Úvodní příručka: Šifrování jako ochrana firemních datQuick Start Guide: Protect company data with data encryption

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Microsoft Intune nabízí různé způsoby, jak zabránit ztrátě dat z mobilních aplikací Office. Jsou to například tyto možnosti:Microsoft Intune can help you prevent data loss from Office mobile apps in a variety of ways, including:

  • Šifrování podnikových dat s použitím nejvyšší úrovně šifrování, jaké nabízí zařízení s iOSem nebo Androidem.By encrypting corporate data with the highest level of device encryption provided by iOS and Android.
  • Platí to pro zařízení s iOSem a Androidem, která kvůli ochraně osobních údajů nebo legislativním požadavkům není možné zaregistrovat v řešení pro správu mobilních zařízení.On iOS and Android devices that, because of privacy or legal requirements, cannot be enrolled in a mobile device management solution.

Microsoft Intune vám také pomůže zabránit ztrátě dat z mobilních aplikací Office a zabezpečit data v Office 365 (O365) i bez registrace mobilních zařízení s iOSem nebo Androidem v plnohodnotném řešení pro správu mobilních zařízení.Microsoft Intune can also help you prevent data loss from Office mobile apps and secure Office 365 (O365) data without having to enroll iOS or Android mobile devices in full mobile device management. Platí to i v případě, že ke správě mobilních zařízení používáte externí řešení.This is true even if you use a third-party mobile device management solution to managed mobile devices.

Je tato úvodní příručka pro mě to pravé?Is this quick start guide right for me?

Informace v této příručce jsou pro vás vhodné, pokud splňujete následující předpoklady:This quick start guide is a good resource if you meet the following prerequisites:

  • Používáte nebo máte licence O365, které chcete používat, a spravujete mobilní aplikace Office.You already use or have O365 licenses that you want to use and you manage Office mobile apps.
  • Plánujete, že budete používat mobilní aplikace Office na zařízeních s iOSem nebo Androidem.You are planning to use Office mobile apps on iOS or Android.
  • Používáte řešení pro správu mobilních zařízení od Microsoftu nebo jiného dodavatele.You use any mobile device management solution - Microsoft or non-Microsoft. Pokud řešení pro správu mobilních zařízení nemůžete použít, protože je to v rozporu se zákonem, můžete použít tohoto průvodce.If you cannot use a mobile device management solution because of statutory rules, this guide is something that you can use.

Poznámka

Mobilní aplikace Office zatím nepodporují platformu Windows.Windows is not yet a supported platform for Office mobile apps. Správa mobilních aplikací, které nejsou zaregistrované, zatím není kompatibilní s místními systémy Exchange a SharePoint.Mobile application management without enrollment is not yet compatible with Exchange or SharePoint on-premise. Můžete chránit jen data hostovaná v online verzích.You can only protect data hosted in online versions.

Tento průvodce pomůže vaší společnosti, aby se chránila před ztrátou svých dat tím, že v mobilních aplikacích použije zásadu, která vynutí hesla a šifrování dat. Týká se to mobilních aplikací, které zaměstnanci používají pro přístup k citlivým datům a které nejsou plně zaregistrované v řešení pro správu zařízení.This guide can help you protect your company from data loss by forcing passcodes and data encryption using policies on the mobile apps that your employees use to access sensitive data, without requiring full enrollment in any device management solution. Microsoft Intune umožňuje nastavit zásady správy mobilních aplikací (MAM) u mobilních aplikací Office pro iOS a Android.Microsoft Intune allows you to set mobile application management (MAM) policies on Office mobile apps for iOS and Android. Tento přístup chrání data O365, aniž by uživatelé museli zaregistrovat svá zařízení do řešení pro správu mobilních zařízení, a současně zachovává skvělé prostřední pro koncové uživatele mobilních aplikací Office.This approach protects O365 data without requiring users to enroll their devices into a mobile device management solution while also maintaining a great end-user experience with Office mobile apps.

Jak to udělám?How do I do it?

  1. Kontrola ochrany dat aplikacíReview how you can protect app data
  2. Příprava před konfigurací zásad správy mobilních aplikacíGet ready to configure mobile app management policies
  3. Vytvoření a nasazení zásad správy mobilních aplikacíCreate and deploy mobile app management policies

Další informace:Additional information: