Nastavení zásad Intune pro zařízení s Windows 10 v Microsoft IntuneIntune policy settings for Windows 10 devices in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Informace v tomto tématu vám pomůžou pochopit nastavení zásad Intune, které je možné použít ke správě zařízení s Windows 10.This topic contains information to help you to understand the Intune policy settings that you can use to manage Windows 10 devices. Přečtěte si toto téma i postupy uvedené v článku Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft Intune.Read this topic alongside the procedures in Manage settings and features on your-devices with Microsoft Intune policies.

Můžete si vybrat ze dvou typů zásad:You can choose from two policy types:

 • Vlastní zásady: Vlastní zásady Microsoft Intune pro Windows 10 a Windows 10 Mobile použijte, pokud chcete nasadit nastavení OMA-URI (Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier), s jehož pomocí se dají ovládat funkce na zařízeních.Custom policy: Use the Microsoft Intune custom policy for Windows 10 and Windows 10 Mobile to deploy OMA-URI (Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier) settings that can be used to control features on devices. Ve Windows 10 je přístupná řada nastavení CSP, například poskytovatel konfiguračních služeb pro zásady (CSP pro zásady).Windows 10 makes many CSP settings available, for example, the Policy Configuration Service Provider (Policy CSP).
 • Obecné zásady konfigurace: Tento typ zásad použijte, pokud chcete nastavení vybrat z předdefinovaného seznamu dodávaného s Microsoft Intune.General configuration policy: Use this policy type when you want to select settings from the built-in list that's supplied with Microsoft Intune.

Nastavení vlastních zásadCustom policy settings

Při nastavování vlastních zásad zadejte následující údaje.Supply the following settings in a custom policy.

Obecná nastaveníGeneral settings

Zadejte název a volitelně i popis zásady, který vám pomůže při její identifikaci v konzole Intune.Enter a name and an optional description for this policy to help you identify it in the Intune console.

Nastavení OMA-URIOMA-URI settings

Ke každému nastavení OMA-URI, které chcete přidat, zadejte následující informace:For each OMA-URI setting you want to add, enter the following information:

 • Název nastavení: Zadejte jedinečný název nastavení OMA-URI, který vám pomůže ho rozpoznat v seznamu nastavení.Setting name: Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings. Další informace o nastavení URI najdete v článku Poskytovatel konfiguračních služeb pro zásady (CSP).You can find more information about URI settings at Policy Configuration Service Provider (Policy CSP).
 • Popis nastavení: Volitelně zadejte popis nastavení.Setting description: Optionally, enter a description for the setting.
 • Datový typ: Zvolte z následujících datových typů:Data type: Choose from the following data types:
  • ŘetězecString
  • Řetězec (XML)String (XML)
  • Datum a časDate and time
  • Celé čísloInteger
  • Číslo s plovoucí desetinnou čárkouFloating point
  • Logická hodnotaBoolean
 • OMA-URI (rozlišuje velká a malá písmena): Uveďte, který OMA-URI chcete nastavit.OMA-URI (case sensitive): Specify the OMA-URI you want to supply a setting for.
 • Hodnota: Zadejte hodnotu, která má být k uvedenému OMA-URI přidružena.Value: Specify the value to associate with the OMA-URI that you entered.

PříkladExample

Na následujícím snímku obrazovky je nastavení Connectivity/AllowVPNOverCellular povolené.In the following screenshot, the setting Connectivity/AllowVPNOverCellular has been enabled. To umožňuje zařízení s Windows 10 spustit připojení VPN přes mobilní síť.This lets a Windows 10 device open a VPN connection when it's on a cellular network.

Příklad vlastní zásady, která obsahuje nastavení VPN

Jak najít zásady, které můžete nakonfigurovatHow to find the policies you can configure

Úplný seznam všech poskytovatelů konfiguračních služeb (CSP), které systém Windows 10 podporuje, najdete v referencích poskytovatelů konfiguračních služeb v knihovně dokumentace systému Windows.You’ll find a complete list of all configuration service providers (CSPs) that Windows 10 supports in the Configuration service provider reference in the Windows documentation library.

