Nastavení správy zařízení s iOSem a MacOSSet up iOS and Mac device management

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

V Intune můžete spravovat tato mobilní zařízení: iPady, iPhony a zařízení se systémem macOS. Intune uživatelům nabízí přístup k firemnímu e-mailu a aplikacím.Intune enables mobile device management (MDM) of iPads, iPhones, and macOS devices and gives users access to company email and apps. Intune potřebuje pro správu zařízení s iOSem a MacOS certifikát APNs (Apple Push Notification service) od společnosti Apple.An Apple Push Notification service (APNs) certificate is required for Intune to manage iOS and Mac devices. Po přidání certifikátu do Intune si uživatelé mohou nainstalovat aplikaci Portál společnosti, aby mohli zaregistrovat svá zařízení. Správce také může nastavit správu zařízení s iOSem patřících společnosti.After the certificate is added to Intune, users can install the Company Portal app to enroll their devices, or the admin can set up corporate-owned iOS device management.

 1. Nastavení IntuneSet up Intune
  Pokud jste to ještě neudělali, připravte se na správu mobilních zařízení nastavením autority pro správu mobilních zařízení na Microsoft Intune a nastavením správy MDM.If you haven’t already, prepare for mobile device management by setting the mobile device management authority as Microsoft Intune and setting up MDM.

 2. Získání žádosti o podepsání certifikátuGet a certificate signing request
  Přihlaste se jako uživatel s oprávněním správce a otevřete konzolu pro správu Microsoft Intune, přejděte na Správa > Správa mobilních zařízení > iOS a Mac OS X > Nahrát certifikát APNs a zvolte Stáhnout žádost o certifikát služby APN.As an administrative user, open the Microsoft Intune administration console, go to Administration > Mobile Device Management > iOS and Mac OS X > Upload an APNs Certificate, and then choose Download the APNs certificate request. Uložte soubor žádosti o podepsání certifikátu (.csr) místně.Save the certificate signing request (.csr) file locally. Soubor .csr slouží k vyžádání certifikátu vztahu důvěryhodnosti z portálu Apple Push Certificates Portal.The .csr file is used to request a trust relationship certificate from the Apple Push Certificates Portal.

  Dialogové okno nahrání certifikátu služby APN

 3. Získání certifikátu APNs (Apple Push Notification Service)Get an Apple Push Notification service certificate
  Přejděte na portál Apple Push Certificates Portal a přihlaste se pod Apple ID vaší společnosti, abyste mohli vytvořit certifikát APN pomocí souboru .csr.Go to the Apple Push Certificates Portal, and sign in with your company Apple ID to create the APNs certificate by using the .csr file. Když na portálu Apple Push Certificate Portal zvolíte Nahrát, získáte soubor .json, který se nedá použít pro služby APN.After choosing Upload on Apple's Push Certificate Portal, you will receive a .json file that cannot be used for APNs. Dokončete stahování a vraťte se na portál Apple Push Certificates Portal do nabídky Certifikáty pro servery třetích stran a zvolte Stáhnout.Complete the download, return to the Apple Push Certificates Portal for Certificates for Third-Party Servers, and then choose Download.

  Stáhněte si certifikát služby APN ( soubor .pem) a uložte ho místně.Download the APNs (.pem) certificate, and save the file locally.

  Poznámka

  Tento certifikát APNs je potřeba každý rok obnovit (ne nahradit).Every year, you need to renew (not replace) this APNs certificate. Přihlaste se pod stejným Apple ID na portál Apple Push Certificate a obnovte certifikát. Potom si podle stejných pokynů, které jsou uvedené v tomto tématu, stáhněte certifikát a nahrajte ho do Intune.Use this same Apple ID to sign in to Apple's Push Certificate Portal to renew the certificate, and then use the same instructions in this topic to download the certificate, and then upload it to Intune.

 4. Přidání certifikátu APNs do služby IntuneAdd the APNs certificate to Intune
  V konzole pro správu Microsoft Intune přejděte na Správa > Správa mobilních zařízení > iOS a Mac OS X > Nahrát na server certifikát služby APN a zvolte Nahrát na server certifikát služby APN.In the Microsoft Intune administration console, go to Administration > Mobile Device Management > iOS and Mac OS X > Upload an APNs Certificate, and then choose Upload the APNs certificate. Přejděte k souboru certifikátu (.pem), zvolte Otevřít a zadejte své Apple ID.Go to the certificate (.pem) file, choose Open, and then enter your Apple ID. S certifikátem APNs může Intune registrovat a spravovat zařízení se systémem iOS vynucením zásady registrace mobilních zařízení.With the APNs certificate, Intune can enroll and manage iOS devices by pushing policy to enrolled mobile devices.

 5. Informujte uživatele, jak můžou svá zařízení zaregistrovat, aby získali přístup k firemním prostředkům.Tell your users how to enroll their devices to get access to company resources.

  Pokyny k registraci koncových uživatelů najdete v tématech Registrace zařízení se systémem iOS v Intune a Registrace zařízení se systémem macOS v Intune.For end-user enrollment instructions, see Enroll your iOS device in Intune and Enroll your macOS device in Intune. Proces registrace uživatele informuje, co můžou očekávat a co správci IT na jejich zařízeních uvidí a neuvidí.The enrollment process tells users what they can expect, and what IT administrators can and can't see on their devices.

  Informace o dalších úlohách koncových uživatelů najdete v článcích:For information about other end-user tasks, see these articles:

Pokud společnost nebo organizace koupí uživatelům zařízení s iOS, může je také zaregistrovat pro správu jako zařízení s iOSem patřící společnosti.If your company or organization buys iOS devices for users, those devices can also be enrolled for management as company-owned iOS devices.

Viz takéSee Also

Předpoklady registrace zařízení do Microsoft IntunePrerequisites for enrollment with Microsoft Intune