Možnosti správy zaregistrovaných zařízení v Microsoft IntuneEnrolled device management capabilities of Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Microsoft Intune umožňuje spravovat řadu zařízení tím, že je zaregistruje.Microsoft Intune lets you manage a range of devices by enrolling them into the service. Některé typy zařízení můžete zaregistrovat sami, nebo je můžou zaregistrovat uživatelé pomocí aplikace Portál společnosti.You can enroll some device types yourself, or users can enroll using the company portal app. Ta jim taky umožní řadu dalších činností, jako je procházení a instalace aplikací, kontrola kompatibility zařízení se zásadami společnosti a kontaktování podpory IT.This also lets them perform operations like browsing and installing apps, ensuring that their devices are compliant with company policies, and contacting their IT support.

Toto téma poskytuje úplný seznam možností, které po registraci zařízení získáte.This topic gives a full list of the capabilities that you get after you enroll your device.

Operace správy, inventáře, nasazování aplikací, zřizování a vyřazování z provozu probíhají prostřednictvím konzoly pro správu Intune.Management, inventory, app deployment, provisioning, and retirement are all handled through the Intune administration console. Uživatelé získají přístup k portálu společnosti, odkud můžou instalovat aplikace a registrovat a odebírat zařízení a odkud můžou snadno kontaktovat IT oddělení nebo technickou podporu.Users gain access to the company portal, which enables them to install apps, enroll and remove devices, and contact their IT department or helpdesk.

Konfigurace a zabezpečení zařízeníDevice security and configuration

FunkceCapability PodrobnostiDetails Další informaceMore information
Zásady konfiguraceConfiguration policies

Vlastní zásadyCustom policies
Umožňují spravovat množství nastavení a funkcí na mobilních zařízeních ve vaší organizaci.Lets you manage many settings and features on mobile devices in your organization. Můžete třeba vyžadovat heslo, omezit počet neúspěšných pokusů o přihlášení, určit dobu, po které se uzamkne obrazovka zařízení, nastavit dobu platnosti hesla a zabránit nastavení už použitých hesel.For example, you can require a password, limit the number of failed attempts, limit the amount of time before the screen locks, set password expiration, and prevent previously used passwords. Můžete také řídit použití funkcí hardwaru a softwaru, jako je třeba fotoaparát zařízení nebo webový prohlížeč.You can also control the use of hardware and software features such as the device camera or the web browser.

Vlastní zásady použijte při konfiguraci zásad, které neobsahují nastavení, které vyžadujete.Use custom polices when configuration policies do not contain the settings that you require. Pro zařízení s iOSem můžete importovat nastavení, které jste vyexportovali z nástroje Apple Configurator.For iOS devices, you can import settings that you exported from the Apple Configurator tool. Pro další zařízení můžete pomocí nastavení OMA-URI (Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier) nakonfigurovat nastavení a funkce v zařízení.For other devices, you can use Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) settings to configure settings and features on the device.
Správa nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft IntuneManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies
Vzdálené vymazání, Vzdálené uzamčení a Resetování heslaRemote Wipe, Remote Lock, and Passcode Reset V případě ztráty nebo odcizení zařízení je možné vymazat citlivá data.Erases sensitive data when a device is lost or stolen. Zařízení můžete třeba vzdáleně uzamknout, obnovit do továrního nastavení nebo vymazat jenom firemní data.For example, you can remotely lock the device, restore it to factory settings, or wipe only corporate data.