Ne všechna nastavení jsou kompatibilní se všemi verzemi Windows 10.Not all settings are compatible with all Windows 10 versions. V tabulce v tématu Windows zjistíte, které verze se pro jednotlivé CSP podporují.The table in the Windows topic tells you which versions are supported for each CSP.

Intune navíc nepodporuje všechna nastavení uvedená v tomto tématu.Additionally, Intune does not support all of the settings listed in the topic. Pokud chcete zjistit, jestli Intune podporuje vámi požadované nastavení, otevřete si téma pro dané nastavení.To find out if Intune supports the setting you want, open the topic for that setting. Jednotlivé stránky nastavení zobrazují podporované operace.Each setting page shows it’s supported operation. Aby dané nastavení fungovalo s Intune, musí podporovat operace Přidat nebo Nahradit.To work with Intune, the setting must support the Add or Replace operations.

Nastavení obecných zásad konfiguraceGeneral configuration policy settings

Ke konfiguraci nastavení pro zaregistrovaná zařízení se systémem Windows 10 Desktop a Windows 10 Mobile použijte obecné zásady konfigurace Microsoft Intune pro Windows 10.Use the Microsoft Intune general configuration policy for Windows 10 to configure built-in settings for enrolled Windows 10 desktop and Windows 10 Mobile devices.

HesloPassword

Název nastaveníSetting name Další informace (kde jsou potřeba)Additional information (where required)
Vyžadovat heslo k odemknutí zařízeníRequire a password to unlock devices -
Požadovaný typ heslaRequired password type Určuje, jestli musí být heslo složené z čísel a písmen, nebo jen z čísel.Specifies whether the password must be alphanumeric or numeric only
Vyžadovaný typ hesla - Minimální počet znakových sadRequired password type - Minimum number of character sets Určuje, kolik znakových sad (malá písmena, velká písmena, číslice a symboly) musí heslo obsahovat.Specifies how many of the character sets (lowercase letters, uppercase letters, numbers, and symbols) must be included in the password
Minimální délka heslaMinimum password length Platí jen pro Windows 10 Mobile.Applies to Windows 10 Mobile only
Počet povolených opakovaných neúspěšných přihlášení, než se zařízení vymažeNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped. Pro zařízení s Windows 10: Pokud má zařízení povolený nástroj BitLocker, přejde do režimu obnovení nástroje BitLocker v případě, že se nepovede určený počet pokusů o přihlášení.For devices that are running Windows 10: If the device has BitLocker enabled, it's put into BitLocker recovery mode after sign-in fails the number of times that you specified. Pokud zařízení nemá povolený nástroj BitLocker, toto nastavení se na něho nevztahuje.If the device is not BitLocker enabled, then this setting doesn't apply.
Pro zařízení s Windows 10: Jakmile se nepovede určený počet pokusů o přihlášení, zařízení bude vymazáno.For devices that are running Windows 10 Mobile: After sign-in fails the number of times you specify, the device is wiped.
Počet minut nečinnosti před vypnutím displejeMinutes of inactivity before screen turns off Určuje dobu, kterou musí být zařízení v nečinnosti, než se uzamkne jeho obrazovka.Specifies the length of time a device must be idle before the screen is locked
Vypršení platnosti hesla (dny)Password expiration (days) Toto nastavení určuje dobu, po jejímž uplynutí je třeba změnit heslo k zařízení.Specifies the length of time after which the device password must be changed
Pamatovat si historii heselRemember password history Určuje, jestli se má uživateli zabránit ve vytváření hesel, která používal dříve.Specifies whether to restrict the user from creating previously used passwords
Pamatovat si historii hesel - Zabránit opětovnému použití předchozích heselRemember password history - Prevent reuse of previous passwords Určuje počet dříve použitých hesel, která si zařízení pamatuje.Specifies the number of previously used passwords that are remembered by the device
Po návratu zařízení ze stavu nečinnosti vyžadovat hesloRequire a password when the device returns from an idle state Určuje, že uživatel musí zadat heslo k odemknutí zařízení (jenom Windows 10 Mobile).Specifies that the user must enter a password to unlock the device (Windows 10 Mobile only)

