Nastavení zásad konfigurace pro Windows Team v Microsoft IntuneWindows Team configuration policy settings in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Použijte obecné zásady konfigurace Microsoft Intune pro Windows 10 Team ke konfiguraci nastavení pro registrovaná zařízení se systémem Windows 10, jako je třeba Microsoft Surface Hub.Use the Microsoft Intune Windows 10 Team general configuration policy to configure settings for enrolled Windows 10 Team devices such as the Microsoft Surface Hub.

Název nastaveníSetting name PodrobnostiDetails
Povolit automatické probuzení obrazovky, když je někdo v místnostiAllow screen to wake automatically when someone in the room Umožňuje zařízení automatické probuzení, když jeho senzor zachytí osobu v místnosti.Allows the device to wake automatically when its sensor detects someone in the room.
Požadovat pro bezdrátové promítání PINRequire PIN for wireless projection Určuje, jestli před použitím možností bezdrátové projekce zařízení musíte zadat kód PIN.Specifies whether you must enter a PIN before you can use the wireless projection capabilities of the device.
Nastavit časové období údržby pro aktualizace zařízeníSet a maintenance window for device updates Konfiguruje okno při provádění aktualizací na zařízení.Configures the window when updates can take place to the device. Můžete nakonfigurovat čas zahájení okna a jeho trvání (1 až 5 hodin).You can configure the start time of the window and the duration (from 1-5 hours).
Povolit Azure Operational InsightsEnable Azure Operational Insights Služba Azure Operational Insights, která je součástí sady Microsoft Operations Manager, shromažďuje, ukládá a analyzuje data protokolů ze zařízení s Windows 10 Team.Azure Operational Insights , part of the Microsoft Operations Manager suite collects, stores, and analyzes log file data from Windows 10 Team devices.

Pokud se chcete připojit k Azure Operational Insights, musíte zadat ID a klíč pracovního prostoru.To connect to Azure Operational insights, you must specify a Workspace ID and a Workspace Key.
Povolit bezdrátové promítání MiracastEnable Miracast wireless projection Tuto možnost povolte, pokud chcete zařízením s Windows 10 Team umožnit použít k projekci zařízení s podporou Miracast.Enable this option if you want to let the Windows 10 Team device use Miracast enabled devices to project.

Pokud tuto možnost povolíte, v seznamu Vybrat kanál Miracast vyberte kanál Miracast použitý k projekci obsahu.If you enable this option, from Choose Miracast channel select the Miracast channel used to project content.
Zvolit informace o schůzce zobrazené na úvodní obrazovceChoose the meeting information displayed on the welcome screen Pokud povolíte tuto možnost, můžete zvolit informace, které se zobrazí na dlaždici Schůzky na úvodní obrazovce.If you enable this option, you can choose the information that will be displayed on the Meetings tile of the Welcome screen. Můžete postupovat následovně:You can:

- Zobrazit jenom organizátora a čas- Show organizer and time only
- Zobrazit organizátora, čas a předmět (pro soukromé schůzky se předmět skryje)- Show organizer, time and subject (subject hidden for private meetings)
Adresa URL obrázku pozadí zamykací obrazovkyLockscreen background image URL Povolením tohoto nastavení umožníte zobrazit na úvodní obrazovce zařízení s Windows 10 Team vlastní pozadí ze zadané adresy URL.Enable this setting to display a custom background on the Welcome screen of Windows 10 Team devices from the URL you specify.

Obrázek musí být ve formátu PNG a adresa URL musí začínat https://.The image must be in PNG format and the URL must begin with https://.

Související témataSee also

Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies