Volba způsobu správy zařízeníChoose how to manage devices

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Abyste mohli využívat množství funkcí, které Intune nabízí, například nasazování aplikací nebo ovládání nastavení zařízení, musí být vaše zařízení spravovaná.To take advantage of the many features that Intune offers, such as app deployment and control of device settings, your devices must be managed. Způsob správy zařízení záleží na tom, jaké možnosti služby Intune chcete používat.How you manage devices depends on the Intune capabilities you want to use. Toto téma vám pomůže vybrat způsob, který bude vyhovovat vašim potřebám.This topic helps you choose the method that meets your needs.

Pokud chcete spravovat zařízení se systémem iOS, Mac OS X, Android nebo Windows Phone, musíte je zaregistrovat.To manage devices that run iOS, Mac OS X, Android, or Windows Phone, you must enroll them.

U správy počítačů se systémem Windows máte dvě možnosti:To manage Windows PCs, you have two choices:

  1. Zaregistrovat zařízení, neboEnroll the device or
  2. nainstalovat klientský software Intune.Install the Intune software client.

Rozhodněte, kterou metodu použítDecide which method to use

Použijte tento postup rozhodování k určení, jak budou vaše zařízení spravována.Use this decision flow to decide how to get your devices managed.

Postup rozhodování, jak budou vaše zařízení spravována.

Pokud chcete získat co nejvíce funkcí, zaregistrujte počítače s Windows.Enroll Windows PCs to get the most functionality. Klientský software Intune ale může být vhodnější pro:However, the Intune software client might be more suitable for:

  • Windows 7Windows 7
  • Aktualizace softwaru Windows a využití licencíWindows software updates and license usage
  • Endpoint Protection a Windows FirewallEndpoint Protection and Windows Firewall
  • Vzdálená pomoc uživatelům přes software TeamViewerRemote assistance to users using the TeamViewer software

Podrobné informace o možnostech, které vám jednotlivé metody nabízejí, najdete v článku [Mobile device managem/intune/supported-devices-browserssoft-intune).For a detailed listing of the management capabilities you'll get with each method, see [Mobile device managem/intune/supported-devices-browserssoft-intune). Informace o zařízeních a počítačích, které Intune podporuje, najdete v části Podporovaná mobilní zařízení a počítače.For information about the devices and PCs that Intune supports, see Supported mobile devices and computers.

Další krokyNext steps