Můžete resetovat hesla, když uživatelé ztratí přístup ke svým zařízením, uzamknout ztracená nebo odcizená zařízení nebo z takových zařízení dokonce vymazat data.You can reset passcodes if users lose access to their device, lock missing or stolen devices, or even wipe data off of missing or stolen devices.
Chraňte svá zařízení pomocí vzdáleného zámku a resetování heslaHelp protect your devices with remote lock and passcode reset
Celoobrazovkový režimKiosk mode Umožňuje uzamknout určité funkce mobilních zařízení, třeba snímek obrazovky a vypínač.Lets you lock down certain features of mobile devices such as screen captures and power switches. Umožňuje taky omezit zařízení tak, aby v nich mohla běžet jenom jedna vámi určená aplikace.Also lets you restrict devices to run a single app that you specify. Nastavení zásad konfigurace pro iOS v Microsoft IntuneiOS configuration policy settings in Microsoft Intune

Správa aplikacíApp management

FunkceCapability PodrobnostiDetails Další informaceMore information
Správa a nasazení aplikacíApp deployment and management Poskytuje řadu nástrojů, které vám pomůžou spravovat mobilní aplikace v průběhu jejich životního cyklu, včetně nasazení aplikací z instalačních souborů a obchodů s aplikacemi, podrobného sledování stavu aplikací a jejich odebrání.Provides a range of tools to help you manage mobile apps through their lifecycle, including app deployment from installation files and app stores, detailed monitoring of app status, and app removal. Nasazení aplikací v Microsoft IntuneDeploy apps in Microsoft Intune
Kompatibilní a nekompatibilní aplikaceCompliant and noncompliant apps Umožňuje určit seznam kompatibilních aplikací (které uživatelé můžou nainstalovat) a nekompatibilních aplikací (které uživatelé nainstalovat nesmí).Lets you specify lists of compliant apps (that users are allowed to install) and noncompliant apps (that users aren't allowed to install). Nastavení zásad pro iOS v Microsoft IntuneiOS policy settings in Microsoft Intune
správa mobilních aplikacíMobile application management Konfiguruje omezení pro aplikace pomocí správy mobilních aplikací jak pro zařízení, která spravujete v Intune, tak pro zařízení, která Intune nespravuje.Configures restrictions for apps by using mobile application management for all devices that are both managed with Intune and not managed with Intune. Umožňuje zvýšit zabezpečení firemních dat omezením operací, jako jsou třeba kopírování a vkládání, externí zálohování dat a přenos dat mezi aplikacemi.This helps you to increase the security of your company data by restricting operations such as copy and paste, external backup of data, and the transfer of data between apps. Konfigurace a nasazení zásad správy mobilních aplikací v konzole Microsoft IntuneConfigure and deploy mobile application management policies in the Microsoft Intune console
Konfigurace mobilních aplikací pro iOSiOS mobile app configuration Využívá zásady konfigurace mobilních aplikací k poskytování nastavení, která se můžou požadovat, když uživatel spustí aplikaci pro iOS.Uses mobile app configuration policies to supply settings for iOS apps that might be required when the user runs the app. Aplikace může například vyžadovat, aby uživatel zadal číslo portu nebo přihlašovací informace.For example, an app might require the user to specify a port number or logon information. To může usnadnit konfiguraci aplikace a omezit počet volání služby helpdesk.This can help streamline app configuration and reduce the number of support calls. Konfigurace aplikací pro iOS pomocí zásad konfigurace mobilních aplikací v Microsoft IntuneConfigure iOS apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune
Profily zřizování mobilních aplikací pro iOSiOS mobile app provisioning profiles Pomáhá při nasazování zřizovacích profilů pro aplikace iOS, u kterých se blíží vypršení platnosti.Helps you deploy provisioning profiles to iOS apps that are nearing expiration. Použití zásad pro mobilní zřizovací profil pro iOS k zabránění vypršení platnosti aplikacíUse iOS mobile provisioning profile policies to prevent your apps from expiring
Spravovaný prohlížečManaged browser Konfiguruje zásady spravovaného prohlížeče pro kontrolu nad weby, které uživatelé můžou navštěvovat.Configures managed browser policies to control the websites that device users can visit. Pro spravovaný prohlížeč můžete taky použít zásady správy mobilních aplikací.In addition, you can also apply mobile application management policies to the managed browser. Správa přístupu k internetu pomocí zásad spravovaného prohlížeče v Microsoft IntuneManage Internet access using managed browser policies with Microsoft Intune
Windows Hello pro firmyWindows Hello for Business Umožňuje integraci se službou Microsoft Hello pro firmy. Tato alternativní metoda pro přihlašování do Windows 10 pomocí místní služby Active Directory nebo Azure Active Directory může nahradit hesla, čipové karty a virtuální čipové karty.Lets you integrate with Windows Hello for Business, which is an alternative sign-in method for Windows 10 that uses on-premises Active Directory or Azure Active Directory to replace passwords, smart cards, or virtual smart cards. Řízení nastavení Windows Hello pro firmy na zařízeních pomocí Microsoft IntuneControl Windows Hello for Business settings on devices with Microsoft Intune
Hromadně zakoupené aplikaceVolume purchased apps Pomůže spravovat aplikace, které jste koupili prostřednictvím programu hromadného nákupu, importováním licenčních informací z App Storu, sledováním, kolik licencí jste už použili, a zabráněním instalace více aplikací, než na kolik máte licence.Helps you manage apps that you purchased through a volume-purchase program by importing the license information from the app store, tracking how many of the licenses you have used, and preventing you from installing more copies of the app than you own. Správa hromadně koupených aplikací v Microsoft IntuneManage volume-purchased apps using Microsoft Intune

