení použít aplikaci Portál společnosti, která je k dispozici v obchodě Google Play.Users can then enroll their devices using the Company Portal app that is available from Google Play.

Zařízení s Androidem se standardně můžou registrovat do Intune.By default, Android devices are allowed to enroll in Intune. Pokud chcete u zařízení s Androidem zablokovat možnost registrace, přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů správce na portál pro správu Microsoft Intune.To block Android devices from enrolling, sign to the Microsoft Intune admin portal with your admin credentials. Zvolte Správce > Správa mobilního zařízení > Pravidla registrace a potom zrušte zaškrtnutí políčka Povolit zařízení s Androidem.Choose Admin > Mobile Device Management > Enrollment Rules and then clear the Allow Android devices check box.

 1. Nastavení IntuneSet up Intune
  Pokud jste to ještě neudělali, připravte se na správu mobilních zařízení nastavením autority pro správu mobilních zařízení na Microsoft Intune a nastavením správy MDM.If you haven’t already, prepare for mobile device management by setting the mobile device management authority as Microsoft Intune and setting up MDM.

 2. Povolení registrace zařízení s AndroidemAndroid enrollment enabled
  K povolení registrace mobilních zařízení s Androidem nejsou potřeba žádné další konfigurace v konzole Intune.No additional configurations in the Intune console are needed to enable Android mobile device enrollment.

 3. Informujte uživatele, jak můžou svá zařízení zaregistrovat, aby získali přístup k firemním prostředkům.Tell your users how to enroll their devices to get access to company resources.

  Postup registrace koncových uživatelů najdete v tématu Registrace zařízení s Androidem v Intune.For end-user enrollment instructions, see Enroll your Android device in Intune. Proces registrace uživatele informuje, co můžou očekávat a co správci IT na jejich zařízeních uvidí a neuvidí.The enrollment process tells users what they can expect, and what IT administrators can and can't see on their devices.

  Informace o dalších úlohách koncových uživatelů najdete v článcích:For information about other end-user tasks, see these articles:

Vzhledem k absenci obchodu Google Play v Číně musí zařízení s Androidem získávat Portál společnosti z čínských marketplace aplikací.Due to the absence of Google Play Store in China, Android devices must obtain the Company Portal from Chinese app marketplaces. Aplikace Portál společnosti pro Android bude dostupná ke stažení v těchto obchodech:The Company Portal app for Android will be available for download on the following stores:

Ke komunikaci se službou Microsoft Intune používá aplikace Portál společnosti pro Android služby Google Play.The Company Portal app for Android uses Google Play Services to communicate with the Microsoft Intune service. Vzhledem k tomu, že služby Google Play ještě nejsou v Číně dostupné, může provádění kterékoli z následujících úloh trvat až 8 hodin.Since Google Play Services are not yet available in China, performing any of the following tasks can take up to 8 hours to complete.

Konzola správce IntuneIntune Admin Console Aplikace Portál společnosti Intune pro AndroidIntune Company Portal app for Android Web Portál společnosti IntuneIntune Company Portal Website
Úplné vymazáníFull wipe Odebrání vzdáleného zařízeníRemove a remote device Odebrání zařízení (místní a vzdálené)Remove device (local and remote)
selektivní vymazáníSelective wipe Resetování zařízeníReset device Resetování zařízeníReset device
Nasazení nových nebo aktualizovaných aplikacíNew or updated app deployments Instalace dostupných obchodních aplikacíInstall available line-of-business apps Resetování hesla zařízeníDevice passcode reset
Vzdálené uzamčeníRemote lock
Resetování heslaPasscode reset

Související témataSee also

Předpoklady registrace zařízení v Microsoft IntunePrerequisites to enrolling devices in Microsoft Intune