ŠifrováníEncryption

Název nastaveníSetting name Další informace (kde jsou potřeba)Additional information (where required)
Vyžadovat šifrování u mobilního zařízeníRequire encryption on mobile device Povoluje šifrování na cílových zařízeních.Enables encryption on targeted devices
(jenom Windows 10 Mobile)(Windows 10 Mobile only)

SystémuSystem

Název nastaveníSetting name Další informace (kde jsou potřeba)Additional information (where required)
Povolit snímek obrazovkyAllow screen capture Umožňuje uživateli zachytit obrazovku zařízení v podobě obrázku (jenom Windows 10 mobile).Lets the user capture the device screen as an image (Windows 10 Mobile only)
Povolit manuální zrušení zápisuAllow manual unenrollment Umožňuje uživateli ze zařízení ručně odstranit pracovní účet.Lets the user manually delete the workplace account from the device
Umožnit ruční instalaci kořenového certifikátuAllow manual root certificate installation Platí pro Windows 10 Mobile.Applies to Windows 10 Mobile
Povolit odesílání diagnostických dat a dat o použití do MicrosoftuAllow diagnostic and usage data to be sent to Microsoft Možné hodnoty:Possible values are:

Ne: Microsoftu se neodešlou žádná data.No - No data is sent to Microsoft
Základní: Microsoftu se odešle omezené množství dat.Basic - Limited information is sent to Microsoft
Rozšířené: Microsoftu se odešlou rozšířená data pro diagnostiku.Enhanced - Enhanced diagnostic data is sent to Microsoft
Úplné (doporučeno): Odešle stejná data jako možnost Rozšířené a k tomu navíc údaje o stavu zařízení.Full (recommended) - Sends the same data as Enhanced, plus additional data about the device state

Účet a synchronizaceAccount and synchronization

Název nastaveníSetting name Další informace (kde jsou potřeba)Additional information (where required)
Povolit účet MicrosoftAllow Microsoft account Umožňuje uživateli přidružit k zařízení účet Microsoft.Lets the user associate a Microsoft account with the device
Povolit ruční přidávání jiných účtů, než jsou účty MicrosoftAllow adding non-Microsoft accounts manually Umožní uživateli přidat do zařízení e-mailové účty, které nejsou přidružené k účtu Microsoft.Lets the user add email accounts to the device that are not associated with a Microsoft account
Povolit synchronizaci nastavení u účtů MicrosoftAllow settings synchronization for Microsoft accounts Povolí synchronizaci nastavení zařízení a aplikací přidružených k účtu Microsoft mezi zařízeními.Allow device and app settings that are associated with a Microsoft account to synchronize between devices

Microsoft EdgeMicrosoft Edge

Název nastaveníSetting name Další informace (kde jsou potřeba)Additional information (where required)
Povolit webový prohlížečAllow web browser Umožňuje na zařízení používat webový prohlížeč Edge.Allows the use of the Edge web browser on the device
(jenom Windows 10 Mobile)(Windows 10 Mobile only)
Povolit návrhy vyhledávání v panelu AdresaAllow search suggestions in address bar Umožňuje, aby vám vyhledávací web při psaní hledaného textu navrhoval weby.Lets your search engine suggest sites as you type search phrases
Povolit odesílání intranetového provozu do Internet ExploreruAllow sending intranet traffic to Internet Explorer Umožňuje uživatelům otevírat intranetové weby v Internet Exploreru.Lets users open intranet websites in Internet Explorer
(jenom Windows 10 Desktop)(Windows 10 desktop only)
Povolit Do Not TrackAllow do not track Nakonfiguruje prohlížeč Microsoft tak, aby se webům, které uživatelé navštíví, odesílaly hlavičky DNT (Do Not Track).Configures the Edge browser to send do not track headers to websites that users visit
Povolit filtr SmartScreenEnable SmartScreen
Povolit aktivní skriptováníAllow active scripting Umožňuje, aby se v prohlížeči Edge mohly spustit skripty, třeba JavaScript.Allows scripts, such as Javascript, to run in the Edge browser
Povolit automaticky otevíraná oknaAllow pop-ups Platí jen pro Windows 10 DesktopApplies to Windows 10 desktop only
Povolit soubory cookieAllow cookies
Povolit automatické vyplňováníAllow Autofill Umožňuje uživatelům změnit nastavení automatického dokončování v prohlížeči.Allows users to change autocomplete settings in the browser
(jenom Windows 10 Desktop)(Windows 10 desktop only)
Povolit správce heselAllow Password Manager Umožňuje v Edgi povolit nebo zakázat funkci správce hesel.Enables or disables the Edge Password Manager feature
Umístění webů podnikového režimuEnterprise Mode site list location Určuje, kde najít seznam webů, které se otevřou v podnikovém režimu.Specifies where to find the list of web sites that open in Enterprise mode. Uživatelé nemůžou tento seznam upravovat.Users cannot edit this list.
(jenom Windows 10 Desktop)(Windows 10 desktop only)

AplikaceApps

Název nastaveníSetting name Další informace (kde jsou potřeba)Additional information (where required)
Povolit obchod s aplikacemiAllow application store Platí jen pro Windows 10 Mobile.Applies to Windows 10 Mobile only

Mobilní službyCellular

Název nastaveníSetting name Další informace (kde jsou potřeba)Additional information (where required)
Povolit datový roamingAllows data roaming Povoluje roaming mezi sítěmi při přístupu k datům.Allow roaming between networks when accessing data
Povolit VPN v mobilní sítiAllow VPN over cellular Určuje, jestli zařízení může při připojení k mobilní síti získat přístup k připojením VPN.Controls whether the device can access VPN connections when connected to a cellular network
Povolit VPN v mobilní síti v roaminguAllow VPN roaming over cellular Určuje, jestli zařízení může při roamingu v mobilní síti získat přístup k připojením VPN.Controls whether the device can access VPN connections when roaming on a cellular network

HardwareHardware

Název nastaveníSetting name Další informace (kde jsou potřeba)Additional information (where required)
Povolit fotoaparátAllow camera -
Povolit vyměnitelné úložištěAllow removable storage Určuje, jestli je možné se zařízením použít zařízení externího úložiště, jako jsou SD karty.Specifies whether external storage devices such as an SD card can be used with the device
Povolit Wi-FiAllow Wi-Fi Platí jen pro Windows 10 Mobile.Applies to Windows 10 Mobile only
Povolit sdílení internetuAllow Internet sharing Povoluje používat sdílení internetového připojení na zařízení.Allows the use of Internet connection sharing on the device
Povolit ruční konfiguraci připojení Wi-FiAllow manual Wi-Fi configuration Určuje, jestli může uživatel nakonfigurovat svoje vlastní Wi-Fi připojení, nebo jestli může použít jenom připojení nakonfigurovaná v rámci profilu Wi-Fi sítě.Controls whether the user can configure their own Wi-Fi connections, or whether they can only use connections configured by a Wi-Fi profile
(jenom Windows 10 Mobile)(Windows 10 Mobile only)
Povolit automatické připojení k bezplatným Wi-Fi hotspotůmAllow automatic connection to free Wi-Fi hotspots Umožňuje zařízení automaticky se připojovat k volným Wi-Fi hotspotům a automaticky pro připojení přijímat jakékoli podmínky a ujednání.Lets the device automatically connect to free Wi-Fi hotspots and automatically accept any terms and conditions for the connection
Povolit zeměpisnou polohuAllow geolocation Určuje, jestli zařízení může používat informace služeb určování polohy.Specifies whether the device can use location services information
Povolit komunikaci NFCAllow NFC Umožňuje zařízení využívat jeho funkce NFC.Allows the device to use it's Near Field Communications capabilities
Povolit BluetoothAllow Bluetooth -
Povolit zjistitelný režim BluetoothAllow Bluetooth discoverable mode Umožňuje nastavit, aby bylo toto zařízení zjistitelné jinými zařízeními podporujícími technologii Bluetooth.Lets this device be discovered by other Bluetooth-enabled devices
Povolit reklamu přes BluetoothAllow Bluetooth advertising Umožňuje zařízení přijímat reklamu přes Bluetooth.Allows devices to receive advertisements over Bluetooth
Povolit obnovení továrního nastavení telefonuAllow phone reset Určuje, jestli uživatel může na svém zařízení obnovit tovární nastavení.Controls whether the user can do a factory reset on their device
Povolit připojení USBAllow USB connection Určuje, jestli má zařízení přístup k zařízením externího úložiště prostřednictvím připojení USB.Controls whether devices can access external storage devices through a USB connection
Povolit režim AntiTheftAllow AntiTheft mode Umožňuje nakonfigurovat, jestli má být povolený režim Windows AntiTheft.Configure whether Windows AntiTheft mode is enabled

Funkce:Features

Název nastaveníSetting name Další informace (kde jsou potřeba)Additional information (where required)
Povolit kopírování a vkládáníAllow copy and paste Platí jen pro Windows 10 Mobile.Applies to Windows 10 Mobile only
Povolit záznam hlasuAllow voice recording Platí jen pro Windows 10 Mobile.Applies to Windows 10 Mobile only
Povolit CortanuAllow Cortana Povolí nebo zakáže hlasového asistenta Cortany.Enable or disable the Cortana voice assistant
Povolit oznámení centra akcíAllow action center notifications Povolí nebo zakáže oznámení Centra akcí na zamykací obrazovce zařízení.Enable or disable action center notifications on the device lock screen
(jenom Windows 10 Mobile)(Windows 10 Mobile only)

Windows DefenderWindows Defender

Všechna nastavení jsou jenom pro Windows 10 Desktop.All settings are for Windows 10 desktop only.

Název nastaveníSetting name Další informace (kde jsou potřeba)Additional information (where required)
Povolit monitorování v reálném časeAllow real-time monitoring Umožňuje v reálném čase zjišťovat výskyt malwaru, spywaru a dalšího nežádoucího softwaru.Enables real-time scanning for malware, spyware, and other unwanted software
Povolit monitorování chováníAllow behavior monitoring Umožňuje programu Defender zjišťovat výskyt určitých známých vzorců podezřelých aktivit na zařízeních.Lets Defender check for certain known patterns of suspicious activity on devices
Povolit systém kontroly sítěEnable Network Inspection System Systém kontroly sítě (NIS) pomáhá chránit zařízení před zneužitím prostřednictvím sítě, a to pomocí signatur známých chyb zabezpečení z konzoly Microsoft Endpoint Protection Center. Tímto způsobem dokáže detekovat a blokovat nebezpečný přenos dat.The Network Inspection System (NIS) helps to protect devices against network-based exploits by using the signatures of known vulnerabilities from the Microsoft Endpoint Protection Center to help detect and block malicious traffic
Kontrolovat všechny stahované souboryScan all downloads Určuje, jestli má Defender kontrolovat všechny soubory stahované z internetu.Controls whether Defender scans all files that are downloaded from the Internet
Povolit kontrolu skriptůAllow script scanning Umožňuje programu Defender kontrolovat skripty, které se používají v Internet Exploreru.Lets Defender scan scripts that are used in Internet Explorer
Monitorovat aktivitu souborů a programůMonitor file and program activity Umožňuje programu Defender monitorovat aktivitu souborů a programů v zařízení.Allows Defender to monitor file and program activity on devices
Kolik dnů sledovat rozpoznaný malwareDays to track resolved malware Umožňuje programu Defender dál sledovat rozpoznaný malware po vámi určený počet dní, aby bylo možné ručně zkontrolovat dříve zasažená zařízení.Lets Defender continue to track resolved malware for the number of days you specify so that you can manually check previously affected devices. Pokud nastavíte počet dnů 0, malware zůstane ve složce karantény a automaticky se neodebere.If you set the number of days to 0, malware remains in the Quarantine folder and is not automatically removed.
Umožnit přístup k uživatelskému rozhraní klientaAllow client UI access Určuje, jestli se bude uživatelům zobrazovat uživatelské rozhraní Windows Defenderu.Controls whether the Windows Defender user interface is hidden from users.
Pokud toto nastavení změníte, projeví se při příštím restartování počítače uživatele.When this setting is changed, it takes effect the next time the user's PC is restarted.
Naplánovat každodenní rychlou kontroluSchedule a daily quick scan Umožňuje vám naplánovat rychlou kontrolu, ke které dochází denně v době, kterou vyberete.Lets you schedule a quick scan that occurs daily at the time you select
Naplánovat úplnou kontroluSchedule a system scan Umožňuje naplánovat úplnou nebo rychlou systémovou kontrolu, která probíhá pravidelně v den a čas, který vyberete.Lets you schedule a full or quick system scan that occurs regularly on the day and time you select
Omezit využití procesoru při prověřováníLimit CPU usage during a scan Umožňuje nastavit maximální procento využití procesoru, které je možné využívat k provádění kontrol (od 1 do 100).Lets you limit the amount of CPU that scans are allowed to use (from 1 to 100)
Prohledat archivní souboryScan archive files Umožňuje Defenderu zkontrolovat soubory archivu, jako jsou soubory Zip nebo Cab.Allows Defender to scan archived files such as .zip or .cab files.
