Nastavení integrace služby Skycure se službou IntuneSet up the Skycure integration with Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Pokud chcete mít možnosti jednotného přihlašování, musíte aplikace Skycure přidat do služby Azure AD.You need to add Skycure apps into Azure AD to have Single Sign On capabilities.

Před zahájenímBefore you begin

Použití účtu služby Azure AD k integraci služeb Intune a SkycureAzure AD account used to integrate Intune and Skycure

 • Než spustíte základní nastavení služby Skycure, ujistěte se, že máte účet Azure AD v konzole pro správu Skycure správně nastavený.Make sure you have the Azure AD account properly configured in the Skycure Management console, before starting the Skycure Basic setup process.

Srovnání úplné integrace a integrace jen pro čteníFull integration vs. Read-only

Služba Skycure podporuje dva způsoby integrace se službou Intune:Skycure supports two modes of integration with Intune:

 • Integrace jen pro čtení (základní nastavení): Vytvoří pouze inventář zařízení z adresáře služby Azure Active Directory a naplní ho do konzoly Skycure.Read-only integration (Basic setup): Only inventories devices from Azure Active Directory and populates them in the Skycure console.
  • Pokud nejsou políčka Report the health and risk of devices to Intune (Hlásit stav a riziko zařízení službě Intune) a Also report security incidents to Intune (Hlásit službě Intune také bezpečnostní incidenty) v konzole pro správu Skycure zaškrtnutá, znamená to, že integrace je jen pro čtení, a proto se ve službě Intune nikdy nezmění stav zařízení (vyhovující nebo nevyhovující).If the Report the health and risk of devices to Intune, and Also report security incidents to Intune boxes are not selected in the Skycure Management console, the integration is read-only and therefore will never change a devices state (compliant or noncompliant) in Intune.
 • Úplná integrace: Umožňuje službě Skycure odesílat podrobnosti o rizikových a bezpečnostních incidentech do služby Intune, která vytváří obousměrnou komunikaci mezi oběma cloudovými službami.Full integration: Allows Skycure to report devices on risk and security incident details to Intune, which creates a bi-directional communication between both cloud services.

Jak se aplikace Skycure používají se službami Azure AD a Intune?How the Skycure apps are used with Azure AD and Intune?

 • Aplikace pro iOS: Umožňuje koncovým uživatelům přihlásit se do služby Azure AD pomocí aplikace pro iOS.iOS app: Allows end-users to sign in to Azure AD using an iOS app.

 • Aplikace pro Android: Umožňuje koncovým uživatelům přihlásit se do služby Azure AD pomocí aplikace pro Android.Android app: Allows end-users to sign in to Azure AD using an Android app.

 • Aplikace pro správu: Toto je aplikace Skycure pro více klientů služby Azure AD, která umožňuje komunikaci typu služba-služba se službou Intune.Management app: This is the Skycure Azure AD multi-tenant app which enables service-to-service communication with Intune.

Postup nastavení integrace jen pro čtení mezi službami Intune a SkycureTo set up the read-only integration between Intune and Skycure

Important

Přihlašovacími údaji správce služby Skycure je e-mail, který musí patřit platnému uživateli služby Azure Active Directory, jinak se přihlášení nezdaří.The Skycure admin credentials is an e-mail that must belong to a valid user in the Azure Active Directory, otherwise the login will fail. Služba Skycure k ověření správce používá jednotné přihlašování (SSO) služby Azure Active Directory.Skycure uses Azure Active Directory to authenticate its admin using Single Sign On (SSO).

 1. Přejděte do konzoly pro správu Skycure.Go to Skycure Management Console.

 2. Zadejte své přihlašovací údaje správce Skycure a potom klikněte na Continue (Pokračovat).Enter your Skycure admin credentials, then click Continue.

 3. Přejděte na Settings (Nastavení) a v části Intune Integration (Integrace služby Intune) vyberte Basic Setup (Základní nastavení).Go to Settings, choose Basic Setup under Intune Integration.

 4. Klikněte na popisek iOS App (Aplikace pro iOS), na kterém je napsáno Add to Active Directory (Přidat do služby Active Directory).On the iOS App label, click on Add to Active Directory.

  Aplikace pro iOS v konzole pro správu Skycure

 5. Otevře se přihlašovací stránka. Zadejte své přihlašovací údaje do služby Intune a klikněte na Accept (Přijmout).Login page opens, enter your Intune credentials, then click Accept.

  Výzva k přihlášení aplikace pro iOS do služby Intune

 6. Jakmile je aplikace ve službě Azure AD přidaná, uvidíte v konzole pro správu Skycure ukazatel, že se aplikace do služby Azure AD úspěšně přidala.Once the app is added into Azure AD, you can see an indication that the app was successfully added into Azure AD on the Skycure Management console.

  Dokončení přidání aplikace pro iOS

Note

Stejný postup zopakujte pro aplikaci Skycure pro Android a aplikaci pro správu.Repeat the same process for the Skycure Android and Management apps.

Přidání skupiny zabezpečení služby Azure AD do služby SkycureAdd an Azure AD Security group into Skycure

Je potřeba přidat skupinu zabezpečení služby Azure AD, která obsahuje všechna zařízení se službou Skycure.You need to add an Azure AD security group that contains all devices running Skycure.

 1. Zadejte a vyberte všechny skupiny zabezpečení se zařízeními, na kterých běží služba Skycure, a potom klikněte na Apply changes (Použít změny).Enter and select all the security groups of devices that are running Skycure, then click on Apply changes.

  Konfigurace skupiny zabezpečení v konzole pro správu Skycure

Služba Skycure sesynchronizuje zařízení, na kterých běží její služba ochrany před mobilními hrozbami se skupinami zabezpečení služby Azure AD.Skycure syncs the devices running its Mobile Threat Defense service with the Azure AD security groups.

Dokončení konfigurace skupiny zabezpečení v konzole pro správu Skycure

Nastavení úplné integrace mezi službami Intune a SkycureSet up the full integration between Intune and Skycure

 1. Přejděte do konzoly pro správu Skycure.Go to Skycure Management Console.

 2. Zadejte své přihlašovací údaje správce Skycure a potom klikněte na Continue (Pokračovat).Enter your Skycure admin credentials, then click Continue.

 3. Přejděte na Settings (Nastavení) a v části Intune Integration (Integrace služby Intune) vyberte Full Integration (Úplná integrace).Go to Settings, choose Full Integration under Intune Integration.

 4. Zaškrtněte tato nastavení:Check the following settings:

  a.a. Report the health and risk of device to Intune (Hlásit stav a riziko zařízení službě Intune)Report the health and risk of device to Intune

  b.b. Also report security incidents to Intune (Hlásit službě Intune také bezpečnostní incidenty)Also report security incidents to Intune

 5. Klikněte na Apply changes (Použít změny).Click on Apply changes.

  Dokončení úplné integrace služby Skycure

Další krokyNext steps

Povolení ochrany před mobilními hrozbami Skycure ve službě IntuneEnable Skycure Mobile Threat Defense in Intune