Nastavení zásad podmínek a ujednání v Microsoft IntuneTerms and condition policy settings in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Pro skupiny uživatelů můžete nasadit podmínky a ujednání Intune a vysvětlit jim tak, jaký vliv má registrace, přístup k pracovním prostředkům a aplikace Portál společnosti na zařízení a uživatele.You can deploy Intune terms and conditions to user groups to explain how enrollment, access to work resources, and the Company Portal app affect devices and users. Uživatelé musí podmínky použití přijmout, aby mohli pomocí Portálu společnosti zaregistrovat svoje zařízení a získat přístup k prostředkům, které potřebují k práci.Users must accept the terms and conditions before they can use the Company Portal to enroll and access their work.

Můžete vytvořit a nasadit různé zásady obsahující různé podmínky a ujednání.You can create and deploy multiple policies containing different terms and conditions. Můžete také vytvořit několik verzí stejných podmínek a ujednání v různých jazycích a ty pak implementovat do svých příslušných skupin.You can also produce versions of the same terms and conditions in different languages and then deploy these to their appropriate groups.

Vytvoření zásad podmínek a ujednáníCreate a terms and conditions policy

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Zásady > Podmínky a ujednání.In the Microsoft Intune administration console click Policy > Terms and Conditions.

  Snímky obrazovky podmínek a ujednání

 2. Pokud chcete vytvořit novou zásadu podmínek a ujednání, klikněte na Přidat.Click Add to create a new terms and conditions policy.

  Můžete také upravit nebo odstranit existující zásady.You can also Edit or Delete an existing policy.

 3. Na stránce Vytvořit podmínky a ujednání zadejte následující informace:On the Create Terms and Conditions page, specify the following information:

  • Název—Jedinečný název zásady zobrazovaný v konzole služby IntuneName—A unique policy name displayed in the Intune console.

  • Popis—Podrobnosti, které vám pomůžou identifikovat zásadu v konzole služby IntuneDescription—Details that help you identify the policy in the Intune console.

  • Nadpis—Nadpis, který uživatelé uvidí na portálu společnostiTitle—The title users see in the company portal.

  • Text, který vysvětluje význam toho, když uživatel přijme podmínky—Popisek týkající se přijetí podmínek a ujednání, který uživatelé uvidí.Text to explain what it means if the user accepts—The label users see regarding acceptance. Například: „Souhlasím s podmínkami a ujednáními.“For example, “I agree to the terms and conditions.”

 4. Po dokončení klikněte na Uložit.When you are finished, click Save. Nová zásada se zobrazí v uzlu Podmínky a ujednání pracovního prostoru Zásady.The new policy is displayed in the Terms and Conditions node of the Policy workspace.

Nasazení zásady podmínek a ujednáníDeploy a terms and conditions policy

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Zásady > Podmínky a ujednání.In the Microsoft Intune administration console, click Policy > Terms and Conditions.

 2. V seznamu Zásady podmínek a ujednání vyberte zásadu, kterou chcete nasadit, a klikněte na Spravovat nasazení.In the Terms and Conditions Policies list, select the policy you want to deploy, and then click Manage Deployment.

 3. V dialogovém okně Spravovat nasazení vyberte skupiny uživatelů, pro které chcete zásadu nasadit, a klikněte na OK.In the Manage Deployment dialog box, select the user groups you will deploy the policy to, and then click OK.

  Když cíloví uživatelé použijí Portál společnosti, zobrazí se jim podmínky a ujednání služby Intune, které jste nasadili.When targeted users access the company portal, Intune displays the terms and conditions you deployed. Uživatelé tyto podmínky musí přijmout, aby mohli mít přístup k prostředkům společnosti.Users must accept these terms before they can gain access to company resources.

Monitorování zásad podmínek a ujednáníMonitor a terms and conditions policy

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Zásady > Podmínky a ujednání.In the Microsoft Intune administration console, click Policy > Terms and Conditions.

 2. V okně Vytvořit novou sestavu klikněte na Zobrazit sestavu.In the Create New Report window, click View Report. Sestava se otevře s podrobnostmi o tom, kteří uživatelé přijali podmínky a ujednání, které jste nasadili.The report will open detailing which users have accepted the terms and conditions you deployed.

Aktualizace a správa verzí pro podmínky a ujednáníUpdates and version control for terms and conditions

Při úpravách existujících zásad podmínek a ujednání můžete zvolit chování při nasazování zásad.When you edit an existing terms and conditions policy, you can choose which behavior occurs when you deploy the policy. Následující postup vám pomůže aktualizovat existující zásady podmínek a ujednání.Use the following procedure to help you update existing terms and conditions policies.

Práce s více verzemi podmínek a ujednáníWork with multiple versions of terms and conditions

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Zásady > Podmínky a ujednání.In the Microsoft Intune administration console, click Policy > Terms and Conditions.

 2. Vyberte zásadu podmínek a ujednání, kterou chcete upravit, a potom klikněte na Upravit.Select the terms and conditions policy that you want to edit, and then click Edit.

 3. Na stránce Upravit podmínky a ujednání proveďte veškeré požadované úpravy a pak určete, jestli tato nová verze vyžaduje, aby podmínky a ujednání přijali všichni uživatelé, nebo jestli se nová verze zobrazí jenom novým uživatelům.On the Edit Terms and Conditions page, make any required edits, and then specify whether this new version requires all users to accept the terms and conditions, or if only new users will see the new version.

  Doporučujeme zvýšit číslo verze a požadovat přijetí podmínek a ujednání vždy, když v podmínkách a ujednáních provedete významné změny.We recommend that you increase the version number and require acceptance any time you make significant changes to your terms and conditions policy. Aktuální verzi zachovejte, pokud například opravujete překlepy nebo měníte formátování.Keep the current version number if you are fixing typos or changing formatting, for example.

Viz takySee also

Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies