Pochopení operací Microsoft Intune pomocí sestavUnderstand Microsoft Intune operations by using reports

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Informace v tomto tématu vám pomůžou vytvářet a spravovat sestavy Microsoft Intune, které obsahují informace o softwaru, hardwaru a licencích k softwaru ve vaší organizaci.Use the information in this topic to help you create and manage Microsoft Intune reports that provide information about software, hardware, and software licenses in your organization.

Použití sestavUsing reports

Sestavy Intune obsahují informace o softwaru, hardwaru a licencích k softwaru ve vaší organizaci.Intune reports provide information about software, hardware, and software licenses in your organization. Sestavy vám můžou pomoct potvrdit aktuální potřeby a předpovídat budoucí výdaje.Reports can help you confirm current needs and forecast future spending. Pracovní prostor Sestavy poskytuje nástroje k vytváření a správě sestav.The Reports workspace gives you the tools to create and manage reports.

Typy sestavReport types

Typ sestavyReport type PopisDescription
Sestavy aktualizacíUpdate Reports Zobrazí aktualizace softwaru, které se úspěšně nainstalovaly na počítače ve vaší organizaci.Show the software updates that succeeded on computers in your organization. Zobrazí se i aktualizace, které se nainstalovat nepodařilo, čekají na instalaci, nebo jsou potřeba.They also show the updates that failed, are pending, or are needed. Další informace o aktualizaci softwaru najdete v tématu Udržování počítačů s Windows v aktuálním stavu díky softwarovým aktualizacím v Microsoft Intune.For more information on software updates, see Keep Windows PCs up to date with software updates in Microsoft Intune.
Sestavy zjištěného softwaruDetected Software reports Zobrazují software, který je nainstalován na počítačích ve vaší organizaci.Show software that is installed on computers in your organization. Zahrnuty jsou i verze softwaru.Software versions are included. Zobrazené informace můžete filtrovat na základě vydavatele softwaru a kategorie softwaru.You can filter the information that displays based on the software publisher and the software category. Zvolením směrové šipky vedle položky seznamu můžete aktualizace v seznamu rozbalit a zobrazit tak další podrobnosti (třeba počítače, na kterých jsou nainstalované).You can expand the updates in the list to show more detail (such as the computers on which an update is installed) by choosing the directional arrow next to the list item.

Když v Intune vyřadíte počítače z provozu nebo změníte jejich členství ve skupinách, může trvat několik minut, než se tyto změny v sestavě zjištěného softwaru projeví.When you retire computers or change their group memberships in Intune, it can take several minutes for these changes to be reflected in the Detected Software report. Pokud chcete nejaktuálnější data inventáře softwaru, po vyřazení počítačů nebo změně jejich členství ve skupinách počkejte několik minut a až pak spusťte sestavu zjištěného softwaru zahrnující tyto počítače.For the most accurate software inventory data, wait a few minutes after retiring computers or changing their group memberships before you run a detected software report that includes those computers.
Sestavy inventáře počítačůComputer Inventory Reports Zobrazují informace o spravovaných počítačích ve vaší organizaci.Show information about managed computers in your organization. Pomocí této sestavy můžete plánovat nákupy hardwaru a lépe porozumět hardwarovým potřebám uživatelů ve vaší organizaci.Use this report to plan hardware purchases and to understand more about the hardware needs of users in your organization. Další informace o práci se spravovanými počítači najdete v tématu Správa počítačů s Windows pomocí Intune.For more information on working with managed computers, see Manage Windows PCs with Microsoft Intune.
Sestavy inventáře mobilních zařízeníMobile Device Inventory Reports Zobrazují informace o mobilních zařízeních ve vaší organizaci.Show information about the mobile devices in your organization. Zobrazené informace můžete filtrovat podle skupin, podle toho, jestli byl v zařízení provedený jailbreak nebo rootování, a podle operačního systému.You can filter the information that displays based on groups, whether the device is a jailbroken or rooted device, and by operating system.
Sestavy zakoupených licencíLicense Purchase Reports Zobrazují názvy softwaru pro všechen licencovaný software ve vybraných skupinách licencí podle jejich licenčních smluv.Show the software titles for all licensed software in selected license groups, based on their licensing agreements. Pokud se informace o licencích softwaru déle než 24 hodin neaktualizují, aktualizují se při vygenerování sestavy licencí.If software license information has not refreshed in more than 24 hours, it will refresh when you generate a license report. Sestava licencí není přesný výčet názvů používaného softwaru ani doklad o souladu se smlouvami.A license report is not an exact calculation of software titles that are being used, or proof of compliance with agreements. Sestava je nástroj, který vám pomůže provádět rozhodnutí týkající se licencování pro vaši organizaci.The report is a tool to help you make licensing decisions for your organization. Intune nemusí rozpoznat některé produkty, které mohou mít multilicenci Microsoftu.Intune might not detect some products that are able to have a Microsoft volume license. Jsou k dispozici tyto filtry:The available filters are:

Všechny smlouvy – zobrazí všechny licencované softwarové produkty, které jsou spravované prostřednictvím Intune.All agreements shows all licensed software products that are managed by Intune.

Multilicenční smlouvy – zobrazí jenom softwarové produkty webu VLSC (Volume Licensing Service Center).Volume licensing agreements shows only Volume Licensing Service Center (VLSC) software products.

Licenční smlouvy na ostatní software – zobrazí softwarové produkty, které jsou spravované mimo VLSC.Other software licensing agreements shows software products that are managed outside of the VLSC.
Sestavy instalací a licencíLicense Installation Reports Porovnávají software nainstalovaný na počítačích ve vaší organizaci s aktuálními licenčními smlouvami podle webu VLSC.Compare installed software on computers in your organization with your current license agreement coverage, according to the VLSC. Filtry zahrnují:Filters include:

Všechny smlouvy – zobrazí všechny licencované softwarové produkty, které jsou spravované prostřednictvím Intune.All agreements shows all licensed software products that are managed by Intune.

Multilicenční smlouvy – zobrazí jenom softwarové produkty VLSC.Volume licensing agreements shows only VLSC software products.

Licenční smlouvy na ostatní software – zobrazí softwarové produkty, které jsou spravované mimo VLSC.Other software licensing agreements shows software products that are managed outside of the VLSC.
Sestavy podmínek a ujednáníTerms and Conditions Reports Zobrazují, jestli uživatelé přijali podmínky a ujednání, které jste nasadili, a kterou verzi přijali.Show whether users accepted the terms and conditions that you deployed, and which version they accepted. Můžete zobrazit přijetí všech nasazených podmínek a ujednání, a to až pro 10 uživatelů. Případně můžete zobrazit stav přijetí pouze pro určitou nasazenou podmínku.You can show the acceptance of any terms and conditions that were deployed for up to 10 users, or show the acceptance status for a particular term that was deployed to them.
Sestavy nekompatibilních aplikacíNoncompliant Apps Reports Zobrazují informace o uživatelích s nainstalovanými aplikacemi, které jsou na vašem seznamu kompatibilních a nekompatibilních aplikací.Show information about the users who have apps installed that are on your lists of compliant and noncompliant apps. Tato sestava slouží k vyhledání uživatelů a zařízení, která nejsou v souladu s vašimi firemními zásadami pro aplikace.Use this report to find users and devices that are not in compliance with your company app policies.
Sestavy souladu certifikátůCertificate Compliance Reports Zobrazují, které certifikáty byly vydané uživatelům a zařízením prostřednictvím SCEP nebo PKCS 12 (PFX).Show which certificates have been issued to users and devices through SCEP or PKCS #12 (.PFX). Tato sestava slouží k vyhledání certifikátů, které jsou vydané, mají ukončenou platnost nebo jsou odvolané.Use this report to find certificates that are issued, expired, and revoked.
Sestavy historie zařízeníDevice History Reports Zobrazují historický protokol akcí vyřazení, vymazání a odstranění.Show a historical log of retire, wipe, and delete actions. Tato sestava slouží k zobrazení, kdo v minulosti akce v zařízeních inicioval.Use this report to see who initiated actions on devices in the past.
Sestavy ověření stavuHealth Attestation Reports Zobrazují stav mobilních zařízení.Show the health of mobile devices.
Mac OS X – sestava hardwaruMac OS X Hardware Report Zobrazuje podrobnosti o hardwaru všech registrovaných zařízení se systémem Mac OS X ve vybraných skupinách.Displays hardware details for all enrolled Mac OS X devices in the groups that you select. Informace o inventáři hardwaru shromážděné z těchto zařízení najdete v tématu Seznámení se zařízeními s inventářem v Microsoft Intune.For information about the hardware inventory that is collected from these devices, see Understand your devices with inventory in Microsoft Intune.
Mac OS X – sestava softwaruMac OS X Software Report Zobrazuje software nainstalovaný na všech zařízeních se systémem Mac OS X ve vybraných skupinách.Displays the software that is installed on all Mac OS X devices in the groups that you selected. V sestavě se uvádí název softwaru (jako ID sady), zkrácený (nebo uživatelsky přívětivý) název, verze a počet zařízení s nainstalovaným softwarem.The report lists the software name (as a bundle ID), the short version (or friendly) name, the version, and the number of devices with the software installed.
Sestavy Windows Information ProtectionWindows Information Protection Reports Zobrazují informace o operacích WIP (Windows Information Protection) na zařízeních, která spravujete.Shows information about Windows Information Protection (WIP) operations on devices you manage.
Sestavy ověření stavuHealth Attestation Reports Zobrazují informace hlášené službou Windows Health Attestation o zařízeních, která spravujete.Shows information reported by the Windows Health Attestation service for devices you managed.