Kontrolovat e-mailové zprávyScan email messages Umožňuje programu Defender kontrolovat e-mailové zprávy při jejich doručení na zařízení.Allows Defender to scan email messages as they arrive on the device
Kontrolovat vyměnitelné jednotkyScan removable drives Umožňuje programu Defender kontrolovat vyměnitelné jednotky, jako jsou USB flash disky.Lets Defender scan removable drives like USB sticks
Kontrolovat namapované síťové jednotkyScan mapped network drives Umožňuje Defenderu kontrolovat soubory na namapované síťové jednotce.Lets Defender scan files on mapped network drives.
Pokud jsou soubory na disku jen pro čtení, nebude z nich Defender schopen odebrat žádný malware, který v nich najde.If the files on the drive are read-only, Defender will be unable to remove any malware found in them.
Kontrolovat soubory otevřené ze síťových sdílených složekScan files opened from network shared folders Umožňuje Defenderu zkontrolovat soubory na sdílených síťových jednotkách (například na těch, ke kterým se získává přístup pomocí cesty UNC).Lets Defender scan files on shared network drives (for example, those accessed from a UNC path).
Pokud jsou soubory na disku jen pro čtení, nebude z nich Defender schopen odebrat žádný malware, který v nich najde.If the files on the drive are read-only, Defender will be unable to remove any malware found in them.
Interval aktualizace signaturSignature update interval Určuje interval, ve kterém má Defender zjišťovat dostupnost nových souborů signatur.Specifies the interval at which Defender checks for new signature files.
Povolit cloudovou ochranuAllow cloud protection Umožňuje službě Microsoft Active Protection Service povolit nebo blokovat příjem informací o činnosti malwaru ze zařízení, která spravujete.Allows or blocks the Microsoft Active Protection Service from receiving information about malware activity from devices that you manage. Tyto informace slouží k budoucímu vylepšování služby.This information is used to improve the service in the future.
Dotázat se uživatelů na odesílání vzorkůPrompt users for samples submission Určuje, jestli se mají do Microsoftu automaticky odesílat soubory, které by mohly vyžadovat další analýzu, aby bylo určeno, jestli jsou škodlivé.Controls whether files that might require further analysis by Microsoft to determine if they are malicious are automatically sent to Microsoft
Detekce potenciálně nežádoucích aplikacíPotentially Unwanted Application Detection Chrání zaregistrovaná stolní zařízení s Windows před spuštěním softwaru, který Windows Defender klasifikuje jako potenciálně nežádoucí.Protects enrolled Windows desktop devices against running software that's classified by Windows Defender as potentially unwanted. Můžete nastavit ochranu před spuštěním těchto aplikací nebo pomocí režimu auditu upozornit, když se potenciálně nežádoucí aplikace nainstaluje.You can protect against these applications running, or use audit mode to report when a potentially unwanted application is installed.
Soubory a složky, které mají být vyloučeny z kontroly a ochrany v reálném časeFiles and folders to exclude when running a scan or using real-time protection Umožňuje do seznamu vyloučení přidat soubory a složky, například C:\Cesta nebo %ProgramFiles%\Cesta\název_souboru.exe.Adds one or more files and folders like C:\Path or %ProgramFiles%\Path\filename.exe to the exclusions list. Tyto soubory a složky nejsou zahrnuté do kontrol probíhajících v reálném čase ani do plánovaných kontrol.These files and folders aren't included in any real-time or scheduled scans.
Vyloučit přípony souborů při použití prověřování nebo ochrany v reálném časeFile extensions to exclude when running a scan or using real-time protection Umožňuje do seznamu vyloučení přidat přípony souborů, například jpg nebo txt.Add one or more file extensions like jpg or txt to the exclusions list. Soubory s těmito příponami nejsou zahrnuté do kontrol probíhajících v reálném čase ani do plánovaných kontrol.Any files with these extensions are not included in any real-time or scheduled scans.
Vyloučit procesy při použití prověřování nebo ochrany v reálném časeProcesses to exclude when running a scan or using real-time protection Umožňuje do seznamu vyloučení přidat procesy typu .exe, .com nebo .scr.Adds one or more processes of the type .exe, .com, or .scr to the exclusions list. Tyto procesy nejsou zahrnuté do kontrol probíhajících v reálném čase ani do plánovaných kontrol.These processes are not included in any real-time or scheduled scans.