Přístup k prostředkům společnostiCompany resource access

FunkceCapability PodrobnostiDetails Další informaceMore information
Profily certifikátůCertificate profiles Vytvoří a nasadí profily důvěryhodných certifikátů a certifikáty protokolu SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol), které se dají použít k zabezpečení a ověření profilů sítí Wi-Fi, VPN a e-mailu.Creates and deploys trusted certificate profiles and Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) certificates, which can be used to secure and authenticate Wi-Fi, VPN, and email profiles. Zabezpečení přístupu k prostředkům pomocí profilů certifikátů v Microsoft IntuneSecure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune
Profily sítě Wi-FiWi-Fi profiles Nasadí uživatelům nastavení bezdrátových sítí.Deploys wireless network settings to your users. Nasazením těchto nastavení minimalizujete úsilí uživatelů potřebné k připojení k firemní síti.By deploying these settings, you minimize the user effort that's required to connect to the corporate network. Připojení Wi-Fi v Microsoft IntuneWi-Fi connections in Microsoft Intune
E-mailové profilyEmail profiles Vytvoří a nasadí nastavení e-mailu do zařízení.Creates and deploys email settings to devices. Díky tomu mají uživatelé na svých osobních zařízeních přístup k podnikovému e-mailu, bez nutnosti něco nastavovat.This means that users can access corporate email on their personal devices without any required setup on their part. Konfigurace přístupu k podnikovému e-mailu pomocí e-mailových profilů v Microsoft IntuneConfigure access to corporate email using email profiles with Microsoft Intune
Profily sítě VPNVPN profiles Nasadí nastavení sítě VPN pro uživatele a zařízení ve vaší organizaci.Deploys VPN settings to users and devices in your organization. Nasazením těchto nastavení zjednodušíte uživatelům připojování k prostředkům v síti společnosti.By deploying these settings, you minimize the user effort that's required to connect to resources on the company network. Připojení VPN v Microsoft IntuneVPN connections in Microsoft Intune
Zásady podmíněného přístupuConditional access policies Spravuje přístup k e-mailu Microsoft Exchange a službám SharePoint Online ze zařízení, která nespravuje Intune.Manages access to Microsoft Exchange email and SharePoint Online from devices that are not managed by Intune. Omezení přístupu k e-mailu a SharePointu pomocí Microsoft IntuneRestrict access to email and SharePoint with Microsoft Intune

Inventář a vytváření sestavInventory and reporting

FunkceCapability PodrobnostiDetails Další informaceMore information
Inventář a vytváření sestavInventory and reporting Vyhledá informace o vámi spravovaných zařízeních a softwaru, který používají.Finds information about the devices that you manage and the software that the devices are using. Seznámení se zařízeními s inventářem v Microsoft IntuneUnderstand your devices with inventory in Microsoft Intune