Určení podnikem vlastněných zařízení podle kódů IMEI (International Mobile Equipment Identity)Specify corporate-owned devices with international mobile equipment identity (IMEI) numbers

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Microsoft Intune umožňuje správcům importovat kódy IMEI (International Mobile Equipment Identity) pro platformy mobilních zařízení, aby pomocí těchto kódů mohli identifikovat mobilní zařízení patřící společnosti.Microsoft Intune lets admins import international mobile equipment identity (IMEI) numbers for mobile device platforms by using IMEI numbers to help identify corporate-owned mobile devices. Po registraci zařízení v Intune se můžete na zařízení s importovanými kódy IMEI podívat v části Skupiny > Přehled > Všechna zařízení.After devices are enrolled in Intune, you can see devices that have imported IMEI numbers under Groups > Overview > All Devices. Zařízení s importovanými kódy IMEI mají v seznamu Skupina zařízení ve sloupci Vlastnictví údaj Firemní.Device group lists devices that have imported IMEI numbers as Corporate in the Ownership column.

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Skupiny > Všechna zařízení > Firemní předregistrovaná zařízení > Podle IMEI (všechny platformy) a pak zvolte Přidat zařízení.In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices > All Corporate Pre-enrolled Devices > By IMEI (All platforms), and then choose Add devices…. Zařízení můžete přidat dvěma způsoby:You can add devices in two ways:

  • Nahráním souboru .csv se sériovými čísly – Vytvořte seznam oddělený čárkami (.csv), který bude mít dva sloupce, a nebude mít záhlaví. Soubor .csv může obsahovat maximálně 5000 zařízení, ale jeho velikost nesmí překročit 5 MB.Upload a .csv file that has serial numbers – Create a two-column, comma-separated value (.csv) list without a header, and limit the list to 5,000 devices or 5 MB per .csv file. Pole podrobností může obsahovat nejvýše 128 znaků.The details field is limited to 128 characters.

   <IMEI č. 1><IMEI #1> <Podrobnosti o zařízení č. 1><Device #1 Details>
   <IMEI č. 2><IMEI #2> <Podrobnosti o zařízení č. 2><Device #2 Details>

   V textovém editoru vypadá soubor .csv takhle:This .csv file when viewed in a text editor appears as:

   01234567890123,device details
   02234567890123,device details
   
  • Přidáním podrobností o zařízení ručně – Zadejte kód IMEI a podrobnosti až o 15 zařízeních.Manually add device details - Enter the IMEI number and device details of up to 15 devices.

  Pole Podrobnosti se používá pro účely správy.The Details field is for administrative use. Můžete sem zadat podrobnosti, které usnadní identifikaci zařízení v seznamu zařízení vlastněných společností, která jsou uvedená podle ID hardwaru.You can specify details to help identify the device in the list of Corporate-owned devices listed by hardware ID. Tyto informace se neodesílají do zařízení, ale zobrazí se v konzole Intune.This information is not sent to the device, but it will appear in the Intune console.

 2. Vyberte Další.Choose Next.

 3. V podokně Zkontrolovat zařízení můžete potvrdit kódy IMEI importovaných zařízení.On the Review Devices pane, you can confirm the imported device IMEI numbers. Můžete také rozhodnout, zda mají být při opětovném importu kódů IMEI přepsané Podrobnosti.You can also decide whether to overwrite the Details for IMEI numbers that are being imported again. Pokud chcete zachovat aktuální podrobnosti, zrušte zaškrtnutí pole Přepsat.You can uncheck the Overwrite box to preserve the Current details. Zvolením Dokončit naimportujete čísla IMEI.Choose Finish to import the IMEI numbers.
 4. Importované kódy IMEI a popisy se přidají do seznamu Podle IMEI (všechny platformy).The imported IMEI numbers and descriptions are added to the By IMEI (All platforms) list.

Important

Když importujete kód IMEI zařízení s Androidem, uvědomte si, že některá zařízení s Androidem můžou mít více kódů IMEI.If you are importing IMEI numbers for Android devices, be aware that some Android devices can have multiple IMEI numbers. Pokud importujete kód IMEI, který ale není kódem IMEI, který zařízení oznámilo službě Intune, bude zařízení označené jako osobní, a ne jako firemní.If you import an IMEI number but it is not the IMEI reported to Intune by the device, the device will be classifed as a personal device instead of a company-owned device.

Když se zařízení s kódem IMEI zaregistruje v Intune, většinou když uživatel instaluje aplikaci Portál společnosti a dokončuje registraci, bude zařízení označeno jako majetek společnosti a zobrazí se jako zaregistrované ve skupině Zařízení IMEI.When a device that has IMEI number enrolls in Intune, usually when a user installs the Company Portal app and completes the enrollment process, the device will be tagged as corporate-owned and appear as enrolled in the IMEI Devices group.

Note

Když organizaci v blízké budoucnosti migrujete na nový portál Azure Portal, uvidíte v této funkci změnu.When your organization is migrated to the new Azure portal in the near future, you will see a change to this feature. V existující konzole správce Intune můžou správci přijímat přidružené podrobnosti z nahraného CSV a přepsat existující podrobnosti pro jednotlivé identifikátory hardwaru.In the existing Intune administrator console, admins can accept associated details from an uploaded CSV and overwrite the existing details for individual hardware identifiers. V novém portálu Azure Portal bude možné automaticky přepsat podrobnosti pro všechny identifikátory hardwaru nebo ignorovat všechny nové podrobnosti pro existující identifikátory.In the new Azure portal, you’ll be able to automatically overwrite the details for all hardware identifiers or to ignore all new details for existing identifiers.

Podrobné specifikace o číslech IMEI najdete na stránce 3GGPP TS 23.003.For detailed specifications about International Mobile Equipment Identifiers, see 3GGPP TS 23.003.