UpdatesUpdates

Název nastaveníSetting name Další informace (kde jsou potřeba)Additional information (where required)
Povolit automatické aktualizaceAllow automatic updates Povolí automatické aktualizace.Allows automatic updates. Nakonfigurováním jednoho z následujících nastavení můžete řídit chování aktualizací:Configure one of the following settings to control update behavior:
Upozornění na stahováníNotify download
Automaticky nainstalovat v době údržbyAuto install at maintenance time
Automaticky nainstalovat a restartovat v době údržbyAuto install and reboot at maintenance time
Automaticky nainstalovat a restartovat v plánovaném čase: Pokud je vybraná tato možnost, můžete také nakonfigurovat nastavení Potlačit oznámení pro koncového uživatele a Definujte den instalace pro plánované aktualizace.Auto install and reboot at scheduled time: Note that when this option is selected, you can also configure the following settings: Suppress notification to end user and Define install day for scheduled updates.
(jenom Windows 10 Desktop)(Windows 10 desktop only)
Povolit předběžné verze funkcíAllow pre-release features Umožňuje Microsoftu do zařízení nasadit předběžné funkce a nastavení do zařízení s Windows 10.Lets Microsoft deploy pre-release settings and features to Windows 10 devices. Můžete vybrat, že se povolí jenom nastavení, nebo že se nainstalují všechny předběžné funkce a nastavení.You can select to allow settings only, or all pre-release settings and features to be installed.

Viz takySee also

Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies