Aktualizace aplikací pomocí služby Microsoft IntuneUpdate apps using Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Microsoft Intune může pomoci při správě aktualizací aplikací.Microsoft Intune can help you manage app updates. Informace v tomto tématu vám můžou pomoct pochopit, jak můžete aktualizovat aplikace, pokud je vyžadována novější verze.Use the information in this topic to understand how to update apps when a new version is required.

Jak aplikace aktualizovatHow to update apps

Po vydání nové verze aplikace, kterou máte nasazenou, vám Intune umožní aktualizovat a nasadit novější verze aplikace.When a new version of an app that you've deployed is released, Intune lets you update and deploy the newer version of the app. Nasazení můžete nahradit jedině novější verzi stejné aplikace (která má stejný identifikátor).You can only replace a deployment with a newer version of the same app (that has the same identifier). Aktualizace aplikací nejde použít k aktualizaci nasazení s jiným balíčkem aplikace.You cannot use app updates to update a deployment with a different app package.

Identifikátory aplikacíApp identifiers

Identifikátor aplikace je vlastnost, která jednoznačně identifikuje aplikaci.The app identifier is a property that uniquely identifies an app. Nejde nainstalovat víc kopií aplikace se stejným identifikátorem.You cannot install multiple copies of an app with the same identifier. Toto jsou některé z příkladů identifikátorů aplikací:Following are some examples of app identifiers:

  • iOS – ID sady (například: com.microsoft.excel)iOS - Bundle ID (for example: com.microsoft.excel)
  • Android – ID balíčku (například: com.microsoft.excel)Android - Package ID (for example: com.microsoft.excel)
  • Windows Phone – (instalační program xap), použijte ID produktu (GUID)Windows Phone - (xap installer) use Product ID (GUID)
  • Windows – (appx/appxbundle), použijte úplný název balíčkuWindows - (appx/appxbundle), use the Package Full Name

Důležité

Když nasadíte aplikaci pomocí akce nasazení Požadovaná instalace a později změníte akci nasazení na Dostupná instalace, nenainstalují se aktualizace aplikace automaticky na zařízení, na která se aplikace nainstalovala ještě před provedením změny nasazení.When you deploy an app with a deployment action of Required install and later change the deployment action to Available install, updates to the app are not automatically installed on devices that installed the app before the deployment change was made. Pokud budete chtít tento problém vyřešit, můžete udělat toto:To fix this issue, you can do the following:

  • Dejte uživateli zařízení pokyn, aby přešel na portál společnosti, vybral nainstalovanou aplikaci a pak zvolil Nainstalovat.Have the user of the device go to the company portal, select the installed app, and then choose Install.
  • Změňte akci nasazení na Odinstalacea po odinstalaci aplikace aplikaci znovu nasaďte pomocí akce nasazení Dostupná instalace.Change the deployment action to Uninstall, and after the app has been uninstalled, redeploy the app with a deployment action of Available install.

Aktualizace aplikaceTo update an app

  1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Aplikace > Aplikace.In the Microsoft Intune administration console, choose Apps > Apps.

  2. Ze seznamu Aplikace vyberte aplikaci, kterou chcete aktualizovat, a potom zvolte Upravit.From the Apps list, select the app you want to update, and then choose Edit.

  3. V průvodci úpravou softwaru zadejte jakékoli nového podrobnosti balíčku aplikace.In the Edit Software wizard, supply any new details for the app package.

  4. Po dokončení zvolte Aktualizovat.When you are finished, choose Update.

Až budou zařízení příště zjišťovat dostupnost aplikací, aplikace se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi.When devices next check for available apps, the app will be automatically updated to the latest version. Pro aplikace nainstalované z balíčku aplikací (obchodní aplikace) se aplikace automaticky upgraduje v případě požadovaného i dostupného nasazení, pokud má stejný identifikátor.For apps installed from an app package (line-of-business apps), the app will be upgraded automatically for both required and available deployments, as long as the app has the same identifier.

V případě aplikací nasazených jako odkaz na obchod je aktualizace spravována obchodem, ze kterého aplikace pochází.For apps deployed as a link to a store, the update is managed by the store from which the app originates.