Vytvoření sestavyTo create a report

  1. V konzole správce Intune vyberte Sestavy.In the Intune admin console, choose Reports. Zvolte typ sestavy, kterou chcete vygenerovat, jak je popsáno v předchozí tabulce.Then choose the report type that you want to generate, as described in the previous table.

  2. Na stránce Vytvořit novou sestavu přijměte výchozí hodnoty, případně je upravte, aby se vyfiltrovaly výsledky, které bude sestava obsahovat.On the Create New Report page, accept the default values, or customize them to filter the results that will be returned by the report. Můžete třeba vybrat, aby se v sestavě zjištěného softwaru zobrazil jenom software vydávaný Microsoftem.For example, you could select that only software published by Microsoft will be displayed in the Detected Software report.

  3. Pokud vyberete Zobrazit sestavu, sestava se otevře v novém okně.Choose View Report to open the report in a new window.

Pokud chcete sestavu seřadit podle kteréhokoli zobrazeného sloupce, vyberte jeho záhlaví.To sort the report by any of the displayed columns, choose the column heading. Kromě toho některé sestavy umožňují rozbalit položky na seznamu a zobrazit více podrobností.Additionally, some reports allow you to expand items in the list to show more detail.

Další akce sestavMore report actions

Sestavy navíc podporují následující akce:In addition, reports support the following actions:

AkceAction Další informaceMore information
TiskPrint V otevřené sestavě vyberte ikonu tisku a postupujte podle pokynů.In an open report, choose the print icon and follow the instructions.
ExportExport V otevřené sestavě vyberte ikonu exportu a postupujte podle pokynů.In an open report, choose the export icon and follow the instructions. Sestavy můžete exportovat do formátu hodnot oddělených čárkou (CSV) nebo formátu HTML.You can export a report to comma-separated values (.csv) or HTML format.
UloženíSave Na stránce Vytvořit novou sestavu může každý uživatel uložit až 100 sestav.On the Create New Report page, each user can save up to 100 reports. Konfigurujte parametry sestavy podle svých požadavků a pak vyberte Uložitnebo Uložit jako (pokud chcete použít jiný název).Configure the report parameters to your requirements, and then choose Save or Save As (if you want to use a different name).
NačteníLoad Na stránce Vytvořit novou sestavu vyberte Načíst, pokud chcete načíst některou z dříve uložených sad parametrů sestavy.On the Create New Report page, choose Load to retrieve any previously saved sets of report parameters.
OdstranitDelete V pracovním prostoru Sestavy vyberte požadovaný typ sestavy a zvolte Načíst.In the Reports workspace, select the desired report type and choose Load. Potom v seznamu sestav vyberte ikonu odstranění (x), která se nachází vedle sestavy.Then, in the list of reports, choose the delete (x) icon next to the report.