Jak ověřit nastavení správy mobilních aplikacíValidating your mobile application management setup

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Toto téma obsahuje informace o tom, jak zkontrolovat, jestli vám správa mobilních aplikací (MAM) funguje bez problémů.This topic provides information on checking for issues after you set up mobile application management (MAM). Návod se vztahuje k zásadám MAM na webu Azure Portal.This guidance applies to MAM policies in the Azure portal.

Zjišťování příznakůChecking for symptoms

Není pravděpodobné, že by problém nahlásili uživatelé, protože MAM je nástroj na ochranu dat.Users are unlikely to report issues since MAM is a data protection tool. Pokud je s konfigurací MAM nějaký problém, uživatelé budou mít stejně neomezený přístup jako bez MAM a potíží si nevšimnou.If there is a problem with the MAM configuration the user will have unrestricted access, as they would have without MAM, and would not be aware that there is an issue. Proto doporučujeme, abyste konfiguraci MAM prověřili s malou skupinou uživatelů, kteří mohou omezení MAM cíleně vyzkoušet.For this reason we recommend that you validate your MAM configuration by piloting your MAM policies with a small group of users who can deliberately test the MAM restrictions.

Co zkontrolovatWhat to check

Pokud testování odhalí, že zásady MAM nepřináší očekávané výsledky, doporučujeme zkontrolovat následující:If testing shows that your MAM policy behavior is not as anticipated, we recommend that you check the following:

  • Mají uživatelé licenci k MAM?Are the users licensed for MAM?
  • Mají uživatelé licenci k O365?Are the users licensed for O365?
  • Stav všech aplikací MAM každého uživatele.The status of each of the users' MAM apps. Aplikace můžou být ve stavu Zaregistrováno a Není zaregistrováno.The possible statuses for the apps are Checked in and Not checked in.

Stav uživatele v rámci MAMUser MAM status

  1. Na webu Azure Portal vyberte možnost Správa mobilních aplikací Intune > Nastavení > Správa aplikací > Všechna nastavení > Vytváření sestav aplikace uživatelem > Uživatelé.In the Azure portal choose Intune mobile application management > settings > app management > All settings > App reporting by user > users.

  2. Vyberte uživatele ze seznamu nebo ho vyhledejte, pak vyberte a klikněte na Vybrat uživatele.Choose a user from the list or search for and choose a user, then choose Select user. V horní části sloupce Sestavy aplikace uvidíte, jestli má uživatel licenci k MAM.At the top of the App reporting column you will see whether the user is licensed for MAM. Níže se zobrazí, jestli má licenci k O365 a jaký je stav aplikace na všech jeho zařízeních.Below that you will see whether the user is licensed for O365 and the app status for all of the user's devices.

Stav aplikace v rámci MAM

Co dělatWhat to do

Postupujte podle stavu uživatele:Here are the actions to take based on the user status:

  • Pokud uživatel nemá licenci k MAM, přiřaďte mu licenci Intune, jak je popsáno v tématu Správa licencí Intune.If the user is not licensed for MAM, assign an Intune license to the user as described in Manage Intune licenses.
  • Pokud uživatel nemá licenci k O365, získejte ji pro něj.If the user is not licensed for O365 obtain a license for the user.
  • Pokud je uživatelova aplikace uvedena ve stavu Není zaregistrováno, zkontrolujte, jestli jste, co se této aplikace týče, správně nakonfigurovali zásady MAM.If a user's app is listed as Not checked in, check if you've correctly configured a MAM policy for that app.
  • Dejte pozor, aby se uvedené nastavení použilo pro všechny uživatele, u kterých chcete zásady MAM uplatnit.Ensure that these conditions are applied across all users to which you want MAM policies to apply.

Související témataSee also

Příprava před konfigurací zásad správy mobilních aplikací pomocí Microsoft IntuneGet ready to configure mobile app management policies with Microsoft Intune

Ochrana aplikačních dat pomocí zásad správy mobilních aplikací v Microsoft IntuneProtect app data using mobile app management policies with Microsoft Intune