Chraňte svá zařízení pomocí vzdáleného zámku a resetování heslaHelp protect your devices with remote lock and passcode reset

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Microsoft Intune poskytuje možnosti pro vzdálený zámek i resetování hesla.Microsoft Intune provides both remote lock and passcode reset capabilities.

Vzdálené zamknutí zařízeníLock a device remotely

Pokud uživatel ztratí zařízení, můžete ho vzdáleně zamknout.If a user loses a device, you can lock the device remotely. Než budete moct zařízení vzdáleně uzamknout, musíte u něj nastavit PIN kód nebo heslo.The device must already have a PIN or passcode set on it before you can use remote lock.

Následující tabulka uvádí, jak vzdálené uzamčení funguje na různých mobilních platformách.The following table lists how remote lock works on different mobile platforms.

PlatformaPlatform Vzdálené uzamčeníRemote lock
macOSmacOS Není podporovanéNot supported
iOSiOS PodporovánoSupported
AndroidAndroid PodporovánoSupported
Android for WorkAndroid for Work PodporovánoSupported
Windows 10 (Mobile)Windows 10 (mobile) PodporovánoSupported
Windows 10 (Desktop)Windows 10 (desktop) Není podporovanéNot supported
Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 PodporovánoSupported
Windows RT 8.1 a Windows RTWindows RT 8.1 and Windows RT Podporované, pokud je aktuální uživatel zařízení stejný jako uživatel, který ho zaregistroval.Supported if the current user of the device is the same user who enrolled the device.
Windows 8.1Windows 8.1 Podporované, pokud je aktuální uživatel zařízení stejný jako uživatel, který ho zaregistroval.Supported if the current user of the device is the same user who enrolled the device.

Vzdálené uzamčení není podporované u počítačů s Windows, které jsou registrované pomocí klientského softwaru Intune.Remote lock is not supported for Windows PCs enrolled with the Intune software client.

Vzdálené uzamčení mobilního zařízení prostřednictvím konzoly IntuneLock a mobile device remotely through the Intune console

 1. V konzole správce Intune zvolte Skupiny > Všechna zařízení > Všechna mobilní zařízení.In the Intune administrator console, choose Groups > All Devices > All Mobile Devices.

 2. Zvolte Všechna přímo spravovaná zařízení (zobrazí se zařízení zaregistrovaná v Intune) nebo Všechna zařízení spravovaná prostřednictvím protokolu Exchange ActiveSync.Choose All Direct Managed Devices for devices enrolled in Intune or All Exchange ActiveSync Managed Devices.

  Tip

  Můžete taky přejít na zařízení podle uživatele.You can also navigate to a device by user. Vyberte Všichni uživatelé.Choose All Users. Na stránce vlastností daného uživatele zvolte Zařízení a vyberte název mobilního zařízení, které chcete zamknout.On the user's properties page, choose Devices, and then choose the name of the mobile device you want to lock.

 3. V tomto seznamu vyberte zařízení, která chcete zamknout.In the list, choose the device or devices that you want to lock. Na hlavním panelu zvolte Vzdálené úlohy a vyberte Vzdálené uzamčení.On the taskbar, choose Remote Tasks and select Remote Lock.

Resetování hesla na zařízeníReset the passcode on a device

Pokud uživatel zapomene heslo, můžete mu pomoct tím, že heslo ze zařízení odeberete nebo na zařízení vynutíte nové dočasné heslo.If a user forgets a passcode, you can help by removing the passcode from a device or by forcing a new temporary passcode on a device. Následující tabulka uvádí, jak resetování hesla funguje na různých mobilních platformách.The following table lists how passcode reset works on different mobile platforms.

PlatformaPlatform Resetování heslaPasscode reset
macOSmacOS Není podporovanéNot supported
iOSiOS Je podporované vymazání hesla ze zařízení.Supported for clearing the passcode from a device. Nevytvoří nové dočasné heslo.Does not create a new temporary passcode.
AndroidAndroid Podporováno ve verzích starších než Android 7.0.Supported on versions earlier than Android 7.0. Vytvoří dočasné heslo.Creates a temporary passcode.
Android for WorkAndroid for Work Není podporovanéNot supported
Windows 10 MobileWindows 10 mobile Podporováno pro verzi Windows 10 Creator a novější mobilní zařízení, která jsou připojená k Azure AD.Supported for Windows 10 Creator version and later mobile devices that are Azure AD joined.
Windows Phone 8 a Windows Phone 8.1Windows Phone 8 and Windows Phone 8.1 PodporovánoSupported
Windows RT 8.1Windows RT 8.1 Není podporovanéNot Supported
Windows 8.1Windows 8.1 Není podporovanéNot Supported
Stolní počítač s Windows 10Windows 10 desktop Není podporovanéNot Supported

Resetování hesla není podporované u počítačů s Windows, které jsou registrované pomocí klientského softwaru Intune.Passcode reset is not supported for Windows PCs enrolled with the Intune software client.

Resetování heslaReset a passcode

 1. V konzole správce Intune zvolte Skupiny > Všechna zařízení > Všechna mobilní zařízení.In the Intune administrator console, choose Groups > All Devices > All Mobile Devices.

 2. Zvolte Všechna přímo spravovaná zařízení (zobrazí se zařízení zaregistrovaná v Intune) nebo Všechna zařízení spravovaná prostřednictvím protokolu Exchange ActiveSync.Choose All Direct Managed Devices for devices enrolled in Intune or All Exchange ActiveSync Managed Devices.

  Tip

  Můžete taky přejít na zařízení podle uživatele.You can also navigate to a device by user. Klikněte na Všichni uživatelé.Click All Users. Na stránce vlastností tohoto uživatele klikněte na Zařízení a pak klikněte na název mobilního zařízení, které chcete vymazat.On the user's properties page, click Devices, and then click the name of the mobile device you want to wipe.

 3. V tomto seznamu vyberte zařízení, která chcete zamknout.In the list, choose the device or devices that you want to lock. Na hlavním panelu zvolte Vzdálené úlohy a vyberte Resetování hesla.On the taskbar, choose Remote Tasks and select Passcode Reset.

Související témataSee also

Vyřazení zařízení a Selektivní vymazání ve Windows pro správu dat na zařízeníchRetire devices and Windows Selective Wipe for Device Data Management