Nastavení zásad pro Windows Phone 8.1 v Microsoft IntuneWindows Phone 8.1 policy settings in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Intune poskytuje řadu předdefinovaných obecných nastavení, která můžete konfigurovat v zařízeních s Windows Phone 8.1.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on Windows Phone 8.1 devices. Navíc můžete určit hodnoty OMA-URI (Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier) k vytvoření vlastních nastavení, která nejsou k dispozici prostřednictvím Intune.Additionally, you can specify Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) values to create custom settings that are not available from Intune.

Obecné nastavení konfiguraceGeneral configuration settings

Ke konfiguraci následujících nastavení pro zařízení s Windows Phone 8.1 použijte obecné zásady konfigurace pro Windows Phone (Windows Phone 8.1 a novější):Use the Microsoft Intune Windows Phone general configuration policy (Windows Phone 8.1 and later) to configure the following settings for Windows Phone 8.1 devices:

  • Nastavení zabezpečení mobilního zařízení – Zvolte ze seznamu předdefinovaných nastavení, která umožňují v zařízení ovládat celou řadu funkcí.Mobile device security settings – Choose from a list of predefined settings that let you control a range of features and functionality on the device.

  • Seznam aplikací dodržujících a nedodržujících předpisy – Určete seznam aplikací, které splňují nebo nesplňují předpisy ve vaší společnosti.Compliant and noncompliant apps - Specify a list of apps that are compliant or not compliant in your company. Zařízení Windows Phone můžou instalaci těchto aplikací blokovat nebo povolit.Windows Phone devices can block or allow installation of these apps.

Nastavení použitelnostiApplicability settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Použít všechny konfigurace ve Windows 10Apply all configurations to Windows 10 Povolí nasazení těchto zásad kromě zařízení s Windows Phone 8.1 také pro zařízení s Windows 10 Mobile.Enables settings in this policy to be applied to Windows 10 Mobile devices in addition to Windows Phone 8.1 devices.

Nastavení heslaPassword settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Vyžadovat heslo k odemknutí mobilních zařízeníRequire a password to unlock mobile devices Zadejte, jestli uživatelé při přístupu ke svému zařízení musí zadat heslo.Specifies whether users must enter a password to access their devices.
Vyžadovaný typ heslaRequired password type Určuje typ hesla, které se bude vyžadovat, například jenom číslice nebo alfanumerické znaky.Specifies the type of password that will be required, such as alphanumeric or numeric only.
Vyžadovaný typ hesla – Minimální počet znakových sadRequired password type – Minimum number of character sets Určuje, kolik různých znakových sad musí být v hesle zahrnutých.Specifies how many different character sets must be included in the password. Používají se čtyři znakové sady: malá písmena, velká písmena, číslice a symboly.There are four character sets: lowercase letters, uppercase letters, numbers, and symbols. Pro zařízení s iOSem ale toto nastavení určuje počet symbolů, které musí heslo obsahovat.However, for iOS devices, this specifies the number of symbols that must be included in the password.
Minimální délka heslaMinimum password length Určuje minimální počet znaků, které heslo musí obsahovat.Specifies the minimum number of characters that are required in the password.
Povolit jednoduchá heslaAllow simple passwords Umožňuje použití jednoduchých hesel, jako je 0000 nebo 1234.Specifies that simple passwords such as ‘0000’ and ‘1234’ can be used.
Počet povolených opakovaných neúspěšných přihlášení, než se zařízení vymažeNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped Určuje, kolikrát může uživatel zadat nesprávné heslo, než se zařízení vymaže.Specifies the number of times an incorrect password can be entered before the device is wiped.
Počet minut nečinnosti před vypnutím displejeMinutes of inactivity before the screen turns off Určuje dobu, po kterou musí zařízení zůstat v nečinnosti, než se automaticky uzamkne jeho obrazovka.Specifies the amount of time a device must remain idle before the screen is automatically locked.
Vypršení platnosti hesla (dny)Password expiration (days) Určuje počet dní, než bude nutné změnit heslo zařízení.Specifies the number of days before the device password must be changed.
Pamatovat si historii heselRemember password history Určuje, jestli se dříve použitá hesla pamatují, aby je uživatelé nemohli použít znovu.Specifies whether previously used passwords are remembered to prevent the user from using them again.
Pamatovat si historii heselZabránit opětovnému použití předchozích heselRemember password historyPrevent reuse of previous passwords Určuje, kolik dříve použitých hesel se pamatuje.Specifies how many previously used passwords are remembered.

Nastavení šifrováníEncryption settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Vyžadovat šifrování u mobilního zařízeníRequire encryption on mobile device Vyžaduje, aby data na podporovaných mobilních zařízeních byla šifrovaná.Requires that the data on supported mobile devices be encrypted.

Nastavení systémuSystem settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit snímek obrazovkyAllow screen capture Povolí uživateli zachytit obsah obrazovky jako obrázek.Lets the user capture the contents of the screen as an image file.
Povolit odeslání diagnostických datAllow diagnostic data submission Povolí zařízení odesílat diagnostické informace Microsoftu.Enables the device to submit diagnostic information to Microsoft.

Nastavení cloudu – účty a synchronizaceCloud settings – accounts and synchronization

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit účet MicrosoftAllow Microsoft account Povolí propojení účtu Microsoft se zařízením.Enables a Microsoft account to be linked to the device.

Nastavení e-mailuEmail settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit vlastní e-mailové účtyAllow custom email accounts Povolí zařízení připojit se k e-mailovým účtům jiným než Microsoftu.Enables the device to connect to non-Microsoft email accounts.

Nastavení aplikace – prohlížečApplication settings - browser

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit webový prohlížečAllow web browser Povolí nebo zablokuje integrovaný webový prohlížeč v zařízeních.Enables or blocks the built-in web browser on devices.

Nastavení aplikace – aplikaceApplication settings - apps

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit obchod s aplikacemiAllow application store Umožňuje uživatelům připojit se ze zařízení k obchodu s aplikacemi.Lets users connect to the app store from the device.

Nastavení možností zařízení – hardwareDevice capabilities settings - hardware

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit fotoaparátAllow camera Povolí nebo zablokuje fotoaparát zařízení.Enables or blocks the device's camera.
Povolit vyměnitelné úložištěAllow removable storage Povolí použití vyměnitelného úložiště v zařízení, třeba SD karty.Lets the device use removable storage such as SD cards.
Povolit Wi-FiAllow Wi-Fi Povolí nebo zakáže funkce sítě Wi-Fi v zařízení.Enables or disables the Wi-Fi functionality of the device.
Povolit Wi-Fi tetheringAllow Wi-Fi tethering Povolí sdílení mobilního internetového připojení přes Wi-Fi na zařízení.Enables the use of Wi-Fi tethering on the device.
Povolit automatické připojení k bezplatným Wi-Fi hotspotůmAllow automatic connection to free Wi-Fi hotspots Povolí zařízení automaticky se připojovat k bezplatným Wi-Fi hotspotům a automaticky přijímat jakékoli podmínky použití.Enables the device to automatically connect to free Wi-Fi hotspots and automatically accept any terms of use.
Povolit hlášení hotspotů Wi-FiAllow Wi-Fi hotspot reporting Umožní odesílání informací o připojeních Wi-Fi, aby uživatel mohl nacházet možnosti připojení v okolí.Sends information about Wi-Fi connections to help the user discover nearby connections.
Povolit zeměpisnou polohuAllow geolocation Umožní zařízení využívat informace o poloze.Enables the device to utilize location information.
Povolit komunikaci NFCAllow NFC Umožní operace, které používají bezkontaktní komunikaci.Enables operations that use near field communication.
Povolit BluetoothAllow Bluetooth Povolí nebo zakáže funkce Bluetooth v zařízení.Enables or disables the Bluetooth functionality of the device.

Nastavení možností zařízení – funkceDevice capabilities settings - features

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit kopírování a vkládáníAllow copy and paste Povolí funkci kopírování a vkládání na zařízeních.Enables copy and paste functionality on devices.

Nastavení pro povolené a blokované aplikaceSettings for allowed and blocked apps

V seznamu Povolené a blokované aplikace zadejte seznam aplikací, které chcete povolit nebo blokovat, s využitím těchto informací:In the Allowed and blocked apps list, specify a list of apps that you want to allow or block by using the following information:

Note

Jedna zásada může obsahovat seznam jenom povolených, nebo jenom blokovaných aplikací.A single policy can only contain a list of allowed or blocked apps. Nejde zadat oba seznamy v jedné zásadě.You cannot specify both in the same policy.

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Blokovat v zařízeních otevírání uvedených aplikacíBlock devices from opening the listed apps Zobrazí seznam aplikací, které Intune nespravuje a které nemají uživatelé dovolené nainstalovat a spustit.Lists the apps that are not managed by Intune, and which users are not allowed to install and run.
Povolit v zařízeních instalovat jenom uvedené aplikaceAllow devices to install only the listed apps Zobrazí seznam aplikací, které mají uživatelé dovoleno instalovat.Lists the apps that users are allowed to install. Uživatelé nemůžou instalovat žádné další aplikace.Users cannot install any other apps. Aplikace, které spravuje Intune, jsou povolené automaticky.Apps that are managed by Intune are automatically allowed.
PřidatAdd Přidá aplikaci do vybraného seznamu.Adds an app to the selected list. Zadejte název podle své volby, volitelně vydavatele aplikaci a adresu URL aplikace v úložišti aplikací.Specify a name of your choice, the URL to the app in the app store, and the app publisher (optional). Další nápovědu najdete v části Určení adres URL na obchody s aplikacemi dál v tomto tématu.For more help, see How to specify URLs to app stores later in this topic.
Importovat aplikaceImport Apps Importuje seznam aplikací, které jste zadali v souboru hodnot oddělených čárkami.Imports a list of apps that you have specified in a comma-separated values file. V souboru použijte formát: název aplikace, vydavatel a adresa URL aplikace.Use the format, application name, publisher, and app URL in the file.
UpravitEdit Tady můžete upravit název, vydavatele a adresu URL vybrané aplikace.Lets you edit the name, publisher, and URL of the selected app.
OdstranitDelete Odstraní vybranou aplikaci ze seznamu.Deletes the selected app from the list.

Important

Pokud zadáváte seznam aplikací povolených pro zařízení Windows Phone 8.1, je potřeba přidat do tohoto seznamu aplikaci Portál společnosti, jinak se zablokuje.If you specify a list of allowed apps for Windows Phone 8.1 devices, you must add the Company Portal app to this list or it will be blocked.

Referenční informace pro povolené a blokované aplikaceReference information for allowed and blocked apps

Určení adres URL na obchody s aplikacemiHow to specify URLs to app stores

Pokud chcete zadat adresu URL aplikace do seznamu povolených a blokovaných aplikací, použijte následující formát:To specify an app URL in the allowed and blocked apps list, use the following format:

Na stránce Aplikace a hry pro Windows Phone najděte aplikaci, kterou chcete použít.From the Windows Phone Apps+Games page, search for the app that you want to use.

Otevřete stránku aplikace a zkopírujte adresu URL do schránky.Open the app’s page, and copy the URL to the clipboard. Tu teď můžete použít jako adresu URL v seznamu povolených nebo blokovaných aplikací.You can now use this as the URL in either the allowed or blocked apps list.

Příklad: Vyhledání aplikace Skype ve Storu.Example: Search the store for the Skype app. Použijete adresu URL http://www.windowsphone.com/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.The URL you use will be http://www.windowsphone.com/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.

Nastavení vlastních zásadCustom policy settings

Pomocí možnosti Microsoft Intune Zásady vlastní konfigurace pro Windows Phone nasaďte nastavení OMA-URI, které se dá používat k ovládání funkcí na zařízeních s Windows Phone 8.1.Use the Microsoft Intune Windows Phone custom configuration policy to deploy OMA-URI settings that can be used to control features on Windows Phone 8.1 devices. Jsou to standardní nastavení, která k ovládání funkcí zařízení používá spousta výrobců mobilních zařízení.These are standard settings that many mobile device manufacturers use to control device features.

Díky této vlastnosti můžete nasadit nastavení Windows Phone, která nejdou konfigurovat obecnými zásadami konfigurace Intune.This capability enables you to deploy Windows Phone settings that are not configurable with an Intune general configuration policy. Informace o nastaveních, která můžete pomocí těchto zásad konfigurovat, najdete v tématu Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft Intune.For information about the settings you can configure with these policies, see Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies.

Nápovědu k vytváření nastavení OMA-URI pro zařízení Windows Phone, najdete v části Dokumentace k MDM protokolu pro Windows Phone 8.1.For help creating OMA-URI settings for Windows Phone devices, see Windows Phone 8.1 MDM protocol documentation.

Obecná nastaveníGeneral settings

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
NázevName Zadejte jedinečný název vlastní zásady, abyste ji mohli v konzole Intune snadno identifikovat.Enter a unique name for the policy to help you identify it in the Intune console.
PopisDescription Zadejte popis, který zásadu vystihne, a uveďte jakékoli další důležité informace, které vám pomůžou zásadu najít.Provide a description that gives an overview of the policy and other relevant information that helps you to locate it.

Nastavení OMA-URIOMA-URI settings

V části Nastavení OMA-URI přidejte nastavení kliknutím na Přidat.In the OMA-URI Settings section, click Add to add a setting. Můžete taky upravit nebo odstranit existující nastavení.You can also edit or delete an existing setting.

V dialogovém okně Přidat nebo upravit nastavení OMA-URI zadejte následující informace:In the Add or Edit OMA-URI Setting dialog box, specify the following information:

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Název nastaveníSetting name Zadejte jedinečný název nastavení OMA-URI, který vám pomůže ho rozpoznat v seznamu nastavení.Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings.
Popis nastaveníSetting description Zadejte popis, který nastavení přehledně vystihne, a další důležité informace, které vám ho pomůžou najít.Provide a description that gives an overview of the setting and other relevant information to help you locate it.
Datový typData type Vyberte datový typ, ve kterém toto nastavení OMA-URI určíte.Select the data type in which you will specify this OMA-URI setting. Vybírejte z těchto možností:Choose from:

- Řetězec- String
- Řetězec (XML)- String (XML)
- Datum a čas- Date and time
- Celé číslo- Integer
- Číslo s plovoucí desetinnou čárkou- Floating point
- Logická hodnota- Boolean
OMA-URI (rozlišování velkých a malých písmen)OMA-URI (case sensitive) Zadejte OMA-URI, pro který chcete zadat nastavení.Specify the OMA-URI for which you want to supply a setting.
HodnotaValue Zadejte hodnotu pro přidružení k OMA-URI, který jste zadali dřív.Specify the value to associate with the OMA-URI that you specified previously.

Související témataSee also

Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies