Vymazání dat firemních aplikací pomocí správy mobilních aplikací IntuneWipe company app data with Intune MAM

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

V případě ztráty nebo odcizení zařízení nebo když zaměstnanec opouští společnost, je vhodné se ujistit, že byla ze zařízení odebraná firemní data.When a device is lost or stolen, or if the employee leaves your company, you want to make sure company app data is removed from the device. Nemusí ale být vhodné odebrat ze zařízení osobní data, zvlášť jestli je to zařízení, které vlastní zaměstnanec.But you might not want to remove personal data on the device, especially if this is an employee-owned device.

Pokud chcete selektivně odebrat data firemních aplikací, vytvořte žádost o vymazání pomocí kroků v tomto tématu.To selectively remove company app data, create a wipe request by using the steps in this topic. Po dokončení žádosti se při příštím spuštění aplikace na zařízení z aplikace odeberou firemní data.After the request is finished, the next time the app runs on the device, company data is removed from the app.

Important

Kontakty synchronizované přímo z aplikace do nativního adresáře se odeberou.Contacts synced directly from the app to the native address book are removed. Kontakty synchronizované z nativního adresáře do dalšího externího zdroje není možné vymazat.Any contacts synced from the native address book to another external source cannot be wiped. V současnosti to platí jen pro aplikaci Microsoft Outlook.Currently, this only applies to the Microsoft Outlook app.

Vytvoření žádosti o vymazáníCreate a wipe request

 1. Přihlaste se k portálu Azure.Sign in to the Azure portal.

 2. Zvolte Další služby, do textového pole filtru zadejte Intune a vyberte Intune App Protection.Choose More Services, type Intune in the filter textbox, and select Intune App Protection. Otevře se okno Správa mobilních aplikací Intune.The Intune mobile application management blade opens.

  Snímek obrazovky okna Nová žádost o vymazání

 3. V okně Nastavení zvolte Žádosti o vymazání.On the Settings blade, choose Wipe requests.

 4. Zvolte Nová žádost o vymazání.Choose New wipe request. Otevře se okno Nová žádost o vymazání.The New wipe request blade opens.

  Snímek obrazovky okna Nová žádost o vymazání

 5. Vyberte Uživatel k otevření okna Uživatel a vyberte uživatele, jehož data aplikací chcete vymazat.Choose User to open the User blade, and select the user whose app data you want to wipe.

 6. Vyberte Zařízení.Choose Device. Otevře se okno Zařízení se seznamem všech zařízení přidružených k vybranému uživateli. Jeho součástí jsou dva sloupce s názvem zařízení, což je popisný název definovaný uživatelem, a s typem zařízení, který označuje jeho platformu.This opens the Device blade that lists all the devices associated with the selected user, and also provides two columns, the device name, which is a friendly name defined by the user, and the device type, its device platform. Vyberte zařízení, které chcete vymazat.Select the device you want to wipe.

 7. Teď jste zpátky v okně Nová žádost o vymazání.You are now back on the New wipe request blade. Pokud chcete vytvořit žádost o vymazání, vyberte OK.Choose Ok to make a wipe request.

Služba vytvoří a sleduje samostatnou žádost o vymazání pro každou chráněnou aplikaci na zařízení a uživatele přidruženého k této žádosti o vymazání.The service creates and tracks a separate wipe request for each protected app on the device, and the user associated with the wipe request.

Note

Žádosti o vymazání můžete vytvořit také kliknutím na dlaždici Žádost o vymazání v okně Správa mobilních aplikací Intune.You can also create Wipe requests by clicking on the Wipe request tile from the Intune mobile application management blade.

Monitorování žádostí o vymazáníMonitor your wipe requests

Můžete získat souhrnnou sestavu, která zobrazuje celkový stav žádostí o vymazání a také počet nevyřízených a neúspěšných žádostí.You can have a summarized report that shows the overall status of the wipe request, and includes the number of pending requests and failures. Další podrobnosti získáte tímto postupem:To get more details, follow these steps:

 1. V okně Správa mobilních aplikací Intune klikněte na dlaždici Žádosti o vymazání.On the Intune mobile application management blade, click on the Wipe requests tile.

 2. V okně Žádost o vymazání zvolte dlaždici Žádost o vymazání a otevřete okno Žádost o vymazání.On the Wipe request blade, choose the Wipe request tile to open the Wipe request blade.

 3. V okně Žádost o vymazání můžete zobrazit seznam žádostí seskupených podle uživatele.On the Wipe request blade, you can see the list of your requests grouped by users. Protože systém vytvoří žádost o vymazání pro každou chráněnou aplikaci spuštěnou na zařízení, může být u uživatele více žádostí.Because the system creates a wipe request for each protected app running on the device, you might see multiple requests for a user. Stav označuje, jestli je žádost o vymazání nevyřízená, selhala nebo byla úspěšná.The status indicates whether a wipe request is pending, failed, or successful.

  Snímek obrazovky okna Nová žádost o vymazání

Uvidíte také název zařízení a jeho typ, což vám pomůže při orientaci v těchto sestavách.Additionally, you'll be able to see the device name, and its device type, which can be helpful when reading the reports.

Important

Aby k vymazání došlo, musí uživatel otevřít aplikaci. Po zadání požadavku může vymazání samotné trvat až 30 minut.The user must open the app for the wipe to occur, and the wipe may take up to 30 minutes after the request was made.

Odstranění žádosti o vymazáníDelete a wipe request

Vymazání v čekajícím stavu se zobrazují, dokud je ručně neodstraníte.Wipes with pending status are displayed until you manually delete them. Ruční odstranění žádosti o vymazáníTo manually delete a wipe request

 1. V okně Správa mobilních aplikací Intune klikněte na dlaždici Žádosti o vymazání.On the Intune mobile application management blade, click on the Wipe requests tile.

 2. V okně Žádost o vymazání zvolte dlaždici Žádost o vymazání a otevřete okno Žádost o vymazání.On the Wipe request blade, choose the Wipe request tile to open the Wipe request blade.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na žádost o vymazání, kterou chcete odstranit, a zvolte Odstranit žádost o vymazání.Right-click on the wipe request you want to delete, then choose Delete wipe request.

  Snímek obrazovky okna Nová žádost o vymazání

 4. Zobrazí se výzva k potvrzení odstranění. Zvolte Ano nebo Ne a klikněte na OK.You're prompted to confirm the deletion, choose Yes or No, then click OK.

Související témataSee also

Ochrana dat aplikací pomocí zásad správy mobilních aplikacíProtect app data using mobile app management policies

Použití portálu Azure PortalUsing the Azure portal