Zobrazení inventáře hardwaru a softwaru u počítačů s WindowsView hardware and software inventory for Windows PCs

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Intune shromažďuje podrobné informace o hardwaru a softwaru počítačů, které spravujete pomocí klienta softwaru Intune.Intune collects detailed information about the hardware and software of desktops that you manage as PCs by using the Intune software client. V následujících postupech se dozvíte toto:Use the information in the following procedures to learn how to create:

 • Jak vytvořit sestavu s informacemi o hardwarových možnostech počítačů, které spravujeteA report that lists information about the hardware capabilities of PCs you manage.

 • Jak vytvořit sestavu se seznamem softwaru nainstalovaného na jednotlivých počítačíchA report that lists the software installed on each PC.

 • Jak aktualizovat inventář počítačů, abyste měli jistotu, že jsou data v sestavě aktuálníHow to refresh a PCs inventory to ensure that the data in the report is current.

Zobrazení informací o počítačích, které spravujeteTo display information about PCs you manage

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune klikněte na Sestavy > Sestavy inventáře počítače.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports > Computer Inventory Reports.

 2. Na stránce Vytvořit novou sestavu přijměte výchozí hodnoty, případně je upravte, aby se vyfiltrovaly výsledky, které bude sestava obsahovat.On the Create New Report page, accept the default values or customize them to filter the results that will be returned by the report. Můžete třeba vybrat, aby se v sestavě zobrazily jenom počítače, na kterých běží Windows 8.1.For example, you could select that only PCs that run Windows 8.1 will be displayed in the report.

 3. Kliknutím na Zobrazit sestavu otevřete sestavu inventáře počítače v novém okně.Choose View Report to open the Computer Inventory Report in a new window.

  Když vyberete záhlaví příslušných sloupců, jako je třeba Název, Typ skříně nebo Výrobce, můžete sestavu podle těchto sloupců seřadit.You can sort the report by any of the columns, like Name, Chassis Type or Manufacturer by selecting each column heading.

Zobrazení softwaru nainstalovaného na počítačích, které spravujeteTo display software installed on PCs you manage

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Sestavy > Zjištěné zprávy o softwaru.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports > Detected Software Reports.

 2. Na stránce Vytvořit novou sestavu přijměte výchozí hodnoty, případně je upravte, aby se vyfiltrovaly výsledky, které bude sestava obsahovat.On the Create New Report page, accept the default values or customize them to filter the results that will be returned by the report. Můžete třeba vybrat, aby se v sestavě zobrazil jenom software publikovaný Microsoftem.For example, you could select that only software published by Microsoft will be displayed in the report.

 3. Zvolte Zobrazit sestavu. Sestav rozpoznaného softwaru se otevře v novém okně.Choose View Report to open the Detected Software Report in a new window.

  Když vyberete záhlaví příslušných sloupců, jako je třeba Název, Vydavatel nebo Kategorie , můžete sestavu podle těchto sloupců seřadit.You can sort the report by any of the columns, like Name, Publisher or Category by selecting each column heading. Zvolením směrové šipky vedle položky seznamu můžete aktualizace v seznamu rozbalit a zobrazit tak další podrobnosti (třeba počítače, na kterých jsou nainstalované).You can expand the updates in the list to show more detail (such as the PCs on which it is installed) by choosing the directional arrow next to the list item.

Aktualizace inventáře počítače, abyste měli jistotu, že je aktuálníTo refresh computer inventory to ensure it is current

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Skupiny > Všechna zařízení (nebo jinou skupinu obsahující počítač, pro který chcete inventář aktualizovat).In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices (or another group that contains the PC for which you want to refresh inventory).

 2. Vyberte počítač. Nebo když stisknete a podržíte Ctrl, můžete vybrat víc počítačů.Select a PC, or press and hold Ctrl to select multiple PCs.

 3. Na hlavním panelu zvolte Vzdálené úlohy > Obnovit inventář.On the taskbar, choose Remote Tasks > Refresh Inventory.

 4. Pokud chcete zobrazit stav úlohy, v pravém dolním rohu stránky zvolte Vzdálené úlohy.To view the task status, choose Remote Tasks in the bottom right corner of the page.

  V dialogovém okně Stav úlohy se zobrazí aktuální vzdálené úlohy, stav úloh, název zařízení, všechny hlášené chyby a odkaz na informace o odstraňování problémů.The Task Status dialog box displays showing current remote tasks, task status, device name, and any reported errors, and provides a link to troubleshooting information.

Viz takySee also

Běžné úlohy správy počítačů s Windows pomocí klientského softwaru IntuneCommon Windows PC management tasks with the Intune software client